EP 52 (شکست) BREAK

سلام دوستای گلم اینم قسمت 52 فیکمون امیدوارم لذت ببرین

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

1tdekntw528johiauwra EP 51 (شکست) BREAKً

چشمامو آروم باز کردم…همه جارو تار میدیدم…من کجا بودم! هر جا که بودم گرم بود دیگه از اون سرمای وحشتناک خبری نبود….چشمامو روهم فشار دادم و دوباره بازشون کردم و صورته یه زنو دیدم که روم خم شده
زن:به هوش اومدی؟
به زور دهنمو باز کردم:من…من کجام؟!
زن:بیمارستان…
-بی..بیمارستان؟! چرا؟!
پرستار:دیشب تصادف کردی با یه ماشین وضعت خیلی خراب بود
آه کشیدم
پرستار:فرار کرده بودی؟
-ا.از کی؟!
پرستار:کیشو باید خودت بگی
-نه…فقط…جایی رو نداشتم که برم
پرستار:پات پیچ خورده بود و یکی از دنده هاتم خیلی وقته مشکل داره چرا نیومدی درمانش کنی؟!
-دنده ام؟!
پرستار:امروزو استراحت میکنی فردا مرخص میشی خوشبختانه تصادف سختی نداشتی
-ا.اما با کی تصادف کردم؟!
پرستار:الان میاد منتظر باش…
خوشحال بودم که تو بیمارستانم و سهون نمیتونه پیدام کنه…
راحت سرمو رو بالشتم گذاشتم حتما هرکی که باهام تصادف کرده بود باید یه پولی هم بهم میداد…
موهامو یکم به هم ریختم که مثلا نشون بدم حالم خیلی بده
در باز شد خودمو به خواب زد یه نفر نشست رو صندلی کنار تختم…
چشمامو آروم باز کردم و از تعجب داد کوتاهی کشیدم…
بیون بکهیون با قیافه ی ترسناکی بهم زل زده بود بعد از یه سال و نیم قیافش اصلا عوض نشده بود
اصلا چیزی برای گفتن نداشتم زبونم بند اومده بود…نه امکان نداشت آخه چرا بین اینهمه آدم….
-تو…اینجا چیکار میکنی؟
بکهیون:اومدم قبرتو بکنم پسره ی نکبت
تعجب کردم..
بک:عوضی چطور جرات میکنی خودتو بندازی زیر ماشین من؟!!!
من…من از قصد اینکارو نکردم…
بکی خندید:لابد تو از اون آدمای خل و چلی که اینجوری از مردم پول میگیری
نه…من همچین آدمی نیستممم
بکی:خفه شو پسره ی عوضی که منو از کار و زندگیم انداختی
پوزخند زدم:تو همیشه که تو اون پارکه میشینی
بکهیون بلند شد و یقمو گرفت:لال میشی یا لباتو بدوزم به هم؟!!
شکمم به شدت درد گرفت:آآه…
بکهیون یقمو ول کرد:خب بدبخت من که بهت گفتم بیا خونه ی من دو بار باهام باش من بهت دوبرابر میدم…
بغض کردم:من…اینکاره نیستم
بکی:باشه باور کردم…گریه نکن کوچولو حالا چقدر بدم دس از سرم برداری؟!
-من چیزی نمیخوام
بکی:من دیشب بهت زدم باید خسارتشو بدم حالا چقدر میشه؟!
-من چیزی نمیخوام فقط برو
بکی: پس رضایت بده من برم پی کارم
-باشه
بکی: پوله دوا درمونتم دادم فعلا…
بکهیون رفت بیرون و درو بست
واقعا نمیدونستم قراره چیکار کنم کجا برم من که کسی رو نداشتم…
به پام نگاه کردم یاد دیشب افتادم و لرزیدم…از سهون میترسیدم حتی از اسمش…
شب شد همش تو فکر سهون بودم میترسیدم درو باز کنه و منو از اینجا ببره…پتو رو تا سرم بالا کشیدم بدنم میلرزید سعی کردم آروم باشم اما نمیشد…

صبح

پرستار:آقای لو بیدار شید مرخصید
با بی میلی از جام بلند شدم
پرستار:ما معاینت کردیم خوشبختانه مشکلی نداری فقط پاتو که بستیم قرصاتو مرتب طبق گفته ی پزشک میخوری تا خوب شی هزینه ی کل بیمارستانم آقای بیون پرداخت کردن
-ا.الان کجاس؟!
پرستار:منتظره تا شما رضایت بدید
سریع پیرهنه سفیدمو پوشیدم و دکمه هاشو بستم با شلوار جین
-ببخشید
پرستار:چیزی شده؟
-میتونم این دمپایی ها رو با خودم ببرم؟! آخه کفش ندارم
پرستار:مشکلی نداره
لباسامو تو یه چیزی پیچیدم و آروم رفتم بیرون و بکهیون رو دیدم که رو صندلی بیمارستان نشسته بود رفتم رو به روش وایسادم
-سلام
بکی سرشو بلند کرد:سلام عرض شد…دنبالم بیا این رضایتو بده من برم پی زندگیم
-آآ…یه چیزی
بکی:هوووم
-اگه رضایت ندم چی میشه؟!
بکی اخم کرد:هیچی سرتو میزنم
خیلی عجیب بود همون لحظه تصمیم گرفتم خودمو به این پسر بچسبونم شاید حداقل منو برای یه روز تو خونش نگه داره
بکی:را بیفت دیگه
خودمو به موش مردگی زدم:آخه پام درد میکنه
بکی:منم سرم درد میکنه
با آسانسور رفتیم پایین و پیش پلیس…
رضایت دادم چون چاره ای نبود
بکهیون یقه ی پالتوشو درست کرد و به من که مثل ابله ها لباسامو تو بغلم گرفته بودم و بهش زل زده بودم گفت:بگیر اینم قرص هات که از داروخونه گرفتمشون…برگرد خونتون
-من…من جایی رو ندارم که برم
بکی بهت زده بهم خیره شد:قدیم از کلاست برمیگشتی کجا میرفتی؟الانم برو همونجا…
گوشه ی کتشو گرفتم:میشه…منم با خودت ببری؟
بکهیون بلند خندید:کجا ببرمت کوچولو؟!
-هر..هرجایی که میری فقط…یه روز…بعدش میرم و یه جایی رو پیدا میکنم…
بکی دستمو گرفت از خودش دور کرد:برو پسرجون اون موقع داغ بودم زرزر زیاد کردم فک نکن ما اینکاره ایم…
-نه من…همچین فکری نکردم
بکهیون بهم چشمک زد:بای بای
چاره ای نداشتم چون تو این سرما نمیتونستم زیاد بمونم…
دنبالش راه افتادم هرجا که میرفت منم پشت سرش با پای داغونم میرفتم…
پاهام یخ زده بود تو شیشه ی مغازه به قیافه ی داغونم خیره شدم…برف رو موهای طلاییم نشسته بود و سفیدشون کرده بود…
بکهیون تو برف ها قدم میزد انگار اونم مثله من هدفی تو زندگیش نداشت و این مسیر براش بی انتها بود….
پاهام حس حرکت نداشت اما نباید گمش میکردم…وسط راه دو تا پسر بچه افتادن به جونم و تا میتونستن روم گوله های برف پرتاب میکردن…
بچه:هههههههه اینو ببین با دمپایی اومده بیرون خخخخخخخ
چیزی نگفتم سهون تو این دو سال باهام کاری کرده بود که حتی جلوی بچه ها هم سرمى نمیتونستم بلند کنم
بکهیون برگشت و بهت زده به من که وسط بچه ها گیر افتاده بودم خیره شد
حتی نمیتونستم از خودم دورشون کنم دستام میلرزید لباسامو محکم تو بغلم فشار دادم…گوله های برف تو صورتم و سرم میخورد
بکهیون سریع اومد سمتم و به بچه ها اخم کرد:برین خونه هاتون ببینم پدرسگا…برین ببینم
بچه ها سریع از اونجا فرار کردن…اشکام رو گونه های یخ زده ام میریخت نمیخواستم اینجوری غرورمو بشکنم اما چاره ای نداشتم….
بکهیون به من خیره شد:تو…تو چرا تا اینجا دنباله من اومدی؟!!
چشمامو رو هم فشار دادم و اشک ریختم از سرما باهام نای حرکت نداشت
بکهیون:برگرد خونت بچه
بازم دنبالش راه افتادم
بکی برگشت:مگه نگفتم برو…دنباله من نیااااا
-من…من جایی رو…ندارم…
بکی:به من چه…به من چه ربطی داره؟!! من فقط باهات تصادف کردم همه ی پولتم دادم حالا هری…
بکهیون رفت و من مثله یه بچه دنبالش میرفتم
بکی برگشت و سرم داد زد:دنبالم نیااااااااا
-ه.هرجا بری دنبالت میام….
بکی اخم کرد:چرا اونوقت؟!
بغض کردم: کمکم کن…خواهش میکنم!! من…جایی رو ندارم برم…
بکی:ببینم من حتی رفیقتم نیستم که اومدی ازم کمک میخوای…من آدمه خطرناکیم ازم دور شو
-ک.کمکم کن…به خدا…هر…هر کاری بخوای میکنم…فقط منو یه جا…قایم کن…خواهش میکنم
بکهیون به پاهای لختم نگاه کرد و آه کشید:چه کاری مثلا میتونی انجام بدی؟!
-هر کاری …بخوای….
بکهیون پوزخند زد:اونوقت چرا باید قایمت کنم؟!
-چون…چون یه روانی دنبالمه
بکی بلند خندید:من اخساس میکنم خودت روانیی برو شردرست نکن
بکهیون رفت و رسید به یه کوچه و جلوی در متوقف شد و بدونه اینکه بهم نگاه کنه رفت داخل و درو بست
رو پله نشستم و سرمو به دیوار تکیه دادم واقعا داشتم یخ میزدم پاهامو تو خودم جمع کردم
نزدیک به نیم ساعت اونجا نشسته بودم تا اینکه در باز شد و بکهیون به همراه یه پسر قد بلند و برنزه بیرون اومد
پسر فوق العاده خوشتیپ بود موهای قهوه ایشو رو به بالا درست کرده بود و کاپشنه قرمز تنگ با یه جین کمرنگ تنش بود و سیگار هم میکشید
پسر بهت زده بهم نگاه میکرد سرمو پایین انداختم
بسر:بک این جوجه کیه جلو درتون؟!
بکهیون:اون مهم نی…ببین جونگین به اون اسکل میگی سروقت بیاد اینقدر نکاره مارو
پسری که اسمش جونگین بود گفت:بک مگه اون خرو نمیشناسی همیشه اینجوریه
بکهیون:باشه برو دیگه فردا میبینمت
جونگین رو به روم نشست:اوووف چه جوجه ی خوشملی ام هس هههه…
همه جام از سرما میلرزید یه نیم نگاه به چشمای مشکیش انداختم
جونگین از جاش بلند شد:به پلیس بگو بیاد اینو جمع کنه از اینجا خخخخخ
بکهیون خندید:حتماااا
جونگین:فعلا بای
دلپیچه گرفته بودم حالم به هم خورد و کلی رو برفا بالا آوردم
بکهیون سرشو تکون داد:چرا جلو دره من داری بالا میاری عوضییییی؟؟!!
سرمو به دیوار تکیه دادم حالم واقعا بد بود:سردمه…
بکهیون رو به روم نشست:لعنت بهت که خودتو انداختی جلو ماشین من
سرفه کردم و به زور چشمامو باز کردم:بزار…حداقل همینجا بشینم….
بکهیون:هوووووووف….پاشو بیا تو خودتو میزون کن بعد بزن به چاک ……………

Print Friendly

134 Responses

 1. هورااااااااااااااااااا لوهان فرار کرد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

  بکهیون سریع اومد سمتم و به بچه ها اخم کرد:برین خونه هاتون ببینم پدرسگا…برین ببینم
  اینجاش عالییییییییییییییییییییییی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif

 2. نمیدونی ک آخه، خیلی شاد شدم.تا قبلش فک میکردم بکی و لوهان با هم…
  ولی الان فک میکنم جونگین و لوهان با هم…
  خیلی شاد شدم آخه ب بکی اصن نمیومد:))))))))

 3. ای خداااااااااا ببین این آخر ترمی چه جوری درگیر شدیم با این امتحانا .. 6 قسمت عقب موندم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  خب خداروشکر این تصادف به خیر گذشت .. حدس می زدم طرف بکی باشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  عه کای هم هست که .. من برم قسمت بعد ببینم این بکی خان قراره با لولو چی کار کنه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif

 4. بکییییییییییی!این چه وضعه حرف زدنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟فلفل بیارم؟؟؟؟خب گناه داره بچه………روانی هم خودتی……
  اصلا فک نمی کردم کای وارد داستان بشه…..ایووللللللللل
  خیلی داره باحال میشه!
  میسی

 5. ای لوووووووووووهاااااااااان خدا نگم چیکارت کنه چرا افتادی دنباله این نکبت؟آدم قحط بود؟من مرده بودم؟
  چرا منته این پسره ی جای خالی رو میکشی آخه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  تو میومدی خونه ی مااااااا…..اونوقت من ازت یه پذیرایی میکردم ک نگووووووووو…..جووووووووون لوهاااااااااان به به به!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  یا امام زمان…..کای که وارد بشود از لولوی ما چ خواهد ماند؟بیچاره لوبیااااام….این کای ک ب لولو گف جوجو کاره لوهان تمومه.لوهان جان تو بد دردسر افتادی
  حالا ک کای وارده داستان شد فک کنم همه قسمتای داستان باید رمزی بشن….یا شایدم ب خاطره اتفاقایی ک تو داستان میوفته سایت فیلتر بشه زبونم لال…. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  بکهیون خان…..این کارارو میکنی ک میدنت ب یه دختره هم سنه مادربزرگت دیگه….این چ رفتاریه آخه پسرم؟خدارو خوش میاد با یه پسره ی بدبخته بیچاره این طوری رفتار کنی؟ته یون طلاقت میده….
  من دیگه حرفی ندارم….اعصابم ب شدت خورده!مگه لوهان یتیمه ک باهاش اینطوری رفتار میکنن؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  میسی عجقم.خسته نباشی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 6. اها وکای هم دیگه حق نداره بالولو جونم اینطوری حرف بزنه
  تکراربشه باهاش برخوردمیکنم و
  کای هم بایدیادبگیره باهووهاش کناربیاد

 7. اها وکای هم دیگه حق نداره بالولو جونم اینطوری حرف بزنه
  تکراربشه باهاش برخوردمیکنم
  کای هم بایدیادبگیره باهووهاش کناربیاد

 8. اخی لوهانم چقدر بدبخت شده حتی یه جفت دنپایی هم نداره.عرررر
  امیدوارم سهون عاقل شه
  یوقت سهون نمیره؟
  بکی جونم پسرخوبیه؟یوفت لولوم پسربدنشه؟من میترسمممممم
  نهههه لولوممم
  ای جان کای جونم هم هست^_________^من وقتی اسم کای امدرسماغش کردم.بنظرم کای برنزه نیست مثل بقیه اعضاست
  ویه چیز دیگه کای حق نداره سیگاربکشه من نمیذارم
  اصلا نباید جرات اینکارو داشته باشه
  کای جونم پسرخوبیه؟ای جوننننن من شکست میخواممممم
  قسمت بعدی و بیشتر بذار لطفا^_^

 9. ah khodaye man delam ashob shod in bache cheghad bad bakhate delam gereft kash misod sehun khob she betone khodesho kontorol kone …ey kash…..bade in hame sakhti….delam baraye sehunam misoze chon karash daste khodesh nist/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 10. اووووووف باورم نمیشه بالاخره خودمو رسوندم تا این قسمت حالا مث بقیه منتظره بقیشم عزیزم دلم برا لوهان میسوزه به کجا رسیده سهونو بگو عشقم اسکیزوفرنی داره عرررررررررررررر مرسی سمی جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 11. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  این جوری ننگرین منتظر بکیم بیاد تیکه تیکش کنم عوضی کیوت
  با لولوی من این جوری حرف میزنیییییییییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  کاااااااااااااای تو چرااااااااا ؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  اونی تائو رو بیار قیافش خلاف میزنه ولی بچم خیلی مهربون بوده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif
  بکی فک نکنم خوب شدم هنوز در کمینم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  لوووووووووووووووووو /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  پسرممممممممممممممممم ، پاره ی تنمممممممممممممم ، اخه چرا این طوری شدی توووو ؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  ولی بهتر از سهونه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  بکی همین امشب میبریش تو خونت بهش میرسی بشه اهوی خودم افتاددددددددد ؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  اونی خیلی کم بیدددددددد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif ولی بازم ممنون

 12. این کای و بک چرا بالو بد میحرفنننن؟برم بکشمشون؟اییی خدا لوووووو من هستم هققققققق
  سهونننننننننننننن مگر دستم نیفتی کشتمت
  اجی بنظرم بره با کای و کایهان شه خیلیییییی باحال میشه با بکم بره باحال میشه اصا باهرکی بره باحال میشه
  اما سهونننننن نهههههههه
  عالی بود اجی بی صبرانه منتظر ادامه ام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif

 13. من عاشق داستانتم اولاشو نتونستم نظر بزارم ولی قول میدم تا اخر داستان نظرامو بزارم خیلییییییییییییییی ممنون

 14. اجی نمیدونی چقدر گریه کردم واقعا نمیدونم چی بگم این دوروز حتی یه لحظه هم فکرم از داستانت دور نمیشد چون پشت سر هم خوندم واقعا برای این دوقسمت درد لوهانو درک کردمو حسابی گریه کردم.
  تورو خدا یکم ملایم ترش کن دیگه سر تیکه های اخر داشت قلبم وایمیستاد اخه یکم مراعات حال ما اکسو ال هارو بکن که لوهانو دیگه توی گروه نداریم.
  من که واقعا احساس میکنم لوهان قلبش برای دوری از اکسو همینطوری داغون شده.
  دلم میخواد بکهیون بهش کمک کنه تا سهونم خوب بشه وگرنه سهون میمیره ..نههههههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif

 15. اقا یه نتیجه گفتم که هیچکس جز لولو ادم نی….خخخخخ..البته اونم ادم نبود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  وای بازم خدارو شکر این قسمت از کتکای سهوون خبری نبود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

 16. یه سوال فنى همین الان یهویى /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif اگه قرارباشه لوهان وبکى در آینده با هم باشن کدومشون قرار تاپ باشه ؟ اخه من هیچ جوره نمیتونم با هم تصورشون کنم نه که جفتشون کوچولو و ملیح میزنن خیلى خنثى به نظر میان باز سهون مردونه بود یه چیزى ولى بکى ؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif

 17. خدا بگم چیکارت نکنه سهون اخه این چه بلاییه که سر لوهان اوردی؟هییییییییییی بیچاره……../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gifممنون……..عالی بود……..

 18. سلام سمیرا جون ….راستش من امروز از صبح نشستم داستانو خوندم تا الان یعنی میتونم بگم واقعا ترکوندی اینقد قشنگ نوشتی که نمیدونم چه جوری توصیفش کنم …از همه فیکای قبلیت قشنگ تره …تو اون چند قسمت اول زندگی خسته کننده ی لوهانو واقعا احساس کردم با هر کتکی که سهون میزد واقعا ناراحت میشدم درسته این یه فیک و واقعی نیس اما بی نظیره …درمورد رمزم از نیلو گرفتم فک کنم بشناسیش دیگه…تو قسمتای قبل نظر ندادم ولی از این به بعد دیگه نظر میدم …امیدوارم موفق باشی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 19. بکییییییییییییییییییییی اومدییییییییییییی کشتی منوووووووووو تا اومدیییییییی ولی با این مهربونیات هنوز نیومده کلی خوشحالم کردی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  الهیییییییییییییی من بمیرمممممممم اهو کوچولومو اینجوری نبینمممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اوخی سهونم ینی الان داره چیکار میکنه حتما خیلیییی داغونهههه من مرررررگ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  هونهانمممممممممممممم پرپر شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اجی گلمممممم عاااااالی بوووووود مغسییییییی حرف نداشتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  عشقتممممممم خسته نباشیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 20. عزیزم به بکی اصلا خشن بودن نمیاد!٨
  من با زوج این دوتا مشکلی ندارم خخخ خیلیم خوب میشه:)))
  مرسی عزیزمممم خیلی خوب بود

 21. الهییییییییی ببین سهون چه به روز لوهان اوردم البته بنده خدا خودشم تقصیری نداشت
  ههههقققق جایی و نداره بره داره از سرما یخ میزنه الهی سهون فدات شه بکهیون ادم باش دیگهبی ادب دهنشم که لقه بچه پرووووو
  چرا لوهان نمیره پیش شیومین خب مگه اون دوستش نیس؟؟؟؟
  ممنون آجی جونم عالی بود

 22. به بکهیون راضی هستیم!فقط برادر سهون نباشه که لوهان رو میکشه!میترسم ازش!
  خوب دستت گل شما هم درد کنه!قربون جونگ این بشم که اینقدر خوشتیپه!عشقمممممممممممممممممممممممممممممممممم!

 23. عالی بود ولی کم بود..امیدوارم بکی باهاش خوب رفتار کنه..آجی من این روزا بانت گوشیم میام واس همین نمیتونم زیاد نظر بذارم ..ولی بعدا جبران میکنم

 24. وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای خدا جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ بکی بلاخره اومد
  لولو هم عجب گیر ادمی افتاده….. منم جای لوهان بودم میچسبیدم بهش اصلا ولش نمیکردم
  میگم بکی رو دعوا کنم ولی دلم نمیاد از بس عاشق این بشرم
  هییییییییییییییی سهون چی شد؟ بیچاره!!! دلم سوخت
  گفتی قد بلند فکر کردم چانیوله خوبه باز کای بود خخخخخخخخخ
  بچه ها راست میگن کم بود ولی خوب بود… قسمت بعدی کی میاد؟

 25. ای ول کای هم تو داستان هست اخ جووون
  اگه دی او هم باشه که دیگه هیچ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  بکی هم خیلی اعصاب ادمو به هم میزنه با این حرفاش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif

 26. ای خااااااااااک بر سرش…اینهمه من واسه این ذوق داشتم…همش کور شدددددد…بکی از سهونم روانی تره به خدا…هی…نکنه اون اسکلی که جونگین دنبالش رفت سهون باشه…وای خداااااااا….دوباره لولومو پیدا نکنه…خواهشاااااا…اصلا دلم برا لولوم داره میپوکهههههه…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifبکی هم که کلا خوردش کرد رفت پی کارششش…ولی همینکه راش داد خونه شون خیلی خوبههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  مرسی عشقم مثه همیشه عالی و تاثیرگذار و پرسوززززز/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 27. وای خیلی خوب بود بلاخره یه اتفاق خوب برای لولو افتاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  چرا بکی این قدر بی اعصابه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif
  ولی خیلی شخصیتشو دوس دارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loudlaff.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  حالا مگه چیکارس که ایقدر سرش شلوغه خوبه لوهان فقط یه روز بیمارستان بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  کای هم که اومد ولی عاشق لولو نشه که سهون هر سه تاشونو با هم میکشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  ممنون آجی خیلی خوب بود ولی کم بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif

 28. الهییییییی ببین لوهانم ب چ روزی افتاده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  چرا لوهان ب شیومین زنگ نمیزنه؟مگ دوستش نبود؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  هیییییی بیچاره عشقم..بیکسو تنهاااااااا شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  ممنون عزیزم عاااااالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 29. وای دلم برای لوهان میسوزه۰۰۰۰همش تقصیرها سهونه۰۰۰ایش۰۰۰۰خدا کنه آخرش همه چی خوب بشه۰۰۰البته اول داستان گفتی که این داستان ناراحت کننده اس۰۰۰ای خدا۰۰۰
  راستی یه چیزی من تازه با این وب و داستان آشنا شدم،۰۰داستانتو خیلی دوستدارم۰۰۰موفق باشی۰
  دیگه از این به بعد زیاد این جا میام۰۰۰۰

 30. جی عالییییییییییی بود وای بکی اینهمه انتظارشو میکشیدم اومد کایم اومد الان تو پوست خودم نمیگنجم<img class='wpml_ico' alt='//wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif’ src=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif’ />
  ولی نمیدونم چرا با اینهمه اذیتای سهون بازم دلم براش میسوزه هقققق پیشی بی عیال شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif

 31. واااااااااااا بکییییییییییی ما انقد برات ذوق داشتیم حالا اینجوری با لولو برخورد میکنی ؟؟؟نچ نچ نچ نچ
  این قسمت لوهان واقعا خیلی حقیر شده بود اعصابمو خورد کرد
  مرسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 32. اخ جوووون بکهیون وارد میشود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  ولی خیلی بیشعوره چرا با لولو این طوری برخورد میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  دلم واسه لولوم کباب شد همش تقصیر اون سهونه دیوونه ست که لولو دیکه اصلا براش غروری نمونده و به این وضع افتاده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  خدا کنه بکهیون دلش به رحم بیاد لولو رو چند روزی پیشه خودش نگه داره…اجییی من نگرانه یه چیزی هستم که فکر میکنم به ذهنه هیچ کس خطور نکرده….حالا که مامان بابایه لولو مردن ارثومیراث باید به لولو برسه خواهش میکنم حواست به این مورد باشه اجی..مثلا الان خونه خودش هست منتها از ترسه سهون اونجا نمیره…..این طوری نیست؟؟؟؟
  مرسیییی عزیزم وحشتناک منتظره ادامه هستم بوووووووس بخخخخخللللل/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 33. وای بکهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــــــم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  انقدر خوشحال شدم که اومد تو داستان بالاخره..وای آخی جـــــــــــــــــون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif اصلا مهربون یا بدجنس دیوونه ی شخصیتشم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  مرسی سمیرا جون عالی بود مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 34. واای مرسی… بکهیون هم اومد تو داستان… یوهو الانه که قسمت های بکهان شروع شه… واای بکهیون عجب تیکه ا شده تو این داستان… قربونش برم…
  الانه چانیول خفم کنه اینجوری راجبه عشقش میگم… جونگین اوه اوه اوه اون که دیگه هیچی جای خود دارد… ببخشید پس سهونم چی؟!مرد؟!زنده اس؟! کجاست؟!
  تو پارت بعدی سهون داشته باشه ها…
  مرسی خیلی خوب بود… ولی لوهانم ب چه روزی افتاده بود… من فدات شم…

  • خخخخخخخخخخخخخ
   بلییی از الان به بعد کای هم داریم تو داسی ^___^
   سهونم مشخص میشه
   سهون فعلا از داسی میره آجی
   خواهش عزیزم

 35. آجی کم گذاشتیا…..اوخییی کایم هستش….سهون بدبخت کجاست؟؟؟ میگم این بکی مشکوک میزنه…ی کارای خلافی میکنه بنظرم….

 36. واااااای سمیرا عااااااالی بود این قسمت بعد از مدت ها من از دست سهون حرص نخوردم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  واااااای چقدر از دست این لحن بکی خندیدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gifبکی عاااالیه..له خصوص فوش دادنش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  کاااااااااااای همسرم هم آمده تو داستان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  وووووییی سورپرایز شدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  لولو تا میتونی خودتو به بکی بچسبون آفرین/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  مرسی سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gifبیا بغلم
  بوس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 37. ووووی ! چرا این جولی شد ؟! اونجوری ک اولا بکی ب این لوهان تیکه مینداختو چ میدونم ی جورایی حواسش بش بود گفتم حالا محض اذیت کردنم ک شده یخورده تحویلش میگیره ولی واقعا ک نچ نچ بی ادب کم نزاکت ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif جوووون شوکولم وارد داسی شد ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif آجی کریسم بیار زودی کریسم موخام ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  هههعععععیییی سهونم ک ب افق پیوست ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif من گفتم لوهان حالا ک در رفته زندگیش بهتر میشه ولی اصلن نمیتونم لوبیا رو تو این شرایطی ک توصیف کردی تصور کنم. عرررررررررررررررررررررررر /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  مفسی های فراوان ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 38. لو با لو حاله بدش بکی چرا اینجوری کرد باهاش ،،،بیجاره واسه لولو غروری نمونده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifکم دنبال لو بود حالا قیافه‌ میاد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif

  من حس میکنم بکی از این خانه های فساد داره ،،لوهان هم واقعا میشه اونکاره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif

  آجی چی میشه هر روز بزاری خب /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

   • یعنی چی یه خورده درست حدس زده؟یعنی بچم بازم باید بره تو این کار؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif بابا بخدا لوهان دیگه اون قسمتش از کار افتاد تو خونه ی سهون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif بهش رحم کنننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 39. اوه اوه این بکی دیگه کیه بابا؟ چقد بیرحم و سنگدل /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif به قدرت تشخیصمم آفرین میگم که فهمیدم بکی رانندست و در انتها دست و جیغ و هورررراااااااااا به خاطر فرار از دست سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif راستی چرا لوهان با شیو تماس نمیگیره؟ اون کمکش میکنه که /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif این بکی هم خیلی بی ادبه ها../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif وای ممنون آجی این قسمتو تند تند خوندم به نظرم کم بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif

 40. الهی بمیرم …… چرا یهو اینجوری شد…
  بکی چرا اینجوری میکنه ..والا خدا ادمو محتاج این جور ادما نکنههه
  بیچاره لوهانم..
  مرسیییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 41. بکهیوننننننننننننننننننننننننن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif عشقممممم اومددددد گفتم به لولوم کمک میکنه..عشقه دیگه….اصن فقط بکی لیاقت لوهانو داره ولی عاشق شخصیت لاتیشم عالیههه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif مرسییییییییییییییییییییییی محشر بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

  • بکییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دارم براتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این چه طرزه حرف زدن با لولوی منهههههههههههههههههههه بیتربیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
   باید افتخارم بکنن که لولو میخواد بره خونشون برام نازم میکنن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
   لولو بیا خونه ی خودم هرچی خواستی بیار بالا اصلا اتاقمو به گند بکش فقط بیاااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
   سهونم چی شد پس بمیرمممممم تنهایی داره چیکار میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
   اجی خیلیییییییییییی کم بود کهه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif ولی قشنگ بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif
   مغسیییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: