BREAK EP 33

سلام بچه ها اینم قسمت 33

توجه:قسمت بعد رمز داره و رمزش همون رمز قبلیه و اینم بگم که داستان به این قسمت های رمزی گره خورده یعنی الکی اینهمه رمزدارش نمیکنم ^___^

طراح پوستر:آرمینا

 

وحشتزده به بیرون نگاه کردم یه نفر با انگشتاش به شیشه ی ماشین میکوبید….
سهون زمزمه کرد:برو کنار لوهان
سریع از رو پاش بلند شدم و کنار رفتم درد داشتم…موقع س.ک.س از حال خودم خارج میشدم و به سهون اجازه میدادم هر کاری میخواد باهام بکنه ولی بعدش درد همه جای بدنمو میگرفت….
سهون شلوارشو پوشید و به من که داشتم از ترس سکته میکردم نگاه کرد:تو نیا پایین برم ببینم چی میگه
دستشو گرفتم:سهون نری باهاش دعوا کنیااا
سهون:باشه
سهون از ماشین پیاده شد و درو بست….
نگران بودم شیشه ی ماشینو پایین دادم…
سهون:جونم کاری داشتین؟؟
مرد جوونی سرتا پای سهون رو نگاه کرد:تو ماشینت چه غلطی داشتی میکردی؟؟؟
سهون: شما؟؟
مرد:من یه رهگذر…تو ماشین چه غلطی میکردیییی؟؟؟
سهون:به تو چه ربطی داری؟؟
مرد:به من چه ربطی داره؟؟؟ الاغ ماشین جا کردنه؟؟
سهون:حرف دهنتو بفهم عوضییییی
مرد:گمشو تو خونت گوه کاریاتو بکن آشغاااااال
سهون:ببین دلم خواست همینجا تو ماشینم حالمو کردم به تو چه…مشکل داری چشتو بنداز یه جا دیگه
از ماشین پیاده شدم مرد بهت زده به من نگاه کرد:با…با این داشتی…
سهون داد زد:مگه نگفتم از ماشین بیرون نیااااااااااا
سریع تو ماشین نشستم و درم بستم…قلبم تند میزد…
بعد از چند دقیقه سهون و اون مرد شروع کردن به کتک زدن هم…دستمو رو شیشه میکوبیدم و فریاد میزدم ولی فایده ای نداشت…….
بلاخره اون مرد از سهون ترسید و از اونجا رفت
سهون دره ماشینو باز کرد و نشست پشت فرمون
هیچی برای گفتن نداشتم همش تقصیره من بود
سهون از شدت خشم میلرزید:تو…تو چرا به حرفه من گوش نمیدی؟؟
-سهون معذرت میخوام…
سهون:همیشه کاراتو میکنی بعدش میگی معذرت میخوام…چرا نمیفهمی لوهان چراااااااااا؟؟؟؟؟!!!!
لبمو گاز گرفتم و زمزمه کردم:معذرت میخوام
سهون دستاشو محکم رو فرمون کوبید و آه کشید…زیرچشمی بهش نگاه کردم…لبش خون میومد و کتش هم خاکی شده بود…
-س.سهون….
سهون سرشو رو فرمون گذاشت
دستمو گذاشتم پشتش و آروم نوازشش کردم:سهوون
سهون:بگو
-معذرت میخوام…همش…همش تقصیره من بود
سهون سرشو از رو فرمون برداشت و بهم خیره شد:تو خوبی؟
سرمو تکون دادم:آره
سهون ماشینو روشن کرد
-بریم خونه دیگه دیروقته خودم یه چیزی درست میکنم برا شام
سهون ماشینو روشن کرد و رفت سمتیم سمت خونه….
خسته و گشنه رو کاناپه افتادیم دلم میخواست از گرسنگی فریاد بزنم…
سهون:من میرم لباس عوض کنم
-باشه عزیزم الان منم یه چیزی درست میکنم بخوریم…
زیاد إشپزی بلد نبودم یه شکلات تو دهنم گذاشتم و رفتم سره یخچال و تخم مرغ و یه سری خرت و پرت از توش دراوردم…
بعد از یه ساعت یه غذای فوق العاده افتضاح درست کردم که اصلا به غذا شباهت نداشت
سهون از حمام برگشت و اومد پیشم:لوهان چی درست کردی؟
-ااام…حموم بودی؟
سهون:آره عشقم…خب چی درست کردی؟
-سهون…چیزه…بشین الان میارمش
سهون خندید و نشست سر میز:در حد مرگ گشنمه
غذارو بردم سر میز و با نیشخند به سهون نگاه کردم
سهون با دیدن غذا چشماش گرد شد:این…چیه؟
-خب سهون من پسرم بلد نیستم که غذا درست کنم خیلی ناراحتی برو خودت تخم مرغ درست کن
سهون خندیذ:اوه اوه چقدر جوش آوردی فقط اسمشو خواستم
دست به سینه نشسته بودم و به زمین نگاه میکردم:اسم نداره
سهون یه کم از غذاش خورد و دستشو جلو دهنش گرفت
-بدمزه بود؟
سهون:اهم…نه عزیزم خیلی هم عالیه
یکم از غذا چشیدم و عق زدم:سهون نخورششششش
سهون بلند خندید
-خیلی…بدمزه اس
سهون بلند شد و خودش دست به کار شد و بلاخره ما تونستیم خودمونو سیر کنیم…

ساعت ١٢ شب بود مسواکمو زدم و به سهون خیره شدم که رو تخت لم داده بود و کتاب میخوند لباس خوابمو پوشیدم ولی دکمه هامو نبستم….کناره سهون دراز کشیدم و سرمو رو شونه اش گذاشتم
سهون لبخند زد: چیه باز شیطون شدی؟
اخم کردم:یاااا…نخیرم هیچم نشدم…خیلیم منحرف نیستم
سهون خندید و موهامو بوسید:ولی من فکر میکنم تو زیادی شیطونی
-نخیرم نیستم…سهون میزنمتا
سهون:امشب خوابم نمیبره…
به لبش نگاه کردم که زخمی شده بود…
انگشتمو رو لباش کشیدم:درد میکنه؟
سهون خندید:نه عشقم…تو رو که میبینم دردام همه فراموش میشه
ذوق کردم:واقعا؟؟!
سهون:آره عزیزم
سرمو رو سینه اش گذاشتم و چشمامو بستم:میخوام تا صبح اینجوری بخوابم
سهون:بخواب عزیزه دلم
-تو نمیخوابی؟؟
سهون: نور اذیتت میکنه؟ الان میبندمش
-نه نه سهون من خوبم فقط….
سهون سریع برقارو خاموش کرد و بغلم کرد و پتو رو روی جفتمون کشید…آه که چقدر تو بغلش آروم و راحت بودم…….
به چشماش نگاه کردم:سهووون
سهون:جونم
-نمیدونم چه جوری کلمه ی دوستت دارمو بهت بگم
سهون خندید
-دوستت دارم فقط در حد یه کلمه اس ولی من دوست داشتنم خیلی بزرگ تر از یه حرفه….تو واقعا بهم آرامش میدی…گاهی وقتا با خودم فکر میکنم اگه نمیومدی جلو در دانشگاه الان من نداشتمت
سهون:آره…اگه نمیدیدمت الان منم تو رو نداشتم
بهش نزدیک تر شدم و لباشو بوسیدم
سهون:عاشق بوسه های یهوییتم
خندیذم:دیوونه
سهون:بخواب عشقم…ببخشید که نشد ببرمت یه رستورانه خوب و….
-نه سهون همش تقصیره من بود…منه منحرف
سهون:خب عیبی نداره عوضش فهمیدیم س.ک.س تو ماشین چه لذتی داره
سرخ شدم و لبمو گاز گرفتم
سهون:حالا چه جوری بود؟
از خجالتم دستامو دور گردنش انداختم و مثل چسب بهش چسبیدم
سهون خندید و شونمو بوسید:من که خیلی دوست داشتم…تو چی؟
با صدای خفه ای گفتم:سهون خفه شو
سهون:ببینم تو دردت نمیگیره من هزارمین باره که باهات میخوابم…
-نمیخوام جواب بدم
سهون:یعنی این شیطونه منه که اینجوری خجالت میکشه!!!!
خندم گرفت:وقتی اینطوری زل میزنی بهم…خب معلومه سرخ میشم….
سهون موهامو نوازش کرد:نگفتی دردت نمیگیره؟
-چرا میگیره ولی خب لذت بخشه
سهون گردنمو بوسید:ای شیطون
چشمامو آروم بستم:میدونی سهون…من واقعا از اینکار لذت میبرم تو که نمیدونی چه کیفی میده چون نمیدونی نمیفهمی من چی میگم…
یه لحظه احساس کردم سهون خوابیده
زمزمه کردم:سهون…سهووون
از تو بغلش بیرون اومدم…سهون خواب بود بوسه ی آرومی به لباش زدم و پتو رو روش کشیدم:خوب بخوابی سهونا خیلی دوستت دارم خیلییی…
سهون:منم دوستت دارم
-یاااااا ترسیدم…فکر کردم خوابی
سهون بدون اینکه چشماشو باز کنه خندید
سیلی آرومی به صورتش زدم:زهرمار نخند
سهون:لوهان چقدر از اینکه دارمت خوشحالم…واقعا احساس خوشبختی میکنم
-منم همینطور عزیزم حالا بگیر بخواب فردا باید زود پا شی
بوسیدمش و سرشو بغل کردم:اینجوری بخواب خخخخ
سهون:اینجوری که تا صبح گردنم خشک میشه
-حرف نباشهههه بخوااااب
سهون تو بغلم خوابید…نفساش به گردنم میخورد و بدنمو مور مور میکرد…موهاشو جند بار بوسیدم و خندیدم واقعا حس خوبی داشتم……….

چند روزی گذشت تو فوتبال کاملا راه افتاده بودم خودم میرفتم و برگشتنی سهون میومد دنبالم تا تنها نباشم و من از این بابت همیشه غر میزدم ولی سهون اصلا بهم توجه نمیکرد…..
مثل همیشه تو ماشین در حال برگشت به خونه بودیم سرمو به شیشه ی ماشین تکیه داده بودم و بیرونو نگاه میکردم
سهون:عروسکه من چرا اینقدر ساکته؟
آه کشیدم
سهون:چیه چرا دپرسی؟
-امروز باعث شدم گل بخوریم
سهون خندید
-کجاش خنده داشت؟
سهون:اینکه به خاطره این چیز مسخره خودتو ناراحت میکنی
-برا تو شاید مسخره باشه ولی برا من نیست
سهون:اوه..معذرت میخوام نمیدونستم قراره سر من خالش کنی
-من کی سره تو خالیش کرد
سهون:عصبانی هستی معلوم نیس از کی…
-سهون چرا نمیزاری خودم تنهایی برگردم؟؟
سهون:چون اجازه نمیدم تنهایی برگردی
-یاااااااا این جوابه منه؟
سهون:آره این جوابته
-با من درست حرف بزنننننن
سهون:مگه چی گفتم؟
دستمو رو سرم گذاشتم:میخوام خودم برگردممممم
سهون:لوهان اون پارک خطرناکه میفهمی؟؟؟
-مثلا اونا میخوان چیکار کنن؟؟؟ سهون بزار رو پای خودم وایسم
سهون ماشینو نگه داشت و بهم خیره شد:کیا؟؟
دستمو جلو دهنم گذاشتم چیزی گفته بودم که نباید میگفتم
سهون:گفتم کیا؟؟؟؟
چند بار پلک زدم:ههه اونا منظورم آدمای پارکن
سهون:تو که دیگه اون پسره بکهیون رو ندیدی؟
سرمو تکون دادم:نه نه…ههههه اونو ببینم بهت میگم سهون
سهون چیزی نگفت و دوباره حرکت کرد
-سهون
سهون:هووم
-من…میخوام…
سهون:نمیخوام چیزی بشنوم….دیگه حرف نباشه
سرمو پایین انداختم و با توپ جدیدی که سهون برام خریده بود بازی میکردم….
سهون:به خانوادت که زنگ نزدی
-نخیر
سهون:خوبه
-برا تو خوبه برای من نه
سهون:فراموششون میکنی
-خانواده رو نمیشه فراموش کرد
سهون:میشه
-نمیشههههه
سهون:با من بحث نکن لوهان…سعی کن با من خیلی بحث نکنی
-آره چون همیشه حرف حرفه خودته…
سهون:همینه که هست
-الان احساس میکنی من زنتم نه؟!!
سهون:هر جور دوست داری فکر کن
دستامو مشت کردم:من زنت نیستم سهون
سهون به صورتم نگاه کرد:ولی زیره منی
چشمام از تعجب گرد شد:چییی!!!
سهون:خب دروغ میگم؟سنت از من کمتره خوشگل ترم هستی
دیگه چیزی نگفتم اینقدر حرف سهون روم فشار آورد که میخواستم خودمو از ماشین پرت کنم پایین…………..

 

Print Friendly

198 Responses

 1. وای من الان سکته میکتم
  چرا زود تر کشفت نکرده بودم
  داستانت خیلی عالیه
  ولی خیلیاش رمز داره خیلیم دیر دارم میخونم ولی اگه تونستی خواهش میکنم رمز قسمت بعدیو بفرست اینم شمارم 09339075708

 2. آجییییی عالییی بود دل تو دلم نیست برم بعدی رو بخونم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  ولی آجی کاش لوهان یکم کمتر گریه میکرد
  موندم چقد جون داره همش گریه میکنه بچم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

 3. اینقدر از این خوشونت سهون خوشم میاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif…من جای لوهان بودم هر روزم کتک میخوردم اهمیتی نمیدادم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif…به هر حال سهونه الکی که نیست/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  یعنی کتکم میخوری از دست سهون باشه هااا میچسبه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif

 4. جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغ

  سیصد خط تایپ کرده بودم حواسم نبود زدم بستم پنجره رو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

  • هعییییییییی

   مرسیییییییی اجی خیلی خوب بود کلی به سهون فحش دادم و حال کردم واقعا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

   وایییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif لوهااااااااااااننننننننننننن
   این دو تا که پس فردا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif

   یااااااااااااااااااااااااااااا پس این چه پدر و مادری بود که لوهان داشت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif این پسره تحویل جامعه دادن؟ والا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif

 5. ای وای مردم یه کم آب بم بده زودباش ماشاالله چه میکنن این نظرات تا از اولسون بخوای بیای آخرون نفست میگیرهههههه داسی های سمرا جونه دیهههههههههههههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 6. اوه اوه اوه واقعا حرفش سنگین بود
  {ولی زیره منی}
  حرفش دو پهلو بود
  یه جورایی هم منظورشو بهش فهموند تا حساب کار دستش بیاد هم سریع رنگش کرد که ناراحت نشه
  ههههههههههه بدجنس ناقلا

 7. Avatar for Admin ♛ Samira[email protected]

  عالی بود اجی خسته نباشی
  اما من یه مشکلی با این پستای رمزی دارم رمزو که میزنم هی میگه block out شدم.چرا؟

 8. سلام اونى.بابت داستان ممنون واقعا عالى و قشننگه
  راستى اگه من ى نظر دادنام قطع و وصل میشه واسه اینه که اینترنت زیاد در دسترسم نیست(بم نمیدن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif )خواستم معذرت خواهى کن.
  بازم بابت داستان ممنون
  Fighting♥

 9. وااااااااااا سهون چرا این پسر 180درجه عوض میشه.
  لوهانم کاش خودشو پرت میکرد راحت میشد
  اخه این چه حرفیه که میگه میشه خانواده رو فراموش کرد مگه میشه

 10. آجی سمیراااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  من بعد 7روز نتم وصل شده میخوام قسمت 32 و بخونم ولی نیست امگار نابود شده من میخوااااااااامممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 11. اوه اوه لوهان واسه چی دروغ گفتی که بکی رو ندیدی .. تو که دیگه اخلاق سهونو میدونی بعد بعدا بفهمه دوباره کلی عصبانی میشه هاااا ..
  وااای سهووون این چه حرفی بود ؟؟ البته لوهانم خیلی بحث می کنه ها ولی خوب حق داره نمی تونه خانوادشو فراموش کنه ..
  مرسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 12. از دیروز تا حالا واسه باز شدن سایت ارور میداد دیگه اعصابم داغون شده بود .. تا اینکه گفتی مودمو خاموش کنم اینبار وقتی روشنش میکردم وصل نمیشد .. دیگه شدم گرفتار ..
  خیلی وقته نخوندم داستان رو .. خیلیم عقبم … مرسی خسته نباشی

 13. ایول سهون خوب حالشو جا اورد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  واییی چقد سهونی بداخلاقه..البته لولوام خیلی غررررررررر میزنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  واییییییییییییییی اخ جووووووووووون رمزی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (41).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  حسته نباشی سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 14. aaaaa yakhodaaa in ke bekii naboOOOd…ahhhe akhe man nemidooOnam b to ch martike k ina daran chikar mikooonan ahh..sehun bayad mizadi az rOoO zamin mahvesh mikardiiii khkhkh
  okheeey lulum balad nis qaza doros koneee khkh vaaay kheli khandaaan khkhkh:d
  aaaa seeeehuuun eshqaaam in vh harfiii bOOOd ke zadii?????????? zeshte eeeeeakhheeey luhaaaan heeeeeq gonaa dareee heeeq/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif

  • داغ کردم!!!!!میخوام کلمو بکوبونم به دیوار!مادر این بچه کیه ؟؟؟؟؟؟؟خانمم اعلام حضور کن………
   ای بابا!این لوهان هم که شده خدای سوتی و ضایه بازی…….فقط بلده آبروریزی کنه!!!!!!
   این قرصای قلب من کوش؟؟؟؟؟
   خوبه حالا بکی اونجوری وارد داستان نشده هنوز این همه دعواس …..اون که بیاد قشنگ بکش بکش میشه!!!!!!
   آجی سمیرا!مثه همیشه پرفکت!حرف نداشت…..بی نظیر!در حد ثبت تو گینس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 15. لوهان انقد یه موضوعو کشش میده که یا از دهن خودش یه چی میپره یا از دهن سهون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  حالا خوردی لوهان؟ تف کن هستشو خاله جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

 16. لامصب امروزرومودازخودگذشتی بودم اولین کامنتونذاشتم بهم باید افتخارکردهمچین آدم ازخودگذشته وبا انصافیم من /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (6).gif

 17. هعییی شانس عاوردن رهگذر بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  سهون خعلی حرسمو درعاورد تو این قسمت مخصوصا عاخرش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  هر چی فک میکنمم نمیتونم بفهمم ک قراره چی بشه دقیقن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  ولی من هنوز درگیره بکیم خخخخ
  مرسی خعلی قشنگ بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 18. وااااای یه ساعته درگیرم…صفحه باز نمی شد….. حالا بریم تو فاز داسی…. به قول بروبکس آجی این پیشیت چقد بی تلبیته…. لولو کوچولوی منو باز عصبانی کرد…. آجی قسمت بعدو فردا میذاری؟؟ مررررررسی …عالی بود…

 19. واییییییییی خداااااااا از دست این سهون…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gifبشررررررر این چه حرفیههههه؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gifوای دیگهههه استیکر ندارییییییممممممم اخه من چییییی بگم…..اون یارو چقد پررو بود که به این دوتا گیر داده…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gifلوهانم باید به سهون میگفت من بکی رو میبینم….اون وقت یه دعوای خفن صورت میگرفت و داستاننننن خفففففنننن تر از همیشه میشد خخخخ…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gifخواهر گلم سمی جووووون…عالیییییییی پرفکت محشر فوق محشر اصلا رو به عرش….بالای عررررشششش…..ما دوستتان میداریمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gifزیااااادددد……همین دیگه…..من هر کاری میکنم از رمان کمتر امکان ندارررههه چه می شود کرد دیگه….اینام برا سمیرا…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 20. وااای اجی من میرم از دسته سهون قرصه اعصاب بخورم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif
  زیره منی؟؟؟؟؟؟زیره منی؟؟؟نه اخه واقعا زیره منی؟؟؟؟؟؟؟ نه من متوجه نمیشم زیره منی؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif
  دلم از دسته لولو کبابه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  مرسی اجی من ادامه می خواااام این سهون واقعا با فشار خونه من بازی میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

 21. دوباره این سهون امپر زد بالا هرچی از دهنش در اومد گفت……لوهانم که فقط یه بحثو زیادی کش میده……ممنون……مثل همیشه عالی بود……/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 22. لوهااااااااااااااااااان؟ چرا وقتی ازت پرسید بکی رو دیدی گفتی نه؟ چزا دروغ گفتی؟
  حالا همین میشه واست دردسر ………..ببین من کجا گفتم!
  سهونه بده بی تلبیت چرا این حرفو زد؟ی …….نمیگی لوهان دلش میشکنه؟؟؟
  منتظرادامم ممنون

 23. خبببببببببببببببببببببببببببببب…….. خدارو شکر به خیر گذشت خخخخخ ایول هیچکس فکر نمیکرد که یه رهگذر باشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif
  هوففففف بعضی از رهگذرای فضول تو داستانم ولمون نمیکنن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  من واقعا توش موندم چرا این سهون انقد دو روئه معلوم نیست واقعا لوهانو دوس داره یا نه هر دفعه یه چیزه میگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  سهوووووووووووووووووووووون حرفش منم داغون کرددددددددددددددد…. حالا خوبه اول خودش التماس میکرد که لولو قبول کنه باهاش دوست شه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  اجی این داستان ممکنه تا کی طول بکشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تا قبل از امتحانا که تموم میشه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  مغسییییییییییییییییییییییییییییی عالیییییی بووووووووووووووووووووووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

  • خخخخخخخخخخخخخخ یوهاهاهاها
   بازم نتونستین حدس بزنین
   نه بچه زیادی غیرتیه خخخخخخ
   فک نکنم آجی زیاده ممکنه حتی 100 قسمتم بشه

 24. اهم اهم جمله اخر سهون بی تلبیت رومنم تاثیرگذاشت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  لولو بیا باهم بپریم پایین… ن ن ن من با لولو نمیرم جایی…بی تلبیت …منحرف…عامل فساد جامعه../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  اجییییییییییییییییییییییییی 33 قسمت گذشت من هنونفهمیدم نقش بکی چیه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  اجیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی نقش بکی چیههههههههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

 25. واااااای اخیششششششششش بخیر گذشتتتتتت اجی به فنامممم دادییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif
  هونهانمممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  سهونمممممممم لوهانممممممممم من مرگگگگگگ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  بکی میخوامممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  اجی بینظیر بووووود بوووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 26. سهون چرا این قدر رو بکی حساسه من باید بفهمم اخه خیلی مشکوکه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif لوهان چرا این جوری میکنه چند وقت یه بار میخواد رو پاش وایسه هی میره رو مخ شوهرش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif بعدم آدم که شوهرش سهون باشه نه تنها نباید صداش در بیاد تازه باید هر روز خدا رو شاکر باشه . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif از حق نگذریم حرف آخر سهون خیلی بد بود قبلا کجا بوده ببینه لوهان بعد ازدواج با دختر عموش رو کار بوده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif مرسی بابت داستان ولی خدایی تو داستان غم نبود تا حالا بیشتر ژانر داستان رمزآلود شده تا غمگین /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif

  • نه دیگه خب یادتون نیس بکی اولش به لولو تیکه انداخت از اون موقع ازش بدش میاد
   قربونت یسسسسسسسس هنو نرسدیم به اونجاها

 27. وایییی خدا …

  این لوهان چه منحرف شده یهو … بش نمیاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  سهونم ماشالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  بکی کی وارد میشه عایاااا؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  میگم من کلا مشکوکم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif

  قسمت بعدددددددددددد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

 28. سهون : اگه نمیدیدمت الان تورو نداشتم!
  سهون: عاشقه بوسه های یهوییتم !
  سهون: عروسک من چرا ساکته ؟!
  سهون: اجازه نمیدم تنهایی برگردی !
  سهون: همینی ک گفتم حرف نباشه!
  سهون: با من بحث نکن لوهان !
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  عاقا اینجانب سرکارم عایا ؟! ن ب اون پپسی وا کردناش ن بی این سهون سالاریاش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  ب نظرم سهون داره ظاهرشو حفظ میکنه و همچنین ب نظرم شخصیت واقعیش بسی تنفر آمیز خواهد بود ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  ب من چه اصلن مبارکه لوبیاش باشه ! خدا از هم نگیرتشون ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  لوبیا فرزندم ب نظر روزهای خوشان خوشان جنابعالی رو ب اتمام است حالا بیبین و بیاموز ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif سهونم چقد مرتیکه شده بود تو این قسمت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif اثن ادب کمالات اون رهگذره در اعماق پانکراسم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  سمی جون سمی جون سمی جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  ادومه ادومه ادومه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 29. سهونه بیتربیت این چه حرفی بود زد؟؟ زیره منی ینی چی؟؟؟ لوهان بهش اجازه میده هر کاری بکنه این دلیل نمیشه لوهانم نتونه مثه سهون باشه که
  اخ اگه نوشتنش دسته من بود با کمک لولو بلایی سره سهون میاوردم که از این حرفش پشیمون بشه
  حیف حیف حیف
  مردم چه فضولن..داخله ماشینه اونارو چرا نگا میکنه اخه

  اجی من شدیدا منتظره بعدیم…اگه دیروز اینو گذاشته بودی فردا قسمته بعدی بود..خیلی بدی
  قهرم تا قسمته بعد..
  لوهانم با خودم میبرم
  با تشکررر

 30. چقدر الکی واسه خودمون حدس زدیم اونم با اطمینان که یارو که میزنه شیشه بکیه. یا اینکه پلیسه نگو یه رهگذر سااااده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif چقدم بی تربیت بووود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/air.gif خب من نفهمیدم این سهون چرا رو بکی حساسه اصلا چه جوری اسمش یادش مونده لوهان که بهش نگفته بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif پس نتیجه میگیریم که سهون بکی رو میشناسه….. خب از اتاق فرمان اشاره میکنن تو لازم نیست حدس بزنی. تو کی حدسات درست بوده که الان باشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif آجی اینقد این داستانت مرموزه هااااا بعضی وقتا احساسم بهت اینجوریه با عرض شرمندگی : /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif خودمم اینجوری: /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif سهونم خیلی بی تربیت شده هااا یعنی چی زیره منی؟ من جا لوهان بودم یه سیلی آبدار بهش میزدم حالش جا بیاد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif با تشکر و امتنان فراوان نسبت به نویسنده گرانقدر /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 31. بیچاره لوهان دلم واسش میسوزه….بیچاره دانشگاه نبایدبره خونوادشوبایدفراموش کنه تنهابیرون نره تنهابرنگرده باسهون بحث نکنه تازه وقت بیوقتم بایدهی دردبکشه…البته تقصیرخودشم هست…بعلللللللله/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif

 32. عجببببب چقد بحث میکنن اینااااا…،این مردم شدن نخوده هر آش،به شما چه خو????/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  خو لوهان چشه هی روی پای خودم وایسم،رو پای خودم وایسم?????عجباااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  اوه اوه عجب جمله ای سهون گفت،من که بدجور بهم برخورد../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  مرسیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 33. man fk mikardam oni k be shishe zade baeki ama az ye chi ye jooorayi motmaen shodam baeki az lulu khoshesh miyad onja k goft ezdevaj kardiiiiii in hes behem talghin shod mibini man che nabegham :3 vase in gh ham hanoz ghalbam dare tond mizane sehun in che harfi boood ta alan fk mikardam harfa kara sehun vase hesadate ama alan :( narahat shodam.ajiiii harchi gh ramzi bishtar behtar :) asanam monharef nistama

 34. من واقعا نمیدونم چرا الان حس میکنم سهون خیلی بده..
  هووم…واقعا دوس دارم بزنم لوهانو جر بدم تو خجالت نمیکشی به آقات نگفتزی اون عرازلو دیدی؟
  هعیییی….حرف سهون خیلی منو به فکر فرو برد..
  آره لوهان خودتو بنداز پایین ماهم از شر سوتیات و بی فکریات راحت میشیم..همون اول برادر من…
  میسی اونی♡♡♡

 35. اجییی ،منو که میشناسی اصلا شما هر قسمت رمزیش کن ببین اصلا حرفی میزنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif

  اون تیکه زیره منی خیلی سنگین بود ،،،کمرم شکست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif

  تا لوهان باشه اینقدر از سهونو وقت و بی وقت نخواد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif

 36. نمیدونم.چرانظرام نمیاد
  ازحرف سهون زورم امد-_-خیلی به لوهان زورمیگه
  دانشگاه نرو
  من بایدبیام دنبالت
  به خانوادتم زنگ نزن
  ااااا خوب لوهان هم گناه داره
  خیلی عالی بود.منتظرقسمت بعدی م
  فک کنم 5م شدم
  خخخخ

 37. ازحرف سهون زورم امد-_-خیلی به لوهان زورمیگه
  دانشگاه نرو
  من بایدبیام دنبالت
  به خانوادتم زنگ نزن
  ااااا خوب لوهان هم گناه داره
  خیلی عالی بود.منتظرقسمت بعدی م
  فک کنم 5م شدم
  خخخخ

  • پنجمممممممممممممممممممممممم…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
   هی همینم خودش غنیمته/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
   اصلا روحیم نابود شد…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
   دپرس شدم…برم خود کشی..کسی با من کاری نداره..
   خدا نگهداااااااااااااااااااار/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif

 38. سهون خر است/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  لوهان خر است/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  بکی لات است/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  چن دکتر است/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  عجببببببببببببببببببببببببببببببببببب/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  تازه لوهان لوس هم است/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gifو منحرف/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/air.gifیکمم وراج/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  قسمت بعدی لطفااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

 39. خاک عالم سهون این چه حرفی بود زد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نچ نچ نچ…الکی نیس لولو رفتا.خخخخخ
  اقا این سهون زیادی مردونس شبیه مردا زمون شاه میده.خخخخه
  مخسی همسری^_________^

 40. وای اخجوووووووووووووووووون…شکست خیلی خوشحالم
  وای خدارو شکر ره گذر بود…
  به به این سهون هم حرف حرف خودشه ها…
  وای عالی بود اجیییییییییییییییییییییییییییییی عالییییییییییییی
  دست درد نکنه عزیزمممممممممممممممممممممممم
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: