Tao Weibo profile update

تائو پروفایلشو در Weiboآبدیت کرد:

“رپه برادر HL ک رپه من رو کاور کرده بود شنیدم و ازش راضی بودم،امیدوارم در آینده افراده بیشتری از آهنگاو رپه من خوششون بیاد،برای جبران،حتما بهترین تلاشم رو برای ساختن قطعات موسیقی خواهم کرد”