EP 39 (شکست) BREAK

سیلام برو بچ خوبین؟آمدیم با قسمت 39 امیدوارم خوشتون بیاد بفرمایید ادامه

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

چشمامو باز کردم نور خورشید باعث شد چشمامو ببندم…درد داشتم تموم بدنم درد میکرد…
به زور از رو تخت بلند شدم حالت تهوع داشتم رفتم در یخچال رو باز کردم و یه چیزی خوردم و نشستم رو کاناپه سردم بود اصلا تو حال خودم نبودم…
اینقدر باسنم درد میکرذ که مجبور بودم باز باز راه برم…
به ساعت نگاه کردم ١ بود باورم نمیشد تا این ساعت خوابیده باشم…
خمیازه کشیدم و با اون درد خونه رو مرتب کردم و رو تخت نشستم احساس میکردم بدنم در حال نصف شدنه…
تلفنم زنگ خورد
-الو شیو
شیو:سلام لوهان خوبی؟؟ چه خبرا؟میای؟
-سلام بد نیستم…آره میام یکم مریضم شاید نتونم زیاد بازی کنم
شیو:پس سهون بهت اجازه داد بیای…
آه کشیدم:آره میام با هم حرف میزنیم….
شیو:باشه باشه
گوشی رو قطع کردم و با بی حالی جورابامو پوشیدم اصلا حس بیرون رفتن نبود شلوارمو به زور تنم کردم و یه تی شرت سفید تنم کردم دوباره گوشیم زنگ زد…
-الو
سهون:سلام عزیزم بیدار شدی؟
-سلام سهون آره بیدارم دارم میرم کلاس خونه هم تمیزه
سهون:مواظب خودت باش
-باشه فقط…
سهون:فقط چی!
لبخند زدم:هیچی عزیزم…بای
سریع کولمو پشتم انداختم خونه رو قفل کردم و زدم بیرون….
هوا خیلی عالی بود نفس عمیق کشیدم و راه افتادم……
واقعا درد داشتم جوری که هر ۵ دقیقه وایمیسادم تا دردم کم شه بعد راه بیفتم…
بلاخره با هزار بدبختی رسیدم و به شیومین که برام دست تکون میداد لبخند زدم
شیو:سلام لوهااان…چقدر خوشگل شدی
خندیدم:مرسی
شیو:حالت خوبه؟انگار مریضی
-چطور مگه؟
شیو:رنگتم پریده
لبخند کمرنگی زدم:حالم خوبه هه
شیو به گردنم خیره شد سعی کردم گردنمو بپوشونم ولی شیومین کبودیای رو گردنمو دید
شیو:اینا چین؟!
چند بار پلک زدم:ا.اینا….هههه…چیزه…
شیو:دیشب برنامه داشتین با هم؟خخخخ
سرخ شدم و سرمو پایین انداختم
شیو:چرا میزاری اینکارارو باهات بکنه؟ الان یکی گردنتو ببینه فکر بد میکنه
-برام مهم نیست
بلند شدم و رفتم سمت آبخوری شیو اومد و دستمو گرفت:بشین من میارم.
تعجب کردم:چرا؟؟
شیو:تو فقط بشین چون خیلی بد راه میری
بهت زده رو زمین چمن نشستم
شیو:دیشب چه بلایی سرت آورده که به این روز افتادی؟؟
چیزی نگفتم
شیو:یاااااا
-حالم خوب نیست دس از سرم بردار
شیو:من دوستتم بهت تجاوز کرده؟؟ بگو خبببب
خندیدم:تجاوز چیه بابا ههه
شیو:پس دیشب چه غلطی کردی که به این روز افتادی؟!!!
-چیزیم نیست فقط بدنم ضعیف شده
شیو:لوهان داری با خودت چیکار میکنی!!
-من حالم خوبه خووووووب
شیو:من برات نگرانم
-نگران نباش خوب میشم
شیو:اصلا چرا تو اونو…اهم
خندیذم: دیوونههههه
شیومین برام آب آورد گوشیم زنگ خورد سریع برداشتمش
-الو سهون
سهون:صدبار گفتم گوشیتو سریع جواب بده
-حواسم نبود
سهون:حواستو جمع کن زنگ زدم زود بردار
آه کشیدم:باشه
سهون:کجایی؟
-تو زمینم الان مربی میاد
سهون:باشه مواظب خودت باش فعلا
-تو هم همینطور بای
گوشی رو قطع کردم
شیو:چی میگه
-هیچی
شیو:پاشو بریم تو زمین البته اگه حالت خوبه و میتونی راه بری
بلند شدم و سعی کردم صاف راه برم اما تا پاهامو به هم میچسبوندم دردم میگرفت و به خاطره همین باز باز راه میرفتم…
با بدبختی نیم ساعت فوتبال بازی کردم همه نگام میکردن قرمز شده بودم شیو دستمو گرفت و منو از زمین خارج کرد
بغض داشت خفم میکرد سرمو برگردوندم تا شیومین نتونه چشمای پرم رو ببینه…
شیو:لوهان…
سریع لباسامو تو رختکن عوض کردم اشکامو پاک کردم و کولمو انداختم پشتم و بدونه اینکه یه شیو نگاه کنم زیر لب گفتم:بای شیو
شیومین دستمو گرفت:صبر کن لوهان میدونم داری گریه میکنی پس بهتره ازم قایمش نکنی
-من گریه نمیکنم
شیو:کاملا مشخصه
-باید برم سهون اگه دیر کنم عصبانی میشه
شیو:لوهان تو واقعا احمقی اگه بازم باهاش بخوابی
چیزی نگفتم فقط سریع از اونجا بیرون رفتم…
تو راه از درد به دیوار میخوردم سرم گیج میرفت به سر کوچه رسیدم و کناره دیوار رو زمین نشستم و یکم آب خوردم…واقعا انگار رو هوا راه میرفتم….
به زور خودمو به پارک رسوندم داشتم از پارک خارج میشدم که صدایی اومد
اوووووووووه…خوشگل چرا اینجوری راه میری!!!
برگشتم و به بکهیون که بهت زده نگام میکرد خیره شدم
بکهیون:سلام عرض شد
چیزی نگفتم و به راهم ادامه دادم بکهیون اومد رو به روم وایساد:سوال پرسیدم جواب بده
-تو کی هستی که باید جوابتو بدم؟؟
بک:من بیون بکهیون هستم خونمونم همین کوچه پشتیه خخخخ
اصلا حوصله نداشتم:میشه دست از سرم برداری؟ حالم خوب نیست
بکی به باسنم نگاه کرد:چته! خودفروشی کردی؟؟
-دهنتو ببنددددددد
بکی:دهنه من بسته نمیشه…بگو خودفروشی کردی یا نه! ببین راستشو بگو وگرنه اینجا داد میزنم میگم لوهاااان داره خودشو میفروشه با قیمت عالی و مناسب خوشگلم هست با اندامی زیبا و باسنه…
-خفه شووووووووووووو
بکهیون خندید:خب میگی یا میگی
-تو اسمه منو از کجا میدونی!
بک:دوس پسرت اسمتو صدا کرد منم یاد گرفتم هههههه
از سهون میترسیدم از اینکه از اینجا رد شه و منو با این پسر ببینه ببینه
-من…من خوردم زمین تو کلاس
بکی لباشو جمع کرد:ای جااان جوجو چه جوری خوردی زمین!!
چیزی نگفتم
بکی پوزخند زد:گردنتم خورده زمین؟
-به تو ربطی نداره خب میتونم برم؟
بکی: یعنی خودفروشی نکردی؟
دستمو رو سرم گذاشتم:نه…نکردم
بکی:پس چرا اینجوری راه میری!
-الان عرض کردم که خوردم زمین
بکی چیزی نگفت منم چیزی نگفتم و دوباره راه افتادم
بکی:خیلی خوشگلی
بهش اهمیت ندادم
بکی:خوشگلی اما به نظره من از این کار بیا بیرون خودفروشی اصلا شغل خوبی نیست…
اهمیت ندادم و رفتم خونه آروم درو باز کردم کسی خونه نبود کیفمو رو مبل گذاشتم و رفتم اتاق خواب سهون رو تخت خواب بود لباسامو عوض کردم یه دوش گرفتم و دوباره نشستم رو تخت سهون خواب بود دستمو پشتش کشیدم
سهون چشماشو باز کرد:اومدی!
لبخند زدم:آره عزیزم
سهون پتو رو بالا گرفت:بیا اینجا
رفتم زیر پتو و خودمو تو بغلش جا دادم سهون لبامو بوسید:خسته شدی؟
-نه زیاد
سهون:چه خبر!
-هیچی فقط تونستم نیم ساعت بازی کنم
سهون موهامو نوازش کرد:چرا نیم ساعت؟!
-چون…چون همه بهم بد نگاه میکردن….
سهون اخم کرد:چرا؟
آه کشیدم:بهت نگفتم ولی…دیشب تا صبح نخوابیدم چون درد داشتم…امروزم باز باز راه میرفتم…آبروم رفت سهون
سهون دستشو رو کمرم گذاشت:الان کجات درد میکنه؟
سرمو تو گردنش پنهون کردم و چشمامو بستم:سهوون…میخوام بخوابم…
سهون پیشونیمو ٣ بار بوسید:نمیگی کجات درد میکنه؟
-همه جام خخخ
سهون:فعلا تا چند روز با هم نمیخوابیم تا خوب شی
چشمام گرد شد:چند روزززززززز؟؟؟؟؟؟
سهون:آره نمیبینی وضعیتت چه جوریه!
-سهون من نمیخوااام خب بریم یه دکتری چیزی
سهون:طاقت بیار پسر خوب بخوام بازم باهات بخوابم دیگه تمومه کارت
-باشه
سهون:لوهان گشنمه مردم از بس غذای بیرون خوردم نمیدونی دو تا غذا یاد بگیری؟فقط دوتا
-خخخخ دلم برات سوخت سهون…سعیمو میکنم عزیزم
سهون:یعنی فردا بیام خونه…
لباشو بوسیدم و خندیدم:باشهههه برات درست میکنم
لبخند سهون محو شد و به چشمام خیره شد
صدامو صاف کردم:چیزی شده؟
سهون خودشو جا به جا کرد و روم خوابید…حتی سنگینی وزنشم دوست داشتم…دستامو دور گردنش انداختم و بغلش کردم:دوستت دارم
سهون دره گوشم زمزمه کرد:من بیشتر
لبخند زدم پاهامو دور کمرش حلقه کردم سهون پایین تنشو به باسنم فشار داد…خندم گرفت:یااااا…چی میخوای؟
سهون:بزار برقارو خاموش کنم بهت میگم چی میخوام
-یا یا سهون مگه قرار نبود باهام نخوابی؟
سهون:این آخریشه قول میدم
لبخند زدم:باشه
سهون برقارو خاموش کرد و پتو رو رومون کشید…….
( الان همتون منتظر بودین آره؟نچ نچ نشستین مثل خاله ها فضولی میکنین به زندگی مردم خخخخخخ)
دو سه روز گذشت سعی میکردم حداقل دوتا غذا برا درست کردن یاد بگیرم چون سهون دیگه شب ها هم غذا نمیخورد خیلی نگرانش بودم خودمم صبح ها ساعت ٩ بیدار میشدم کارای خونه رو میکردم و سریع میرفتم کلاس کلی با شیو حرف میزدیم و میخندیدم دوباره برمیگشتم خونه و غذارو امتحان میکردم تا ببینم خوب درمیان یا نه…اما…پسره لاتی که همیشه باهام بد بود و مسخره ام میکرد حالا دیگه با حالت ترحم بهم نگاه میکرد و فقط سرشو تکون میداد…ازش متنفر بودم در خد مرگ دوست داشتم نابودش کنم…
اون روز هم مثله همیشه از اون پارک رد میشدم که دیدمش تی شرت قرمز با یه کلاه و یه جین که فوق العاده جذابش کرده بود…
بکهیون بهم زل زد از اینکارش خسته شده بودم ترجیح دادم چیزی نگم…
بکهیون:دیگه خودتو نمیفروشی خوشگل!
با حرص برگشتم و گفتم:اصلا به تو چه مربوطه؟؟؟آره خودمو میفروشم الانم رفتم با ده نفر دیگه خوابیدم خب که چی؟؟به تو چه ربطی ذارههههه بابامی؟ننمی؟؟برادرمی؟ رفیقمی؟؟ آخه به تو چه که من خودمو میفروشم یا نهههه
بکهیون بلند شد و رو به روم وایساد و با چشمای مشکی و براقش بهم نگاه کرد:خیلی…
از رو عصبانیت نفس نفس میزدم:خیلی چییییییی؟؟؟؟
بکهیون پوزخند زد:بدبختی…
با این حرفش بغض کردم
بکهیون:چیه!بهت برخورد؟ دیدی خودتو میفروشی…
بکهیون لباشو نزدیک گوشم آورد و چنان حرفی بهم زد که منی که اعتماد به نفسم صفر بود محکم زدم تو گوشش
بکهیون دستشو رو گوشش گذاشت و خندید:بهت برخورد؟
اشک از چشمام رو صورتم میریخت نمیتونستم خودمو کنترل کنم…
بکهیون:به نظره من تو اون آدمی!همونی که در گوشت گفتم…
با بغض گفتم:تو…تو واقعا آشغالی…
بکهیون تعجب کرد:خخخخ چرا گریه میکنی؟مردا که گریه نمیکنن!نکنه مرد نیستی؟! تو دو جنسه ای؟
-خ.خفه شوووووو
بکهیون:نچ نچ…برو خونتون زشته یه مرد وسط پارک گریه کنه حتی بچه ها هم بهت میخندن…فعلا
بکهیون رفت تنها رو صندلی نشستم و تا میتونستم گریه کردم……….

Print Friendly

156 Responses

 1. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif

  من هیچ حرفی برای گفتن ندارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  پس این لوهان چشه؟ به خدا یه بچه گربه رو اذیت کنی چنان میگه میوووووووووووووووووووو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif موهاشو سیخ میکنه گازت میگیره که پدرت در میاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif سهون چرا اینطوریه؟
  خیلی مشکوکه ها/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif اصلا من نمیدونم این دو تا چشونه خب مثه آدم بشینین زندگیتونو بکنید لوهان جان تو هم یه هفته نرو کلاس نمیشه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  اگه بازم به جایی نرسیدید لوهان میره با کای به خوبی و خوشی زندگی میکنه سهونم یا خودشو میکشه یا چمیدونم دیگه یه غلطی میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  خو یعنی چه مردمو علاف کردین/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif والااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif

  الان من هیچ حرفی برای گفتن نداشتم حون عمم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

  مرسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif

 2. اهم نمیدونما ولی خووو یکم فقط یکما با بکی موافقم ولی خب نباید اونجور بگه…هق هق لولو از دست این دوروبریاش فقط دق خورده همین…:'(:'(
  قسمت بعد:سهون بفهمه میکشتش عایا؟؟خخخ خواهیم دید…
  سمیرا جون رمزا لطفا هق هق:09368293982

 3. عجب شخصیتی داره این بکهیون تو داسییییییییییییییییییی ولی یه جورایی تیکه انداختن بهش میاد مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 4. خدا بذار تو کاسه ی هرچی امتحان میان ترمه…….فقط 3 روز نبودم به ندازه 90 سال اتفاق افتاده!تازه کلی هم پارت جدید آپ شده……هق هق!
  نظرم:شیومین رو مخه!
  سهون یه جنتلمن دیوونه است!
  بک هیون خیلی بی ادب و بی فرهنگه!
  لوهان هر چی سرش بیاد حقشه!
  آجی سمیرا معرکه است!
  عالیییییییییییییییی بود…..می دوستمش شدید!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 5. خخخخخخخخخ بکهیون چه کرمی میریزه….
  فک کنم لوهان برای انتقام گرفتن از بکی بعدا سرکارش میذاره…
  مثل سهون که فقط داره کرم میریزه …
  ممنون اجی جونم….

 6. واااااااااااااااااااااای بکی جونم همچین چیزی تو گوش لوهان گفته؟؟؟؟؟؟؟؟ یادم باشه بزنمش
  سهون که دیگه نمیدونم چی بگم شخصیت غیرقابل توصیف داره یعنی کتاب روانشانسی هم بخونی شخصیت ایشون رو نمی تونی پیدا کنی!!!!!!!
  شیومین که همیشه توی همه ی داستان ها نقش خوب رو داره البته خودش هم اون شکلی هست.
  لوهان هم که مثل دخترا لوس و ننر هست؟؟؟؟؟؟ مرد نباید گریه کنه حرف بکی رو تایید میکنم.
  مثل همیشه عالی بود سمیرا جون

 7. خو یکی نی به این بگه تو کرم داری جاییت میخاره کمبود داری چته ک کاری میکنی درد بکشی.حالا هی از سهون انکار از این اصرار خخخخ سهون جان ایول داششش قشنگ پدرشو در بیار تا کنارشی چون مشخصه بعد قراره سهون ی کارایی بکنه ک.لوهان جان کاملا از این ک خانوادشو گذاشته و آمده پشیمون.شه پس تا هست خوب بوققققققققق ^___^ ممنون عالی خسته هم نباشی بوسسس.

 8. وایییییییییییییییییییییییی دارم فرض میکنم لوهان باز باز راه بره..چه صحنه ی باحالی واقعا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  لوهان سوسول چرا گریه میکنه؟برم بزنمش..ابرو خودشو برد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  عالی بود اجی…خسته نباشی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 9. من برم سهون بزنم که همچین بلایی را سر بچه من اورده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gifولی خوب خدایی لوهان کرم داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gifجدیدا از بکهیون خوشم میاد چرا عایا؟!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gifاجی ادامه من منتو خماری ام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif

   • خو یکی نی به این بگه تو کرم داری جاییت میخاره کمبود داری چته ک کاری میکنی درد بکشی.حالا هی از سهون انکار از این اصرار خخخخ سهون جان ایول داششش قشنگ پدرشو در بیار تا کنارشی چون مشخصه بعد قراره سهون ی کارایی بکنه ک.لوهان جان کاملا از این ک خانوادشو گذاشته و آمده پشیمون.شه پس تا هست خوب بوققققققققق ^___^ ممنون عالی خسته هم نباشی بوسسس./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif

 10. vaaaay liluuum ginaaa dareee heeeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifsehun chikaresh kardii kho heeeq
  in baekiii to i hagir vagir ch giri dade haa ahhh bava bekesh kenaaar
  khod forosham khodetii/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  khkhkh sehun vel kom niistaaa ta luhano falaj nakone bas nemikone/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  luluam k az khodash/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  mrc ajiii aliii boOoOd/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 11. این لوهان واقعا بدشانسه هرکی میگیرتش میزنه توسرش

  لولوی من اینجا خیلی ضعیفه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifاخه چرااااااا؟

  بکی خیلی لات بازی درمیاره نکنه دوست سهون بوده یا چیزی از اونورا

  یاااااااا اجی زود باش می مردم از فضولی نقش بکی کی واضح میشه

 12. ke~ke~ke dastet dardnaakone ajii joOOon mese hamishe ghashang bud in beki az vaghti ba taeyeon dost shode injori shode vaghti ba yeki hamsen maman bozorget midosti in moshkelat akhlaghi ham hast dige bichare LULU missi samira joOOOn♥♥♥

 13. من همین حالا متوجه شدم که این داستان دو تا منطق بیشتر نداره . یا حق با سهونه یا طرفداراى لوهان متوجه نیشتن که حق با سهونه . که البته هر جور بهش بنگرى بازم حق با سهونه . بهههله کم کسى نیست که سهونه سهووون ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif درست نمیگم اونى ؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif مدیونى فکر کنى من منحرفم ولى خدایى این تن بمیره راستشو بگو قراره کاراى خاک برسریشونو گروهى با بکى انجام بدن ؟ اخه من هر چى فکر میکنم نمیتونم نقش بکى رو حدس بزنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif

 14. عاغااین بکی یاعاشق لوهان شده ومیخواازسهونی جداش کنه یاعاشق سهونه ومیخوالوهانوبپرونه یاهردوگزینه…یااینکه واقعاکرم داره…مرسی آجی…

 15. لوهااااااااان .. مثه اینکه یادت رفت از شدت درد داشتی تو افق محو میشدی .. یه جوری میگه چند رووووووز .. خخخخخخخ .. سهونم که اولش وعده وعید میده ولی بعدش باد هوا .. بچم کنترل نداره رو خودش خخخخخخ .. اصن عششششقن این دو تا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif این بکی هم معلوم نیست چی می خواد .. خوب حرف حسابتو بزن بگو چی از جون لوهان می خوای /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif مرسی سمیرا جون عالی بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 16. واااااااااااااااییییییییی…میشه من یه حدس بزنم؟ میشه؟ بزنم؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  فکر کنم….فکر کنــــما بکهیونم به لو کمک کنه تا بتونه از خودش دفاع کنه و دیگه انقدر لوس نباشه ولی تو این بین عاشقش هم میشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/g022.gif
  وای چقدر همشون رو دوس دارمممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  مرسی عزیز دلم عـــــالی بود مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 17. اخیییییییییییییی دلم واسه لوهان سوخت…….بکهیونم که لوهان شده سرگرمیش فقط بهش تیکه میندازه…….عالی بود…….ممنون…….

 18. اخی هههههه لولو بیچاره ههههه معلومه سهون قسمت قبل خشن باهاش رفتار کرده…من که انگار قسمت نبود بخونمش هر چی رمز میزنم باز نمیشود پلی به هر حال عالی بود اجی ولی رویه لولوام خیلی زیاده ها نچ نچ خجالتم خوب چیزیه ماشالا بسیار مقاومم هست …افرین به تو لولو هورااااا داری مرسی احی جون
  بوس گنده از لپات

 19. واای اجی منم خیلی کنجکاوم که بکی چی به لولو گفته که زد زیر گوشش..موخواام بدووونم..وااای خدااا لولو چرا انقدر با سهووون راه میاددد؟؟؟هعییی عشق چه کارا که با ادم نمیکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  ولی چرا یهو رویه بکی عوض شد؟؟؟این یعنی به لوهان اهمیت میده…اره…در مورد بکی تا اونجا که بتونم خوب برداشت میکنم^______^
  مرسی اجی…همچنان منتظره ادامه هستم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif

 20. ای خداااااا هونهانمممممممممممممممممممم باورم نمیشه این قسمت دعوا نشد خداروشکررررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gifالبته از اجی گلممممممممم ممنونممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif
  بمیرمممممممم برای لولومممممم دردش کم بود حالا هم بکی جوووونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  بکی عشقممممم خودت اعتراف کن چی گفتی تا یه جور دیگه ازت نخواستم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  اجیییییییییییی خودت هوای هونهانموووووووون رو داشته باش عشقممم بوووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  این قسمت هم حرففففففففف نداشت عالی عالی عاااالییییییییی واقعا باید بگم که Dae Bakهست؟؟کککککک/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  مغسیییییییییییی اجی جووووووووووونیممممممممممم بووووووووس بیا بخلمممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 21. هههههههههههههههه شیو چه دل خوشی داره میگه بهت تجاوز کرده؟خبر نداره سهون نزده لوهان میرقصه نیازبه تجاوز نداره خیلی ام عالی
  از سهون متنفررررررررررررررررررررررررم خاک تو سر الاغش بیشور بچه بیصاحاب گیر اورده حمال/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  چقدر بده که الی اول نشد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 22. Baekhyun biam bezanam lehet konam
  Asbam khord shod ah pesre porro khob chikar dari to./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  ye chiz dg in baekhyun daqiqan chikare ast 24saat to parke bikareeeee be khoda hoofff/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  Luhane badbakht dasht az dard mimiord sehun baz bash khabid kkkk gona dare khowb/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  MerC khaili khob bod /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 23. آقا یه اعتراف من از این بکی خوشم میاد نمیدونم چرا خخخخخخ از همون اولم حسه بدی نسبت بهش نداشتم
  سهونم که ولش کن قات داره
  لوهانم از اول تا الان براش متاسفم خخخخ بخور لوهان جات حقته مادر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif

 24. باورم نمیشه ینی این دوتا واقعا چند روز تونستن طاقت بیارن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  اخییییییییییییییییییییییی بمیرممممممممممممم لولوم چقدر درد کشیده حالا این بکی هم با حرفاش زجرش میده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  منکه نفهمیدم چی بهش گفت ولی هر چی بوده چون لولومو ناراحتیده اگه یه نفر دیگه گفته بود زندش نمیذاشتممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  بکیییییییییییییییییییییییییییییییییی بزار دو روز بگذره تازه لولو داره میره بیرون خوش میگذرونه تو دیگه چراااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  خوبه این قسمته دعوا نبود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  مغسییییییییییییییییییییییییییییی بوووووووووووووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 25. بکی پوکوند بچمو /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

  اجیی گزینه زیاده دقیقا مرد و مردونه بگو چی گفت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif

  ولی زندگی لوهان واقعا سخته و خسته کنندست تازه سهون خیلی بی شعوره عوضی ،،غرورشو خورد کرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif

 26. اووو داسی جالب شد…..دقیقا لوهانو زن خونه فرض میکنم فقط با موهای کوتاه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif هووم؟؟؟بکی چی گفت؟؟؟نمیتونم حدس بزنم هر چی گفته درست گفته /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif مررررسی زود زود زووووووووووووود بزار قسمت بعدو وگرنه قیمت میکنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

 27. اوخیییییییییییییی لولو باز باز خخخخخخخخخخ
  بکب عالی بود ینی من منفجر شدم از خنده خیلی شخصیتشو دوس دارمممممم
  سهون سهون سهون سهون چیزی ندارم بگم
  ممنون آجی سمیرا

 28. جیییییییییییغ بکی خر..چی درگوش بچه گفتی که نابود شد…
  سهون بد باهاش میخوابه ک نره بازی…داره عوضی میشه.عرررررررر
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif

 29. لوهان هم خدارو میخواد هم خرمارو؟؟
  ولی سهون عجب ادمیه…من تو خلقتش موندم.
  بکی چی گفت دره گوشش؟؟؟؟؟؟؟؟ اصن چرا لوهانیمو مسخره میکنه؟؟؟؟ بدجنس..چرا هیچکس به فکره لوهان نیست؟؟؟بازم به معرفت ژیو
  مرسی اجیییییییییی ای لاو یو

 30. در گوشش چی گفت آجی؟؟؟ خیلی کنجکاوم خیللللیییییییی. خیلیم فک کردم اما نفهمیدم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif سهون هم که انگار نه انگار چه غلطی کرده ولی خوشم اومد از شیو یه دوست واقعیه خدا از این دوستا نصیب کنه
  ممنون آجی

 31. ای واااااااای سمیرا نمیشه بگی چی گفت در گوشش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifلوهان بغض نکن بهت میگم../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifمنم بغضم میگیره..آقا این بکی قضیش چیه نکنه اونم مثل لوهان..اهم… هست؟!!!
  لولو داره واسه خودش خانومی میشه ها خخخ آشپزی هم یاد گرفته آفرین ککک…مرسی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 32. وایییییییییییی عجیب سهون چیزی بهش نگفت..
  این بکی هم معلوم نیست چی میخواد…عاشق شده یا داره کرم میریزه
  مرسییییییییییییییییییی عشقم
  خیلی قشنگ بود ممنون عزیزممممممممممممممممممممممم
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: