EP 42 (شکست) BREAK

سلام دوستان اومدم با قسمت 42 داستانمون تعجب کردید نه؟؟

این قسمتو فقط به خاطره این گذاشتم چون خیلیا درخواست کردن زود بزارمش.اما اینو بگم که این آخرین باره که دارم اینکارو میکنما چون اگه بخوام هر روز بزارم یه سری مشکلات برا خودم و نویسنده ها به وجود میاد یکیش زیاد شدنه حجم نظراته که نویسنده ها به مشکل برمیخورن یکیش هم اینه که من همزمان هم مینویسم هم میزارم پس باید یه 20 قسمت از شما جلوتر باشم تا بتونم داستانو به تعادل برسونم پس ایندفعه براتون گذاشتم قسمت بعدی میره شنبه ^____^ ممنون که تا اینجای داستان منو همراهی کردین بهم انگیزه نوشتن میدین 

پستو آوردم جلوتر تا دوستانی که نخوندن بخونن

نکته:قسمت بعد رمزیه اما بوق نیست یه خورده بوق بوقه که باید رمزی بشه خخخخ برای همین رمز دوباره همون رمز قبلیه 

بفرمایید ادامه

راه افتادم خیلی دپرس بودم تا کی قرار بود اینجوری برم و بیام داشتم به این فکر میکردم که رسیدم به پارک…تقریبا ١ ماه بود از بکهیون خبری نبود خیلی خوشحال بودم که روی نحسشو نمیدیدم…
به ساعت نگاه کردم بازم ساعت ٧ شده بود میدونستم سهون منتظرمه که دوباره باهام دعوا کنه…

تا درو باز کردم سهون یقمو گرفت و محکم منو کوبوند به دیوار اینقدر شکه شده بودم که زبونم بند اومده بود….
سهون:تا نکشتمت بگو…کجا بودی
-سهون آروم باش…برات میگم….
سهون:همین الان بگووووووووووو
-می.میگم ولی دارم خفه میشم…
سهون محکم هلم داد پام پیچ خورد و افتادم رو زمین دستام میلرزید اولین بار بود سهون رو اینجوری عصبانی میدیدم….
سهون با حرص سمتم اومد و محکم با پاش به شکمم زد…
از درد پایه ی میز رو گرفتم…سهون برای اولین بار شروع کرد به کتک زدنم….ضربه های سنگینی که بهم میزد رو هیچوقت از یادم نبردم…وقتی که از درد ضربه هاش التماسش میکردم و ازش میخواستم منو ببخشه اونم برا کاری که نکرده بودم….

اینقدر ضعیف بودم که درست یک ساعت بود رو زمین دراز کشیده بودم و به یه نقطه خیره شده بودم…..
-باورم نمیشد…سهونم…عشقم…اینجوری کتکم بزنه….
حتی نمیتونستم گریه کنم دوست داشتم بمیرم…آخه من که کاری نکرده بودم
ساعت ٩ شب بود سهون شونه هامو گرفت به زور از رو زمین بلندم کرد…
چشمامو آروم باز کردم و به چشماش نگاه کردم و دوباره بغض گلومو فشار داد
سهون:لوهان….
بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن بلند بلند به خاطره بی گناه بودنم گریه میکردم…
سهون دستاشو رو صورتم گذاشت:لوهان…
با بغض گفتم:چرا!
سهون:باور کن دست خودم نبود لوهان معذرت میخوام
-چرا سهون!!…من که…کاری نکرده بودم….
سهون سرشو رو شونه ی من گذاشت:ببخشید عشقم…معذرت میخوام…تو هم بیا منو بزن…لوهااان منو بزن فقط گریه نکن…
عجیب بود سهون خیلی آروم تر از قبلش بود
سرمو پایین انداختمو اشک ریختم سهون سرمو بالا آورد و لباشو رو لبام فشار داد و تا میتونست منو بوسید…اینقدر درد داشتم که جون نداشتم از خودم دورش کنم…
سهون لباشو برداشت و بغض کرد:لوهان…غلط کردم…گریه نکن…
-سهون…من که کاری نکردم….چرا!؟
سهون محکم بغلم کرد:به خدا اون لحظه عصبانی بودم لوهان ببخشید غلط کردم دیگه قول میدم…
نه…من از کتک خوردنم ناراحت نیستم…من دلیلشو میخوام…دلیلشوو
سهون اشکاشو پاک کرد:بهت میگم اول باید منو بزنی
-سهون بسههه
سهون:باید منو بزنی
سهون دستمو گرفت رو صورتش گذاشت:منو بزن لوهان
وقتو تلف نکردم اینقدر دلم ازش پر بود که دستمو بلند کردم و محکم تو صورتش کوبوندم….
سهون سرشو پایین انداخت
-اینو فقط….فقط به این خاطر زدم چون…بی دلیل کتکم زدی…بی دلیل…
سهون:بازم بزن…بازم بزن لوهان…اینقدر بزن تا عقدت خالی شه…
-من نمیخوام بزنمت فقط دلیل کتک زدنه من چی بووووووووود؟؟؟؟!!
سهون آه کشید:دلیلش این بود که من نگرانت میشم…میترسم نیای لوهان…میترسم یکی اذیتت کنه…میترسم بهم خیانت کنی
پوزخند زدم:همین؟! به خاطره همین منو زدی؟؟
سهون دستمو گرفت و بوسید:معذرت میخوام…
-سهون واقعا ناامیدم کردی…
سهون بغلم کرد و منو برد اتاق خواب و رو تخت گذاشت
سهون:لباساتو عوض کن با هم بریم بیرون…
-نمیام ولم کنننن
سهون لباسای ورزشیمو که دیگه رنگ و روش رفته بود رو از تنم دراورد تمام بدنم درد میکرد سهون تی شرتمو تنم کرد و کمکم کرد شلوارمو بپوشم
سهون:چقدر خوشگل شدی عشقم…
-سهون…دست از سرم بردار خسته ام…میخوام استراحت کنم
سهون:الان میریم شام میخوریم و از اونورم میریم خرید…اینقدر برات لباس و خرت و پرت میخرم تا از دلت دربیارم…پس دیگه گریه نکن باشه؟!
-سهون الان میخوام…تنها باشم و فکر کنم….
سهون:بازم که رو حرف من حرف زدی
آه کشیدم چاره ای نداشتم مجبور بودم به حرفاش گوش بدم….
سهون:میتونی بلند شی؟! دستتو بده به من
-خودم بلند میشم لازم نیست نگرانه من باشی
سهون دستمو گرفت ضعف کرده بودم سرم گیج رفت نزدیک بود بخورم زمین که سهون بغلم کرد:گشنته؟
دوباره رو تخت خوابیدم سهون یه لیوان شیر برام آورد:اینو بخور
لیوان رو از دستش گرفتم و شیر رو سر کشیدم حالم یکم بهتر شده بود سهون رو به روم وایساد و موهامو شونه زد…..
دوباره شروع کردم اشک ریختن
سهون:لوهان…ببخشید…به خدا دست خودم نبود…گریه نکن…
-شکمم درد میکنه…پاهام درد میکنه…دستام درد میکنه….قلبمم درد میکنه….ازم میخوای گریه نکنم؟!!
سهون بدنه خستمو بغل کرد:اشتباه کردم…منو ببخش عزیزم
-سهون برام یه جوره دیگه ای…من سیلی زدناتو میتونستم فراموش کنم اما تو منو الکی کتک زدی…من فقط تو زمین تمرین میکنم…
سهون سرمو نوازش کرد:آره…آره تو راست میگی عشقم منه بی غیرت الکی زدمت فقط به خاطره اینکه دلم برات تنگ شده بود
چیزی نگفتم چون امکان نداشت کسی به خاطره دلتنگی عشقشو کتک بزنه
سهون رو دو دست بلندم کرد و منو از خونه خارج کرد و تو ماشین گذاشت درارو قفل کرد و پشت فرمون نشست
اول میریم بیمارستان یه سرم بهت بزنن از اونورم میریم شام میخوریم و بعدشم میریم خرید
سرمو به شیشه ی ماشین تکیه دادم و آه کشیدم
سهون:یاااا شیشه رو بیشتر از من دوست داری؟
-الان آره
سهون سرمو رو شونه ی خودش گذاشت:من به شیشه هم حسودیم میشه همینجوری بخواب تا برسیم…
-سهون…
سهون:جونه دلم
-من…من به این نتیجه رسیدم که ما از هم جدا شیم خیلی بهتره
سهون چنان ترمزی کرد که سرم خورد به فرمون
سرمو بلند کردم و بهت زده بهش خیره شدم:س.سهون…
سهون از شدت خشم میلرزید خیلی ترسیده بودم
سهون از ماشین پیاده شد…میلرزید انگار شک بهش وارد شده بود نمیخواستم اینجوری ببینمش چون واقعا حالش بد بود از ماشین پیاده شدم و بهش نگاه کردم…
سهون رو زمین نشسته بود..سرشو بلند کرد…
دستامو رو صورتش گذاشتم و اشکاشو پاک کردم:سهون بلند شو زشته اینجا نشستی مثل بچه ها گریه میکنی….
سهون دستمو گرفت:من…من اشتباه کردم لوهان….غلط کردم….
-باشه باشه سهون بلند شو بریم
سهون دستامو تو دستاش کرفت:لوهان…به خدا دست خودم نیست…نمیخوام بزنمت…نمیخوام…عشقمو بزنم….نمیخوام ناراحتت کنم….
سهون گریه میکرد باورم نمیشد…
موهاشو نوازش کردم:سهون…بیا بریم رستوران شام میخوریم حرفم میزنیم…پاشو سهون…
سهون بلند شد و نشست تو ماشین
دستشو گرفتم:میتونی رانندگی کنی؟
سهون اشکاشو با دستش پاک کرد:آره…
-خب برو دیگه
سهون خم شد و لبامو آروم بوسید:لوهان یه فرصت دیگه بهم بده…فقط یکی….
آه کشیدم سهون خیلی التماس میکرد و منم گول خوردم و حرفشو قبول کردم:باشه…
سهون خندید و راه افتاد…حتی تو راهم گریه میکرد
-گریه نکن سهون آخر کار دستمون میدی درست رانندگی کن…
سهون یه گوشه پارک کرد و بهم خیره شد:لوهان
-بله..!
سهون:خیلی از خودم بدم میاد…
چیزی نگفتم…
سهون دوباره ماشینو روشن کرد و راه افتاد بعد از ده دقیقه رسیدیم بیمارستان…
سهون:پیاده شو
از ماشین پیاده شدم و رفتیم بالا
دکتر سرم زد و بهم گفت که وقتی زیاد فوتبال بازی میکنم باید زیاد هم بخورم…خیلی ضعیف شده بودم و باید به خودم میرسیدم….
سهون دستمو گرفت و با هم تو خیابون قدم میزدیم
سهون:حالت خوبه؟میتونی راه بیای؟
-اوهوم…خوبم…
سهون:رستوران همینجاس زود میرسیم
-باشه
سهون:سردت نیست؟
سهون سوییشرتشو دراورد و انداخت رو دوشم
 -خودت چی؟!
سهون:من خوبم
شکمم هنوز درد میکرد ولی چیزی نگفتم که سهون دوباره عصبانی نشه…
رفتیم تو رستوران و غذا سفارش دادیم
سهون دستمو تو دستش گرفت و به حلقه ام نگاه کرد:این حلقه واقعا به دستت میاد
لبخند کمرنگی زدم
سهون دستمو دو بار بوسید
-یااااا دیوونهههه اینجا جای این کاراس؟
سهون خندید:عاشقتم
تو دلم به حرفش پوزخند زدم
سهون:میدونم باور نمیکنی ولی من واقعا نگرانتم
-نگرانه چی؟؟میترسی بخورنم؟ نترس سهون هیچکس به من کاری نداره هیچکس مثله من و تو گ.ی نیست خودتو نگرانه من نکن
سهون:نمیتونم تو زندگی منی
-این دلیل نمیشه که اینجوری منو نابود کنی
سهون:من کی تو رو نابود کردم!
-همین کارات منو افسرده ام میکنه سهون…
سهون:فعلا غذاتو بخور عشقم…
بی میل غذامو خوردم همش تو فکر بودم مشت ها و لگدای سهون هیچ جوره از ذهنم بیرون نمیرفت…
سهون:سیر شدی؟
سرمو تکون دادم:آره
سهون: الان میریم فروشگاه هر چی خواستی برات میخرم
با هم رفتیم فروشگاه ورزشی به زور سهون هر چی خواستم خریدم اما هیچ چیزی نمیتونست قلب شکستمو به حالت اول برگردونه……..

Print Friendly

164 Responses

 1. سهوننننننننننننننننننننننننننننن به غذاب نریبا دچار شدییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif

 2. سمیییییییرا منمممممم رمززززززززززززززززززززز/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gifببخشید نبودم چن روز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gifمیروم خواندن کنم قبلیارو نظر بگذارم زودددد میایم جون من رمز یادت نره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ice.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

 3. وایییی سهون میخوام با دستای خودم بکشمش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gifدست رو لولو بلند. میکنی نامرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gifاخه لولو چرا کاری نمیکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gifمرسییییییی سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 4. الان این سهون چطور بزنم دلم راحت شه هاااااا

  اجی خواهشا یکم عجله کن. داستان از این اوضاع بیاد بیرون

  من که دارم از دس این سهون میمیرم

  اجی مرسی بازم عاااااااااااااااااااااالیه

 5. واقعا هم ک لوهان خییییییییییییییلی سادست جان ما یکی نجاتش بوده:-\
  ینی اگه الان سهون اینجا بوووووووووووووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif………………………..
  بکی جون کجاییییییییییییییییی؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 6. من تازه اینجارو پیدا کردم هنوز داستانو نخوندم ولی میبینم که کلی از قسمتاش رمزیه اگه ممکنه رمزارو علنی بگو ممنون میشم.( ایمیلی که نوشتم درست نیست الکیه,ایمیل ندارم)

 7. yaaaaa khode khodaaaa/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  voooy khashmeee sehuuniiii
  sehuuuun/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  in karaa chieee? koshtiiish luhaanooo/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  akhe man chi bgam b to sehuuun/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif
  heeeq vaaay luluuum/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  biaaa avall mizane bache ro leh mikone bad mig qalat kardam/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif
  bzanam sorateto y var koam haaaan>????
  luhan jan khodet vel kon sehunam qalbesh zaifeee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  mrc aji aliii bood heeeeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 8. سلام اجی عالی بود سهون چقد بد شده؟
  دلش امد؟
  دوس دارم اشکاشو ببینم دوس دارم لو بهش خیانت کنه ازش جداشه
  تا داغون شه معتادشه :|
  عالی خسته نباشی منتظرقسمت بعد میمونم

 9. چرااااااااااااااااااا اخه؟؟؟؟؟؟سهونم یه چیز بگو با عقل جوردربیاددددددد دلتنگ عشقت بشی بعد بگیری لهش کنی زیر دست و پات من هنگم الان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  ای خدااااااا بمیرمممممممم برا لولوم که قلبش شکستهههههه هق هقققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  هونهانممممممممممم پرپر شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  سهونمممممم گریهههه؟؟اصلا باورم نمیشهههه!!!!هعیییییی گریه چه فایده داره که لولوم نمیتونه کتکاتو فراموش کنه بعدشم منک میدونم این ادامه داره واییی نهههه اگه بازم اینجورشه سهون منم اینجورمیشمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  اجی گلممممممممم تووووووووپ بوووووود عاااالی عااااالی عاااااالی مغسیییییییییی بوووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  خیلی گلی اجی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 10. سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههون مرتیکه قوزمیت ریقو دراز علی میمون درخت نارگیل خر2 پا جانور درنده وحشی سادیسمی بازم میموووووووووووووووووووووووووووووون خر شرک
  لوهان منو میزنی روانی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووای ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه منم الان به شدت عصبیممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  سهون از …دارت میزنم بیشور وحشی خوب میزدی میکشتیش دیگه
  ازت متنفرررررررررررررررررررررررررم ازت بدم مممممممممممممممممممممممممیاد حالم ازت بهم میخوره چطوری دلت اومممممممممممممممممممد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif

  سمیرا به نظرم سهون نقش لی سومانو داره چون اونم همین جوری پدر لوهانو در اورد میشه یه برنامه بچینی تو داستان سهون به 3 قسمت مساوی تقسیم شه من یکم شاید اروم بشم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gifههههههههههههههههههههههههههههوف
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif

 11. این سهون چرا همچین شده
  حتما یه سر دکتر بره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  ولى من فک میکنم از دوست داشتن زیادیه
  به نظرم لوهان حالا حالاها قهر باش
  مررررسى عزیزم

 12. سلاام آجی خوبی؟

  من خواننده جدیدم راستش تازه این سایتو پیدا کردم و البته تازه داسی تو رو دارم میخونم…

  پس پس پس میشه یه کاری واسم بکنیییییی؟؟پلیییز/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  گناه دارم رمز قسمتایه رمزدارو واسم میفرستی؟؟

 13. اول زدلوهانوناکارکردبعدش توهونه زندونیش کرد بعدش سیلی زدش بعدش مجبورش کردخونه داری کنه حالام گرفته بنده خداروببادکتک….عاغامن شبانه میرم شوهرموازدست این غول بیابونی نجات میدم…مرسی آجی

 14. یا بسم اله :|||| ترسیدم با ماشین از روش رد شه :||||
  چقد وحشی شده شوورم :| بامن ک اینطوری نیس :|
  این لوهان زنه زندگی نیست -___-

 15. ای خدااااااااا…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  .
  .
  .
  عررررر…نه به خاطر لولو به خاطر اینکه من هروقت نیستم همه اتفاقات خوب میوفتهههههههه…سمییییییراااااا دو دیقه رفتم بیروناااااا…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifینی الان دلم میخواد یه سهون جلوم بود جای تو میزدمش…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifایندفعه هیچی راجع به داستان نمیگم…فقط متشکر…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 16. دهن لوهان رسما سرویس شدا کککک

  سهون حقشه حالش گرفته شه لوهان طلاخخ بگیر مام پشتتیم مهریتو تمام کمال میگیریم خخخخخخخخ

  مرسی عزیزم خسته نباشیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 17. وااااااااااااااااااااای سمیییییی ینی پی امو دیدم شش هشتم سکته رو زدم ! جووووووووووووون! راستی منم با آبانی موافقم ی روز درمیون خوبه اصن اون خماریشم لذت بخشه. فقط جاش افتاد من ی اعترافی بکنم ! شده ی قسمتو بیش ار 6 بار خوندم. بعد یکی نیس بگه زیاد بخونی ب حجمش اضافه میشه ؟! اصن عالمیم برا خودم من ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  ولی آجی هر 40 قسمت ی بار از این حالا بده بهمون دمت آبجوششش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  راجبه داسی؛ عاقا من قسمت قبل گفتم شایستی کتک زدن سهون از چک و سیلی بیشتر شه منتها من فک نمیکردم اینقد رو سهون تاثیر داشته باشم ک تو قسمت بعدی رومو زمین نندازه! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  والا راستش من فک میکنم سهون از دوس داشتن زیاد این کارو میکنه. میترسه لوبیا ( اگه چیزی ب اسم لوبیا باقی مونده باشه ) رو از دس بده برا همین اینقد اینو ناز و نوازش میکنه! فقط ناز و نوازششش یکم مردونس! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  و من در کف قسمت بعد …/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  با توجه بی این نکته ک گفتی بوقه بوقه باس ارزش صبریدن داشته باشه تا شمبه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  مرسی عزیزم حسته نباشی! اینجا بودی دوتا از اون شیرنیا بت میدادم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

  • باوو کی گفتم بوقه بوقه؟؟؟؟خخخخخخخخخخ گفتم بوق بوقه یعنی بوقش کمه خخخخخخخ
   فدای توووووو بده موخواممممممممم عررررررررررررررررررررر

 18. اوه سهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  میکشممممممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لوهااااااااااااااااااااااااان ینی اگ قسمت بعد اومدم خوندم دیدم هنوز با سهونیااااااا منم اینقد میزنمت ک صدا بز بدیییییییییییییی اهع اهع اهع/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  خیلی خرییییییییییییییییی اهوی خرررررررررررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  عاقاااااا اجیییییییییییییییی ینی قراره تا قسمت 100 سهون همینجوری لولومو اذیت کنه بعدشم بگ ببخشید؟؟؟؟ الان تاحد مررررگ از سهون عصبانییییییم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  ینی سهون میکشمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  وایسااا ببینمممممممممممممممم وایساااااااااااااااااااا بیا اینجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  ای نفس کششششششششششششششششششششششششششششششششش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  اون کمر بند من کوووووووووووووووو../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  حالاکمربندو ول کن همین دمپاییم کافیهههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  شترررررررررررق……شپللللللللللقققققققققققق….. پلللللللللللق ..پووووووووووووووووک…گووووووووووووووپ…دیگیییییییییییییش ……جوگولیااااااا جیگیییییییییییییییییییییینننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  ..تائوووووووووووووووو بیا کمکککک…بروسلیوجکی چان کمنننننننن…بیا ک باید سهونومث خررررررررررررررر بزنییییم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لولو بشین تماشا کنننن ک الان حاشو جا میاااررررم دلت خنک عشقم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  هووویااااااااااااااااااااااااااااا…..اااییییییاااااااااااااااااااااااا…….هوووودااااااااااااااااااااااااااااااا./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif

 19. بعله اخر گرفت زد بچه رو !!خو بابا چکارش داری طفل معصوم رو !!
  هرچند فکر کنم سهون خیلی عصبی باشه دست خودش نیس حرفها و کاراش !!!
  میگم نکنه معتاده ؟؟؟چی میگم بابا اصلا هنگیدم !!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 20. واااااااااااااااااااای سهون وحشی چجوری دلش میاد بزنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این سهون روانیه سیمرا بفرست اینو پیش خودم ادمش کنم بابا این چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  فکم چسبید همش دعوا همش دعوا
  این بکی یه ماهه غیبش زده بیچاره حتما شکست عشقی چیزی داره این….
  میدونی واسه این داسی کلی وقت میزارم من میمیرم براش عالییییییییییییییییییییییییییییه

 21. بمیرمممممممممممممممممممممممممممممممممممم برات سهونم که این همه دشمن پیدا کردی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif بیا پیش خودم بهت پناه بدم قبل از این که تیکه تیکه شی داداش عزیزم ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (16).gif چرا هیچ کس داداشمو درک نمیکنه خب میترسه لولو فرار کنه بعدم به زندگی زناشویی مردم دخالت نباید کرد . لابد لوهان از وضعیتش راضیه که داره باهاش زندگی میکنه شما نگرانش نباشید لولو جایی نمیشینه که زیرش اب بره ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif اگه به داداشم اطمینان خاطر بده که پیشش میمونه که کاریش نداره . دیدین داداشم چه روحیه لطیفی داره تازه غرورشم شکست و گریه کرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif کسی به داداشم نزدیک شه خودم میخورمش ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif یوهاهاهاها/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif اصن من باید برم لولو رو بزنم که باعث شد سهونی اشک بریزه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif من قربون داداش و زن داداشم بشم . دستت درد نکنه حساااابی . خسته نباشید ویژه برا زن داداشم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 22. سهون چا مثل معتادا برخورد میکنه …لحظه ب لحظه یه رنگه….هعیییییی روزگار….اجی ایقدر زجرش نده دلم پوکید که…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 23. لوهان راست میگه….به نظر منم بهترین کار جداییه!تا وقتی سهون این مدلیه……..مگه مریضی که می زنیش…..مگه بیچاره چی کار کرده آخه؟؟؟؟؟؟؟دلم براش تنگ شده…..دلت براش تنگ شده باید بزنیش؟یعنی هر کی دلش بره یکی دیگه تنگ میشه می زنتش؟؟؟؟؟؟می ترسی بهت خیانت کنه یه وقت به این فک نمی کنی وقتی اینجوری لگدمالش میکنی بیشتر ترقیب می شه؟؟؟؟؟؟؟بکهیون کوشیییییییییییی؟
  چرا تو همه فیکا مفعولا اینقدر بدبختن؟؟؟؟؟؟؟
  آجی سمیرا!خسته نباشی و متچکر که زود گذاشتی…….بسی ذوقیدم!راستی دادگاه اگه برگزار شد منو خبر کن من میخوام بیام بر علیه سهون شهادت بدم!!!!!!

 24. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifاخه چراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهووووووووووووووووووووون دیگه دوست ندارمممممممممممممممم(جدی نگیرید مگه میتونم)/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  نمیدونم دلم برای سهون کباب شه یا لوهان ولی همش تقصیره سهونهههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اصلا انتظار نداشتم امروز بزاری هر چند که غمگین بود ولی قشنگ بود
  هق…مغسییییی…اجیییییییییی…..هقققققققققققق

 25. آخه چرااااااااا .. ای بابا این سهون حتما یه مشکلی داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  هر چقدم معذرت خواهی کنه و بگه غلط کردم من دیگه عمرا باور کنم .. خوشحالم که حداقل لوهانم دیگه حرفاشو باور نمی کنه .. بعدم فک می کنه با یه شام وخرید چند تا لباس ورزشی همه چی اوکی میشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif دلم هلاک شد برا لولو قلبش درد گرفت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  مرسی سمیرا جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 26. اول که دیدم گذاشتی اندکی به چشمام شک کردم فک کردم دارم اشتباه میبینم دیگه وقتشه عینک بزنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gifخخخخخخخخ خوب در مورد داستان که جونم براتون بگه که سهون خر مگه مرض داری؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif البته مرض که داری احتمالا پارانویا و اینکه خب برو چند صباحی تیمارستان بستری شو ملت حداقل از دست جانور وحشی مثل تو راحت باشن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif من اگه جای لوهان بودم دو روزی یه بار به سهون میگفتم ازت متنفرم و دیگه دوست ندارم این روش انگار رو سهون جواب میده. هم به طور موقت آدمش میکنه هم عذابش میده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif قسمت بعد لابد هم مث خر کتکش میزنه هم به طرز فجیعی باهاش میخوابه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif آجی راستی من هم با اینکه یه روز در میون میزاری موافقم . خوشم میاد واسه این داستان انتظار بکشم چون هیجان انگیز ترش میکنه ولی فقط یه روز هاااااا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif آخه بعضی داستانا خییییللللیییییی دیر به دیر آپ میشن . الان تو فهرست به غیر از داستانایی که تموم شدن فک کنم ۱۲ تا فیک ناتموم هست که فقط شکست داره مرتب آپ میشه میدونم خیلی ها مدرسه ای هستن یا کنکورین اما حداقل دو هفته یه بار که وقت دارین اندازه چند دقیقه؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif خب آپ کنید دیگه داستانها کلا یادمون رفت. یا اینکه کلا بگین که اونا رو ادامه نمیدین تا منتظر نباشیم.ببخشید آجی ولی اینو دوست داشتم بگم تو دلم مونده بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif مرسی

  • هعییییییییییییی بخوام یه چیزیم بگم داسی لو میره خخخخخخ
   آره باید یه اخطار بدم به نویسنده ا هعیییییییییییی
   خواهش عزیزم

 27. صب کن ببینم الان چی شد دقیقا؟؟؟؟سهون خان چه غلطی فرمودن؟؟؟
  جلوی چشه این همه لوهان لاور با مشتو لگد افتاده بجونه لولویه ماااااااااا؟؟؟؟؟
  اونوقت با اجازه ی کیییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اینجوری نمیشه باید لوهانو بفرستم پیشه تائو کلاس خصوصی…
  سهونم یه خرده باید کتک بخوره تا لوهان یاد بگیره خودم میزنمشششش
  سمیرااااااااا مگه من لوهانو به تو نسپرده بودم؟؟؟

  اجی من صحنه های اکشن دوس دارم ولی اگه یه روز سهون زیره مشتو لگد باشه بیشترم حال میکنم..هاهاهاها
  فدااااات مرسی که زود گذاشتی…

 28. اخه چراااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifسهون که اینجوری نبووود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  سهون یه جورایی مشکله روانی داره انگارررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  حالا بکهیون کجا غیبش زده…هر دفعه یه تیکه ای به لولو می انداخت حالوهواموم عوض میشد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  مرسی اجی ممنوووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 29. الهی دستش بشکنه که لولومو زد نههههه مثل اینکه با پاش زده ایشالله پاش بشکنه… اصن هم دست هم پا../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif..والا…لولوم دلش درد گرفت قلبش درد گرفت…چطوری دلش اومد بزنتش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  آون صورت خوشگل لولوی من خراب شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifانقد گریه نکن لولوووووو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif….همون بهتر جداشن….سمیرا این اقای سوپرمن بکی کی قراره وارد داستان بشه ینی الان وارده ها ولی قسمتی که لولو بهش احتیاج داره بیاد این لولومو نجات بده…. بیاد این سهون انقد یزنه من دلم خنک بشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif
  سهون فقط دعا کن دست من نرسی../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif.. تیکه پارت میکنم….دونه دونه موهای سرتو میکنم…فقط صب کنننننننن ببین…نفرینت میکنممممممم چرا لولو مو زدی هاااااان؟!
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif….بکی کدوم گوریهههههههه خبر مرگش بیا یه کاری کن…الاااااغ هی نشسته تو پارک با دوستاش سوت میزنه….
  آجی من خیلی عصبانی ام الان از دست سهون ببخشید دیگر ولی به پیشیت بگو یه مدت دور و ور خونه ما نیانیاد
  مرسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 30. هه لوهان خیلی ساده ای اگه الان جلو دستم بودی میگرفتم میزدمت خب دیوونهههههههههههههههههههههه فرار کن تو که ازش میترسی و همش کتک میخوری فرار کن اه همش منو حرص بده
  من با سهون قهرم باهاش حرف نمیزنم اصلا ایششششش
  مرسی آجی سمیرا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 31. Vayyyyy jiiiiiiiq fqtttt jjiiiiiiq
  Midoniii alan delam mikhad fqt beram bokosham sehunooo
  Halam baham mikhore azash khob mge luhan che gonahi karde bemiirammm vasat luhan vayyyy khodaaa/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  Man dg tahamol nadaram khob ah
  Luhan cheqad post kolofte sehun in hame mizanatesh bazam mibakhsheeeee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  Midonamm alan goft nemizanam baz az farda shoro mikobe be zadane luhan luhanam mes qabl mibakhshe hoooof/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  MerC samira joon ali bod

 32. وایییییییییییی خدا من مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگ ذوق مرگگگگگگگگگ
  خیلی خوشحال شدم گذاشتیش
  هدیه تولد چانی بود خخخخخخخخخخخخخخخخ
  وای سهون چرا اینجوری میزنیش ههههههههههههههههههق
  لولوی بیچاره…
  من الان هنگم دوسش داره یا نداره…
  سهون مشکل روانی داره ….
  عالیییییییییییییییییییییییی بووووووووووووووووووووووووووووود
  دست درد نکنه اجی جونم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 33. واقعا که سهون تعادل روانی نداره اول لوهانو کتک میزنه بعد براش گریه میکنه……..بیچاره لوهان……عالی بود……..ممنون…….

 34. عهههههه چرا اینجوری میکنه..لولویه بیچارم..حقش ی شب ک خوابید برم خفش کنم ک دیگ لولومو نزنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  ولی خو لوهانم کرم داره…اخه مجبوره باهاش زندگی کنه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  ممنون اجی خیلی باحال بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  اخ رمزیییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif

 35. سهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون….مرتیکهههههههههههههههههههه عوضیییییییی لوهانو میزنییییییییییییییی؟؟؟میزنیششششششششششششش؟؟؟؟؟ دیگه زندت نمیذارم سمیرا برام مهم نیست بچه داری نداری از شوهرت خدافظی کن ………..اشغااااااااااااااااااااااال ….(سانسور) /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif لوهااااااان خر …همشون خرنننن دیگه خرررررر…سهون که روانیه لوهانم عین بز نشسته که سهون فقط بزنتش یا دم به دقیقه باهاش سکس داشته باشه اونم وحشیانه ……ااح چقدر بی ادب شدم ولی اعصابم دست خودم نیستتتتتتتتتتتتت برم بمیرم بهتره…..سهووووون دشمن خونی منی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif مرسیییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: