92 بازدید

EP 55 (شکست) BREAK

سلام دوستای عزیزم اینم قسمت 55 

بابت کم بودن قسمت ها عذرخواهی میکنم نمیدونم چرا جدیدا کم کم مینویسم خخخخ ولی اگه میخواین من از قسمت بعد دو قسمتو با هم تلفیق میکنم عوضش داستان از 100 کمتر میشه اگرم نه که داستان هر قسمت ممکنه اینجوری کم  باشه نظراتونو بگین بهم 

از دوستانی که زحمت کشیدن برای داستانمون پوستر طراحی کردن ممنونم و اینم بگم که واقعا خوشحالم که آخرین آرزو هنوز خواننده داره تو این دو ماه آخرین ارزو 30 خواننده ی جدید داشت که ازشون واقعا ممنونم که این داستان رو خوندن ^___^ 

تکرار میکنم برای دوستانی که جدیدا وارد سایت شدن در صورت بروز مشکل در سایت فیلی شدن دامین و هک سرور ما در این دو بلاگ زیر و اینستاگرام سایت اطلاعیه میزنیم

exosehun2.mihanblog.com

ohsehunfans.mihanblog.com

طراح پوستر:soha

بفرمایید ادامه

صبح ساعت ٧ بيدار شدم خيلي خوابم ميومد هوا هنوز تاريك بود خوابالو خوابالو بلند شدم و پام به يه چيزي گير كرد داد زدم و افتادم روي يه چيزي كه نميخواستم بهش فكر كنم
بكهيون بهت زده به صورتم نگاه ميكرد چشماش تو تاريكي برق ميزد…
خواستم بلند شم كه بكهيون كمرمو گرفت دستام شروع كرد به لرزيدن قلبم تند ميزد نه از هيجان…نه از عشق…از ترس…قلبم از ترس تند ميزد
بكيهون دستمو گرفت و كمكم كرد از روش بلند شم
-ب.ب.ببخشيد….پام…گير كرد…
بك:عيبي نداره…فقط زهرترك شدم…چند كيلويي؟!
-معذرت…ميخوام…
بك:حالت خوبه؟! چرا ميلرزي؟!
دستمو رو صورتم گذاشتم:ا.اصلا حواسم نبود
بكي:من خوبم به خدا نگرانه توام الان
-منم خوبم…هنوز زوده بخواب…
بكي:تو چرا الان بيداري؟
-خوابم نميبرد بيدار شدم كاراي امشبو بكنم
بكي:از الان؟!!
سرمو تكون دادم
بكي:واي تو ديوونه اي پسر…برو…خير نبيني منو زهرترك كردي
جيزي نگفتم سريع بلند شدم و رفتم بيرون قلبم هنوز ميكوبيد خيلي ترسيده بودم نميدونستم از چي ولي حس بدي داشتم…
سعي كردم فراموشش كنم سريع رفتم آشپزخونه و اول صبحونه خوشمزه اي برا بكهيون درست كردم و بعد از اون شروع كردم به درست كردنه كيك و غذاها همه چي عالي پيش ميرفت ساعت ٣ بود كه تمومشون كردم
بكهيون همچنان بهت زده به من نگاه ميكرد و منم كارمو انجام ميدادم
بك:تو اينارو از كجا ياد گرفتي؟قبلا آشپز بودي؟
لبخند زدم:نه…تو خونه يه كتاب داشتم از رو اون درست ميكردم و ياد ميگرفتم
بك:خب الان من بخوامم نميتونم اينارو درست كنم
آه كشيدم:چون تو يكي مثله سهونو نداري كه هر روز به خاطره غذا نبودن كتكت بزنه…
بكهيون:ببينم تو مگه مرد نيستي؟
-هستم
بكهيون:پ چه جور مردي هستي كه اجازه دادي بزنتت!!
-مهم نيست
بكهيون:من هنوزم موندم اون چه مشكلي داشته كه اينكارارو باهات كرده آخه كدوم خري عشقشو ميزنه اونم به خاطره غذا
-هر چي بود تموم شد…من فرار كردم…اميدوارم ديگه هيچوقت پيدام نكنه…..
بك:اگه پيدات كنه چي؟چي ميخواي بگي،!!
-نميتونه پيدام كنه…ولي…وقتي به اون موقع فكر ميكنم تمامه تنم ميلرزه….كاش ميشد كار كنم
بك:خب تو خيلي ريزه ميزه اي به درد خيلي كارا ميخوري ميتوني كار كني و زندگيتو بسازي
چيزي نگفتم
بك:هنوزم دوسش داري؟!
-چرا دروغ بگم آره من هنوزم دوسش دارم اما بايد فراموشش كنم….
بك:عجيبه
-ميدونم…هه…نميخوام ازش حرف بزنم
بك:باشه…
-تو خيلي…عوض شدي
بك:من؟!
سرمو تكون دادم:آره
بك:من همونم تو عوض شدي
-من…آره عوض شدم
بك:انگار همش ميترسي از يه چيزي وحشت داري
-فقط يكم افسرده ام همين
بك:گ.ي بودن چه طوريه؟
لبخند كمرنگي زدم:خوبه
بك:فقط خوبه؟!
-اگه سهون…باهام خوب بود به جاي خوب ميگفتم عالي
بك:من جا اون بودم قدرتو ميدونستم به خدا…خوشگل كه هستي آشپزم كه هستي ديگه چي؟! يه دختره اين مدلي ديگه الان پيدا نميشه والا…
-منم اولا اينجوري نبودم…پسره باهوشي بودم سرزبون دار…زرنگ و پر از اعتماد به نفس اما…اصلا نميدونم چي شد!! عاشقش شدم…دست خودم نبود…
بكي:پسر جون عشق كنارش بايد منطقم باشه….
-ولي عشق منطق حاليش نيست
بكي:بايد حاليش كني
-تا حالا عاشق نشدي كه اينو ميگي
بكي:عشق عشق برا دختراس نه ماها تو يه رگت دخترونه اس
-نه…من دختر نيستم…من پسرم و واقعا هم عشق رو تجربه كردم خيلي شيرينه…
بكي:نميخوام تجربه اش كنم چون پايان خوبي نداره
اه كشيدم:ميدونم…
بكي:پس اون بهت دروغ گفته….
تو دلم گفتم نه…اون دروغ نگفته…اون هميشه عاشقم بود اون هميشه دوسم داشت اما….
بكي:چرا كپ كردي؟!
-ه.هيچي…خب…تموم شد اينم تزيينش…چطوره؟!
بكهيون:هوووووف عجب چيزي شدددد
خنديدم:مرسي…
بكهيون خميازه اي كشيد و به ساعت نگاه كرد:خب برم بخوابم باز خوابم مياد
-باشه…
بكي سوت زنان رفت اتاق خوابشو درو بست
همه كارارو انجام دادم حتي شامم آماده كرذم
ساعت نزديكاي ٤ بود بكهيون با يه تيپ اسپرت از اتاق بيرون اومد با ديدنش خندم گرفت…
بك:زهرمار به چي ميخندي؟!!
-هيچي…ببخشيد
بك:برو اونارو تنت كن حموم رفتي؟
سرمو تكون دادم:آره الان ميپوشم…
سريع رفتم اتاق و موهامو به زيباترين شكلي كه ميشد درست كردم واقعا زيبا بودم نزديك به ده دقيقه بود كه به صورتم تو آينه نگاه ميكردم…ياد سهون افتادم كه وقتايي كه جلو آينه بودم بغلم ميكرد و گونه امو ميبوسيد….
چقدر دلم براش تنگ شده بود آه كشيدم و لباسامو پوشيدم بكهيون وارد اتاق شد و با ديدن من شكه شد:اووووه…چقدر قشنگ شدي
سرمو پايين انداختم:ممنون
بك:خب بيا پايين فعلا سه نفرشون اومدن البته اصليان
استرس داشتم نفس عميق كشيدم و رفتم بيرون
يه مرد و دو تا زن رو راحتي ها نشسته بودن سرمو بلند كردم و سلام كلي دادم…
بكهيون اصلا منو معرفي هم نكرد فقط دره گوشم گفت كه براشون شراب بريزم…
صدايي توجهمو به خودش جلب كرد
-هي جوجه بيا اينور من يكم ميخوام
دخترا خنديدن و پسر هم پوزخند زد
آروم رفتم سمتش و با دستاي لرزونم براش شراب ريختم
دختر:واي نگاش كن چقدر خوشگله تو دوجنسه اي؟!
بكهيون بهم گفته بود نبايد حرفي بزنم منم چيزي نگفتم
پسر: همينجا وايسا بازم ميخوام
-چشم
زير چشمي به پسر نگاه كردم اين پسر هموني بود كه اون سري هم ديده بودمش پسره برنزه اي بود كه فوق العاده خوشتيپ بود
بك از اتاق بيرون اومد و نشست رو يكي از صندلي ها:خب چه خبر كاي
كاي:هيچي…كارو بار تعطيله به اون عوضي گفتم هف هشتا از اين سك.سياش بياره بار هنو خبري ازش نشده
نميفهميدم راجع به چي صحبت ميكنن هر چي بود شديدا عصبانيشون كرده بود…
دخترا دو طرف كاي نشستن و دستاشونو رو پاها و بازوهاي پسر ميكشيدن و يه جورايي آروم ماساژش ميدادن
بكهيون به من نگاه كرد:بشين ديگه
كاي:من گفتم وايسه
بك:پاش درد ميكنه جونگين
كاي:صد بار گفتم اسمه نحسه منو نيار فقط بگو كاي برام دردسر ميشه…
بك:هوووف باشه…حالا ميخواي چه غلطي كني؟بارو تعطيل ميكني؟!
دختر:واااي كاي اينجوري نگوووو ما به اونحا عادت كرديممممم
كاي: مردم از شماها سير شدن آدماي جديد ميخوان
در كمال تعجب دختر دستشو زير پيرهنه كاي برد و لباشو گاز گرفت…سعي كردم نگاه نكنم
دختر:جونگيييين…بيا بريم فضاااا
كاي رو مبل لم داد و سيگارشو روشن كرد:بريم من آماده ام
بك:يااااا اومدي اينجا س.ك.س كني؟! بابا بار داره به فاك ميره چرا حاليت ني
كاي:هي جوجه يه خورده ديگه بريز
سريع براش شراب ريختم جرات نشستن نداشتم باهام بدجور درد ميكرد…
كاي دستمو گرفت منو سمت خودش كشوند شيشه ي شراب از دستاي لرزونم رو زمين افتاد و شكست و شراب قرمز رو لباس سفيدم ريخت همه بهت زده به من نگاه ميكردن….رو زمين جلوي پاي جونگين زانو زده بودم و به زمين خيره شدم…باورم نميشد…
كاي محكم تو سرم زد جوري كه احساس كردم سرم شكست
كاي:احمقه اسكل حواست كجاستتتت؟!!
دوباره اون حس لعنتي بهم دست داده بود تمامه بدنم ميلرزيد
دختر:جونگين نزنششش طفلكي
بكهيون سريع دستمو گرفت و بلندم كرد:ببخش كاي تازه وارده خواستم امتحانش كنم بيينم تو سرويس دهي مهارت داره…
بغض داشت خفم ميكرد با بكهيون رفتم تو اتاقش بكهيون سرشو تكون داد:دمت گرم واقعا
-د.دست خودم نيست…دستام…ميلرزه…به…به خدا راست ميگم….
بكي:اين رفيقم يه لحظه خواست پيشش بشيني نخواس كه بخورتت؟! همينجا بمون من برم الان بقيه مهمونا هم ميرسن…
-نه…يعني هيچ اميدي نيست؟! من بايد كار گير بيارم….
بكي:نهههه نيستتت احمقه دست پا چلفتي
-خواهش ميكنم…نميشه يه فرصت ديكه بهم بدين؟قول ميدم خوب باشم…
بكهيون:تو كه اصلا نميدوني اين كار چي هستتتت برا چي التماس ميكني؟؟
-ه.هر چي باشه انجامش ميدم هرچييي!!
در باز شد و كاي وارد اتاق شد:چه خبره؟!
بكي:هووووف به اين گفتم قراره كار براش گير بيارم تو بار حالا ديگه ولمم نميكنه اححححح
كاي:تو بار؟!
كلمه ي بار رو چند بار تو دهنم با خودم زمزمه كردم….
كاي:تو برو بيرون من باهاش حرف ميزنم
بكي:واي ديگه كلافم كرده جونگين ترو خدا يه كاري بكن اححححح
بكهيون بيرون رفت و درو بست از اين پسر ميترسيدم چون يه جورايي منو ياد سهون مينداخت سرمو پايين انداختم كاي رو تخت نشست:بشين جوجه
سريع رو تخت با فاصله ي زياد ازش نشستم….
كاي خنديد:بيا نزديكتر بابا كجا رفتي!
-را..راحتم
كاي:من ناراحتم
سرمو بلند كردم و بهش زل زدم:آقا من معذرت ميخوام به خدا لرزش دست دارم وقتي عصبي ميشم ترو خدا به دوستتون بگيد يه فرصت ديگه بهم بده خواهش ميكنم….
كاي:اون كسي كه بايد بهت فرصت بده منم نه اون
تعجب كردم:چي؟!
كاي:من رييس بارم…ميتوني اونجا كار كني؟!
تو زندگيم بار نرفته بودم فقط ميدونستم يه جاييه كه توش شراب ميخورن
-من ميتونم…ميتونم
كاي:نچ نميتوني چون لرزش دست داري اعتماد به نفس نداري ترسويي
اشك تو چشمام پر شد
كاي خنديد:هييي گريه نكن گريه كاره دختراس
با دستم اشكامو پاك كردم
كاي:من رفتم بيرون شنيدم همه اين كارارو خودت كردي
از رو تخت بلند شدم و رفتم نزديك تر و با بغض گفتم:من…من هر كاري باشه انجام ميدم فقط…نميخوام بيرون بمونم ….
كاي پوزخند زد و رفت بيرون……..

 

Print Friendly, PDF & Email


118 Responses

 1. بابا بیچاره لوهان .. چقد بش می گن شبیه دخترایی .. عزیزم هنوزم سهونو دوس داره ، دلش تنگ شده براش هعی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif
  بیچاره همه ی روزو زحمت کشید اما آخرش خراب کاری شد .. من به کای حس خوبی ندارم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  مرسی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 2. اینا کلا چ علاقه دارن به لوهان بگن جوجه خخخخ
  لولو اینقد بچه سوسول بوده قبلا ک حتی نمیدونه بار چ جایی ئه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif
  کای چ جذبه ای داره اصن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 3. aji joon mareke bood faghat yekam tolani tar benevis …faghat man mondam in lulum key gharare az bad bakhti beyad beroon chera yeki be sehun komak nemikone in xiumin mage doost luhan nis pas kojast?bebinamesh teke bozorgash gooshashe…khkhk/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

 4. وااااااااای کای خدا نگم چیکارت کنههههههه…..چرا با بچه م این رفتارارو میکنی؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  هنوز میخواد بره فضا….. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gifمن با موشک سفینه ی شمارومیزنم حالا ببیننننن….هنوز خجالتم نمیکشهههههه میگه بریم من آمادم….نچ نچ نچ واقعا ک جای تاسف داره… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gifبا 12 تا یتیمم میشینیم اینارو میخونیممممم….یکیشون میگه ماما ینی چی بریم فضا؟اونیکی میگم ماما شراب چیه؟ اون یکی میگه مامان چرا دختره دستشو کرد تو لباسه عمو کای؟اونیکی میگه هنوز اونو وللش….چرا لبشو گاز گرفت؟اینیکی میگه مامان بار کجاس؟یکی میگه ماما دوجنسه ینی چیییی؟اون یکی میگه ماما بار به ف.ا.ک رف ینی چی؟ای خدااااااااا دیوونه شدم از دسته اینا…. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  ب خدا من باهاشون کاری ندارم سمی….یه روزو مشخص کن میارمشون خونت واسشون کلاس آموزشی بزاری و خدمات بدی براشون….
  هعییییییییی بدبخت شدممممم…..بچه هام از این سن این چیزا رو یادگرفتننننن….پدرشونم ک زیر دستای کای و بکی و سهون عمرا دووم بیاره….من این دوازده تا یتیمو چطوری بزرگ کنم آخه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  فردا پس فردا یکیش معتاد میشه…. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif
  یکی قاچاقچی… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  یکیش قاتل…. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gif
  یکیش دزد دریایی….. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  یکیش مثله کایو بکی…. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  هعیییییی من برم خروار خروار ماسه بریزم رو سرم…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  نوکرتم سمی مثله همیشه عالی بود…..خدا بچه هاتو بی پدر نکنه…با اجازه…

 5. هیچی ندارم بگم جز اینکه بمیره اون سهوونه حمال که همه چیزه لولو رو ازش گرفت بی همه چیزه بی هویت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  مرسی اجییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  راستی اجی به نظرم دو قسمت یکی کنی بهتر باشه مرسیییییییی

 6. آخی دلم برا لوهان سوخت انگار خدا زده تو سرش این از اینکه نمیتونه سهون رو فراموش کنه این هم از این دس پاچلفتی بازی که در آورد … سمی فقط یه سوال تو رو خدا جوابم رو بده تا با امید ادامش رو بخونم سهون ممکنه دوباره خوب بشه؟

 7. خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی
  کم بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  چقدر خوب میشه اگه کای از لوهان مراقبت کنه و دوسش داشته باشه دلم میخواد این اتفاق بیفته کایلو عشق منن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 8. هققققققققق هقققققققققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  لوهانممممممممممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  کاااااااااای مگه اینکه دستم بهت نرسههههههههههه عشقم مگه بیچاره گیر اوردی میزنی تو سرش نمیخواممممممممممممممم حیف که عشقمی وگرنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  اون دختره که گفت دو جنسه دلم میخواس خفش کنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gifایششششش
  بکیییییییییییییییی تو چرا درگیری با خودت؟؟؟هر دفعه یه جوریه هعییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  بمیرممممممممم برای لولوممممممم سهونییییییییییییم کجایی ببینی با لولوت چیکار کردییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اجی خوشملمممممممم بینظیرررررررررر بووووود مثل همیشههههههه مغسیییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  اجی من هر جور راحتی راحتم،هر کاری کنی من همیشه حمایتت میکنم اونی جوووونم هرطور خودت میدونی انجامش بده بوووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  نمیتونم نگم هونهانمممممممممممممممممممممم اخه دق میکنم هقققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 9. اول اینکه من طرفدار پرو پا قرصتم چون عالی مینویسی پس هر چه بیشتر بهتر ،لطفا زیادتر بنویس
  دوم اینکه فیک اخرین ارزو واقعا خوب بود و من از خوندنش خیلی لذت بردم،چند وقت پیش خواستم دوباره بخونمش اما رمزایی که داشتم پستا رو باز نمیکرد یا اینکه اگه اشتباه نکنم رمزا رو برداشته بودی بهر حال اگه میشه دوباره رمزا رو واسم بفرست به ایمیلم ممنون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  سوم اینکه حرف نداری
  حالا برم بخونم ببینم تو این قسمت دنیا دست کیه
  هههههههههههه

 10. عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبود دلم برای لولو خیلی میسوزه عزیزم این داستانت خیلی عالیه بود من دوتا دیگه از داستان هات رو خوندم ولی این ی چی دیگه اس دمت گرممممممممممممممممممممم

 11. خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوففففففففففففف مینویسییییییییییییییییییییییییییییی اججججججججججججججججججججججججج/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif

 12. اججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ادامههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif

 13. ویییییییییییییییییییییییی عالی بود فقط تا من داشتم گرم میشدم تموم شد هقققققققققققققققققققققق اجی دوقسمتو کن یه قسمتتتت خواهشششششششششششششششششششششششششش می کنممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif

 14. کای یک دفعه دیدی زدم از وسط نصفت کردمااااااااااااا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  لولو همون بهتر نری اونجا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  البته از سهون بهتره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  اونی نزنی بچمو ناقص کنی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 15. S..aji man montazeram fake tamum she bad bekhunamesh,,Ama Alan didam nazar sanji gozashti goftam nazaramo begam,,b nazare man age 2qesmato 1ki koni behtare…age har qesmat eyne last wish tulani bashe behtare b nazaram ta ink bekhad tedade qesmata bishtar bashe…mrc
  Khaste nabashi ajii

 16. نونا عاااااااااااااالی بوووووووووووووووووووووود…من منتظر ادامش هستم…
  منتهی نونا امتحانام شروع شده..ممکنه تا 20 دی مرتب نتونم بیام…سوریییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 17. هعییییییی چرا اخه انقد لولومو اذیت میکنننننن….کای و بک بددددددددد….دلم براش سوخت واقعا……عاقا یه چیز دیگههه لولو نره بار مردم جذبش بشن بعد با لولو….( سانسور )….بکنن لولو از اینی که هست بدتر شهههه….نکنه بکی جذبش شهههه وای خدا کای جذبش نشههههه وگرنه داستان میره تو فاز لاو گیممممم….هههههههههههییییییییییی سهون نیاد تو بار لولو رو تو یه وضعیت افتضاح( همون سانسور بالا )ببینهههههه بعد لولو دوباره به اون خونه نکبت بار برگرده کتک بخورههههه….عررررررررر….من هرچقد بیشتر به این قضیه فکر میکنم اعصابم داغون تر میشه…تا چند روز دیگه عین لولو لرزش دست میگیرم به خدا….هعیییییییی
  مرسی اجی بوسسسسسسس
  راستی قسمت بعد رو دوتایی کنننننن…دلم میخواد پنجشنبه یه عالمه بخونمممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 18. وااااای کای چه وحشیه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  لوهان چه گناه دارهاااااا…ولی خودمونیما آجی از سهون یه غول دو شاخ ساختی واسه لوهاااان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  حالا نره تو بار سهونی هم اونجا باشه…ووووی دلم براش تنگ شدهههه..آخرش نبرنش تیمارستان..بیچاره
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

 19. من اعصابم بهم ریخت چندتا غلط املایی م دارم اون جملات نامعلوم
  یکی شون غلط کردن

  اون یکم هم دختره ی عوضی
  برای ادم اعصاب نمیذارن کههه

 20. من اعصابم بهم ریخت چندتا غلط املایی م دارم اون جملات نامعلوم
  یکی شون غلط کردن

  اون یکم هم دختره ی عوضی
  برای ادم اعصاب نمیذارن کههه

 21. چییبببیییییییییی؟کا ی غلط کردههههه بارداره؟
  دخترادستشونو رو پاها ی کای میکشیدن وماسامیدادان؟دختراو کایل باهم باهم غلط غ
  ردننننننن دلد کردختر دستشو برد زیر بلیزکای ؟بیجاکرد دختره ع
  کای سیگارم میکشه
  بزنم کای و دختره رو باهم بکشم که رسما برن فضا به توان2؟کای غلط کرد زد توسرلوهان و باش بد رفتاری کرد
  بکهیون بیشعوربااین دوستش .عررررر لولوم
  م
  لولو میخواد تواون بارچیکارکنه؟
  نهههه کاربد نکنه یوفت
  من روی کای خیل
  حساسم کای غلط میکنه دوباره بادختراعباشه خودم میکشمون

 22. چییبببیییییییییی؟کا ی غلط کردههههه بارداره؟
  دخترادستشونو رو پاها ی کای میکشیدن وماسامیدادان؟دختراو کایل باهم باهم غلط غ
  ردننننننن دلد کردختر دستشو برد زیر بلیزکای ؟بیجاکرد دختره ع
  کای سیگارم میکشه
  بزنم کای و دختره رو باهم بکشم که رسما برن فضا به توان2؟کای غلط کرد زد توسرلوهان و باش بد رفتاری کرد
  بکهیون بیشعوربااین دوستش .عررررر لولوم
  م
  لولو میخواد تواون بارچیکارکنه؟
  نهههه کاربد نکنه یوفت
  من روی کای خیل
  حساسم کای غلط میکنه دوباره بادختراعباشه خودم میکشمون

 23. اينم بگم تو دلم نمونه smile
  به نظرم اگه سهون لوهان پيدا كنه و بدونه بااااااا بكى توى يه خونه و توى يه اتاق ميمونه حتى اگه خوبم شده باشه اول بكى و ميكشه 😐 بعد كاى رو ميكشه چون لوهانو زد خخخخخB-) بعدم نوبت لوهااااانه اخرشم خودش خخخخخ سرنوشتشونه ديگه 😉

 24. لطفا دو قسمتو يكى كن smile
  طفلکى لوهانم بدجور غرورش داره ميشكنه بميرم براش نازى sad
  ميگم هنوز سروكله سهون پيدا نشه بهتره اخه هر وقتسمش مياد من اساسترس ميگيرم چه برسه به لوهان خخخخخخخخخlaugh

 25. اوا من الان در حده انفجارم اون دوتا دختره چرا به کای دس زدن؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gifشوهرم از دستم رف/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون چی شد آجی من دق کردم
  بنظرم دوتارو باهم تلفیق کن ولی زود زود بذار میسییییی بوس بوس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 26. وای خدایا ببین به خاطر اینکه تو سرما نمونه و سهون پیداش نکنه چجوری داره التماس میکنه ای خدااااا
  این جیگر بی صاحابم دیگه چیزی ازش نمونده که کباب شه هههههقققققققق وقتی کای زد تو سرش بدجور اعصابم ریخت بهم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  من که مشکلی با کم بودنش ندارم هرجور خودت راحتی آجی
  ممنون آجی جونم

 27. immm luhanam az har angoshtesh y honar mibare bacham/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  jori k kai in harakatato anjam mide manam sEKTE MIKARDAM CH BERESE B LULU K AFSORDEGI DARE
  KHO KAI In CH tarze HARF ZADANE eeeE/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif BACHAM MITARSEE/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif
  HEEEY ZENDEEEGII/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif SEHUN HANUZAM LULU RO DOS DARE MAN M OTMAENAM FAQAT YEKAM MARIZE/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  YAI KHOoB NEMISHE????//wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ooom lulum gerye nakon nazzim/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif
  kai va baeki ba lulum khob bAshin va garna khodeton midonin/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  mrc ajii alii boOod

 28. وای چقدر دلم واسه لوهان میسوزه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif قربونش برم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  آجی سمیرا یعنی بکهیونم تو این داستان یه جواریی بدجنسه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif ولی من بازم دوسش دارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  مرسی خیلی قشنگ بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 29. واااااای نه حالا میره تو بار و این کای هم میشه یه ادم صدبرابر بدتر از سهووووووووون
  خدا بهش رحم کنه…..یعنی واقعا این بدبختیای لوهان تمومی نداره؟
  دوتا قسمتو باهم یکی کن لطفااااا ممنونم

 30. کای بد خجالتم که نمیکشه چرا لولو رو اذیت میکنی هان؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  واقعا لوهان دیگه به اخر رسیده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اره اجی ادغام کن اینجوری خیلی کمه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  مرسی

 31. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ وااااااااااااااااااااای دم آبانی داغ حقا ک ه.ر خودمه ! قشنگ دق و دلی خالی کرد ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  سمی دم توعم آب جوش ک با این فیکت مارو ب فنادادی کلن ! خخخخخ میگم من ی فکری دارم ! چطوره آخره داسی ک بکی عاشخ لوبیاس، سهونو بکی سر لوهان بزنن همدیگرو بکشن از اونور کای لوهانو کش بره اصن ینی باهم happily ever after میشنا ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  ینی اوج داستان اونجا بود ک شوکول ب دخترا گف مردم از شما سیر شدن ینی خداااااااا خودت رحم کن ب این لوهانمون از چاله تو چاه داره میشهههه ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  سمی قسمت قبل ک چلگی ندادی شب چله ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif والا ب نظر منم ادغام کنی خوبه حالا تا نظرات چی باشه و خودت هر چی صلاح بدونی ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif راسی راجب آخرین آرزو عم بگم علاوه بر خاننده های جدید خاننده های قدیم هم باز دارن موخوننش من خودم دوهفتس شروع کردم دارم از اول موخونمش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  و نکته آخر اینکه مث همیشه عالی بود دستت طلای سفید خسته نباشی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 32. کای نامرد -_- چرا میزنی توسرش خو، این بدبخت کم افسرده اس،اینا با این کاراشون بدترش میکنن
  نظر من اینه ک دو تا قسمتو یکی بشه
  والا من تا میام گرم شم داسی تموم میشه خخخ
  عالی بود آجی مثل همیشه! مرسی

 33. راستی دو قسمتن یکی کن پلیزززز.
  حالا خواستی سه قسمت هم یکی کنی ما خوشحال میشیما!!
  فقط یه سوال:بازم یه روز در میون میزاری دیگه؟؟
  جون اوپامون یه روز درمیون بزارش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 34. ممنون اجی ،عاقا این کای به چه جرائت عشقم منو میزنه ها ای دستت بکشنه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gifقربونش چقد بچم مظلوم شده اجی سمی دوقسمت بذاری بهتره من که تا میرم تو حس داستان این سه نقطه میاد جلوم حالم گرفته میشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif اجی فقط بگو چه موقع میذاری یه روز در میون یا نه؟؟؟ ممنون اونی جونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 35. مرسی سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif به نظرم اگه دو قسمتو یکی کنی بهتره تعداد قسمتاش مهم نیست اینجوری تا شروع میکنی بخونی تموم میشه بازم ممنون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif

 36. اهم!حالا میریم سراغ بحث کارشناسانه بنده در مورده این قسمت:/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (33).gif
  خب اول از همه با عرض معذرت خدمت زن داداشوها:کااااااااااااااااای خیلــــ خری ـــــــــی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  سهون تازه شرش کم شد جناب کای خان اومد!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  همچی بزنم دوتاشونو مثه آدامس جویده بچسبن به دیوار!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  سهون جان که اصن جای خود داره!!واسش چیزای بهتری هم دارم!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  بکی …. اممم…خب….یکم قابل تحمل تره!ولی به نظرم جذاب تر میشه اگه بکی به لوهان کمک کنه تا دوباره مثله قبل بشه!بعد جلوی دو کله پوک(کای و سهونی)بایسته!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
  وووو لولومم که اول اینو بش میگم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif
  بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif
  لولویی ایکاش زودتر مثله قبلش خوی و زبون دراز بشه!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  راستش لولوی اینجوری یکمی حوصله سر بره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  ولی در کل/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  همه اینا تقصیره سهونه شاسکوله!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  هی خدا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  منتظر ادامه ام!فقط خداکنه تو بار ازش سو استفاده نکنن!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  من برم لالا و بعدم درس!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifاز صبح خواستم درس بخونم ولی همش تو فکره داستان بودم!گفتم بصبرم بزاری بخونم بعد با خیال راحت برم!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  راستی دعا کنین زودتر وبم درست شه!فیلتر شده!آخه منم دارم یه فیک مینویسم که میخوام بزارمش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  بااای/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif

 37. اونی مرسییییییییی خیلییییییی قشنگ بود دلم واسه لولو سوخت که دلش واسه سهون تنگ شده
  درباره این که دو قسمت باهم بذاری من موافقم…
  بازم ممنون

 38. ها؟!
  این کای بود آیا؟! چقدر چیزه…
  بیچاره لوهانم… سهون بزنم قطعه قطعت کنم… نگا با داداشم چ کار کردی؟!
  البته سهون مزایا خوبی هم داشته… مثلا الان لوهان میتونه خیلی عالی غذا درست کنه.. و دقیقا شده مرد زندگی هههه
  من میدونم لوهان دوباره مثل قبل میشه… مگه نه؟!
  توروخدا یه اشاره کوچیک به حال و روز سهون بکن تو قسمت بعد…
  مرسی خیلی عالی بود

 39. اوضاع خطری تر شد. -_______-
  کاش سهون ادم میشد لوهانم پیشش میموند الان هزارجور ادم ناجور دوروبرشن
  هیییی .
  دستت درد نکنه ..
  به نظر من اگه باز یه روز درمیون میذاری بهتره دوتاقسمتو باهم بذاری اینجوری تا میریم تو عمقه داستان تموم میشه یهو …ولی اگه زیادش کردی بخوای سه روز درمیون بذاری که باز همین قبلی بهتره
  مرسییی خسته نباشی

 40. اینقدر لولو کوچیک شد جلو اینا دلم آتیش گرفت

  خداکنه لو یه روز از این وضعیت نجات پیدا کنه بشه یه آدمی که همین کای و بکی جلوش زانو بزنن

  لولو رو به کجا رسونده سهون بی همه چیز

 41. مرسی اجی!ولــــــــــــــــــــــی!!!چرا هر چقدر میگذره کمتر مینویسیش!!ه؟؟هق هق هق هق هقهقهقهقهقهقهقهقهقهق!!!!
  اصن دیلمو شیکوندی بورو حالشو بیبر!!
  هق هق /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  ولی چی بگم!!انقده که خومشل مینویسی نیمیتونم چیزی بگم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif
  امیدوارم دفعه بعدی بیشتر بنویسی!مثلا اگه نوشته هاتو اماده از قبل داری دو قسمت رو باهم بزاری!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  میزاری؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  جونه اجــــ بزار دیگه ـــــــی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  من که انقده دوست دالم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  امیدواااااااارم دفــــــ بعد ــــــعه بیشتــــــــــ بزاری ــــــر.
  بــــ برات ـــوسسسسس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 42. کای دستت بشکنه پسره ی نکبت اینقد محکم زدی تو سر بچم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif احمق اسکولم خودتی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  سهووووون تو هم خیر نبینی الان به خاطر تو لرزش گرفته /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  بکیییییییی تو هم آدم بمون دیگه. یه دفعه اینوری یه دفعه اونوری /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  واااااااای بااااررر.فک کنم سختیا تازه داره شروع میشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif میخوام اشکامو برا قسمتای بعدی نگه دارم بنابراین الان گریه نمیکنم.
  آجی ممنون در مورد قسمت ها هم به نظرم دوتا قسمتو یکی کن.اینجوری خیلی کمه اصلا تا میای شروع کنی تموم میشه.مهم نیست فیک چند قسمت باشه متن و محتواش مهمه که این فیک عالیه.آخرین آرزو هم طبیعیه اینقد خواننده داشته باشه دوست داشتنی ترین فیکیه که تا حالا خوندم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif بووووووووس از فرسنگها فاصله خخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 43. لوهان بیش از حد بدبخته هعییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif میترسم این کای بلایی سر لوهان بیاره خیلی خطرناکه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif مرسی عزیزممم اره من میخوام دوقسمتو تو یه قسمتش بکنی خیلی کمه اینطوری فایده نداره

 44. سهون رفت حالا باید ب کای لعنت بفرستیم…اححح این کای چقد بدهههه بیشووورررر
  مرسی سمی واقعااااااا زیاد بود

 45. اوخهههه لوهان بیچارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  کای بد چرا اینجوری با لوهانم برخود میکنه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  مظلوم واقع شد لولویه خوشکلم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  اصلا خودم میرم انتقامشو از کایو سهون میگیرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  ممنون عزیزم عالی بود..خسته نباشی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 46. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gifوااااااای سمیرا من ذووووووق مرگگگگگگگگ کااااااای…….الهی خوشتیپ منهههههه……./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gifآون دوتا دختر های دورشم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  الهیییییی…..آقاااا لولو رو به راه بد نکشونه…این بچه تازه داشت به راه راست هدایت میشد…خخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gifنکنه..ببرنش بار ازش سوءاستفاده کنند…وااایییی نه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif… تو رو خدا آدم فکرش به کجا ها میره..البته اینا ار رو نگرانیهههه..حداقل از پیش سهون بودن صد هزار بار بهتره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif
  مرسی سمیرا جون…آجی من که خیلی منتظر ادامه ام کااااااای/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif

  • آخه این چه کاری بود کای؟؟؟ اصلا ازت انتظار نداشتم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
   راستی اگه بخوای دو قسمتو با هم ادغام کنی یعنی دیگه یک روز در میون نمیذاری /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif

  • بار رفتن همانا راحت شدن از این مخمصه همانا img class=’wpml_ico’ alt=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif’ src=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif’ />

   لوهان با این روحیه خراب و لرزش دست هر کاری نمیتونه کنه چون سرپناه درستیم نداره هر کاری کای که الهی دستش بشکنه بهش پیشنهاد بده قبول مکنه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif

   از چاه اومده بیرون حالا تو باتلاق بار و فساد غرق میشه ولی بهتر از این بود پیش سهون باشه تا بکشتش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sj.gif

   مطمئنم کاری که بهش پیشنهاد میدن کار سالمی نی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

   آجی مهم نی چند قسمت بشه دوتا رو یکی کن ،،،اینجوری اصلا مزه نمیده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *