79 بازدید

EP 49 (شکست) BREAK

سلام دوستای خوبم اومدم با قسمت 49 فیکمون ممنون از همه بابت ساپورت کردنتون 

خب دوستای گل من دیدم نویسنده های سایت فیک دیر به دیر میزارن به خاطره درس و اینا برای همین نویسنده ی جدیدی رو گرفتم (هستی جون که ورودشو تبریک میگم) تا براتون داستان بزاره داستانش هم فوق العاده اس پیشنهاد میکنم داستانشو از دست ندید چون طرز نوشتنش بسیار قویه پس لطفا حمایتش کنید تا براتون تند تند آپ کنه 

خب میرسیم به فیکمون بچه ها قسمت بعدی رمزداره اما با رمزدارای قسمت های قبل فرق داره صحنه های خشونت تو قسمت 50 خیلی خیلی بیشتره که ممکنه اعصابتونو خورد کنه و روتون تاثیر بزاره خواهشی که دارم با توجه به سنتون رمز بگیرید اگرم فکر میکنید که مشکلی ندارید با این چیزا رمزو بگیرید اشکالی نداره در هر صورت من وظیفه دارم این اخطار رو بدم پس حتما برای رمز درخواست بدید و شمارتونو بزارید یا آدرس ایمیل چون شماره ها زیاده ممکنه یادم بره 

بچه ها من ممکنه شنبه نتونم بزارم داسیو چون خونه نیستم ولی سعیمو میکنم اگه نشد یکشنبه براتون میزارم

ep7p6bmnuwri0t7lkit0 EP 48 (شکست) BREAK

بفرمایید ادامه

سه روز از اون قضيه ميگذشت شيومين هنوز موفق نشده بود از خانواده ام خبر بياره خيلي دلم شور ميزد…مثله هميشه كناره پنجره به درختا زل زده بودم و برگاشونو ميشموردم تا روز تموم شه….
گوشي خونه زنگ خورد برداشتم
-الو
شيو:الو لوهان
دستام ار شدت هيجان ميلرزيد:ا.الو…بگو ميشنوم…تونستي؟؟!
شيو:لوهان آروم باش الان بهت ميگم
رو تخت نشستم:بگو…حالشون خوب بود؟؟ مامانم بابام…شيوميننن حرف بزننن
شيو:ببين ميدوني كه نزديك به ٢ ساله از خانواده ات خبر نگرفتي
-آ.آره…اتفاقي افتاده؟!
شيو:بايد طاقت شنيدن هرچيزي رو داشته باشي
حتي پاهامم از استرس ميلرزيد:چي شده؟!
شيو:لوهان واقعا متاسفم اما….
اشك تو چشمام جمع شد
شيو:پدرت به خاطره سكته ي قلبي فوت شده و مادرتم بلافاصله بعد از اون خودكشي كرده
آه بلندي كشيدم و دو زانو افتادم رو زمين
شيو:لوهان حالت خوبه؟؟الو…
دنيا دور سرم ميچرخيد گوشي از دستم رو زمين افتاد دوباره نفسم بالا نميومد دستمو رو سينه ام گذاشتم و چند بار رو سينه ام كوبيدم اما انگار يه چيزي جلو تنفسمو گرفته بود رو زمين افتادم و سعي كردم سرفه كنم اما نتونستم در حال مرگ بودم كه سهون درو باز كرد و با ديدن من كه رو زمين داشتم دست و پا ميزدم سمتم دوييد و بغلم كرد صداشو نميشنيدم ولي ميدونستم داره داد ميزنه….سهون سريع قرص آرام بخشمو تو دهنم گذاشت…..
بعد از چند دقيقه دوباره به حالت اولم برگشتم…هنوز تو بغله سهون بودم
سهون:خوبي؟!
اشك از گوشه ي چشمم رو دستش ميريخت
سهون:چي شده؟؟چي شده عشقم؟؟
چيزي نگفتم چيزي نداشتم كه بگم اگه سهون ميزاشت خداقل يه باز ببينمشون شايد الان وجدانم راحتتر بود…..
سهون:چي شده لوهان؟!
با بغض گفتم:هيچي…دلم…گرفته…بود
سهون شونه هامو گرفت و محكم تكونم داد:هيچ آدمي به خاطره اين قضيه اينجوري نميشهههه….حرف بزن چتهههههه
دستامو رو سرم گذاشتم و گريه كردم:كاش…ميزاشتي بميرم
سهون:يه چيزي شده رنگت پريده دستات ميلرزه بهم بگو لوهان…
سهونو مقصر عذاب وجدانم ميدونستم
سهون:لوهان
-سهون…يه خواب بد ميديدم…توي خواب…بهم خبره مرگ پدر و مادرمو دادن
سهون بهت زده نگام ميكرد
با مشت به سينم كوبيدم:بهم…گفتن…جفتشونم مردن…همش تقصيره منه…تقصيره منههههه
سهون:اون فقط يه خواب بوده
-دلم براشون تنگ شده…دلم براشون تنگ شدهه
سهون:بسه لوهان از وقتي اومدم داري گريه ميكني تمومش كن…
دستامو دور گردنش انداختم و محكم بهش چسبيدم و با بغض اسمشو صدا زدم:سهون..
سهون:جونم
-من…من هيچكسو غير از تو ندارم….من…من فقط تو رو دارم…حتي اگه…تمامه روزمم ازت كتك بخورم ازت فحش هاي ناجور بشنوم…بازم تويي كه برام موندي…..
سهون:چي شده لوهان…
چشمامو رو هم فشار دادم و اشك ريختم
سهون:گريه نكن قشنگم…
سهون همينجور كه بغلش بودم بلندم كرد و خنديد:چقدر سنگيني…
چيزي نگفتم…محكم سهونو بغل كرده بودم وگريه ميكردم….
يك ماه گذشت كناره پنجره نشسته بودم و گربرگ هاي گلاي تو دستمو ميكندم…اشكام آروم آروم رو صورتم ميريخت چشمام درد ميكرد….يه ماه از مرگ مادر و پدرم ميگذشت من همچنان غمگين بودم…نميدونم شايد به خاطره اين بود كه هيچ هيجاني تو زندگيم نبود براي همين فقط به اونا فكر ميكردم….

…مامان…مامانه خوبم…هنوزم بهت فكر ميكنم…به مهربونيات به خنده هات به كيك هاي خوشمزه ات…مامانم منو ميبخشي! من اذيتت كردم…من پسره خوبي نبودم…
بابا…بابا دلم برات تنگ شده دلم برا نوازشاي هر شبت تنگ شده…نميخوام باور كنم مردي!؟ نميخوام باور كنم كه من باعثش شدم…بابا هر شب به خاطرت اشك ميريزم ميدوني چرا؟!….چون…چون با خودم ميگم اگه به حرفت گوش ميدادم شايد…شايد الان زنده بودي….
آخرين گلبرگم كندم و شاخه ي گل رو انداختم دور….
حوصله ي هيچ كاري رو نداشتم حتي حموم كردن….ديگه هيچ چيزي نميتونست شادم كنه هيچي…
رو كاناپه نشستم و به تي وي خاموش خيره شدم
سهون درو باز كرد حتي حوصله نداشتم بهش سلام كنم بغلش كنم…
سهون:قديما سلام ميكردي
زمزمه كردم:سلام…
سهون:چته!
-هيچي
سهون:سرتو بگير بالا ببيم
سرمو بلند كردم
سهون:واقعا اين چه وضعيه! به قيافت تو آينه نگاه كردي؟؟
اشك تو چشمام جمع شد
سهون داد زد:آخه تو چه مرگتههههههه؟؟؟
-داد نزززن
سهون:لوهان خيلي اعصابم خورده قيافه ي تورم ميبينم بدتر اعصابم ميريزه به هم…
-من همينه كه هستم ميخواي بخواه ميخواي نخوااااه
سهون: خيلي پر رو شدي جديدا هيچي بهت نميگم فك كردي خبريه آره؟!!
از رو كاناپه بلند شدم:چرا هميشه زور ميزني باهام دعوا كني؟؟
سهون:برو گمشو ريخت و قيافتو درست كن ميخوام…..
آهان متوجه شدم سرورم الان گم ميشم ميرم خودمو خوشگل ميكنم تا شما آخره شب منو….. من فقط به همين درد ميخورم نه؟! منم كه اصلا آدم نيستم احساسات ندارم نياز به بيرون رفتن ندارم…
سهون:تنت ميخاره لوهان؟؟
-خيلي…پستي سهون
سهون برگشت و كشيده ي محكم و دردناكي بهم زد اينقدر ضعيف بودم كه راحت افتادم زمين
سهون:خيلي گشنمه سريع غذارو آماده كن…
دستمو رو صورتم گذاشتم و بغض كردم ميخواستم قوي باشم و گريه نكنم اما نميشد…..
جاي سيلي سهون ميسوخت اون واقعا بدون هيچ رحمي منو ميزد….
از جام تكون نخوردم چون چيزي درست نكرده بودم كتك خوردنو ترجيح دادم….
سهون از دستشويي اومد بهش نگاه كردم واقعا خوشتيپ شده بود پيرهن سفيد كه آستيناشو بالا زده بود و دو تا از دكمه هاي يقشم باز بود سرمو پايين انداختم
سهون:تو چرا هنوز اينجايي؟!!
-كجا…بايد باشم؟
سهون:من گشنمهه
-من چيزي درست نكردم…ببخشيد
سهون:پس از صبح تا شب تو اين خونه چيكار ميكني؟!
-از صبح تا شب كناره پنجره فكر ميكنم
سهون نشست رو زمين و بهم خيره شد:به چي؟!
-به بدبختيم
سهون:تو با من بدبختي ميدونم اما من بهت وابسته شدم و امكان نداره بزارم بري جايي
-پس تو هيچوقت عاشقم نبودي
سهون:من هنوزم عاشقتم
حوصله ي بحث نداشتم:چي ميخوري درست كنم؟!
سهون صورتشو نزديك صورتم آورد و خواست لبامو ببوسه كن سرمو چرخوندم…
سهون:بزار ببوسمت
-بوسيدنه ما چيزي رو عوض نميكنه
سهون:مگه قراره چيزي عوض شه
برگشتم و با نفرت بهش نگاه كردم
سهون خنديد:تو واقعا احمقي
آه كشيدم
سهون دستشو رو پايين تنم گذاشت و نوازشش كرد:تو برو حموم من غذا درست ميكنم بعدم من ميرم حموم…دوست دارم وقتي برميگردم رو تخت لخت لخت با پاهاي باز خوابيده باشي…فهميدي؟!
به زمين خيره شدم سهون آروم زد تو صورتم:فهميدي يا نه؟!
-من…نميخوام باهات بخوابم
سهون:خخخخ تو هموني هستي كه خودت شلوارتو پايين ميكشيدي و ميگفتي بيا من آماده ام
-اون برا گذشته بود من ديگه….
سهون دستمو گرفت و بلندم كرد
-يااااااااا…چيكار ميكنييييي!!!
سهون كشون كشون منو برد و پرتم كرد تو حموم…افتادم كف زمين و زانوم درد گرفت…
سهون:احمقه نفهممم…هرچي ميگم بايد بگي چشمممممم نه اينكه با من بحث كني
از رو زمين بلند شدم و رفتم سمتش:به سگي مثله تو هيچوقت چشم نميگم مگر اينكه بميرم….
سهون چشماشو بازتر كردم:چيي!!؟
-من حرفمو تكرار نميكنم اوه سهون بايد بهش گوش ميكردي….
سهون:تو…به من چي گفتي؟!
دستام شروع كردن به لرزيدن…پشتم قايمشون كردم تا سهون ضعفمو نبينه…
احساس ميكردم سهون داره از حالت خودش خارج ميشه يه قدم عقب رفتم سهون آروم وارد حمام شد و درو قفل كرد…….
اخطار:قسمت ٥٠ فيك شكست براي افراد ١٧ سال به پايين ممنوع ميباشد لطفا براي گرفتن رمز بيشتر فكر كنيد

Print Friendly, PDF & Email


215 Responses

 1. قلببببم.خداااایاااا.گناه داره.پدر مادرش.زندگیش.همه نابود شدن…الان تو شوکم نمیدونم چی بگم..قبلم تیر کشید
  برم بعدی
  آجی دستت درد نکنه

 2. چقد این دلنوشته به حال لولوم میاد هعــــــــــی خــــــدا !/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

  (سکــــــــــــــــــــــــــوت میکنم

  نه اینکه دردی نیــــــــــــــــــست!

  بلکه حنجره ای نمانده برای فریاد…)

 3. راستش حالم از این شخصیت لوهان بهم میخوره چرا این قدر ضعیفههههههههههههه
  چرا سهون گیر داده به این بدبختک ه بگه چشم

 4. ای واااااای مامان بابای لولو مردن .. باورم نمیشهههه .. بیچاره حتی دیگه نتونست ببینتشون ههههههههههههههق /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  آجی لطفا رمز قسمت بعدو بفرست به ایمیلم .. ممنون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 5. وایییییییییییییییییی نه
  خدا به داد لولومون برسهههههههههه
  ههههههههههههههههههههههههههههههق
  ممنون عشقم مثل همیشه عالی بود دست درد نکنه
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 6. سمیرا منم رمز میخوااااااممممم با اینکه اعصابم رو این سهون چش سفید خورد میکنه ولی بازم میخوام ادامه رو بخونم ببینم این سهون نمک نشناس تا کجا میخواد پیش بره 09173192550 سمیرا تو رو خدا بفرستی ها باشه گلم فعلا بای بای و بووووووسسسسسس آبدار برای خودت و داستان خوشگلت

 7. سلام اونى خسته نباشى بابت داستان خيلى خيلى ممنون ايشالا هميشه موفق باشى.اگه ميشه رمز قسمت بعديشوبديد و همينطوراگه ميشه رمزقسمتايه قبل هم بديد ممنون❤

 8. وای عالی بود…هنوزقلبم تندمیزنه…راستش اولاهیچ اعتقادی به هونهان یازوجای دیگه وعشق بین دوتاهم جنس نداشتم وفقط داستاناتودنبال میکردم تانظرونوشتن بقیه روهم بدونم ولی حالابااتفاقاتی که برای خودم افتادفهمیدم هست…میتونم رمزقسمت بعدوداشته باشم؟۰۹۳۹۸۷۴۷۷۱۲..واقعامیخام بدونم سهون چه بلایی سرلوهان میاره.ازبابت خشونتم نگران نباش من کلاعاشق ژانراکشن وجنایی وخشنم.فیلم. موردعلاقمم بی مصرفهاست .

 9. آجی داستانت عالیه و حرف نداره همشو خوندم ولی به نظرم اینا کارشون فقط خواب و اتاق خواب شده میشه ابعاد داستان رو زیاد کنی مثلا لوهان فرار کنه واینا ،یکمم سهونو دق بده و ماجرا رو طوری کن که لوهان از این طریق بفهمه مشکل سهون واقعا چیه بعدش لوهان گذشته سهون رو بفهمه بره محل کارش و اینا …ما هنوز تو خماری موندیم این اوه سهون دقیقا کیه ..امیدوارم اخره داستان رو مثل فیلم هندی ها که اخرش همه خودشون رو میکشن نکنی یه طور خنثی درش بیار خخخ ..کلی مرسییی

 10. واقعا دیگه این قسمت عصبیم کرد
  لوهان گناه داره دلم خیلی برا ش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gifسوخت
  ممنون عالی بود
  لطفا اگه رمزوهنوز برام نفرستادی به همون ایمیلم بفرست برام

 11. اجی جمله اخرت تو حلقم ینی هشدارتو خوندم خوف کردم smile)))
  من رفتم فک کردم اومدم….
  نه نمیشه گذشت لامصب فیکت ادمو دیوونه میکنه من رمز میخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

  لوهاننننننننننننننن ….دهنت سرویسه smile)))بمیرم براش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif

  مرسی عزیزمممم خسته نباشیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

  اینم شمارم
  09128452907

 12. اجی جمله اخرت تو حلقم ینی هشدارتو خوندم خوف کردم smile)))
  من رفتم فک کردم اومدم….
  نه نمیشه گذشت لامصب فیکت ادمو دیوونه میکنه من رمز میخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

  لوهاننننننننننننننن ….دهنت سرویسه smile)))بمیرم براش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif

  مرسی عزیزمممم خسته نباشیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 13. جییییییییییییییییییییییییییییییغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  واااااااااااااایییی نهههههههه الان سهونممم لوهانیمممم رو نابود میکنهههههه نمیخوامممممممممممم خدایاا خودت سهونمو شفا بدهههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  الهیییییییییی بمیرممممممم برای لولومممممم هقققق هقققق گریهههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اوخیییی عشقممم تنهاااا شد فقط سهونی رو داره که اونم مجنونههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  اجییییی فقط یه خواهشییییی جون من زیر دست سهون یه اتفاق جبران ناپذیر براش پیش نیاد ک من پرپر میشمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  هونهانممممممممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  اجی خوشملممممممممممم بینظییییییییییییرررررررررر بووووووود♡♡♡♡♡♡/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  مثل همیشهههههههههه Dae Bak♡♡♡/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  مغسیییییییییییی بووووووس بابت رمز هم مغسیییییی خسته نباشی اونی جوووووونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 14. Man taqatesho nadaram vali mage mishe nakhonam/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  Khob khaili sakhte ke yeho khabare marge pedar madareto bedan bet vali luhan ke midone sehun asab nadare chra intori besh goft-_- luhanam yeho bi asab shode hey khoda vali khob harki jaye luhan bod khaste mishod sehun khaili kesfate
  Merc khaili khob bod /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 15. من که از همین حالا لوهانو مرده میدونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من حلواشوعهده می گیرم بقیش باشماها
  ولی خدا وکیلی سهون مشکل روانی داره ی دم میگه عاشقتم باازاون ور میزنه لولو روباخاک یکسان میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  رمز من فراموش نشه 09385474621
  مرسییییییییییییی

 16. من که از همین حالا لوهانو مرده میدونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من حلواشوعهده می گیرم بقیش باشماها
  ولی خدا وکیلی سهون مشکل روانی داره ی دم میگه عاشقتم باازاون ور میزنه لولو روباخاک یکسان میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  رمز من فراموش نشه 09385474621

 17. هعییییییییییی….بازم…….دیر……..رسیدم……
  ولش کن من هرچقدرم بگم که زود نمیرسم فقط یه سوال دقیقا بگو هر چند روز یه بار و چه ساعتی آپ میکنی که من زود برسم پلییییییییز….
  راجع به داسی هم باید بگم که واقعا داشتم میپوکیدم وقتی میخوندم…عجیب این فیک رو من تاثیر گزاشته …..فکرکنم بعد از اتمام داسی ( البته اگه تموم بشه )هممون باید بریم تو پارک بگیم من فلانی هستم دو روزه برک نخوندم….یا نهایتا کمپ ترک اعتیاد پسرعموی دوستم…ولی واقعا خودکشی نکنم از دست سهون صلوااااااااات!!!!! چون در اون صورت باید یه پارتی دیگه پیدا کنید تا راتون بدن تو کمپ……
  همین دیگه……..فقط به طرز عجیبی از قسمت50 میترسم….میترسمااااااااااااا….مسخره بازی نیس…دیگه مامانم بهم لقب دیونه داده…یس که به خاطر این فیک پایوتبلت و لب تاپ به خواب میرم…..ولی سمی برو دعا کن مامانم نفرینت نکرده باشه که بیچاره میشی…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  همین دیگه…..اهان یه چیز دیگهههههه…..منم رمز پلیزززززز…..فقط سمی من تو واتساپ دیدمت اگه منو یافتی واسم اونجا بفرست….حالا این محض احتیاط 09366781764
  بوس بوس بوس…..عالی مثه همیشهههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 18. هعییییییییییی….بازم…….دیر……..رسیدم……
  ولش کن من هرچقدرم بگم که زود نمیرسم فقط یه سوال دقیقا بگو هر چند روز یه بار و چه ساعتی آپ میکنی که من زود برسم پلییییییییز….
  راجع به داسی هم باید بگم که واقعا داشتم میپوکیدم وقتی میخوندم…عجیب این فیک رو من تاثیر گزاشته …..فکرکنم بعد از اتمام داسی ( البته اگه تموم بشه )هممون باید بریم تو پارک بگیم من فلانی هستم دو روزه برک نخوندم….یا نهایتا کمپ ترک اعتیاد پسرعموی دوستم…ولی واقعا خودکشی نکنم از دست سهون صلوااااااااات!!!!! چون در اون صورت باید یه پارتی دیگه پیدا کنید تا راتون بدن تو کمپ……
  همین دیگه……..فقط به طرز عجیبی از قسمت50 میترسم….میترسمااااااااااااا….مسخره بازی نیس…دیگه مامانم بهم لقب دیونه داده…یس که به خاطر این فیک پایوتبلت و لب تاپ به خواب میرم…..ولی سمی برو دعا کن مامانم نفرینت نکرده باشه که بیچاره میشی…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  همین دیگه…..اهان یه چیز دیگهههههه…..منم رمز پلیزززززز…..فقط سمی من تو واتساپ دیدمت اگه منو یافتی واسم اونجا بفرست….حالا این محض احتیاط 09366781764
  بوس بوس بوس…..عالی مثه همیشهههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 19. این سهون واقعا آدمو کفری می کنه………./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  اعصاب مصاب نمی ذاره…….خب دردت چیه آخه؟؟؟مگه مریضی؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  میگم نکنه سهون فهمیده باشه که لولو فهمیده که مامان باباش مردن……..اگه لوهان کارش به بیمارستان بکشه چی؟؟؟؟؟؟؟؟
  آجی من زیبر 17 سالمه ولی رمز موخوام…………فکرامو قشنگ کردماااااااا….خیالت تخت……به ایمیلم می فرستی؟پلیییییییییییییییزzeinab_s20@yahoo.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  مثه همیشه فوق العاده بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 20. الهی بمیرم واسه لوهانی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif این سهون دیگه داره شورش رو در میاره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  مرسی سمیرا جون خیلی عالی بود مثل هميشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gifبی زحمت رمز رو واسه منم بفرست/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 21. چه عجببببببببببببببببببببببببببب لوهان یه بار جواب سهونو داد …اون جا که لوهان فهمید پدر مادرش مردن خیلی دلم به حالش سوخت هیییییییییییییییییی … سمیرا جون منم رمز میخوام 09380562850

 22. bichare luhan dige vaghan hichkaso nadare
  hanuzam nemitunam sehuno dark konam ya luhano aslan dust nadare ya ziadi doosesh dare ke injuri divoone shode
  kheyli khoob bood merciiiiiiii
  manam ramz mikhaaaaaaaam…..mishe ramzo vasam email koni

 23. من میخوام سمیرا جوننننننننننننن خواهش
  میدونی که این جور فیک ها رو من تاثیر نمیزاره
  ولی خیلی ناراحت شدم بیچاره مامان بابای لوهان… تسلیت
  یه سوال خواهشا جواب بده بکی میاد یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  سهون عزیزم دلبندم چه مرگته؟؟؟؟؟؟ روانی… دیونه من دیگه میزنمش سمیرا

 24. واای خدااا پدرومادرش مردن؟؟؟؟چقدر فجیع؟؟؟!!!!!وایی الان دیگه چشم نداره سهونو ببینه..دیگه به اخره خط رسیدن یعنی الان چه بلایی قراره سره لولو بیاد خدااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اجی خیالت از سنم راحت باشه لطفا به منم رمز بده…مرسی از داستانه قشنگت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  mahsan.mz369@yahoo.com

 25. اگه بجای لوهان یکی دیگه بود بازم دلم واسش میسوخت…
  اون تیکه کنار پنجره خیلی گریه دار بود…الهی بمیرم..
  من سهونه خشنو بیشتر دوس دارم ….ولی لوهانیمو داره میکشه که الهیییی
  من عاشقه صحنه های خشنم…مرسی اجی عالی بود
  خسته نباشی

 26. سلام آجی میتونم یه چیزی بگم؟؟

  میگم خخخ:ببینین کسی مجبورتون نکرده که این داستان و بخونین بعد بگیرین زیر نقد کسی مجبورتون نکرده قسمتای خشنو بخونید!!اگه ناراحت میشین رمز نخواین چون تاثیری که بعضی چیزا روتون میزاره بده….

  ولی بگم که این دلیلی نداره داستانو نقد کنین…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif

  ببخشید میدونم حرف هی خودته اجی ولی دوست داشتم بگم چون غمباد میکردم خخخخخ

  مرسی اونی من رمز میخوام…….پلیییز مررسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 27. سلام آجی میتونم یه چیزی بگم؟؟

  میگم خخخ:ببینین کسی مجبورتون نکرده که این داستان و بخونین بعد بگیرین زیر نقد کسی مجبورتون نکرده قسمتای خشنو بخونید!!اگه ناراحت میشین رمز نخواین چون تاثیری که بعضی چیزا روتون میزاره بده….

  ولی بگم که این دلیلی نداره داستانو نقد کنین….

  ببخشید میدونم حرف هی خودته اجی ولی دوست داشتم بگم چون غمباد میکردم خخخخخ

  مرسی اونی من رمز میخوام…….پلیییز مررسی

 28. navazeshe babam akhe babat koja toro navazesh mikard onam k badtar az sehun mizadet aslan hame lulu ro ba kise box eshtebah greftan voooy ajiiii to ro khoda sayeto kon shanbe bezariiii ag nemishe chetore farda bezari fk kon koli adamo khoshhal mikoniiii smile

 29. من واقعا وقتی این قسمتو خوندم کشفیدم تو خیلی تحمل داری که میتونی این داستانو بنویسی!!هق هق!!من میخونمش به فنا میرم چه برسه به نوشتن و ویرایش و….!!!عرررررررررررررررررررر./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif

  • من خودمم سختمه ولی میخوام امتحانش کنم ببینم چقدر تو این ژانر موفقم ^____^ کاره بعدی طنزه باوو این زود فراموش میشه

 30. اجی جون منم حتمااا رمز موخواممم دارم برا لوهان سکته موتونم هققققققققققق……اجی جون لطفا رمزو بفرست به ایمیلم مرسییییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 31. یعنی یعنی یعنیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا من خودم میخوام برم سهونو بکشممممممم…i am sehun killer
  بعله…..سمیرا از جلو چشام برو اونور تا فنا نرفتی …بروووووووو ولم کن من باید بکشمش….
  نفسسسسسسسس کششششششششششششششش

 32. سلااااااام وااااای چقدخوشحال میشم وقتی بعدی هفته میام میبینم اینهمه ازداسی اومده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif من صددرصدرمزمیخوام باباکیه ک بدش بیاد؟؟!!ماکلی ام خوشحال میشیم من ک ندیده عاشقت شدم میفرستی برام گلم؟شمارم09197959882/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gifمرسییییییییی بوووووووس

 33. وای سمیرا منم مثل صبا جون واقعا مونده بودم ازت رمز بگیرم یا نه با اینکه من 22 سالمه و فک کنم از همه خواننده های اینجا بزرگترم ولی طاقت ندارم لولومو اینجوری مفلوک ببینم. من از آنچه در قسمت بعد قرار است به وقوع بپیوندد بسی بیمناکم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif آخه اینقدرم خوب مینویسی آدم احساس میکنه اون کتکا رو خودش داره میخوره. من قسمتا قبلی وقتی میخوندم انگار پام درد میگرفت خخخخ . ولی به هر حال میدونم اگه رمز نگیرم از شدت کنجکاوی خواهم مرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif بنابراین به منم رمز بده لطفا تا تصمیم بگیرم بخونم یا نه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif پس این قسمت 53 کی میرسهههههههههه؟؟این بکی لعنتی کجاست؟؟؟ من شخصا از ورود هر شخص ثالثی به داستان حمایت میکنم حتی اگه اوضاع بدتر بشه.مرگ یه بار شیون هم یه بار بالاخره از این وضع اسفناک که بهتره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif ممنون آجی جون بووووس

 34. اوه اوه اوه
  لوهان بدبخت شدى بيچاره تو كه مث…كتك ميخورى بيخود ميكنى تو روش وايميسى
  هههههققققق آجى چرا اين لوهان انقد بيچارس ؟؟؟
  ممنون سميرا جون
  به منم رمز ميدى؟ مرسييييى

 35. وایییییی الان اگه سهون جلوی چشم هام بود با خودم منفجرش میکردم
  خیلی بد با لوهان حرف میزنه خیلی زیاد نه به اخرین ارزو که میگشت شقم عشقم اونم پشت سره هم نه به اینجا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif

 36. میگم چیزیم از لولوم موند دیگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  سمی جون منم رمزو موخوم ادرسه جیمیلمو که بلدی لطف کن اونجا برام بفرست
  در ضمن بازم میگم داستانت عالییییییییییییییه.ها راستی خیا لت راحت من سنم برا این داستان مجازه خخخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif

 37. عزیزم لوهانم بی کس و یتیم گشت . من فک کنم لوهان از ناراحتی زیاد دق کنه با این بدبختی ها نیاز به خودکشی نیست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif هیچ داستانی تا حالا منو این همه تحت تاثیر قرار نداده بود ولی این داستان اشک منو دراورد . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif مرسی سمیرا جون لطفا رمز رو برام بفرست 09194454067 /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif

 38. سلام من ۱۶ سالمه فکر میکنم بتونم رمز بگیرم تازه تدارک این داسیو میخونم میشه همه ی رمز هارو بهم اس کنی اینم شمارم ۰۹۱۰۲۹۶۷۳۹۹

 39. عجب…تعجب من در اینه ک سهون هنوزم میگه لوهان من عاشقتم… من واقعا قدر سهونو واقعیرو دونستم با این فیک …شاید سهون واقعی مدل موهاش خیلی مضحک باشه ولی خداااااروشکر مثه این وحشی نیس /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gifب هر حال من فکرامو میکنم و میگم ک رمز میخوام یا نه..ولی ب احتمال زیاد میخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 40. یا امام زماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  لولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پسرممممممممممممممممممممممممممم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون اگه دستم بهت نرسهههههههههههههههههههههههههههه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif ذ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif با دستای خودم خفت میکنممممممممممممممممممممممم فکر کردی یک بیچاره ی بدبخت بی همهچیزو بی همه کس پیدا کردی تا بخوای میتونی بزنیش و ازش سوئاستفاده کنیییییییییییییییییییی ؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif کور خوندی مامانش مثل کوه پشتشهههههههههههههههه این گفتم حواست باشه پسره ی لات خیابونی بکهیون از تو بهتر بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  اونی شماره ی منو هم که داری رمز پلیز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif فقط جان من لولوم رو نکشی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif سهون من اینجاما بازم گفتم حواست باشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

 41. یه چیزی بگم ؟ می ترسم بگی این دختره چه پروئه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif میگم اگه نمیتونی شنبه بزاریش فقط این یه قسمتو فردا بزار
  کو تا یکشنبه ولی در هر صورت ممنون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif راستی رمزو واسه منم ایمیل کن

 42. یااااااااااااا روانیییییییییییییییییییی روانییییییییییییییییییییییییییییییییی دیوانههههههههههههههههههههههه قسمت بعدی میکشتشششششششششششششششش واااااااااااااای /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif یااااا خداااا یا قمر بنی هاشم…..باید خودمو برای قسمت بعدی اماده کنم…دیگه از پارتای بعددددد از سهون متنفرمممممممممممممممممم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif به منمممم رمز بده شمارمو داری به گوشیم اس کن جیجر

 43. اخه چرا سهون اینقد بی اعصابه اخه لولو خودم غم پدر و مادرش کمه که این سهونم اذیتش میکنه اجی سعی کن همون شنبه بذاری چون منتظر قسمت بعدیم ممنون اجییییییییییی سمیرا اجی اگه رمز قسمت بعدی جدیده واسه منم بفرست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 44. Dg luhan pedaro madaresham az dast dade zade be saresh nakone khod koshi kone! Kheyli gonah dare vaghean badbakht kard khodesho! Mese hamishe aliii bud aji mer30 man ravaniye neveshtanetam az hamun fic akharin arezu ta alan movafagh bashi azizam

 45. یا شاهزاده ادوارد خودت رحم کن !! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gifسمیرا تا یکشنبه ک پیشیت میزنه لوبیا رو داغون میکنه ! کلن جلو بندیشو میاره پایین! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifیا ابیلفضل !!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  ینی ها این سهون لوهانو نکشه عذاب وجدان مرگ ننه باباش میکشتش ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif
  من برم امشبو زود بخابم پارچ آبم بزارم بالا سرم! با این سهونی ک من دیدم ( خوندم درواقع ) لوهان بیمارستانی نشه خوبه ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif آجی رمزو ب منم بده دیدم اوضاع وخیم شد ب یاری لوهان بشتابم! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  مرسی عزیزم خسته نباشی ! منتظر قسمت بعدم فجیییییع /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 46. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  ای خداااااااااااااااااا! باز شروع شد! فدات شم لوهانییییییی.من از آجی سمیرا میترسم وگرنه سوپر دسپینا میشدم میومدم حسابه اون سهونه دیوونه ی روانی رو میرسیدم.حیففففففف……
  لوهانم نترس پدر مادرت فوت کردن ولی مادر زنو پدر زنت مثل کوه پشتتن نگران نباش.
  میسی آجی سمیرا.خیلی منتظر بودم ببینم سره پدرو مادرش چ بلایی اومده./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  درضمن لوهان جان سهون سگ نیست پیشییه.بیچاره به هوییتش شک کرد.عصبانیش نکن خب…..

 47. من واقعا نمیدونم چی بگم؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  سهون داره چیکار میکنه؟بخدا این بشر روانیه!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  امیدوارم لوهان جون سالم در ببره!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sj.gif
  راستی اگه میشه رمزو به منم بده!مخسی!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif

 48. .آجی… من الان مثل لولو شدم… سهون برو گمشو…آجی ما که به سنمون میخوره بهم رمز بده فقط یه چی بگم…. قبل از خوندن قسمت بعد چکار کنیم. که از سهون نترسیم خخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  الهی بمیرم لولوم مامان باباش…بیچاره خیلی عذاب وجدان داره…. الهی… سهون بمیری بمیری/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifبری زیر تریلی هیجده چرخ…زندگی اهومو نابود کردی…..نفرینت میکنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif دل لولومو شکستی….. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 49. وااااااااااااااااااااییییییییییییییی نهههههههههههههه…الان من دیوونه میشششششششششششم…سهوووووووووووووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  لوهااااااااااااااااااااااااااااان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  عاقااا ادامهههههههه…اجی من گوشیم مصادره شده..رمزو از دوستم میگیرم…با اجازه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 50. نههه اشتباهشد نظرم دیرامد
  پنجم شدم
  خاک توسرلوهان اخه این سهون چی بود؟لوهان بختطرسهون همه چی شو ازدست داد
  سهون احمق چه غلطی میخادبکنه
  اححح لوهان بایدسهونو بزنه لت وپارکنه

 51. نههه اشتباهشد نظرم دیرامد
  پنجم شدم
  خاک توسرلوهان اخه این سهون چی بود؟لوهان بختطرسهون همه چی شو ازدست داد
  سهون احمق چه غلطی میخادبکنه
  اححح لوهان بایدسهونو بزنه لت وپارکنه

 52. vaaaay khooOdaaa heeeq maman babash moOrdaan???????? heeeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  bemiraaam elaaaahii luhaaan k to cheqad gOona dariii
  heeeq nega b ch rOoOzi oOoftadee heeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  heeeq sehun khelii bishOOoriIii/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  hmmmm yani mikhAad ch balai saresh biareee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  yaa emame qariiib khodayaa khOodet komakesh kon
  bachamo mikhad bOkoshee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ajii kheli alii boOod vaaaqeaan mahshare dastanet/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  man khooOdam ramzoO azat migiram heeq mrc/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 53. هووووووووووووووووفففففففففف…داشتم میترکیدم……اعصابم داغونه…این فیکم خو غمگیییییییییییییییین…دیگ من نابود شدم…برم بخونم …خدا ب لوهان رحم کنهه…بخدا اگ بر نگردن هاااا…میرم مث سهون خودشو کریسو میزنم…دیگ کفرم دراومدهههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *