186 بازدید

EP 4 (شکست) BREAK

سلام بچه ها خوبین؟اینم قسمت 4 فیک شکست به درخواسته دوستان آرمینا جونی پوستره خوشملی برا فیکمون درست کرده که از قسمته بعدی میزارمش ^___^

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

xgroojn8msr79v7g05bh EP 3 (شکست) BREAK

 

سهون:كي دانشگات تموم ميشه؟
چنگالمو رو ميز گذاشتم:دو سه ترم ديگه تموم ميشه
سهون:يعني بايد بري سره كار؟
-اهم..آره ديگه…
سهون خنديد:حالا چيكار قراره بكني؟
-نميدونم بهش فكر نكردم حالا كو تا كار كردنه من
سهون: باشه…غذاتو بخور سرد شد
-سير شدم…ممنون بابت ناهار
سهون:خواهش ميكنم…يكي ديگه بگم بيارن؟
-نه ممنون
سهون: من ميرم حساب كنم الان ميام
به دستاي يخ زدم نگاه كردم واقعا نميدونستم چمه قلبم تند ميزد…سهون فقط نگاهش به من بود حتي وقتي كارت ميكشيد…خندم گرفته بود….بعد از دو دقيقه سهون برگشت پيشم:خب بريم؟
لبخند زدم:آره
سهون:چقدر خوشگل ميخندي
-هه..ممنون
با هم رفتيم تو ماشين يكم پر روتر شده بودم زياد مثله قبل سرخ نميشدم
سهون:دلم نمياد ببرمت خونه
-هااا!!؟
سهون:دلم برات تنگ ميشه…
هنوز تو شكه حرفش بودم
سهون:سوء تفاهم نشه فقط چون دوستمي اينو گفتم منظوره بدي نداشتم
سرمو پايين انداختم
سهون:فردا امتحان داري؟
-نه ندارم
سهون:امشب بهت زنگ ميزنم باشه؟
سرمو تكون دادم:باشه
سهون با دستش موهامو به هم ريخت و خنديد:برو خونه و خوب استراحت كن
خنديدم:باشه ممنون بابت امروز…بااي
با خوشحالي رفتم جلوي در و به سهون اشاره كردم بره ولي سهون سرشو تكون داد ميخواست من برم تو خونه بعد بره…خنديدم و وارد خونه شدم بدو بدو رفتم تو اتاقم و از پنجره بيرونو نگاه كردم ولي سهون رفته بود دلم گرفت خودمو رو تخت انداختم حس خوبي داشتم بالشتمو بغل كردم و خوابيدم…….

گوشيم داشت زنگ ميخورد با بي حالي برش داشتم
-الو
سهون:سلام لوهان
با شنيدنه صداي سهون بالشتمو محكم تر بغل كردم:سلام سهون
سهون:خواب بودي؟
-نه…ديگه داشتم بيدار ميشدم
سهون:معذرت ميخوام…
-اشكالي نداره…خوبي؟
سهون:آره عاليم
-خوبه…
سهون: كلاست تموم شد مياي بريم شنا؟!
-شنا؟! نه نه نميتونم امتحانام داره شروع ميشه…
سهون:اوه…باشه…
-ناراحت شدي؟!
سهون: يه كوچولو آره
-واقعا ببخشيد
سهون: باشه عزيزم بازم بهت زنگ ميزنم
كلمه ي عزيزم به قدري شك بهم وارد كرد كه گوشي از دستم افتاد…
سهون:لوهان…الو
با دسته لرزون گوشيمو برداشتم:الو…اينجام
سهون: ببخش بيدارت كردم فعلا باي
با گيجي گفتم:هااا!! باشه…م.منون باي

گوشي رو به سينم چسبوندم و به رو به روم خيره شدم كلمه ي عزيزم همش تو مغزم تكرار ميشد…قلبم شروع كرد به كوبيدن…دوست داشتم دوباره بهم زنگ بزنه و بهم بگه عزيزم نميدونم چرا ولي اون يه كلمه باعث شده بود كله روز هيچي نخورم و فقط به اون فكر كنم…….
روزها ميگذشت و من هنوز با سهون بودم حتي ديگه زياد با ژيومينم حرف نميزدم كارم شده بود با سهون بيرون رفتن و تلفن حرف زدن باهاش…سهون منو وابسته ي خودش كرده بود با هم ورزش ميرفتيم و كلي خوش ميگذرونديم تا اينكه سهون گفت ميخواد بره مسافرت دو روزه….

گوشيم زنگ خورد برش داشتم و با صداي گرفته اي گفتم:الو
سهون:سلام لوهاني خوبي؟
-نه زياد…
سهون:به خاطره مسافرت رفتنم ناراحتي؟
چيزي نگفتم
سهون يكم نگران شد:الو لوهان…چرا حرف نميزني؟
-حالم يكم خوب نيست بعدا زنگ بزن…باي
گوشي رو قطع كردم و سرمو رو بالشتم گذاشتم فكرشم نميكردم به خاطره دو روز دوري از سهون به اين روز بيفتم…اصلا نميفهميدم چم شده…داشت خوابم ميبرد كه سهون زنگ زد
-الو سهون
سهون:بيا پايين
تعجب كردم:چرا؟
سهون:بيا من پايينم اومدم ببينمت
سريع لباس پوشيدم و رفتم پايين و سهون رو ديدم كه بهم لبخند ميزد
رفتم رو به روش وايسادم:اينجا چيكار ميكني؟
سهون:مريض شدي؟
-يه..خورده آره…هه
سهون:سوار شو
-كجا ميريم؟
سهون:يه دوري ميزنيم يه چيزي ميخوريم برميگرديم
-سهون…
سهون:بله
-حوصله ندارم
سهون:برو تو ماشين
دره ماشينو باز كردم و نشستم توش
سهون ماشين رو روشن كرد و حركت كرد
سرمو به شيشه چسبوندم و بيرونو نگاه كردم
سهون:چيزي شده؟
-نه
سهون: من مگه بهترين دوستت نيستم! بهم نميگي؟
لبخند كمرنگي زدم:چيزيم نيست
سهون: پس چرا ناراحتي؟
-نميدونم…يكم عصبيم
سهون:لوهان من دو روز نيستم يعني مسافرتم…
اشك تو چشمام پر شد از قصد شيشه رو پايين كشيدم و چشمامو بستم:خوش بگذره
سهون:نميگذره چون قراره دو روز نبينمت
دستمو رو صورتم گذاشتم سعي كردم خودمو كنترل كنم:خب…اين دو روز تموم ميشه بلاخره…
سهون:معلومه كه تموم ميشه…
آه كشيدم:مواظب خودت باش
سهون:چشم
-هوووف…خيلي كلافه ام
سهون ماشينو نگه داشت و مثله هميشه بهم زل زد:لوهان…بهت زياد زنگ ميزنم فقط گوشيتو بردار باشه؟!
سرمو پايين انداختم:باشه سهون…حالا خوبه دوست دختر نداري وگرنه ديوونه ميشد
سهون دستشو رو موهام كشيد:دوست دختر نميخوام من يه دوسته خوشگل و مهربون دارم
بلند خنديدم:خب بلاخره من كه نميتونم جاي يه دخترو برات بگيرم
سهون:من اصلا به دخترا علاقه ندارم
يكم نگران شدم:يعني چي؟!
سهون:من از وقتي تو رو ديدم به هيچ دختري نگاهم نكردم
ترجيح دادم چيزي نگم
سهون:مواظبه خودت باش و با اون دوستت برو دانشگاه و برگرد…باشه؟
-باشه
دره ماشينو باز كردم واقعا گرمم بود سهونم از ماشين پياده شد و رو به روم وايساد
سرمو بلند كردم و بهش لبخند زدم
سهون دستامو گرفت:دلم برات تنگ ميشه
سرمو تكون دادم:منم همينطور…
سهون خودشو بهم نزديك تر كرد و براي اولين بار منو بغل كرد…
اولين آغوشش واقعا عالي بود…تپش هاي قلبم لرزش دستام…همه نشونه ي عاشق شدنم بود……..
مني كه هميشه از سهون ميترسيدم و هيچوقت دوست نداشتم جلوي دره دانشگاه وايسه و نگام كنه…الان برام تبديل به عشق شده بود…اينقدر بهش وابسته شده بودم كه دوست نداشتم مسافرت بره…خودش اينو نميدونست ولي واقعا داشتم از عشقش ميسوختم…مثله خودم پسر بود اما من دوسش داشتم و سهون مثله يه تكيه گاه برام بود…..اما كاش هيچوقت عاشقش نميشدم……

يه روز از مسافرتش ميگذشت با ژيو از دره دانشگاه بيرون اومديم ديدنه جاي خاليش تو خيابون قلبمو به درد آورد
ژيو:سهون كي برميگرده؟
-پس فردا
ژيو:يه جوري شدي لوهان…ديگه مثله قبلت نيستي همش دپرسي همش استرس داري
خنديدم:نه بابا چي ميگي تو!! فقط اين روزا درس زياد ميخونم…
ژيو:هووووف…دروغگووو اون پسره نابودت كرده
-نه بابا به سهون چه ربطي داره
ژيو:لوهان من احساس ميكنم تو به سهون علاقه داري
بلند خنديدم:وااا ژيو چي داري ميگييي…سهون پسره
ژيو:خب به گ.ي بودن علاقه داري؟!
-ياااااا….بسه ديگهههه
ژيو:خودت خبر نداري من ميبينمت…تا ميبينيش سرخ ميشي عرق ميكني دستات يخ ميكنه هول ميشي وقتي يه خورده دير بهت زنگ ميزنه كلافه ميشي وقتي يه خورده دير مياد دمه دانشگاه از استرس همش ميري دستشويي اينا همه نشونه ي عشقه لوهان كيو داري گول ميزني؟؟
-بس كن ژيوووو….ديگه نميخوام چيزي بشنوم
ژيو:باشه حرفي نميزنم فقط گفتم كه حواست جمع باشه داري خودتو بهش وابسته ميكني اون يه مرده لوهان…
-ژيو خواهش ميكنم اعصابم به خاطره اين امتحانا خورد هست تو هم از اينور داري چرت و پرت ميگي
ژيو:باشه باشه من تسليمم هر كاري دوس داري انجام بده
-من فقط باهاش دوستم همين مثله تو ولي اون خنگه و خيلي كارا برام ميكنه كلي خرجم ميكنه منم فقط دارم استفاده ميكنم…
كله راه به سهون فكر ميكردم به اينكه الان كجاست و چيكار ميكنه…
رسيدم خونه و گوشيمو چك كردم نه پيامي داشتم نه زنگي دلم يه جوري بود لباسامو دراوردم و نشستم رو تخت اينقدر استرس داشتم كه نميتونستم غذا بخورم
يكم با گوشيم ور رفتم دوست داشتم بهش زنگ بزنم ولي غرورم نميزاشت…
اومدم شمارشو بگيرم كه خودش زنگ زد………

Print Friendly, PDF & Email


173 Responses

 1. samira jooooooooooooooonam man az dastane your eyes xeliiiiiiiiiii xusham omad………………………az inam xeliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii xusham omade yani dare miad……………………………………merc raftare luhan shabihe duxtaraye xudemone………..khkhkhk dastet talaaaaaaaaaaaaaa

 2. آجی عالی بود ، ممنون . لوهان بد جور عاشقش شده ، اگه بزاره بره لوهان چی میشه ؟ امیدوارم خیلی آسیب نبینه برادر عزیزم . داداش لولو مواظب خودباش .

 3. بعله کاملا نابود شد بچه ……. خیلی خوجل بود ….. وااااااااااای دارم میمیرم از فضولی که ببینم چرا از عاشق شدنش پشیمونه ….. میییییییییییسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 4. بابا قبول كن دوسش دار ديگههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif نه واقعا داره كيو گول ميزنه اين؟؟!! خوب البته درست داشتن همجنس خودت همچين عاديم نيس. ولي خوب..
  درهرحال خيلي عالي بود

 5. الهییییییییییییییییییییییییییییییی
  سهووونییی دیگه هی به لوهان بگو عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

  آخی

  میگم این سهون خیلییییییییییی مشکوک میزنه ها/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  نکنه با یکی دیگه هم هست؟ آرههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif

 6. الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
  که عشق آسان نمود اول ولی افتاااااااااااااااد…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
  خــــــــــب داستان جالب شد!!! برم سریع بقیشو بخونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif

 7. به به چشممون روشن…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gifلولومون عاشق شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif…سهون ببین با زندگی بچه چه کردیااااا…بچمو از راه بدر کرد…نچ نچ نچ خخخخ.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  مرسی

 8. یعنی من برم بکشم خودمو باز نظر نزاشتم؟ عرررررررررررر سمیرا نامرد
  خب چی بگم؟ من بمیرم نمیرم از اول بخونم ببینم این قسمت چی شده
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif

 9. چرا همه فک می کنن سهونی این جا آدم بدیه !!! خیلی مرموزه من شخصیتشو خیلی دوس دارم … ولی بر خلاف بقیه فک می کنم آدم خوبیه … حس می کنم علاقش به لوهان واقعیه
  الهی لولو چقد وابسته شده بش … خیلی بش میاد این مدلی باشه
  واقعا عالی نوشته شده بود این قسمت … دقیقا می تونستم احساساتشونو درک کنم … ممنون سمیرا جون :-*

 10. که این طور پسر بد سهون با لوهان چیکارکردی کلک که این قدر داغون شده بچم وااقعا که یعنی میدونسته دوسش داره با این وجود خیانت کرده بهش آره اونی بهش خیانت میکنه آیا؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 11. خببب اجی من اومدم بنظرم… عالی بود حرف نداشت…
  اجی معذرت زیاد نمیتونم ب همه قسمتا بنظرم…
  راسی سهون چیشده… گلیه…
  اجی آخر غمگینههههههههه… نننننننننننننننه
  مرسی…
  بوبویییییییی

 12. شیو چیکاره بجه داری عاشق شده دیگه تازه کی بهتراز سهون ..هم خوشتیپه هم خوشگل دیگه چی میخوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حسودیت میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مرسیییییییی اجییییییییییی عالی

 13. چقدر خوبه که داستان هارو تند تند میــــــــــــــذاری…..عالیـــــــــــــــــــــــــــــه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  چرا لوهان میگه کاشکی عاشقش نمیشدم؟ 😥 مگه چی میشه؟ 😥 هونهان نباید از هم جدا بشن 😥
  مرسی مثل همیشه قشنگ بود :heart: :rose:

 14. اه حیففف تموم شد!!
  لوهان عاشقش شد!?!هووففففففففف خدا رحم کنه با اون فلش بکه اوله داستان اصلا دلم نمیخواد فکر کنم چی باعث شده لوهان از عشقش به سهون پشیمون شه!!فقط خداکنه اخرش بهم برسن!!
  خدایا کمکککک خخخخخخ

 15. وااااااای نهههههه احساس میکنم اتفاقی میوفتهههههه نههههه… هق هق=”(
  هیچی نشههههه….اجی زودتر بذارش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  هق مرسی دوستم عــــــــالی بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

 16. WooooooooooooOoooooooooowاجی جوووووونم بینظیر بووکوووود من عاشقققققققققققق این داستانتممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  هونهانممممممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  اجی خیلیییییی نگرانمممم برا لولومممممممممممممم وابسته شده بدرقمممم تا الانم که خوندم اعتمادی به سهونم نیس حالا چیکارکنم؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اوووووووهههه جای حساس تموم شد اجی زود زود بذار پلیززززززززز/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  مغسیییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifبووووس :-*

 17. سلام اونیییییییییییی میسییییییییییی عالی بود…………….
  ععزییزممممممممممممممممممممممممممممم اخییییی لوهانمم..
  منکهمیگم این سهون تو زرد از اب درمیاداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  سمیراااااا میشه یه چوچولو بیشتر بنویسی؟ 😥

 18. Vaaaaaaaaaaaaay.. man Edamasho mikhaam aji.. sad sad sad
  Man Dus nadaram luhan azyat she vali inja azyat mishe!! sad
  sehunaa!! hamsaramo azyat nakonaa!! sad Bashe?!! :idk:
  Samiraa alie!! mersi jigaraam.. <3 :yes: :yes: :yes: laugh :inlove: :inlove: :inlove: :inlove: :-* :-* /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

 19. آجی اینو زود بذار حرف ندارههههه پیر شدم از بس هی از اول خوندمش خخخخ…خوشم میاد هم سهون جنتل منه هم لوهان لوس بازی درنمیاره فقط شوق دارم ببینم بکی ای ن وسط چیکارس هییییی توهم استاد دق دادنی دیه بدبخت شدم

 20. هونهانو دوست می دارم ولی وقتی یادم میاد اینا همش فلش بکه و لوهان الان پشیمونه غصم میگیرههههههههههههههه 😥 مرسی اونی خیلی قشنگههههه :-*

 21. چرا من حس میکنم این جمله ی لوهان که گفت دارم ازش استفاده میکنم براش دردسر میشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  اجی مرسی خیلی قشنگ و عالی بود زود ادامشو بزار /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 22. اين لوهان خودش نميدونه چي ميخواد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  مشكل ازشوهرمن نيستا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gifسميرا چقد اين دوسته لوهان بچه ي بافكريه به به/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif
  خودش زنگ زد…خب يه نيم خطه ديگه مينوشتي ديگه هوووييي/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  بسي بسيارتشكرپليزادامه زودتندسريع /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *