116 بازدید

EP 42 (شکست) BREAK

سلام دوستان اومدم با قسمت 42 داستانمون تعجب کردید نه؟؟

این قسمتو فقط به خاطره این گذاشتم چون خیلیا درخواست کردن زود بزارمش.اما اینو بگم که این آخرین باره که دارم اینکارو میکنما چون اگه بخوام هر روز بزارم یه سری مشکلات برا خودم و نویسنده ها به وجود میاد یکیش زیاد شدنه حجم نظراته که نویسنده ها به مشکل برمیخورن یکیش هم اینه که من همزمان هم مینویسم هم میزارم پس باید یه 20 قسمت از شما جلوتر باشم تا بتونم داستانو به تعادل برسونم پس ایندفعه براتون گذاشتم قسمت بعدی میره شنبه ^____^ ممنون که تا اینجای داستان منو همراهی کردین بهم انگیزه نوشتن میدین

پستو آوردم جلوتر تا دوستانی که نخوندن بخونن

نکته:قسمت بعد رمزیه اما بوق نیست یه خورده بوق بوقه که باید رمزی بشه خخخخ برای همین رمز دوباره همون رمز قبلیه

بفرمایید ادامه

راه افتادم خيلي دپرس بودم تا كي قرار بود اينجوري برم و بيام داشتم به اين فكر ميكردم كه رسيدم به پارك…تقريبا ١ ماه بود از بكهيون خبري نبود خيلي خوشحال بودم كه روي نحسشو نميديدم…
به ساعت نگاه كردم بازم ساعت ٧ شده بود ميدونستم سهون منتظرمه كه دوباره باهام دعوا كنه…

تا درو باز كردم سهون يقمو گرفت و محكم منو كوبوند به ديوار اينقدر شكه شده بودم كه زبونم بند اومده بود….
سهون:تا نكشتمت بگو…كجا بودي
-سهون آروم باش…برات ميگم….
سهون:همين الان بگووووووووووو
-مي.ميگم ولي دارم خفه ميشم…
سهون محكم هلم داد پام پيچ خورد و افتادم رو زمين دستام ميلرزيد اولين بار بود سهون رو اينجوري عصباني ميديدم….
سهون با حرص سمتم اومد و محكم با پاش به شكمم زد…
از درد پايه ي ميز رو گرفتم…سهون برای اولین بار شروع كرد به كتك زدنم….ضربه هاي سنگيني كه بهم ميزد رو هيچوقت از يادم نبردم…وقتي كه از درد ضربه هاش التماسش ميكردم و ازش ميخواستم منو ببخشه اونم برا كاري كه نكرده بودم….

اينقدر ضعيف بودم كه درست يك ساعت بود رو زمين دراز كشيده بودم و به يه نقطه خيره شده بودم…..
-باورم نميشد…سهونم…عشقم…اينجوري كتكم بزنه….
حتي نميتونستم گريه كنم دوست داشتم بميرم…آخه من كه كاري نكرده بودم
ساعت ٩ شب بود سهون شونه هامو گرفت به زور از رو زمين بلندم كرد…
چشمامو آروم باز كردم و به چشماش نگاه كردم و دوباره بغض گلومو فشار داد
سهون:لوهان….
بغضم تركيد و شروع كردم به گريه كردن بلند بلند به خاطره بي گناه بودنم گريه ميكردم…
سهون دستاشو رو صورتم گذاشت:لوهان…
با بغض گفتم:چرا!
سهون:باور كن دست خودم نبود لوهان معذرت ميخوام
-چرا سهون!!…من كه…كاري نكرده بودم….
سهون سرشو رو شونه ي من گذاشت:ببخشيد عشقم…معذرت ميخوام…تو هم بيا منو بزن…لوهااان منو بزن فقط گريه نكن…
عجيب بود سهون خيلي آروم تر از قبلش بود
سرمو پايين انداختمو اشك ريختم سهون سرمو بالا آورد و لباشو رو لبام فشار داد و تا ميتونست منو بوسيد…اينقدر درد داشتم كه جون نداشتم از خودم دورش كنم…
سهون لباشو برداشت و بغض كرد:لوهان…غلط كردم…گريه نكن…
-سهون…من كه كاري نكردم….چرا!؟
سهون محكم بغلم كرد:به خدا اون لحظه عصباني بودم لوهان ببخشيد غلط كردم ديگه قول ميدم…
نه…من از كتك خوردنم ناراحت نيستم…من دليلشو ميخوام…دليلشوو
سهون اشكاشو پاك كرد:بهت ميگم اول بايد منو بزني
-سهون بسههه
سهون:بايد منو بزني
سهون دستمو گرفت رو صورتش گذاشت:منو بزن لوهان
وقتو تلف نكردم اينقدر دلم ازش پر بود كه دستمو بلند كردم و محكم تو صورتش كوبوندم….
سهون سرشو پايين انداخت
-اينو فقط….فقط به اين خاطر زدم چون…بي دليل كتكم زدي…بي دليل…
سهون:بازم بزن…بازم بزن لوهان…اينقدر بزن تا عقدت خالي شه…
-من نميخوام بزنمت فقط دليل كتك زدنه من چي بووووووووود؟؟؟؟!!
سهون آه كشيد:دليلش اين بود كه من نگرانت ميشم…ميترسم نياي لوهان…ميترسم يكي اذيتت كنه…ميترسم بهم خيانت كني
پوزخند زدم:همين؟! به خاطره همين منو زدي؟؟
سهون دستمو گرفت و بوسيد:معذرت ميخوام…
-سهون واقعا نااميدم كردي…
سهون بغلم كرد و منو برد اتاق خواب و رو تخت گذاشت
سهون:لباساتو عوض كن با هم بريم بيرون…
-نميام ولم كنننن
سهون لباساي ورزشيمو كه ديگه رنگ و روش رفته بود رو از تنم دراورد تمام بدنم درد ميكرد سهون تي شرتمو تنم كرد و كمكم كرد شلوارمو بپوشم
سهون:چقدر خوشگل شدي عشقم…
-سهون…دست از سرم بردار خسته ام…ميخوام استراحت كنم
سهون:الان ميريم شام ميخوريم و از اونورم ميريم خريد…اينقدر برات لباس و خرت و پرت ميخرم تا از دلت دربيارم…پس ديگه گريه نكن باشه؟!
-سهون الان ميخوام…تنها باشم و فكر كنم….
سهون:بازم كه رو حرف من حرف زدي
آه كشيدم چاره اي نداشتم مجبور بودم به حرفاش گوش بدم….
سهون:ميتوني بلند شي؟! دستتو بده به من
-خودم بلند ميشم لازم نيست نگرانه من باشي
سهون دستمو گرفت ضعف كرده بودم سرم گيج رفت نزديك بود بخورم زمين كه سهون بغلم كرد:گشنته؟
دوباره رو تخت خوابيدم سهون يه ليوان شير برام آورد:اينو بخور
ليوان رو از دستش گرفتم و شير رو سر كشيدم حالم يكم بهتر شده بود سهون رو به روم وايساد و موهامو شونه زد…..
دوباره شروع كردم اشك ريختن
سهون:لوهان…ببخشيد…به خدا دست خودم نبود…گريه نكن…
-شكمم درد ميكنه…پاهام درد ميكنه…دستام درد ميكنه….قلبمم درد ميكنه….ازم ميخواي گريه نكنم؟!!
سهون بدنه خستمو بغل كرد:اشتباه كردم…منو ببخش عزيزم
-سهون برام يه جوره ديگه اي…من سيلي زدناتو ميتونستم فراموش كنم اما تو منو الكي كتك زدي…من فقط تو زمين تمرين ميكنم…
سهون سرمو نوازش كرد:آره…آره تو راست ميگي عشقم منه بي غيرت الكي زدمت فقط به خاطره اينكه دلم برات تنگ شده بود
چيزي نگفتم چون امكان نداشت كسي به خاطره دلتنگي عشقشو كتك بزنه
سهون رو دو دست بلندم كرد و منو از خونه خارج كرد و تو ماشين گذاشت درارو قفل كرد و پشت فرمون نشست
اول ميريم بيمارستان يه سرم بهت بزنن از اونورم ميريم شام ميخوريم و بعدشم ميريم خريد
سرمو به شيشه ي ماشين تكيه دادم و آه كشيدم
سهون:ياااا شيشه رو بيشتر از من دوست داري؟
-الان آره
سهون سرمو رو شونه ي خودش گذاشت:من به شيشه هم حسوديم ميشه همينجوري بخواب تا برسيم…
-سهون…
سهون:جونه دلم
-من…من به اين نتيجه رسيدم كه ما از هم جدا شيم خيلي بهتره
سهون چنان ترمزي كرد كه سرم خورد به فرمون
سرمو بلند كردم و بهت زده بهش خيره شدم:س.سهون…
سهون از شدت خشم ميلرزيد خيلي ترسيده بودم
سهون از ماشين پياده شد…ميلرزيد انگار شك بهش وارد شده بود نميخواستم اينجوري ببينمش چون واقعا حالش بد بود از ماشين پياده شدم و بهش نگاه كردم…
سهون رو زمين نشسته بود..سرشو بلند كرد…
دستامو رو صورتش گذاشتم و اشكاشو پاك كردم:سهون بلند شو زشته اينجا نشستي مثل بچه ها گريه ميكني….
سهون دستمو گرفت:من…من اشتباه كردم لوهان….غلط كردم….
-باشه باشه سهون بلند شو بريم
سهون دستامو تو دستاش كرفت:لوهان…به خدا دست خودم نيست…نميخوام بزنمت…نميخوام…عشقمو بزنم….نميخوام ناراحتت كنم….
سهون گريه ميكرد باورم نميشد…
موهاشو نوازش كردم:سهون…بيا بريم رستوران شام ميخوريم حرفم ميزنيم…پاشو سهون…
سهون بلند شد و نشست تو ماشين
دستشو گرفتم:ميتوني رانندگي كني؟
سهون اشكاشو با دستش پاك كرد:آره…
-خب برو ديگه
سهون خم شد و لبامو آروم بوسيد:لوهان يه فرصت ديگه بهم بده…فقط يكي….
آه كشيدم سهون خيلي التماس ميكرد و منم گول خوردم و حرفشو قبول كردم:باشه…
سهون خنديد و راه افتاد…حتي تو راهم گريه ميكرد
-گريه نكن سهون آخر كار دستمون ميدي درست رانندگي كن…
سهون يه گوشه پارك كرد و بهم خيره شد:لوهان
-بله..!
سهون:خيلي از خودم بدم مياد…
چيزي نگفتم…
سهون دوباره ماشينو روشن كرد و راه افتاد بعد از ده دقيقه رسيديم بيمارستان…
سهون:پياده شو
از ماشين پياده شدم و رفتيم بالا
دكتر سرم زد و بهم گفت كه وقتي زياد فوتبال بازي ميكنم بايد زياد هم بخورم…خيلي ضعيف شده بودم و بايد به خودم ميرسيدم….
سهون دستمو گرفت و با هم تو خيابون قدم ميزديم
سهون:حالت خوبه؟ميتوني راه بياي؟
-اوهوم…خوبم…
سهون:رستوران همينجاس زود ميرسيم
-باشه
سهون:سردت نيست؟
سهون سوييشرتشو دراورد و انداخت رو دوشم
-خودت چي؟!
سهون:من خوبم
شكمم هنوز درد ميكرد ولي چيزي نگفتم كه سهون دوباره عصباني نشه…
رفتيم تو رستوران و غذا سفارش داديم
سهون دستمو تو دستش گرفت و به حلقه ام نگاه كرد:اين حلقه واقعا به دستت مياد
لبخند كمرنگي زدم
سهون دستمو دو بار بوسيد
-يااااا ديوونهههه اينجا جاي اين كاراس؟
سهون خنديد:عاشقتم
تو دلم به حرفش پوزخند زدم
سهون:ميدونم باور نميكني ولي من واقعا نگرانتم
-نگرانه چي؟؟ميترسي بخورنم؟ نترس سهون هيچكس به من كاري نداره هيچكس مثله من و تو گ.ي نيست خودتو نگرانه من نكن
سهون:نميتونم تو زندگي مني
-اين دليل نميشه كه اينجوري منو نابود كني
سهون:من كي تو رو نابود كردم!
-همين كارات منو افسرده ام ميكنه سهون…
سهون:فعلا غذاتو بخور عشقم…
بي ميل غذامو خوردم همش تو فكر بودم مشت ها و لگداي سهون هيچ جوره از ذهنم بيرون نميرفت…
سهون:سير شدي؟
سرمو تكون دادم:آره
سهون: الان ميريم فروشگاه هر چي خواستي برات ميخرم
با هم رفتيم فروشگاه ورزشي به زور سهون هر چي خواستم خريدم اما هيچ چيزي نميتونست قلب شكستمو به حالت اول برگردونه……..

Print Friendly, PDF & Email


164 Responses

 1. سهوننننننننننننننننننننننننننننن به غذاب نریبا دچار شدییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif

 2. سمیییییییرا منمممممم رمززززززززززززززززززززز/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gifببخشید نبودم چن روز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gifمیروم خواندن کنم قبلیارو نظر بگذارم زودددد میایم جون من رمز یادت نره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ice.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

 3. وایییی سهون میخوام با دستای خودم بکشمش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gifدست رو لولو بلند. میکنی نامرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gifاخه لولو چرا کاری نمیکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gifمرسییییییی سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 4. الان این سهون چطور بزنم دلم راحت شه هاااااا

  اجی خواهشا یکم عجله کن. داستان از این اوضاع بیاد بیرون

  من که دارم از دس این سهون میمیرم

  اجی مرسی بازم عاااااااااااااااااااااالیه

 5. واقعا هم ک لوهان خییییییییییییییلی سادست جان ما یکی نجاتش بوده:-\
  ینی اگه الان سهون اینجا بوووووووووووووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif………………………..
  بکی جون کجاییییییییییییییییی؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 6. من تازه اینجارو پیدا کردم هنوز داستانو نخوندم ولی میبینم که کلی از قسمتاش رمزیه اگه ممکنه رمزارو علنی بگو ممنون میشم.( ایمیلی که نوشتم درست نیست الکیه,ایمیل ندارم)

 7. yaaaaa khode khodaaaa/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  voooy khashmeee sehuuniiii
  sehuuuun/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  in karaa chieee? koshtiiish luhaanooo/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  akhe man chi bgam b to sehuuun/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif
  heeeq vaaay luluuum/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  biaaa avall mizane bache ro leh mikone bad mig qalat kardam/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif
  bzanam sorateto y var koam haaaan>????
  luhan jan khodet vel kon sehunam qalbesh zaifeee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  mrc aji aliii bood heeeeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 8. سلام اجی عالی بود سهون چقد بد شده؟
  دلش امد؟
  دوس دارم اشکاشو ببینم دوس دارم لو بهش خیانت کنه ازش جداشه
  تا داغون شه معتادشه 😐
  عالی خسته نباشی منتظرقسمت بعد میمونم

 9. چرااااااااااااااااااا اخه؟؟؟؟؟؟سهونم یه چیز بگو با عقل جوردربیاددددددد دلتنگ عشقت بشی بعد بگیری لهش کنی زیر دست و پات من هنگم الان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  ای خدااااااا بمیرمممممممم برا لولوم که قلبش شکستهههههه هق هقققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  هونهانممممممممممم پرپر شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  سهونمممممم گریهههه؟؟اصلا باورم نمیشهههه!!!!هعیییییی گریه چه فایده داره که لولوم نمیتونه کتکاتو فراموش کنه بعدشم منک میدونم این ادامه داره واییی نهههه اگه بازم اینجورشه سهون منم اینجورمیشمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  اجی گلممممممممم تووووووووپ بوووووود عاااالی عااااالی عاااااالی مغسیییییییییی بوووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  خیلی گلی اجی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 10. سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههون مرتیکه قوزمیت ریقو دراز علی میمون درخت نارگیل خر2 پا جانور درنده وحشی سادیسمی بازم میموووووووووووووووووووووووووووووون خر شرک
  لوهان منو میزنی روانی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه منم الان به شدت عصبیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  سهون از …دارت میزنم بیشور وحشی خوب میزدی میکشتیش دیگه
  ازت متنفرررررررررررررررررررررررررم ازت بدم مممممممممممممممممممممممممیاد حالم ازت بهم میخوره چطوری دلت اومممممممممممممممممممد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif

  سمیرا به نظرم سهون نقش لی سومانو داره چون اونم همین جوری پدر لوهانو در اورد میشه یه برنامه بچینی تو داستان سهون به 3 قسمت مساوی تقسیم شه من یکم شاید اروم بشم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gifههههههههههههههههههههههههههههوف
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif

 11. اين سهون چرا همچين شده
  حتما يه سر دکتر بره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  ولى من فک ميکنم از دوست داشتن زياديه
  به نظرم لوهان حالا حالاها قهر باش
  مررررسى عزيزم

 12. سلاام آجی خوبی؟

  من خواننده جدیدم راستش تازه این سایتو پیدا کردم و البته تازه داسی تو رو دارم میخونم…

  پس پس پس میشه یه کاری واسم بکنیییییی؟؟پلیییز/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  گناه دارم رمز قسمتایه رمزدارو واسم میفرستی؟؟

 13. اول زدلوهانوناکارکردبعدش توهونه زندونیش کرد بعدش سیلی زدش بعدش مجبورش کردخونه داری کنه حالام گرفته بنده خداروببادکتک….عاغامن شبانه میرم شوهرموازدست این غول بیابونی نجات میدم…مرسی آجی

 14. یا بسم اله :|||| ترسیدم با ماشین از روش رد شه :||||
  چقد وحشی شده شوورم 😐 بامن ک اینطوری نیس 😐
  این لوهان زنه زندگی نیست -___-

 15. ای خدااااااااا…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  .
  .
  .
  عررررر…نه به خاطر لولو به خاطر اینکه من هروقت نیستم همه اتفاقات خوب میوفتهههههههه…سمییییییراااااا دو دیقه رفتم بیروناااااا…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifینی الان دلم میخواد یه سهون جلوم بود جای تو میزدمش…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifایندفعه هیچی راجع به داستان نمیگم…فقط متشکر…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 16. دهن لوهان رسما سرويس شدا كككك

  سهون حقشه حالش گرفته شه لوهان طلاخخ بگير مام پشتتيم مهريتو تمام كمال ميگيريم خخخخخخخخ

  مرسي عزيزم خسته نباشيييي/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 17. وااااااااااااااااااااای سمیییییی ینی پی امو دیدم شش هشتم سکته رو زدم ! جووووووووووووون! راستی منم با آبانی موافقم ی روز درمیون خوبه اصن اون خماریشم لذت بخشه. فقط جاش افتاد من ی اعترافی بکنم ! شده ی قسمتو بیش ار 6 بار خوندم. بعد یکی نیس بگه زیاد بخونی ب حجمش اضافه میشه ؟! اصن عالمیم برا خودم من ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  ولی آجی هر 40 قسمت ی بار از این حالا بده بهمون دمت آبجوششش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  راجبه داسی؛ عاقا من قسمت قبل گفتم شایستی کتک زدن سهون از چک و سیلی بیشتر شه منتها من فک نمیکردم اینقد رو سهون تاثیر داشته باشم ک تو قسمت بعدی رومو زمین نندازه! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  والا راستش من فک میکنم سهون از دوس داشتن زیاد این کارو میکنه. میترسه لوبیا ( اگه چیزی ب اسم لوبیا باقی مونده باشه ) رو از دس بده برا همین اینقد اینو ناز و نوازش میکنه! فقط ناز و نوازششش یکم مردونس! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  و من در کف قسمت بعد …/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  با توجه بی این نکته ک گفتی بوقه بوقه باس ارزش صبریدن داشته باشه تا شمبه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  مرسی عزیزم حسته نباشی! اینجا بودی دوتا از اون شیرنیا بت میدادم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

  • باوو کی گفتم بوقه بوقه؟؟؟؟خخخخخخخخخخ گفتم بوق بوقه یعنی بوقش کمه خخخخخخخ
   فدای توووووو بده موخواممممممممم عررررررررررررررررررررر

 18. اوه سهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  میکشممممممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لوهااااااااااااااااااااااااان ینی اگ قسمت بعد اومدم خوندم دیدم هنوز با سهونیااااااا منم اینقد میزنمت ک صدا بز بدیییییییییییییی اهع اهع اهع/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  خیلی خرییییییییییییییییی اهوی خرررررررررررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  عاقاااااا اجیییییییییییییییی ینی قراره تا قسمت 100 سهون همینجوری لولومو اذیت کنه بعدشم بگ ببخشید؟؟؟؟ الان تاحد مررررگ از سهون عصبانییییییم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  ینی سهون میکشمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  وایسااا ببینمممممممممممممممم وایساااااااااااااااااااا بیا اینجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  ای نفس کششششششششششششششششششششششششششششششششش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  اون کمر بند من کوووووووووووووووو../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  حالاکمربندو ول کن همین دمپاییم کافیهههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  شترررررررررررق……شپللللللللللقققققققققققق….. پلللللللللللق ..پووووووووووووووووک…گووووووووووووووپ…دیگیییییییییییییش ……جوگولیااااااا جیگیییییییییییییییییییییینننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  ..تائوووووووووووووووو بیا کمکککک…بروسلیوجکی چان کمنننننننن…بیا ک باید سهونومث خررررررررررررررر بزنییییم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لولو بشین تماشا کنننن ک الان حاشو جا میاااررررم دلت خنک عشقم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  هووویااااااااااااااااااااااااااااا…..اااییییییاااااااااااااااااااااااا…….هوووودااااااااااااااااااااااااااااااا./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif

 19. بعله اخر گرفت زد بچه رو !!خو بابا چکارش داری طفل معصوم رو !!
  هرچند فکر کنم سهون خیلی عصبی باشه دست خودش نیس حرفها و کاراش !!!
  میگم نکنه معتاده ؟؟؟چی میگم بابا اصلا هنگیدم !!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 20. واااااااااااااااااااای سهون وحشی چجوری دلش میاد بزنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این سهون روانیه سیمرا بفرست اینو پیش خودم ادمش کنم بابا این چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  فکم چسبید همش دعوا همش دعوا
  این بکی یه ماهه غیبش زده بیچاره حتما شکست عشقی چیزی داره این….
  میدونی واسه این داسی کلی وقت میزارم من میمیرم براش عالییییییییییییییییییییییییییییه

 21. بمیرمممممممممممممممممممممممممممممممممممم برات سهونم که این همه دشمن پیدا کردی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif بیا پیش خودم بهت پناه بدم قبل از این که تیکه تیکه شی داداش عزیزم ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (16).gif چرا هیچ کس داداشمو درک نمیکنه خب میترسه لولو فرار کنه بعدم به زندگی زناشویی مردم دخالت نباید کرد . لابد لوهان از وضعیتش راضیه که داره باهاش زندگی میکنه شما نگرانش نباشید لولو جایی نمیشینه که زیرش اب بره ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif اگه به داداشم اطمینان خاطر بده که پیشش میمونه که کاریش نداره . دیدین داداشم چه روحیه لطیفی داره تازه غرورشم شکست و گریه کرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif کسی به داداشم نزدیک شه خودم میخورمش ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif یوهاهاهاها/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif اصن من باید برم لولو رو بزنم که باعث شد سهونی اشک بریزه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif من قربون داداش و زن داداشم بشم . دستت درد نکنه حساااابی . خسته نباشید ویژه برا زن داداشم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 22. سهون چا مثل معتادا برخورد میکنه …لحظه ب لحظه یه رنگه….هعیییییی روزگار….اجی ایقدر زجرش نده دلم پوکید که…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 23. لوهان راست میگه….به نظر منم بهترین کار جداییه!تا وقتی سهون این مدلیه……..مگه مریضی که می زنیش…..مگه بیچاره چی کار کرده آخه؟؟؟؟؟؟؟دلم براش تنگ شده…..دلت براش تنگ شده باید بزنیش؟یعنی هر کی دلش بره یکی دیگه تنگ میشه می زنتش؟؟؟؟؟؟می ترسی بهت خیانت کنه یه وقت به این فک نمی کنی وقتی اینجوری لگدمالش میکنی بیشتر ترقیب می شه؟؟؟؟؟؟؟بکهیون کوشیییییییییییی؟
  چرا تو همه فیکا مفعولا اینقدر بدبختن؟؟؟؟؟؟؟
  آجی سمیرا!خسته نباشی و متچکر که زود گذاشتی…….بسی ذوقیدم!راستی دادگاه اگه برگزار شد منو خبر کن من میخوام بیام بر علیه سهون شهادت بدم!!!!!!

 24. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifاخه چراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهووووووووووووووووووووون دیگه دوست ندارمممممممممممممممم(جدی نگیرید مگه میتونم)/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  نمیدونم دلم برای سهون کباب شه یا لوهان ولی همش تقصیره سهونهههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اصلا انتظار نداشتم امروز بزاری هر چند که غمگین بود ولی قشنگ بود
  هق…مغسییییی…اجیییییییییی…..هقققققققققققق

 25. آخه چرااااااااا .. ای بابا این سهون حتما یه مشکلی داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  هر چقدم معذرت خواهی کنه و بگه غلط کردم من دیگه عمرا باور کنم .. خوشحالم که حداقل لوهانم دیگه حرفاشو باور نمی کنه .. بعدم فک می کنه با یه شام وخرید چند تا لباس ورزشی همه چی اوکی میشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif دلم هلاک شد برا لولو قلبش درد گرفت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  مرسی سمیرا جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 26. اول که دیدم گذاشتی اندکی به چشمام شک کردم فک کردم دارم اشتباه میبینم دیگه وقتشه عینک بزنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gifخخخخخخخخ خوب در مورد داستان که جونم براتون بگه که سهون خر مگه مرض داری؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif البته مرض که داری احتمالا پارانویا و اینکه خب برو چند صباحی تیمارستان بستری شو ملت حداقل از دست جانور وحشی مثل تو راحت باشن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif من اگه جای لوهان بودم دو روزی یه بار به سهون میگفتم ازت متنفرم و دیگه دوست ندارم این روش انگار رو سهون جواب میده. هم به طور موقت آدمش میکنه هم عذابش میده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif قسمت بعد لابد هم مث خر کتکش میزنه هم به طرز فجیعی باهاش میخوابه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif آجی راستی من هم با اینکه یه روز در میون میزاری موافقم . خوشم میاد واسه این داستان انتظار بکشم چون هیجان انگیز ترش میکنه ولی فقط یه روز هاااااا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif آخه بعضی داستانا خییییللللیییییی دیر به دیر آپ میشن . الان تو فهرست به غیر از داستانایی که تموم شدن فک کنم ۱۲ تا فیک ناتموم هست که فقط شکست داره مرتب آپ میشه میدونم خیلی ها مدرسه ای هستن یا کنکورین اما حداقل دو هفته یه بار که وقت دارین اندازه چند دقیقه؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif خب آپ کنید دیگه داستانها کلا یادمون رفت. یا اینکه کلا بگین که اونا رو ادامه نمیدین تا منتظر نباشیم.ببخشید آجی ولی اینو دوست داشتم بگم تو دلم مونده بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif مرسی

  • هعییییییییییییی بخوام یه چیزیم بگم داسی لو میره خخخخخخ
   آره باید یه اخطار بدم به نویسنده ا هعیییییییییییی
   خواهش عزیزم

 27. صب کن ببینم الان چی شد دقیقا؟؟؟؟سهون خان چه غلطی فرمودن؟؟؟
  جلوی چشه این همه لوهان لاور با مشتو لگد افتاده بجونه لولویه ماااااااااا؟؟؟؟؟
  اونوقت با اجازه ی کیییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اینجوری نمیشه باید لوهانو بفرستم پیشه تائو کلاس خصوصی…
  سهونم یه خرده باید کتک بخوره تا لوهان یاد بگیره خودم میزنمشششش
  سمیرااااااااا مگه من لوهانو به تو نسپرده بودم؟؟؟

  اجی من صحنه های اکشن دوس دارم ولی اگه یه روز سهون زیره مشتو لگد باشه بیشترم حال میکنم..هاهاهاها
  فدااااات مرسی که زود گذاشتی…

 28. اخه چراااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifسهون که اینجوری نبووود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  سهون یه جورایی مشکله روانی داره انگارررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  حالا بکهیون کجا غیبش زده…هر دفعه یه تیکه ای به لولو می انداخت حالوهواموم عوض میشد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  مرسی اجی ممنوووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 29. الهی دستش بشکنه که لولومو زد نههههه مثل اینکه با پاش زده ایشالله پاش بشکنه… اصن هم دست هم پا../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif..والا…لولوم دلش درد گرفت قلبش درد گرفت…چطوری دلش اومد بزنتش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  آون صورت خوشگل لولوی من خراب شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifانقد گریه نکن لولوووووو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif….همون بهتر جداشن….سمیرا این اقای سوپرمن بکی کی قراره وارد داستان بشه ینی الان وارده ها ولی قسمتی که لولو بهش احتیاج داره بیاد این لولومو نجات بده…. بیاد این سهون انقد یزنه من دلم خنک بشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif
  سهون فقط دعا کن دست من نرسی../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif.. تیکه پارت میکنم….دونه دونه موهای سرتو میکنم…فقط صب کنننننننن ببین…نفرینت میکنممممممم چرا لولو مو زدی هاااااان؟!
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif….بکی کدوم گوریهههههههه خبر مرگش بیا یه کاری کن…الاااااغ هی نشسته تو پارک با دوستاش سوت میزنه….
  آجی من خیلی عصبانی ام الان از دست سهون ببخشید دیگر ولی به پیشیت بگو یه مدت دور و ور خونه ما نیانیاد
  مرسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 30. هه لوهان خیلی ساده ای اگه الان جلو دستم بودی میگرفتم میزدمت خب دیوونهههههههههههههههههههههه فرار کن تو که ازش میترسی و همش کتک میخوری فرار کن اه همش منو حرص بده
  من با سهون قهرم باهاش حرف نمیزنم اصلا ایششششش
  مرسی آجی سمیرا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 31. Vayyyyy jiiiiiiiq fqtttt jjiiiiiiq
  Midoniii alan delam mikhad fqt beram bokosham sehunooo
  Halam baham mikhore azash khob mge luhan che gonahi karde bemiirammm vasat luhan vayyyy khodaaa/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  Man dg tahamol nadaram khob ah
  Luhan cheqad post kolofte sehun in hame mizanatesh bazam mibakhsheeeee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  Midonamm alan goft nemizanam baz az farda shoro mikobe be zadane luhan luhanam mes qabl mibakhshe hoooof/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  MerC samira joon ali bod

 32. وایییییییییییی خدا من مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ذوق مرگگگگگگگگگ
  خیلی خوشحال شدم گذاشتیش
  هدیه تولد چانی بود خخخخخخخخخخخخخخخخ
  وای سهون چرا اینجوری میزنیش ههههههههههههههههههق
  لولوی بیچاره…
  من الان هنگم دوسش داره یا نداره…
  سهون مشکل روانی داره ….
  عالیییییییییییییییییییییییی بووووووووووووووووووووووووووووود
  دست درد نکنه اجی جونم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 33. واقعا که سهون تعادل روانی نداره اول لوهانو کتک میزنه بعد براش گریه میکنه……..بیچاره لوهان……عالی بود……..ممنون…….

 34. عهههههه چرا اینجوری میکنه..لولویه بیچارم..حقش ی شب ک خوابید برم خفش کنم ک دیگ لولومو نزنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  ولی خو لوهانم کرم داره…اخه مجبوره باهاش زندگی کنه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  ممنون اجی خیلی باحال بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  اخ رمزیییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif

 35. سهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون….مرتیکهههههههههههههههههههه عوضیییییییی لوهانو میزنییییییییییییییی؟؟؟میزنیششششششششششششش؟؟؟؟؟ دیگه زندت نمیذارم سمیرا برام مهم نیست بچه داری نداری از شوهرت خدافظی کن ………..اشغااااااااااااااااااااااال ….(سانسور) /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif لوهااااااان خر …همشون خرنننن دیگه خرررررر…سهون که روانیه لوهانم عین بز نشسته که سهون فقط بزنتش یا دم به دقیقه باهاش سکس داشته باشه اونم وحشیانه ……ااح چقدر بی ادب شدم ولی اعصابم دست خودم نیستتتتتتتتتتتتت برم بمیرم بهتره…..سهووووون دشمن خونی منی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif مرسیییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *