109 بازدید

EP 30 (شکست) BREAK

سلام بچه ها اینم قسمت 30 داستانمون

طراح پوستر:آرمینا

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

دستام از وحشت ميلرزيد جونگده با اخم سمتم اومد و مشت محكمي به صورتم زد سريع از جام بلند شدم:ياااااااااا
جونگده:پسره ي آشغال تو چطور جرات كردي با خواهر من اينكارو بكنيييي؟؟؟؟؟
خونه لبمو پاك كردم:اون خواهره هرزت خودش تحريكم كرد
مثل سگ دروغ ميگفتم اون كسي كه شروع كرد من بودم نه سويون
جونگده:توي عوضي…ميكشمتتتتت
جونگده دستمو گرفت:كارت زاره لوهان دوباره بايد سويون رو بگيري فهميدي؟
-ياااااااااا ولم كننننننن….من دوسش ندارممممم ولم كننننننننننن
جونگده:اون خودكشي ميكني عوضييييييي من نميخوام خواهرمو از دست بدم راه بيفت
جونگده هلم داد خواستم فرار كنم كه كه از پشت يقمو گرفت تو بد دردسري افتاده بودم به سهون فكر كردم حتما كلي نگرانم شده بود اگه دوباره به اون خونه برميگشتم كارم تموم بود برگشتم و محكم زدم تو صورت جونگده و با سرعت ازش دور شدم جونگده داد ميزد…دنبالم ميومد با تموم قدرت ميدوييدم ولي از شانس بدم خوردم به يه دختر و با هم رو زمين پرت شديم
-م.معذرت ميخوام خانم
ميخواستم فرار كنم كه جونگده از پشت منو گرفت:عوضيييييي
-ولم كن جونگده ولم كننننننننن مگه زورهههه؟؟نميخوام با اون خواهره عوضيت ازدواج كنممممممم
عموم و مامانم تند تند اومدن پيشم عموم محكم تو گوشم زد:پسره ي نفهمممم دختره من عروسكت نيست كه دو روز باهاش زندگي كني و بزاري بري
-عموووو مگه زورهههه؟؟؟ نميخوامششش
عموم:نميخواستيش چرا باهاش خوابيدي؟؟ كه عاشقش كني؟؟كه زجرش بدي؟؟؟ نفهممممممممم
-آره…آره ميخواستم زجرش بدم
عموم دوباره منو محكم زد سرمو بالا گرفتم:از اين كارت پشيمون ميشي
عموم خنديد:سوار ماشين شو يالا
جونگده منو به زور سوار ماشين كرد…دلم شور ميزد يعني الان سهون داره كجا دنبالم ميگرده ميترسيدم حتما نگرانم شده بود
رسيديم خونه ي خودمون آروم از پله ها بالا رفتم در باز شد و سويون با زن عموم بهت زده بيرون اومدن
سويون شروع كرد گريه كردن و محكم بغلم كرد:لوهاااان كجا بوديييي…چرا تنهام گذاشتي چراااااا؟؟؟؟
پوزخند زدم:خب كه چي منو كشوندي اينجا كه چي بشه؟؟
سويون دستمو گرفت و برد بالا تو اتاقم
به در تكيه دادم:خب ميشنوم
سويون:من دوستت دارم لوهان…تو شوهره مني
-نچ…نيستم من شوهرت نيستم چوم طلاقت دادم
سويون:لوهان خواهش ميكنم اينجوري حرف نزن
-به چه جراتي به اون داداشه آشغالت گفتي منو بياره اينجااااااا؟؟؟؟؟
سويون:لوهان من دوستت دارم
-من دوستت ندارررررررم
سويون دستشو رو صورتم گذاشت دستشو پس زدم:دستتو به من نزننننننن من طلاقت دادم تو الان فقط دختر عموي منيييييي
سويون:لوهان پس چرا باهام اينكارو كردي؟
-ببين خيلي از پسرا هستن كه تو دوره ي مجرديشون با دخترا اينكارارو ميكنن همين داداشه دكترت جونگين معلوم نيست با چندتا دختر خوابيده بايد بره بگيرتشون؟؟؟ در ضمن وقتي من اينكارو كردم كه تو زنه من بودي…حالا مگه چت شده؟؟ حامله اي؟؟ بد راه ميري؟چه مرگتهههه كه منو كشوندي اينجااااااا!!!!؟؟؟
سويون اشكاشو پاك كرد:نه…حامله نيستم كاش بودم….من مثله احمقا فقط عاشقت شدم همين
-نشو نشو نشوووووو اينو هزاربار بهت گفتممممم
در باز شد و جونگده اومد تو و يقمو گرفت:هووووي وحشي با خواهره من درست حرف بزننننننننن
-دستتو بكشششش من خواهرتو دوست ندارمممممم
جونگده: خفه شووووووو فك كردي ميزارم دوباره فرار كني و خواهرم به خاطره توي عوضي خودكشي كنه؟؟!
جونگده سويون رو از اتاق بيرون برد و درو روم قفل كرد:اينجا ميموني تا پليس بياد
-ياااااااااا درو باز كننننننننن جونگدههههههه درو باز كن من بايد بررررررم ياااااااا

نشستم رو تخت و گوشيمو باز كردم سهون ٢٠٠ بار بهم زنگ زده بود سريع شمارشو گرفتم سهون برداشت و داد زد:لوهاااااان كجاييييييييي؟؟؟
-سهون…سهونم آروم باش…
سهون: جوابه منو بدهههههه
-منو گرفتن…مامان و بابام…الان بازم تو اتاقم زندانيم
سهون:تو اتاقت؟؟؟ چه جوري پيدات كردن؟؟؟؟
-حالا ميام بهت ميگم فقط بيا منو ببر سهون خواهش ميكنم
سهون:الان ميام
گوشي رو قطع كردم و نفس عميق كشيدم…
بعد از يه ربع صداهايي از پايين شنيدم…گوشمو به در چسبوندم صدا واضح نبود…
داد زدم:درو باز كنيددددددد
در كمال تعجب مامانم درو باز كرد و بهت زده بهم نگاه كرد:اين پسر كيه پايين؟؟داره درو ميكنه
سريع رفتم پايين جونگده زودتر درو باز كرد سهون آروم وارد خونه شد…با ديدن قيافش لرزيدم خيلي ترسناك شده بود پشت ديوار قايم شدم تا منو نبينه قلبم تو دهنم بود براي اولين بار ازش ميترسيدم…نه اون ترس هاي هميشگي اين ترسي كه ازش داشتم با بقيه وقت ها فرق ميكرد…
عموم:شما؟؟؟؟
سهون با اخم وحشتناكي به عموم خيره شد:به چه جراتي لوهانو بدونه اجازه ي من آوردي اينجا؟؟!!
جونگده تعجب كرد
مامان:اجازه ي تو؟؟؟ تو مگه كي هستي؟؟ گمشو بيرونننننننننننن
سهون:آره…بدونه اجازه ي من لوهانو اينجا آورديد…اينكار خيلي براتون گرون تموم ميشه
ماما:اون پسره منههههه…
سهون شناسناممو از جيبش دراورد و بازش كرد و پوزخند زد:و همسره من
دستمو جلو دهنم گذاشتم…
مامانم شروع كرد به خنديدن:يكي اين ديوونه رو بندازه بيرون من نميخوام الان بخندم
سهون:ديوونه؟! اين شناسنامه ي پسرته بگير نگاش كن اون الان به طور قانوني همسره من حساب ميشه ميدوني يعني چي؟ يعني الان همه چيش ماله منه
جونگده:يااااااا چرا مزخرف ميگي؟؟ مگه ميشه؟؟ اون پسره!!!
سهون:اون عشقه منه چه پسر باشه چه دختر
مامانم نشست رو مبل و بغض كرد:يه…يه حرفي بزن با عقل جور دربياد
سهون شناسنامه رو تو جيبش گذاشت
مامانم بلند شد و سمت سهون حمله ور شد سهون دستاشو گرفت:آروم باش خانم
ماما:ياااااااااااااااااا با پسره من چيكار كردييييييييييي،،؟؟؟؟؟؟ چه بلايي سرش آوردييييي كه باهات ازدواج كردهههههه عوضيييييي حروم زادههههههههه
سهون:ششش….فقط به لوهان بگو بياد بريم
ماما:نه…نه اون پسره منههههه اون عشقمه منهههههه نميزارم ببريش به پليس شكايت ميكنم آره…اينجا ازدواج كردن دو تا پسر جرمه….
سهون خنديد:هيچ كاري نميتوني بكني خانم چون ما توسط سفارت ژاپن ازدواج كرديم اونجا كه ديگه جرم نيست
ماما:نه…نهههه…پسرمو بهم برگردون…لوهانمو بهم برگردون….هر چي بخواي بهت ميدم پول خونه هر چي كه بخواي فقط…
سهون:خانم پسرتون عاشقه منه حتي اگه منم بخوام اون برنميگرده
مامانم مثله ديوونه ها دوره خونه ميچرخيد جونگده و عموم و سويون با قيافه ي بي حالتي به زمين خيره شده بودن…
سهون داد زد:لوهاااااااان بيا پايين بريم
نميدونستم چيكار كنم از مامانم خجالت ميكشيدم از خودم خجالت ميكشيدم….
سهون:لوهاااااااان
اشكامو پاك كردم و از پشت ديوار بيرون اومدم و رفتم رو به روي سهون وايسادم
سهون دستشو رو شونه هام گذاشت:سرتو بيار بالا ببينمت…حالت خوبه؟؟؟
سرمو بالا بردم و نگاش كردم:من…حالم خوبه سهون
سهون چشماش با ديدنه من گشاد شد:صورتت…چرا اينجوري شده؟؟
دستامو مشت كردم و آه كشيدم
سهون داد زد:جوابه منو بدهههههههه
اشكام رو گونه ام ريخت:سهون…من خوبم
سويون سريع اومد سمتم و دستمو گرفت و به سهون نگاه كرد:ياااااا اين چرت و پرتارو نگو پسره ي آشغااااال شوهره من گ.ي نيستتت
سهون پوزخند زد:چرا از خودش نميپرسي؟ ازش بپرس
سويون به قيافه ي داغونه من نگاه كرد:لوهان…لوهان بگو كه دروغهههه…مگه ميشه؟؟ تو با اين پسر ازدواج كردي؟؟
سرمو بالا گرفتم:آره…من دوسش دارم…
سويون دستمو اروم ول كرد:نه…اين پسره تو رو جادو كرده لوهان….باورم…نميشه
مامانم از حال رفت خواستم برم سمتش كه سهون داد زد:سره جات وايساااااااا
-سهون مامانم…
سهون دستمو محكم گرفت:دارم اخطار ميدم دفعه ي بعد نزديك همسره من بياين ازتون شكايت ميكنم…
سهون دستمو گرفت و با هم رفتيم بيرون سويون جيغ ميزد و سهونو فحش ميداد سهون در ماشين رو باز كرد:سوار شو
بغض كردم:سهون…مامانم
سهون:سوار شو
چاره اي نبود سوار شدم و سهون درو بست و نشست پشت فرمون
دستمو رو سرم گذاشتم و دلم ميخواست بفهمم مامانم حالش خوبه يا نه
كله راه سهون حرفي نميزد فقط با اخم به جلوش زل زده بود و خيلي هم وحشتناك رانندگي ميكرد
-سهون آروم برو ميخواي جفتمونو به كشتن بدي؟؟؟
سهون چيزي نگفت
-سهون با توام
سهون بازم سكوت كرد و منم ديگه چيزي نگفتم
رسيديم خونه سهون درو باز كرد:برو تو
برقارو روشن كردم و سريع رفتم تو اتاق خواب…جلوي آينه به خودم نگاه كردم و وحشت زده شدم زير چشمم كبود شده بود و گوشه ي لبم هم خون خشك شده بود…دست كشيدم رو موهاي به هم ريخته ام بغض گلومو فشار ميداد دستمو رو گلوم گذاشتم…اشك تو چشمام جمع شد دلم براي مادرم ميسوخت برا اولين بار دلم ميخواست كنارش باشم….
در باز شد و سهون وارد اتاق شد و رو به روي من وايساد
سهون:سرتو بگير بالا
سرمو گرفتم بالا و به چشماش كه از عصبانيت قرمز شده بود نگاه كردم
سهون دستشو رو كمرش گذاشت:خب توضيح بده
-سهون…فردا…بهت ميگم الان حالم خوب نيست ميخوام بخوابم
سهون پوزخند زد: فكر كردي باهات شوخي ميكنم وقتي ميگم بايد خانوادتو فراموش كني؟؟هاااا؟؟
بينيمو بالا كشيدم:سهون حالم خوب نيست
سهون داد زد:به دررررررررك…
-سره من داد نزننننن
سهون:داد بزنم چي ميشه هااان؟!
-داد بزني منم بلندتر داد ميزنم
سهون خنديد:داد بزن هر چقدر دوست داري داد بزن
-گفتم فرداااا حرف ميزنيم
سهون:لوهان با اعصاب من بازي نكن
اصلا حوصله نداشتم:هوووووف باشه باشه ميگم
سهون دستشو رو ديوار گذاشت و بهم خيره شد:خب ميشنوم
آه كشيدم:امروز به مامانم زنگ ز…..
هنوز كلمه ي زدم رو نگفته بودم كه چنان سيلي محكمي خوردم كه احساس كردم سرم شروع كرده به زنگ زدن….دسته لرزونمو رو صورتم گذاشتم حتي از تعجب نميتونستم پلك بزنم…چرا؟ چرا مني كه هنوز حرفمو نزده بودم بايد اينجوري تحقير ميشدم….
سرمو آروم برگردوندم و به سهون نگاه كردم
دستام يخ كرده بود…آره منم پسر بودم منم ميتونستم بزنمش اما…از چشماش ميترسيدم…از نگاه هاي خيره اش….
سهون:اينو برا اين زدم كه يادت باشه ديگه به خانواده ات زنگ نزني خب بقيه اش
داشتم خفه ميشدم از سهون انتظار نداشتم اينكارو باهام بكنه
سهون:گفتم بقيه اشششششش
به زور دهنمو باز كردم:ز.زنگ…زدم…به جاي اون زن عموم برداشت و گفت..بابام تو بيمارستانه….بعد منم نگرانش ش…
سيلي دومم خوردم…اينقدر شديد بود كه سرم خورد به ديوار…شكه شده بودم سيلي هاي سهون اينقدر دردناك بود كه قلبمو تيكه تيكه ميكرد…برگشتم و آروم گفتم:چرا…ميزني سهون؟
سهون:اينو برا اين زدم كه ديگه هيچوقت نگرانشون نشي
بغض كردم مزه ي خون رو تو دهنم حس ميكردم…
سهون:خب بقيه اش
مجبور بودم جواب بدم چون سهون واقعا قاطي كرده بود
-نگرانش…شدم و رفتم بيمارستان
سهون دستشو بلند كرد كه دوباره منو بزنه كه با ديدنه چشماي خيسم و صورته داغونم دستشو پايين آورد…
سهون:لوهان
بغض داشت خفم ميكرد
سهون:وقتي صدات ميكنم جواب بدهههه
زمزمه كردم:بله
سهون:دفعه ي بعد دور و بر خانوادت بپلكي من ميدونم و تو فهميدي؟
چشمامو رو هم فشار دادم و اشك ريختم
سهون با مشت به ديوار زد:فهميدي يا نهههههه؟؟؟؟!
سرمو تكون دادم:آره آره فهميدم…
سهون:دوست دارم بكشمت
سرمو بالا بردم:تو هيچ حقي نداريييي كه منو بزني سهون
سهون پوزخند زد:چرا…دارم…تو همسر قانونيه مني…
اشكامو پاك كردم و چيزي نگفتم…
سهون برقارو خاموش كرد لباساشو عوض كرد و رو تخت خوابيد…

Print Friendly, PDF & Email


212 Responses

 1. واییییییییییییییییییی.نمیدونم تو قسمت قبل چی شده.اگه مامان باباش از اولش به حرف لوهان گوش میدادنا الان اون دختره هم بدبخت نمیشد.لوهانم سیلی نمیخورد.اصلا سهون چه حقی داره لوهانو بزنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gifبیچاره لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifمنم رمز موخام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 2. لولو خودت ک کردی ک لعنت بر سهون باد اصن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون چجوری دلش میاد این فرشترو بزنه عاخه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  واقعا تو کره جنوبی گی بودن ممنوعه ولی تو ژاپن آزاده؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gifبه اطلاعات عمومیم اضافه شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 3. وای انتظار نداشتم لوهان کتک بخوره اونم سهون!!!!!!مگه میشه سهون جوری زد هم از دیوار خورد هم از دست سهون
  یاااااااااا سهونا لبش خون اومد
  ولی چه هیجانی داره

 4. واستا ببینم!؟؟ زد بچرو؟ این سهونه ی ریگی تو کفششه اگه لوهانو دوس داشت اینجوری نمیزدش چه مرگشه خیلی شکه شدم وقتی زدش.بعدم با کماله پررویی میگه ادامش. آه اعصابم بد بهم ریخت من میرم بعدی.ششششششششششش

 5. الهی بمیرم برا لوهانم
  وای چ صحنه ردیفی بود اونجا ک گفت همسره قانونیه منه خخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  عرررررر سه هون دستت نشکنه لولومو زدیییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 6. سهونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن میکشمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لوبیای مننننننننننننننننننننننننننننننن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

 7. وااااای جونگده رو برم فکر میکردم مودبه نه خیلی چیز بوده. لوهان راست میگه تقصیر خواهر هرزه ایشون بود. سهون بلاخره اومد ولی اون کشیده ها واسه چی بود؟ داداشم صورتش حساسه ها یعنی چی زنت یا هرچیت باشه حق نداری بزنی. مگه با زدن ادما درست میشن.

 8. ینی این خانواده عموعه رو مخ منن هم لوهان بدبخت کردن هم دخترشون اححح.. اعصابم خورد شد بیچاره دختره خانواده اش فقط حرف میزنند به زور میخواند یه کاری کنن هیچ وقت نمیگن تقصیر خودشون بوده….از دست این سهون هم خیلی عصبی امممممممم… غلط کرد زد تو گوش لولو…سمیرا پیشیتو دعواش کنننن چرا لولو رو زد…بگیرم لهش کنم…..

 9. اجیییییییییییی من نبودم چقد اتفاق افتااااااااااااااااااااد جیییییییییییییییییییییغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gifسهون دست بزننننننننننن؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  اجی من نبودم خودت میدونی دیگهههههه….رمز موخوامممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 10. وای باورم نمیشه سر 2 تا قسمت به این مهمی ( 30 و 31) مسافرت بودم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  یعنی ن عاشق اون تیکه سیلی زدن شدم..سهون هر چقدر هم بد باشه ها واسه من جذابه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  مرسی عزیزم عالی بـــود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 11. از همون اولشم باید میفهمیدم سهون چی کارس!!!
  چرا میزنی بچه رو؟! ضعیف گیر آوردی؟! لوبیای خواهر خودش کم مشکل داره ک توعم به درداش اضافه میکنی؟!
  سهون بی ادب!!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

 12. وای خاک بر سرم کشیدهههههههههه…
  چرا اخه…سهوووووووووووووووووووووون
  میدونستم..این سهون یک چیزی هست…
  ولی عجی کشیده ای زدا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  ممنون عزیزم خداییش معرکه بود دست درد نکنه اجی

 13. vay khoda joonam devoone shodam az ye tarf fek mikonam sehun hatta age avalesham luhano doos nadashte asheghesh mishe az ye taraf nemitonam rftarasho dark konam aji edamashoo zood zood bezar age ghrare tolani beshe taze adam az hayjan dagh mikone kash mishod hamechi doros mishod akhe tefli luhanam az aval fic ba boghz va afsoos dare tarif mikone dastanesho..bebakhshid ziyadi harfidam/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 14. لوهان دقیقا نقش زرشکو ایفا میکنه …من جاش بودم همچین سهونو میزدم که خودش هرروز بیاد برسونم خونه ی پدرمادرم …بکی چی شد؟چرا بکی نمیاد تو داستان؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

 15. سلام آحی نمیدونم نظرقبلیموکجاگذاشتم هرچی گشتم ندیدمش ماشالانظرام ک کم نیستن….چشام پوکیدآجی من عاشق این داسی شودم…رمزارومیخوام عجقم اینم شماره09131468425

 16. سلام من تازه ب جمع علاقه مندان این داستان پیوسته ام…………..الانم واقعاکنجکاوشدم ببینم قسمت قبل چی شده؟؟؟؟؟میشه رمزوب 09131468425بفرستی آجی جونم؟؟؟؟قفونت

 17. نوشیدنیه لوهان…خنک بنوشید…بدبخت لوهان این قسمت اینقد کتک خورد ابلموشد…بیچاره دلم براش کبابید…این سهون از مردایه ایرانی باغیرت تره …من جایه لوهان بودم یه سیلی به سهون میزدم تا حد خودشو بدونه مرسی اجی سمیرا عااااااااااااااالی بود بوس هوشمل و گنده از…………………………………….
  …….
  …….‌
  ……..
  لپات….ماچ

 18. chi begam harchi begam kam goftam mesle hamishe mahsharrrr man az konjkavi mimiram bebin key goftam sad pa key in aghaye ma varede dastan misheeeee?/?? ehsas mikonam 2 halat dare ya sehun ghablan ba yeki booodeo taraf rahash karde hala be har dalili inam badbino bad del shode fk mikone lulu velesh mikone vase hamin injoooriye ye joorayi mishe goft habsesh mikone ya inke az aval ghasdesh enteghamio az in chiza booode mikhad lulu ro az khanevadash jooda kone nakone motade na fk nakonam vali daram az konjkaviii sad

 19. جذبه ی مستر اوهو عشقه……..من جای لوهان بودم سکته می کردم……
  ایش…..همسر قانونیه من همسر قانونیه منه….وقتی اینو میگفت دوست داشتم بزنم سیستمشو بیارم پایین…….
  لوهانم اصلا مراعات نمی کنه ها!!!!!!!کتک میخواد……
  وای!اصلا تصور قیافه عصبی چن برای من جزو محالاته……..آخه همیشه مهربون و گوگولیه!!!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  از همون اولشم از این سویون افریته خوشم نمی یومد…….البته یه ذره دلم براش سوخت درکل!
  فک کنم اگه سهون اشکای لوهانو نمی دید تا آخر اینکه لوهان قضیه رو تعریف کنه نصف صورتش می رفت……
  لوهان گناه داره……..سهون خیلی بی انصافی که زدیش…….به جای دلداری دادنت بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟آدم جواب بدی رو با بدی نمیده…….حالا 2 روز دیگه که نگاتم نکرد میفهمی دنیا دست کیه!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif

 20. OMG
  اجی جوووووووووووونم من دق کردمممممممممم رحم کن..دیگه دوسم نداری؟؟؟؟؟!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من الان از دست هونهانممممممممممممممم چیکارکنم؟؟به فنا برمممم هققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهوووووووووونممممممممم لولومووووووووووو اذیت نکننننننننن عشقمممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif
  من به فناااا رفتمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  اجی گلمممممممممممم عاااااااااالی بوووووووووود حرفففف نداشتتتتتتتتت عاشقتممممممم مغسییییییییییی♡♡♡♡/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  تو همیشهdae bakهستییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gifادامههههه اجی خوشملممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 21. جونم واستون بگه من اومدم يه سري بزنم ديدم اي بابا همه ريختن سرهمسريه ي بيچاره ي من ميخوان بكشنش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gifديدم هووييم نميتونه تهنايي ازپسشون بربياد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gifگفتم يه حركتي بزنم درراستاي حمايت ازخانوادم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  دوستان عزيزان همراهان محترم اگه لولوكتك خورده حتما حقش بوده ديگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gifوقتي شوهرش ميگه نرو نبايدبره ديگه چراميره ديدن خانوادش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  من عاشقه سهونم خيليم با اين خشونتش حال كردم نميدونم چراخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  من انقدتند تند اين قسمتوخوندم هيچي حاليم نشدالانم عجله دارم حالابعداحضوربه عمل ميارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  هووييييييييي بخخخخخخلللللل بووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 22. به لولوی من میگی ریزه؟؟؟؟؟
  سهونه شما زیادی بزرگه لوهان اندازش خوبه…
  خدایا بیا منو بکش از دسته سهونو سمیرا راحت شم..
  حیف که ازش خوشم میاد وگرنه کلی چیزا بهش میگفتم…

 23. من نگفتم این سهون مشکوکه نگفتم..خاک تو سره لوهان من که دختر اگه تو این وضعیت قرار میگرفتن طرفو درجا از چند ناحیه جر میدادم اون وقت این پسره وایساده هر غلطی دلش خواست بکنه…اووووووووف که چقدر حرص خوردم سمیرا بیصبرانه منتظره ادامه هستم

 24. سمیرا خجالت نکش اگه میخوای تو ام. برو لوهانو بزن!!!!
  چرا زدش چرااااااا مظلوم گیر اوردهههههه چون همسرشه باید بزنتش؟؟؟
  اخ لوهان از هیچی شانس نیاوردی
  این قسمت بزن بزنه لوهان بود دیگهههه
  مرسی اجی کشتی منوووو

 25. نه دیگه….زدن بی انصافیه…بنده خدا حالا یه غلطی کرده…نهایتا مثه معلمای ما گوششو میپیچوند…ها؟…دیگه زدن نداشتیم اخه….راستی به یکی از دوستام که قبلا لاو گیمو خونده بود داستانتو معرفی کردم…برای اینکه بمونه تو خماریش گفتم لوهان از سهون کتک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifمیخوره…بنده خدا تا یه ربع نمیتونست حرف بزنه…فکش اندازه غار حرا باز شده بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

   • به جان خودم به اون شغلش برمیگرده…حالا من تو اون قسمت ذکر نکردم ولی اون لباس ضایعی که سهون واسه کارش میپوشه رفتگرام نمیپوشن…سمیرا جان خواهر گلم نزنی لوبیا رو نابود کنی بعد گردن سهون بندازیاااااااا….ینی فکر کنم اخرش من از دست این داسی های تو کچل میشم موهامو تا کمر بلند کردم الان به گردنمم نمیرسههههه..همش ریختتتتت!!!!

    • بابا لوهان خیلی ریزه اس سهون درشته لباسش به تن لولو یه نمه گشاد بود خخخخخخخ کارشم میگم بهتون
     سهون ته خوشتیپیه خیالتون راحت

     • باو تو دیگه واقعا باور کردی لوهان لوبیاست…بنده خدا در واقعیت نزدی25 سالشه…اونوقت لوهان نصفه سهوننن؟؟؟
      اصن اغا میگیم داستان تخیلیه…باشه قبول…ولی مثلا اگه سهون قدش 180 باشه لوهان دقیقا چقد قد داره و تقریبا چند کیلو وزنشه؟؟ توضیح دهید.( سوالای فیزیک ماس دیگه ههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif)

     • آجی تو داسی من سهون 184 قدشه وزنشم خوبه به قدش میخوره کلا هیکلیه نه مثله غول ها یه خورده چاق تر ازالانش
      لوهان ریزه اس قدش 178 تو بغله سهون گم میشه خخخخخخخ

 26. چییییی؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  نفههمیدم؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  سهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون…..
  مگه اینکه دستم بهت نرسهههههههههههههههههه…ولم کنیددددددددددددددددددد…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  مظلوم گیر اوردی زورگوووووووووووووووووووووووووو……………/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لوهانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بمیرمممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  همین الان باید از لولو معذرت خواهی کنی چطور جرئت کردی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  هوففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف فشارم رفته بالا واقعا این قسمت خیلییییییییییییییییی تاثیرگذار بود اگه بیچاره سهون واقعا در دسترسم بود تضمین نمیکردم که زنده بمونه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  مغسیییییییییییییییییییییییییی عالیییییییییییییییییییییییییییییی منتظرم ادوممههههههههههههههه زوووووووووووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

  • آجیییییییییییییییی پیشیمو نزننننننننننننننننن هققققققققققققققققققق
   تقصیره خودش بود دیه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
   باید به حرف سهون گوش میکرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif

 27. يه کله برم تو صورت سهون . مرتيکه احمق مگه جنگه ميزنتش . عوض اين که لوهان رو بغل کنه و دل دارى بده ميزنتش . بميرم برات آهو کوچولو .
  اين بکى کى مياد تو داستان ؟ اگه بياد بکهون ميشه يا بکهان ؟ اگه قرار اين داستان غمگين تموم شه به نظرم از 5 حالت خارج نيست
  1. سهون ميميره به يه نوعى
  2. لوهان ميميره
  3. لوهان با بکى به سهون خيانت ميکنه
  4. سهون با بکى به لولو خيانت ميکنه
  5. بکى ميزنه جفتشونو کله پا ميکنه
  البته من نظرم بيشتر رو مرگ و ميره . حالا يه راهنمايى کن بگو بين اين گزينه هاس يا نه .
  در کل عااااااااالى بود لطفا زود زود بزار .

 28. دوس دارم در حد مرگ برم دک و پوز این فک و فامیل خز لوهانو درارم…احساس میکنم تا نرم خفشون کنم آب از گلوم پایین نمیره…
  اینقده حرصم گرفت…. sad(((
  اونی بیچوره لولویی..خیلی درد داشت..آخخخخخخ:'(((

 29. زندگیممم بمیرم عیب نداره خودم میام از دست سهونو سویو می دزمت عسقم هقققققققققق چرا می زنیتتتتتتتتتتت هققققققققققققققققققققققققققققققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 30. یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سهونننننننننننننننننننننننننننننننننن با چه جرعتی لولومو می زنییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

 31. سهووووونم0________0
  واااای خیلی عصبیهههه عررر /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  البته حقم داره نباید لوهان اون کارو میکرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gifولی لوهااانم گناه دااااش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  عرررر لوهااان سهووونمم هق هق /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  مرسی اجی جووونم زودتر بذااارش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ice.gif

 32. واییییییییییییی با هر سیلی که لوهان میخورد من اینور داغون میشد واییییییی خدا
  سهون خییییییلیییییییییی حالانمیشه هم چیزی بهش گفت والا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 33. وووااااای لولو م عزیزممممم.چقدرتحت فشاره.سهون به چهحقی لوهان رو زد؟یعنی چه؟اااااا مگرمیشه خانوداشو فراموش کنه؟عجبا.سهون چش شده؟حالا بعد پشیمون میشه اححححح

 34. وووااااای لولو م عزیزممممم.چقدرتحت فشاره.سهون به چهحقی لوهان رو زد؟یعنی چه؟اااااا مگرمیشه خانوداشو فراموش کنه؟عجبا.

 35. وووواااااااووووو…..محشر بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gifینی با تمام وجود دلم میخواد عین سهون لوهانو بزنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif….اخه بشر این چه کاریههههه؟؟؟؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gifولی خداییش سهونم….ببخشیدا….وحشیهههه…مگه عروسک گیر اوردی همینجوری سیلی میزنی واسه خودت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif…ای باو…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gifدر هر صورت خواهرگلم طبق معمول محشرو پرفکت عمل کردی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif..راستی گفتم لولو رو به موت…الان شما مرده تصور بفرمایید/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gifخخخخخ اره دیگه همین….رمان نوشتم واسه خودم….در هر صورت خیلی ممنون که اینقد سریع گزاشتی…بازم بزار همه از درد به خود میپیچیم (معتادیم دیگه…چه میشه کرد )/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gifبووووس مرسی عاولی مثه همیشه…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 36. سهونم ناناحت شد
  لوهان از اول هم اشتباه کرد…
  من کلا لوهان دوست ندارم…’___’
  فقط سهون و کایی
  ممنون اجی عالی بوووووووود
  بوووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bubble-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif

 37. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif لولووووووووووووووووووووووو هههههقققققققققققق
  سهون قاشق داغ کردم الان میام میچسبونم رو دستت چرا اون بدبخت و زدیییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  خانواده ی لوهان چرا همچین کردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  از جونگده انتظار این رفتارو نداشتم من بچه مو درست تربیت کردم این ژنش به بابا کریسش رفته شرمنده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  ممنون سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif

 38. اوه سهووووووووووووون خودتو مرده فرض کننننننننننننننننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  میکشمتتتتتت تو لولوی منو میکنیییییییی بیشعوووووور/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لوهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان عاقا بخدا منم اینجا از سهون ترسیدم. .ینی اوبوهتتت(درسته؟؟؟)
  اجییییییییییییییییییی کم بووود ادامهههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  تا قسمت بعدی من دیوونه میشم ادامه موخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif

 39. جونگده.لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif
  لوهان درحال فرار/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif..دقایقی بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  سویون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  لوهان .سویون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  مامان لولو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif<img class='wpml_ico' alt='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif' src='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif'
  لولو جلو اینه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  سهون .لولو= توضیع بده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif<img class='wpml_ico' alt='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif' src='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif' بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  دعوا..سهون لولو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif..بعد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif جواب بده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  لولو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  اوهوم اوهوم …خسته نباشم
  حالا قیافه من در این قسمت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gifروحم شاد و یادم گرا می باد
  ولی خدایی سهون سره لولوم داد زددددددد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif…ههوهوووووووووی سهون لولوم مگه بیصاحابه گ داد زدی..دادت بگناررر
  زدیشششششششششششششششششششششش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif…این الان منم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gifسهون مرابقب باش گیرت نیارم ک کارت زاره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  من برم ب لولوم برسم زیره چشاش بادمجون رشد کرده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  سمی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (33).gifادامه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  یادش بخیر ..اینو همیشه برا سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif میزاشتم الان دیگه وحشی شده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

 40. vaaay gereftanesh ey daaaade bidaad…baba dokhtaretetono nemikhaad khho zoreeee ahhh
  ooof khoda sehun omad…besmelaaaa sehuuun ch vahshatnak sshodeeee ya khodaaaaa….sehun azizam arom bash babaaa
  voooy ch khasheneee bicharee luluuu
  yaaa ehuuun kho bezar tozih bede…sorateeesho daqon kardiii heeeq heeeeq…khoda be luhan sabr bede morde az tars heeeeq sehun asabani nasho dggg kheli bad mishiaaa luhan gona dare kho delessh tang mishee heeeq
  mrccc ajiii foqolad eboood xoxo:***

 41. چقد معررررررکه بود….. عاااالی… بی نظیر….. تک…. خوبه حالا لویی برگشت فک میکردم نمیتونه برگرده …. سهونم که ماشالا صورت لولو رو‌ داغون کرد…… مرررررررسی آجی

 42. وااااای من هنگ! میدونستم سهون قاطی میکنه ولی ن ب این شدت ! سهون سالاریه عایا ؟! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  من خیلی شکه شدم. لوهان ی دس کتک تو خونه خورد ی دس هم سهون خوروند بهش ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  آهاااای سهون خان مظلوم گیر آوردی ؟ لوبیا صاحاب داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  آجی جونم تبریک فیکت تاثیرشو رو من یکی ک گذاش ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  من شدیدا ادامه میخام اونیییییییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  شعارمم عوض کردم سمی جون سمی جون سمی جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 43. وووای منم درد گرفت اساسی
  فکر نمیکردم سهون اینجوری بشه
  این سویون بمیره از دستش راحت شم من چقده لوسه….
  چقده حرص خوردم این پارت رو خوندم…
  یه سوال واقعا تو ژاپن میشه که پسر و پسر باهم ازدواج کنن؟

 44. وااای لوهاااااااااااااان بمیرممممم برات /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  از اولشم می دونستم این سهون دست بزن داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  آخه لولو خودش کم تحت فشاره .. حالا این سهونم به جای اینکه بش دلداری بده از اون طرف اضافه شد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  دوس دارم ببینم بعدش به خاطر این رفتارش عذرخواهی می کنه و پشیمون میشه یا نه .. فک نکنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  مرسی سمیرا جون عالی بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *