EP 30 (شکست) BREAK

سلام بچه ها اینم قسمت 30 داستانمون 

طراح پوستر:آرمینا

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

دستام از وحشت میلرزید جونگده با اخم سمتم اومد و مشت محکمی به صورتم زد سریع از جام بلند شدم:یاااااااااا
جونگده:پسره ی آشغال تو چطور جرات کردی با خواهر من اینکارو بکنیییی؟؟؟؟؟
خونه لبمو پاک کردم:اون خواهره هرزت خودش تحریکم کرد
مثل سگ دروغ میگفتم اون کسی که شروع کرد من بودم نه سویون
جونگده:توی عوضی…میکشمتتتتت
جونگده دستمو گرفت:کارت زاره لوهان دوباره باید سویون رو بگیری فهمیدی؟
-یاااااااااا ولم کننننننن….من دوسش ندارممممم ولم کننننننننننن
جونگده:اون خودکشی میکنی عوضییییییی من نمیخوام خواهرمو از دست بدم راه بیفت
جونگده هلم داد خواستم فرار کنم که که از پشت یقمو گرفت تو بد دردسری افتاده بودم به سهون فکر کردم حتما کلی نگرانم شده بود اگه دوباره به اون خونه برمیگشتم کارم تموم بود برگشتم و محکم زدم تو صورت جونگده و با سرعت ازش دور شدم جونگده داد میزد…دنبالم میومد با تموم قدرت میدوییدم ولی از شانس بدم خوردم به یه دختر و با هم رو زمین پرت شدیم
-م.معذرت میخوام خانم
میخواستم فرار کنم که جونگده از پشت منو گرفت:عوضیییییی
-ولم کن جونگده ولم کننننننننن مگه زورهههه؟؟نمیخوام با اون خواهره عوضیت ازدواج کنممممممم
عموم و مامانم تند تند اومدن پیشم عموم محکم تو گوشم زد:پسره ی نفهمممم دختره من عروسکت نیست که دو روز باهاش زندگی کنی و بزاری بری
-عموووو مگه زورهههه؟؟؟ نمیخوامششش
عموم:نمیخواستیش چرا باهاش خوابیدی؟؟ که عاشقش کنی؟؟که زجرش بدی؟؟؟ نفهممممممممم
-آره…آره میخواستم زجرش بدم
عموم دوباره منو محکم زد سرمو بالا گرفتم:از این کارت پشیمون میشی
عموم خندید:سوار ماشین شو یالا
جونگده منو به زور سوار ماشین کرد…دلم شور میزد یعنی الان سهون داره کجا دنبالم میگرده میترسیدم حتما نگرانم شده بود
رسیدیم خونه ی خودمون آروم از پله ها بالا رفتم در باز شد و سویون با زن عموم بهت زده بیرون اومدن
سویون شروع کرد گریه کردن و محکم بغلم کرد:لوهاااان کجا بودیییی…چرا تنهام گذاشتی چراااااا؟؟؟؟
پوزخند زدم:خب که چی منو کشوندی اینجا که چی بشه؟؟
سویون دستمو گرفت و برد بالا تو اتاقم
به در تکیه دادم:خب میشنوم
سویون:من دوستت دارم لوهان…تو شوهره منی
-نچ…نیستم من شوهرت نیستم چوم طلاقت دادم
سویون:لوهان خواهش میکنم اینجوری حرف نزن
-به چه جراتی به اون داداشه آشغالت گفتی منو بیاره اینجااااااا؟؟؟؟؟
سویون:لوهان من دوستت دارم
-من دوستت ندارررررررم
سویون دستشو رو صورتم گذاشت دستشو پس زدم:دستتو به من نزننننننن من طلاقت دادم تو الان فقط دختر عموی منیییییی
سویون:لوهان پس چرا باهام اینکارو کردی؟
-ببین خیلی از پسرا هستن که تو دوره ی مجردیشون با دخترا اینکارارو میکنن همین داداشه دکترت جونگین معلوم نیست با چندتا دختر خوابیده باید بره بگیرتشون؟؟؟ در ضمن وقتی من اینکارو کردم که تو زنه من بودی…حالا مگه چت شده؟؟ حامله ای؟؟ بد راه میری؟چه مرگتهههه که منو کشوندی اینجااااااا!!!!؟؟؟
سویون اشکاشو پاک کرد:نه…حامله نیستم کاش بودم….من مثله احمقا فقط عاشقت شدم همین
-نشو نشو نشوووووو اینو هزاربار بهت گفتممممم
در باز شد و جونگده اومد تو و یقمو گرفت:هووووی وحشی با خواهره من درست حرف بزننننننننن
-دستتو بکشششش من خواهرتو دوست ندارمممممم
جونگده: خفه شووووووو فک کردی میزارم دوباره فرار کنی و خواهرم به خاطره توی عوضی خودکشی کنه؟؟!
جونگده سویون رو از اتاق بیرون برد و درو روم قفل کرد:اینجا میمونی تا پلیس بیاد
-یاااااااااا درو باز کننننننننن جونگدههههههه درو باز کن من باید بررررررم یاااااااا

نشستم رو تخت و گوشیمو باز کردم سهون ٢٠٠ بار بهم زنگ زده بود سریع شمارشو گرفتم سهون برداشت و داد زد:لوهاااااان کجاییییییییی؟؟؟
-سهون…سهونم آروم باش…
سهون: جوابه منو بدهههههه
-منو گرفتن…مامان و بابام…الان بازم تو اتاقم زندانیم
سهون:تو اتاقت؟؟؟ چه جوری پیدات کردن؟؟؟؟
-حالا میام بهت میگم فقط بیا منو ببر سهون خواهش میکنم
سهون:الان میام
گوشی رو قطع کردم و نفس عمیق کشیدم…
بعد از یه ربع صداهایی از پایین شنیدم…گوشمو به در چسبوندم صدا واضح نبود…
داد زدم:درو باز کنیددددددد
در کمال تعجب مامانم درو باز کرد و بهت زده بهم نگاه کرد:این پسر کیه پایین؟؟داره درو میکنه
سریع رفتم پایین جونگده زودتر درو باز کرد سهون آروم وارد خونه شد…با دیدن قیافش لرزیدم خیلی ترسناک شده بود پشت دیوار قایم شدم تا منو نبینه قلبم تو دهنم بود برای اولین بار ازش میترسیدم…نه اون ترس های همیشگی این ترسی که ازش داشتم با بقیه وقت ها فرق میکرد…
عموم:شما؟؟؟؟
سهون با اخم وحشتناکی به عموم خیره شد:به چه جراتی لوهانو بدونه اجازه ی من آوردی اینجا؟؟!!
جونگده تعجب کرد
مامان:اجازه ی تو؟؟؟ تو مگه کی هستی؟؟ گمشو بیرونننننننننننن
سهون:آره…بدونه اجازه ی من لوهانو اینجا آوردید…اینکار خیلی براتون گرون تموم میشه
ماما:اون پسره منههههه…
سهون شناسناممو از جیبش دراورد و بازش کرد و پوزخند زد:و همسره من
دستمو جلو دهنم گذاشتم…
مامانم شروع کرد به خندیدن:یکی این دیوونه رو بندازه بیرون من نمیخوام الان بخندم
سهون:دیوونه؟! این شناسنامه ی پسرته بگیر نگاش کن اون الان به طور قانونی همسره من حساب میشه میدونی یعنی چی؟ یعنی الان همه چیش ماله منه
جونگده:یااااااا چرا مزخرف میگی؟؟ مگه میشه؟؟ اون پسره!!!
سهون:اون عشقه منه چه پسر باشه چه دختر
مامانم نشست رو مبل و بغض کرد:یه…یه حرفی بزن با عقل جور دربیاد
سهون شناسنامه رو تو جیبش گذاشت
مامانم بلند شد و سمت سهون حمله ور شد سهون دستاشو گرفت:آروم باش خانم
ماما:یاااااااااااااااااا با پسره من چیکار کردییییییییییی،،؟؟؟؟؟؟ چه بلایی سرش آوردییییی که باهات ازدواج کردهههههه عوضیییییی حروم زادههههههههه
سهون:ششش….فقط به لوهان بگو بیاد بریم
ماما:نه…نه اون پسره منههههه اون عشقمه منهههههه نمیزارم ببریش به پلیس شکایت میکنم آره…اینجا ازدواج کردن دو تا پسر جرمه….
سهون خندید:هیچ کاری نمیتونی بکنی خانم چون ما توسط سفارت ژاپن ازدواج کردیم اونجا که دیگه جرم نیست
ماما:نه…نهههه…پسرمو بهم برگردون…لوهانمو بهم برگردون….هر چی بخوای بهت میدم پول خونه هر چی که بخوای فقط…
سهون:خانم پسرتون عاشقه منه حتی اگه منم بخوام اون برنمیگرده
مامانم مثله دیوونه ها دوره خونه میچرخید جونگده و عموم و سویون با قیافه ی بی حالتی به زمین خیره شده بودن…
سهون داد زد:لوهاااااااان بیا پایین بریم
نمیدونستم چیکار کنم از مامانم خجالت میکشیدم از خودم خجالت میکشیدم….
سهون:لوهاااااااان
اشکامو پاک کردم و از پشت دیوار بیرون اومدم و رفتم رو به روی سهون وایسادم
سهون دستشو رو شونه هام گذاشت:سرتو بیار بالا ببینمت…حالت خوبه؟؟؟
سرمو بالا بردم و نگاش کردم:من…حالم خوبه سهون
سهون چشماش با دیدنه من گشاد شد:صورتت…چرا اینجوری شده؟؟
دستامو مشت کردم و آه کشیدم
سهون داد زد:جوابه منو بدهههههههه
اشکام رو گونه ام ریخت:سهون…من خوبم
سویون سریع اومد سمتم و دستمو گرفت و به سهون نگاه کرد:یاااااا این چرت و پرتارو نگو پسره ی آشغااااال شوهره من گ.ی نیستتت
سهون پوزخند زد:چرا از خودش نمیپرسی؟ ازش بپرس
سویون به قیافه ی داغونه من نگاه کرد:لوهان…لوهان بگو که دروغهههه…مگه میشه؟؟ تو با این پسر ازدواج کردی؟؟
سرمو بالا گرفتم:آره…من دوسش دارم…
سویون دستمو اروم ول کرد:نه…این پسره تو رو جادو کرده لوهان….باورم…نمیشه
مامانم از حال رفت خواستم برم سمتش که سهون داد زد:سره جات وایساااااااا
-سهون مامانم…
سهون دستمو محکم گرفت:دارم اخطار میدم دفعه ی بعد نزدیک همسره من بیاین ازتون شکایت میکنم…
سهون دستمو گرفت و با هم رفتیم بیرون سویون جیغ میزد و سهونو فحش میداد سهون در ماشین رو باز کرد:سوار شو
بغض کردم:سهون…مامانم
سهون:سوار شو
چاره ای نبود سوار شدم و سهون درو بست و نشست پشت فرمون
دستمو رو سرم گذاشتم و دلم میخواست بفهمم مامانم حالش خوبه یا نه
کله راه سهون حرفی نمیزد فقط با اخم به جلوش زل زده بود و خیلی هم وحشتناک رانندگی میکرد
-سهون آروم برو میخوای جفتمونو به کشتن بدی؟؟؟
سهون چیزی نگفت
-سهون با توام
سهون بازم سکوت کرد و منم دیگه چیزی نگفتم
رسیدیم خونه سهون درو باز کرد:برو تو
برقارو روشن کردم و سریع رفتم تو اتاق خواب…جلوی آینه به خودم نگاه کردم و وحشت زده شدم زیر چشمم کبود شده بود و گوشه ی لبم هم خون خشک شده بود…دست کشیدم رو موهای به هم ریخته ام بغض گلومو فشار میداد دستمو رو گلوم گذاشتم…اشک تو چشمام جمع شد دلم برای مادرم میسوخت برا اولین بار دلم میخواست کنارش باشم….
در باز شد و سهون وارد اتاق شد و رو به روی من وایساد
سهون:سرتو بگیر بالا
سرمو گرفتم بالا و به چشماش که از عصبانیت قرمز شده بود نگاه کردم
سهون دستشو رو کمرش گذاشت:خب توضیح بده
-سهون…فردا…بهت میگم الان حالم خوب نیست میخوام بخوابم
سهون پوزخند زد: فکر کردی باهات شوخی میکنم وقتی میگم باید خانوادتو فراموش کنی؟؟هاااا؟؟
بینیمو بالا کشیدم:سهون حالم خوب نیست
سهون داد زد:به دررررررررک…
-سره من داد نزننننن
سهون:داد بزنم چی میشه هااان؟!
-داد بزنی منم بلندتر داد میزنم
سهون خندید:داد بزن هر چقدر دوست داری داد بزن
-گفتم فرداااا حرف میزنیم
سهون:لوهان با اعصاب من بازی نکن
اصلا حوصله نداشتم:هوووووف باشه باشه میگم
سهون دستشو رو دیوار گذاشت و بهم خیره شد:خب میشنوم
آه کشیدم:امروز به مامانم زنگ ز…..
هنوز کلمه ی زدم رو نگفته بودم که چنان سیلی محکمی خوردم که احساس کردم سرم شروع کرده به زنگ زدن….دسته لرزونمو رو صورتم گذاشتم حتی از تعجب نمیتونستم پلک بزنم…چرا؟ چرا منی که هنوز حرفمو نزده بودم باید اینجوری تحقیر میشدم….
سرمو آروم برگردوندم و به سهون نگاه کردم
دستام یخ کرده بود…آره منم پسر بودم منم میتونستم بزنمش اما…از چشماش میترسیدم…از نگاه های خیره اش….
سهون:اینو برا این زدم که یادت باشه دیگه به خانواده ات زنگ نزنی خب بقیه اش
داشتم خفه میشدم از سهون انتظار نداشتم اینکارو باهام بکنه
سهون:گفتم بقیه اشششششش
به زور دهنمو باز کردم:ز.زنگ…زدم…به جای اون زن عموم برداشت و گفت..بابام تو بیمارستانه….بعد منم نگرانش ش…
سیلی دومم خوردم…اینقدر شدید بود که سرم خورد به دیوار…شکه شده بودم سیلی های سهون اینقدر دردناک بود که قلبمو تیکه تیکه میکرد…برگشتم و آروم گفتم:چرا…میزنی سهون؟
سهون:اینو برا این زدم که دیگه هیچوقت نگرانشون نشی
بغض کردم مزه ی خون رو تو دهنم حس میکردم…
سهون:خب بقیه اش
مجبور بودم جواب بدم چون سهون واقعا قاطی کرده بود
-نگرانش…شدم و رفتم بیمارستان
سهون دستشو بلند کرد که دوباره منو بزنه که با دیدنه چشمای خیسم و صورته داغونم دستشو پایین آورد…
سهون:لوهان
بغض داشت خفم میکرد
سهون:وقتی صدات میکنم جواب بدهههه
زمزمه کردم:بله
سهون:دفعه ی بعد دور و بر خانوادت بپلکی من میدونم و تو فهمیدی؟
چشمامو رو هم فشار دادم و اشک ریختم
سهون با مشت به دیوار زد:فهمیدی یا نهههههه؟؟؟؟!
سرمو تکون دادم:آره آره فهمیدم…
سهون:دوست دارم بکشمت
سرمو بالا بردم:تو هیچ حقی نداریییی که منو بزنی سهون
سهون پوزخند زد:چرا…دارم…تو همسر قانونیه منی…
اشکامو پاک کردم و چیزی نگفتم…
سهون برقارو خاموش کرد لباساشو عوض کرد و رو تخت خوابید…

Print Friendly

212 Responses

 1. واییییییییییییییییییی.نمیدونم تو قسمت قبل چی شده.اگه مامان باباش از اولش به حرف لوهان گوش میدادنا الان اون دختره هم بدبخت نمیشد.لوهانم سیلی نمیخورد.اصلا سهون چه حقی داره لوهانو بزنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gifبیچاره لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifمنم رمز موخام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 2. لولو خودت ک کردی ک لعنت بر سهون باد اصن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهون چجوری دلش میاد این فرشترو بزنه عاخه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  واقعا تو کره جنوبی گی بودن ممنوعه ولی تو ژاپن آزاده؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gifبه اطلاعات عمومیم اضافه شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 3. وای انتظار نداشتم لوهان کتک بخوره اونم سهون!!!!!!مگه میشه سهون جوری زد هم از دیوار خورد هم از دست سهون
  یاااااااااا سهونا لبش خون اومد
  ولی چه هیجانی داره

 4. واستا ببینم!؟؟ زد بچرو؟ این سهونه ی ریگی تو کفششه اگه لوهانو دوس داشت اینجوری نمیزدش چه مرگشه خیلی شکه شدم وقتی زدش.بعدم با کماله پررویی میگه ادامش. آه اعصابم بد بهم ریخت من میرم بعدی.ششششششششششش

 5. الهی بمیرم برا لوهانم
  وای چ صحنه ردیفی بود اونجا ک گفت همسره قانونیه منه خخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  عرررررر سه هون دستت نشکنه لولومو زدیییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 6. سهونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن میکشمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لوبیای مننننننننننننننننننننننننننننننن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

 7. وااااای جونگده رو برم فکر میکردم مودبه نه خیلی چیز بوده. لوهان راست میگه تقصیر خواهر هرزه ایشون بود. سهون بلاخره اومد ولی اون کشیده ها واسه چی بود؟ داداشم صورتش حساسه ها یعنی چی زنت یا هرچیت باشه حق نداری بزنی. مگه با زدن ادما درست میشن.

 8. ینی این خانواده عموعه رو مخ منن هم لوهان بدبخت کردن هم دخترشون اححح.. اعصابم خورد شد بیچاره دختره خانواده اش فقط حرف میزنند به زور میخواند یه کاری کنن هیچ وقت نمیگن تقصیر خودشون بوده….از دست این سهون هم خیلی عصبی امممممممم… غلط کرد زد تو گوش لولو…سمیرا پیشیتو دعواش کنننن چرا لولو رو زد…بگیرم لهش کنم…..

 9. اجیییییییییییی من نبودم چقد اتفاق افتااااااااااااااااااااد جیییییییییییییییییییییغ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gifسهون دست بزننننننننننن؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  اجی من نبودم خودت میدونی دیگهههههه….رمز موخوامممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 10. وای باورم نمیشه سر 2 تا قسمت به این مهمی ( 30 و 31) مسافرت بودم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  یعنی ن عاشق اون تیکه سیلی زدن شدم..سهون هر چقدر هم بد باشه ها واسه من جذابه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  مرسی عزیزم عالی بـــود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 11. از همون اولشم باید میفهمیدم سهون چی کارس!!!
  چرا میزنی بچه رو؟! ضعیف گیر آوردی؟! لوبیای خواهر خودش کم مشکل داره ک توعم به درداش اضافه میکنی؟!
  سهون بی ادب!!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

 12. وای خاک بر سرم کشیدهههههههههه…
  چرا اخه…سهوووووووووووووووووووووون
  میدونستم..این سهون یک چیزی هست…
  ولی عجی کشیده ای زدا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  ممنون عزیزم خداییش معرکه بود دست درد نکنه اجی

 13. vay khoda joonam devoone shodam az ye tarf fek mikonam sehun hatta age avalesham luhano doos nadashte asheghesh mishe az ye taraf nemitonam rftarasho dark konam aji edamashoo zood zood bezar age ghrare tolani beshe taze adam az hayjan dagh mikone kash mishod hamechi doros mishod akhe tefli luhanam az aval fic ba boghz va afsoos dare tarif mikone dastanesho..bebakhshid ziyadi harfidam/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 14. لوهان دقیقا نقش زرشکو ایفا میکنه …من جاش بودم همچین سهونو میزدم که خودش هرروز بیاد برسونم خونه ی پدرمادرم …بکی چی شد؟چرا بکی نمیاد تو داستان؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif

 15. سلام آحی نمیدونم نظرقبلیموکجاگذاشتم هرچی گشتم ندیدمش ماشالانظرام ک کم نیستن….چشام پوکیدآجی من عاشق این داسی شودم…رمزارومیخوام عجقم اینم شماره09131468425

 16. سلام من تازه ب جمع علاقه مندان این داستان پیوسته ام…………..الانم واقعاکنجکاوشدم ببینم قسمت قبل چی شده؟؟؟؟؟میشه رمزوب 09131468425بفرستی آجی جونم؟؟؟؟قفونت

 17. نوشیدنیه لوهان…خنک بنوشید…بدبخت لوهان این قسمت اینقد کتک خورد ابلموشد…بیچاره دلم براش کبابید…این سهون از مردایه ایرانی باغیرت تره …من جایه لوهان بودم یه سیلی به سهون میزدم تا حد خودشو بدونه مرسی اجی سمیرا عااااااااااااااالی بود بوس هوشمل و گنده از…………………………………….
  …….
  …….‌
  ……..
  لپات….ماچ

 18. chi begam harchi begam kam goftam mesle hamishe mahsharrrr man az konjkavi mimiram bebin key goftam :( pa key in aghaye ma varede dastan misheeeee?/?? ehsas mikonam 2 halat dare ya sehun ghablan ba yeki booodeo taraf rahash karde hala be har dalili inam badbino bad del shode fk mikone lulu velesh mikone vase hamin injoooriye ye joorayi mishe goft habsesh mikone ya inke az aval ghasdesh enteghamio az in chiza booode mikhad lulu ro az khanevadash jooda kone nakone motade na fk nakonam vali daram az konjkaviii :(

 19. جذبه ی مستر اوهو عشقه……..من جای لوهان بودم سکته می کردم……
  ایش…..همسر قانونیه من همسر قانونیه منه….وقتی اینو میگفت دوست داشتم بزنم سیستمشو بیارم پایین…….
  لوهانم اصلا مراعات نمی کنه ها!!!!!!!کتک میخواد……
  وای!اصلا تصور قیافه عصبی چن برای من جزو محالاته……..آخه همیشه مهربون و گوگولیه!!!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  از همون اولشم از این سویون افریته خوشم نمی یومد…….البته یه ذره دلم براش سوخت درکل!
  فک کنم اگه سهون اشکای لوهانو نمی دید تا آخر اینکه لوهان قضیه رو تعریف کنه نصف صورتش می رفت……
  لوهان گناه داره……..سهون خیلی بی انصافی که زدیش…….به جای دلداری دادنت بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟آدم جواب بدی رو با بدی نمیده…….حالا 2 روز دیگه که نگاتم نکرد میفهمی دنیا دست کیه!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif

 20. OMG
  اجی جوووووووووووونم من دق کردمممممممممم رحم کن..دیگه دوسم نداری؟؟؟؟؟!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من الان از دست هونهانممممممممممممممم چیکارکنم؟؟به فنا برمممم هققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سهوووووووووونممممممممم لولومووووووووووو اذیت نکننننننننن عشقمممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif
  من به فناااا رفتمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  اجی گلمممممممممممم عاااااااااالی بوووووووووود حرفففف نداشتتتتتتتتت عاشقتممممممم مغسییییییییییی♡♡♡♡/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  تو همیشهdae bakهستییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gifادامههههه اجی خوشملممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 21. جونم واستون بگه من اومدم یه سری بزنم دیدم ای بابا همه ریختن سرهمسریه ی بیچاره ی من میخوان بکشنش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gifدیدم هووییم نمیتونه تهنایی ازپسشون بربیاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gifگفتم یه حرکتی بزنم درراستای حمایت ازخانوادم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  دوستان عزیزان همراهان محترم اگه لولوکتک خورده حتما حقش بوده دیگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gifوقتی شوهرش میگه نرو نبایدبره دیگه چرامیره دیدن خانوادش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  من عاشقه سهونم خیلیم با این خشونتش حال کردم نمیدونم چراخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  من انقدتند تند این قسمتوخوندم هیچی حالیم نشدالانم عجله دارم حالابعداحضوربه عمل میارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  هووییییییییی بخخخخخخلللللل بووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 22. به لولوی من میگی ریزه؟؟؟؟؟
  سهونه شما زیادی بزرگه لوهان اندازش خوبه…
  خدایا بیا منو بکش از دسته سهونو سمیرا راحت شم..
  حیف که ازش خوشم میاد وگرنه کلی چیزا بهش میگفتم…

 23. من نگفتم این سهون مشکوکه نگفتم..خاک تو سره لوهان من که دختر اگه تو این وضعیت قرار میگرفتن طرفو درجا از چند ناحیه جر میدادم اون وقت این پسره وایساده هر غلطی دلش خواست بکنه…اووووووووف که چقدر حرص خوردم سمیرا بیصبرانه منتظره ادامه هستم

 24. سمیرا خجالت نکش اگه میخوای تو ام. برو لوهانو بزن!!!!
  چرا زدش چرااااااا مظلوم گیر اوردهههههه چون همسرشه باید بزنتش؟؟؟
  اخ لوهان از هیچی شانس نیاوردی
  این قسمت بزن بزنه لوهان بود دیگهههه
  مرسی اجی کشتی منوووو

 25. نه دیگه….زدن بی انصافیه…بنده خدا حالا یه غلطی کرده…نهایتا مثه معلمای ما گوششو میپیچوند…ها؟…دیگه زدن نداشتیم اخه….راستی به یکی از دوستام که قبلا لاو گیمو خونده بود داستانتو معرفی کردم…برای اینکه بمونه تو خماریش گفتم لوهان از سهون کتک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifمیخوره…بنده خدا تا یه ربع نمیتونست حرف بزنه…فکش اندازه غار حرا باز شده بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

   • به جان خودم به اون شغلش برمیگرده…حالا من تو اون قسمت ذکر نکردم ولی اون لباس ضایعی که سهون واسه کارش میپوشه رفتگرام نمیپوشن…سمیرا جان خواهر گلم نزنی لوبیا رو نابود کنی بعد گردن سهون بندازیاااااااا….ینی فکر کنم اخرش من از دست این داسی های تو کچل میشم موهامو تا کمر بلند کردم الان به گردنمم نمیرسههههه..همش ریختتتتت!!!!

    • بابا لوهان خیلی ریزه اس سهون درشته لباسش به تن لولو یه نمه گشاد بود خخخخخخخ کارشم میگم بهتون
     سهون ته خوشتیپیه خیالتون راحت

     • باو تو دیگه واقعا باور کردی لوهان لوبیاست…بنده خدا در واقعیت نزدی25 سالشه…اونوقت لوهان نصفه سهوننن؟؟؟
      اصن اغا میگیم داستان تخیلیه…باشه قبول…ولی مثلا اگه سهون قدش 180 باشه لوهان دقیقا چقد قد داره و تقریبا چند کیلو وزنشه؟؟ توضیح دهید.( سوالای فیزیک ماس دیگه ههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif)

     • آجی تو داسی من سهون 184 قدشه وزنشم خوبه به قدش میخوره کلا هیکلیه نه مثله غول ها یه خورده چاق تر ازالانش
      لوهان ریزه اس قدش 178 تو بغله سهون گم میشه خخخخخخخ

 26. چییییی؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  نفههمیدم؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  سهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون…..
  مگه اینکه دستم بهت نرسهههههههههههههههههه…ولم کنیددددددددددددددددددد…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  مظلوم گیر اوردی زورگوووووووووووووووووووووووووو……………/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لوهانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بمیرمممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  همین الان باید از لولو معذرت خواهی کنی چطور جرئت کردی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  هوففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف فشارم رفته بالا واقعا این قسمت خیلییییییییییییییییی تاثیرگذار بود اگه بیچاره سهون واقعا در دسترسم بود تضمین نمیکردم که زنده بمونه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  مغسیییییییییییییییییییییییییی عالیییییییییییییییییییییییییییییی منتظرم ادوممههههههههههههههه زوووووووووووووود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

  • آجیییییییییییییییی پیشیمو نزننننننننننننننننن هققققققققققققققققققق
   تقصیره خودش بود دیه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
   باید به حرف سهون گوش میکرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif

 27. یه کله برم تو صورت سهون . مرتیکه احمق مگه جنگه میزنتش . عوض این که لوهان رو بغل کنه و دل دارى بده میزنتش . بمیرم برات آهو کوچولو .
  این بکى کى میاد تو داستان ؟ اگه بیاد بکهون میشه یا بکهان ؟ اگه قرار این داستان غمگین تموم شه به نظرم از 5 حالت خارج نیست
  1. سهون میمیره به یه نوعى
  2. لوهان میمیره
  3. لوهان با بکى به سهون خیانت میکنه
  4. سهون با بکى به لولو خیانت میکنه
  5. بکى میزنه جفتشونو کله پا میکنه
  البته من نظرم بیشتر رو مرگ و میره . حالا یه راهنمایى کن بگو بین این گزینه هاس یا نه .
  در کل عااااااااالى بود لطفا زود زود بزار .

 28. دوس دارم در حد مرگ برم دک و پوز این فک و فامیل خز لوهانو درارم…احساس میکنم تا نرم خفشون کنم آب از گلوم پایین نمیره…
  اینقده حرصم گرفت…. :((((
  اونی بیچوره لولویی..خیلی درد داشت..آخخخخخخ:'(((

 29. زندگیممم بمیرم عیب نداره خودم میام از دست سهونو سویو می دزمت عسقم هقققققققققق چرا می زنیتتتتتتتتتتت هققققققققققققققققققققققققققققققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 30. یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سهونننننننننننننننننننننننننننننننننن با چه جرعتی لولومو می زنییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

 31. سهووووونم0________0
  واااای خیلی عصبیهههه عررر /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  البته حقم داره نباید لوهان اون کارو میکرد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gifولی لوهااانم گناه دااااش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  عرررر لوهااان سهووونمم هق هق /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  مرسی اجی جووونم زودتر بذااارش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ice.gif

 32. واییییییییییییی با هر سیلی که لوهان میخورد من اینور داغون میشد واییییییی خدا
  سهون خییییییلیییییییییی حالانمیشه هم چیزی بهش گفت والا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 33. وووااااای لولو م عزیزممممم.چقدرتحت فشاره.سهون به چهحقی لوهان رو زد؟یعنی چه؟اااااا مگرمیشه خانوداشو فراموش کنه؟عجبا.سهون چش شده؟حالا بعد پشیمون میشه اححححح

 34. وووااااای لولو م عزیزممممم.چقدرتحت فشاره.سهون به چهحقی لوهان رو زد؟یعنی چه؟اااااا مگرمیشه خانوداشو فراموش کنه؟عجبا.

 35. وووواااااااووووو…..محشر بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gifینی با تمام وجود دلم میخواد عین سهون لوهانو بزنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif….اخه بشر این چه کاریههههه؟؟؟؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gifولی خداییش سهونم….ببخشیدا….وحشیهههه…مگه عروسک گیر اوردی همینجوری سیلی میزنی واسه خودت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif…ای باو…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gifدر هر صورت خواهرگلم طبق معمول محشرو پرفکت عمل کردی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif..راستی گفتم لولو رو به موت…الان شما مرده تصور بفرمایید/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gifخخخخخ اره دیگه همین….رمان نوشتم واسه خودم….در هر صورت خیلی ممنون که اینقد سریع گزاشتی…بازم بزار همه از درد به خود میپیچیم (معتادیم دیگه…چه میشه کرد )/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gifبووووس مرسی عاولی مثه همیشه…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 36. سهونم ناناحت شد
  لوهان از اول هم اشتباه کرد…
  من کلا لوهان دوست ندارم…’___’
  فقط سهون و کایی
  ممنون اجی عالی بوووووووود
  بوووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bubble-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif

 37. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif لولووووووووووووووووووووووو هههههقققققققققققق
  سهون قاشق داغ کردم الان میام میچسبونم رو دستت چرا اون بدبخت و زدیییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  خانواده ی لوهان چرا همچین کردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  از جونگده انتظار این رفتارو نداشتم من بچه مو درست تربیت کردم این ژنش به بابا کریسش رفته شرمنده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  ممنون سمیرا جون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif

 38. اوه سهووووووووووووون خودتو مرده فرض کننننننننننننننننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  میکشمتتتتتت تو لولوی منو میکنیییییییی بیشعوووووور/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  لوهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان عاقا بخدا منم اینجا از سهون ترسیدم. .ینی اوبوهتتت(درسته؟؟؟)
  اجییییییییییییییییییی کم بووود ادامهههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  تا قسمت بعدی من دیوونه میشم ادامه موخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif

 39. جونگده.لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif
  لوهان درحال فرار/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif..دقایقی بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  سویون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  لوهان .سویون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  مامان لولو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif<img class='wpml_ico' alt='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif' src='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif'
  لولو جلو اینه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  سهون .لولو= توضیع بده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif<img class='wpml_ico' alt='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif' src='/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif' بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  دعوا..سهون لولو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif..بعد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif جواب بده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  لولو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  اوهوم اوهوم …خسته نباشم
  حالا قیافه من در این قسمت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gifروحم شاد و یادم گرا می باد
  ولی خدایی سهون سره لولوم داد زددددددد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif…ههوهوووووووووی سهون لولوم مگه بیصاحابه گ داد زدی..دادت بگناررر
  زدیشششششششششششششششششششششش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif…این الان منم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gifسهون مرابقب باش گیرت نیارم ک کارت زاره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  من برم ب لولوم برسم زیره چشاش بادمجون رشد کرده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  سمی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (33).gifادامه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  یادش بخیر ..اینو همیشه برا سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif میزاشتم الان دیگه وحشی شده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

 40. vaaay gereftanesh ey daaaade bidaad…baba dokhtaretetono nemikhaad khho zoreeee ahhh
  ooof khoda sehun omad…besmelaaaa sehuuun ch vahshatnak sshodeeee ya khodaaaaa….sehun azizam arom bash babaaa
  voooy ch khasheneee bicharee luluuu
  yaaa ehuuun kho bezar tozih bede…sorateeesho daqon kardiii heeeq heeeeq…khoda be luhan sabr bede morde az tars heeeeq sehun asabani nasho dggg kheli bad mishiaaa luhan gona dare kho delessh tang mishee heeeq
  mrccc ajiii foqolad eboood xoxo:***

 41. چقد معررررررکه بود….. عاااالی… بی نظیر….. تک…. خوبه حالا لویی برگشت فک میکردم نمیتونه برگرده …. سهونم که ماشالا صورت لولو رو‌ داغون کرد…… مرررررررسی آجی

 42. وااااای من هنگ! میدونستم سهون قاطی میکنه ولی ن ب این شدت ! سهون سالاریه عایا ؟! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  من خیلی شکه شدم. لوهان ی دس کتک تو خونه خورد ی دس هم سهون خوروند بهش ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  آهاااای سهون خان مظلوم گیر آوردی ؟ لوبیا صاحاب داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  آجی جونم تبریک فیکت تاثیرشو رو من یکی ک گذاش ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  من شدیدا ادامه میخام اونیییییییییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  شعارمم عوض کردم سمی جون سمی جون سمی جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 43. وووای منم درد گرفت اساسی
  فکر نمیکردم سهون اینجوری بشه
  این سویون بمیره از دستش راحت شم من چقده لوسه….
  چقده حرص خوردم این پارت رو خوندم…
  یه سوال واقعا تو ژاپن میشه که پسر و پسر باهم ازدواج کنن؟

 44. وااای لوهاااااااااااااان بمیرممممم برات /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  از اولشم می دونستم این سهون دست بزن داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif
  آخه لولو خودش کم تحت فشاره .. حالا این سهونم به جای اینکه بش دلداری بده از اون طرف اضافه شد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  دوس دارم ببینم بعدش به خاطر این رفتارش عذرخواهی می کنه و پشیمون میشه یا نه .. فک نکنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  مرسی سمیرا جون عالی بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: