TAO SPOTTED OUT

سلام

امروز یک فن تائو رو درArcadia دیده

فن:”از شانسم امروز وقتی به خرید رفته بودم هوانگ زی تائو رو دیدم،خودشه نه؟؟دوستم ازش عکس گرفت ولی منیجرش گفت که حذفش کنه،این عکسو برای شما گرفتم تا ببینید حالش خوبه و اذیتش نکنید. “