EP 31 (شکست) BREAK

سلام دوستان اینم قسمت 31 

خب توجه کنید قسمت 32 رمزداره من دفعه ی قبل رمزو به همه دادم و حواسمم بود کیا رمز گرفتن و دیگه پیداشونم نشد و فک کردن قسمت رمزیا تموم شده خب کسایی که برامون نظر گذاشتن درخواست بدن منم با کمال میل رمز رو براشون میفرستم  

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

طراح پوستر:السا

آه بلندی از روی بغض کشیدم و نشستم رو زمین…باورم نمیشد…من در حدی جلوی سهون ضعیف بودم که سهون جرات کرده بود دو بار بهم سیلی بزنه…دستمو رو صورتم گذاشتم و گریه کردم….آخه چرا؟ سهون که منو دوست داشت یهو چش شد….
اینقدر فکرای احمقانه کردم که رو همون زمین سرد داشت خوابم میبرد که سهون بلندم کرد و رو تخت گذاشت اصلا نمیخواستم چشمامو باز کنم
سهون دکمه های لباسمو باز کرد و پیرهنمو از تنم دراورد و لباس خوابمو بهم پوشوند قلبم تند میزد سهون سینمو بوسید:قلب جوجوم چه تند میزنه
چشمامو باز کردم:به من دست نزن
سهون خندید:چرا؟ چون زدمت؟ من همه ی اینا رو به خاطره خودت میگم دیدی که امروز چه بلایی سرت اومد اگه من نبودم یا دیر میرسیدم معلوم نبود باهات چیکار میکردن…
بغضم ترکید و شروع کردم به هق هق کردن
سهون آه کشید و سرشو پایین انداخت…مثله بچه ها گریه میکردم دسته خودم نبود انگار قلبم یخ زده بود…
سهون دستشو زیر سرم گذاشت و آروم بغلم کرد سعی کردم از بغلش بیرون بیام ولی نتونستم….
سهون:عزیزم گریه نکن…ببخشید…اون لحظه در حد مرگ عصبانی بودم اصلا نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم.
-دیگه…هیچی برام مهم نیست…
سهون:معذرت میخوام لوهان
از بغلش بیرون اومدم:نه…اتفاقا خیلی هم کارت عالی بود به خودت افتخار کن…
سهون از رو تخت بلند شد و رفت بیرون…به آینه نگاه کردم صورتم سرخ بود آه کشیدم سهون سه تا آبمیوه برام آورد و رو میز گذاشت با یه دستمال مرطوب برا پاک کردنه خونه صورتم…
سهون:لوهان بخواب
با اخم بهش نگاه کردم:میشه بزاری بخوابم؟؟
سهون:اینجوری نمیشه صورتت خونیه بگیر بخواب…
از رو ناچاری سرمو رو بالشت گذاشتم سهون دستمالو کشید رو لبم
-آآآ…میسوزه
سهون همه جای صورتمو پاک کرد و گوشه ی لبم هم چسب زد…
سهون:حالا خوب شد اینارم بخور بعد بخواب
خیلی تشنم بود یکیشونو سریع خوردم و رفتم زیر پتو و پشتمو به سهون کردم…
سهون دستشو رو کمرم کشید:لوهان
-دستتو بردار
سهون:من که عذر خواهی کردم…
آه کشیدم:مهم نیست من الان تو رو یه هیولا میبینم
سهون خندید:همه به من میگن خوشتیپ تو به من میگی هیولا؟
پوزخند زدم:چون اون روی واقعیتو ندیدن
سهون:گفتم که عصبانی بودم…لوهان من اینهمه بهت گفته بودم خانوادتو فراموش کن تو بازم رفتی اونجا؟
-اونا خانواده ی منن
سهون:اینارو باید قبلا فکرشو میکردی نه الان
اشکامو پاک کردم:من فقط میخواستم پدرمو ببینم نمیدونستم قراره اینجوری بشه
سهون:اگه به خودم میگفتی منم باهات میومدم اونوقت اون پسره ی الدنگ هم جرات نمیکرد دست روت بلند کنه
-در هر صورت مشتای اونو میتونم فراموش کنم اما سیلی های تو رو عمرا
سهون دستشو دور کمرم حلقه کرد:چیکار کنم فراموششون کنی؟
-فراموش کردنی نیست سهون
سهون:هر کار بگی میکنم
-لازم نیست شب خوش
سهون گردنمو بوسید خودمو تکون دادم:نکن
سهون:چرا؟ تو که دوست داشتی!
-داشتم الان ندارم دس از سرم بردار
سهون:لوهان دو تا سیلی اینقدر هم چیزه عجیبی نیست که من دارم دو ساعت نازتو میکشم…
-هووووووف…میشه من برم رو کاناپه بخوابم؟
سهون اخم کرد:نه لازم نیست من میرم اگه خیلی اذیتت میکنم
-آره آره اذیتم میکنیییی برو یه جا دیگههههه نمیخوام ببینمتتتتت
سهون:واقعا؟!
بالشتو محکم پرت کردم روش:برو سهون نمیخوام ریختتو ببینم نمیخواااااام
سهون بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت و درو بست…چند تا مشت به تخت زدم و شروع کردم به گریه کردن….اصلا نمیتونستم اون سیلی ها رو هضم کنم…
یکم گذشت آروم شده بودم همه جا تاریک بود دستمو رو میز کشیدم و چراغ خوابو روشن کردم…سرم به شدت درد میکرد چشمامو بستم و بعد از چند دقیقه خوابم برد……

صبح زود چشمامو باز کردم و سهون رو دیدم که پشتش به من بود و داشت یه سری کاغذو تو کیفش میزاشت چشمامو بستم و خودمو به خواب زدم سهون رو تخت نشست و موهامو نوازش کرد و زمزمه کرد:بیداری؟
جوابی ندادم برخورد لبای سهون رو روی گونه ام حس کردم…اون لحظه خیلی ازش بدم میومد سهون از رو تخت بلند شد و رفت بیرون….
ساعت نزدیکای ١ بود که بیدار شدم سرم به طرز فجیحی درد میکرد رفتم تو وان و آب گرمو باز کردم و چشمامو بستم…حس خوبی بود صورتم هنوز درد میکرد…رفتم جلوی آینه و به صورتم نگاه کردم یکم لبم داغون بود وگرنه مثله همیشه خوشگل بودم….
لباسای تمیز تنم کردم و یه کم به خودم رسیدم….
تا عصر دپرس بودم دلم میخواست با مادرم حرف بزنم میخواستم بفهمم حالش خوبه یا نه ولی واقعا دیگه تحمل یه دعوای دیگه رو با سهون نداشتم…
عصر رو کاناپه لم داده بودم و به تی وی نگاه میکردم که سهون درو باز کرد و وارد خونه شد اصلا سرمم برنگردوندم انگار کسی وارد نشده بود
سهون دستشو دور گردنم انداخت و منو بوسید:سلام عزیزم
چیزی نگفتم
سهون:بهم سلام نمیدی؟
بازم چیزی نگفتم
سهون آه کشید:دلم برات تنگ شده بود…دلم برا چشمای قشنگت تنگ شده بود
اشک تو چشمام جمع شد
سهون رو به روم نشست و دستاشو رو صورتم گذاشت و به چشمای گریونم خیره شد:من…من معذرت میخوام…عشقم گریه نکن خواهش میکنم
-سهون دست از سرم بردار
سهون:لوهان خواهش میکنم…اینجوری حرف نزن
آه کشیدم:سهون من ممکنه حالا حالاها به خاطره این موضوع از دستت عصبانی باشم
سهون:من معذرت میخوام عصبانی بودم باور کن
یه جورایی دلم براش میسوخت
سهون یه جعبه ی شیک رو پام گذاشت:اینو برا تو خریدم بازش کن
اشکامو با دستم پاک کردم و به زور لبخند زدم
سهون: خوشت میاد مطمعنم…بازش کن عشقم…
نمیخواستم دلشو بشکونم چون هنوزم در حد مرگ دوسش داشتم….
دستمو رو جعبه گذاشتم و بازش کردم چشمام ۴ تا شد تو جعبه یه توپ فوتبال خیلی زیبا بود
سهون:قشنگه؟؟ دوسش داری؟ اینو برا این خویدم که منو ببخشی و گذشته رو فراموش کنی
توپو رو پام گذاشتم همیشه از دیدن توپ فوتبال ذوق زده میشدم اون موقع هم این احساسو داشتم
سهون لبخند زد:پس دوسش داری
بینیمو بالا کشیدم و آه کشیدم
سهون دستامو گرفت و بوسید:بازم معذرت میخوام عشقم…حالا میای بغلم؟
از رو کاناپه بلند شدم و رو پاش نشستم…سهون محکم بغلم کرد و خندید:آآآه…چقدر بده وقتی نمیزاری بغلت کنم…الان واقعا حس خوبی دارم….
دستامو دور گردنش انداختم و زمزمه کردم:سهون
سهون:جونه دلم
-توپی که برام خریدی…خیلی…قشنگه
سهون خندید..منو از خودش جدا کرد و آروم لبامو بوسید
دستمو رو لبم گذاشتم:آآه
سهون:درد میکنه؟
سرمو تکون دادم:به لطف تو آره
سهون:ولی همشو که من نزده بودم
دستمو رو توپ کشیدم و چیزی نگفتم
سهون: واقعا حرفی ندارم چون….
سرمو بلند کردم:نه سهون همه چیو تقصیره خودت ننداز…من خیلی فکر کردم هم کاره من اشتباه بود هم تو…من باید به حرفت گوش میدادم تو هم نباید اینجوری عصبانیتتو سره من خالی میکردی
سهون:میدونی وقتی عصبانی میشم دیگه کنترلمو از دست میدم…خودمم خوشم نمیاد اینجوری باشم ولی…
-باید خودتو درست کنی سهون
سهون:باشه عزیزم تو فقط بخند قول میدم آدم شم
لبخند کمرنگی زدم:عیبی نداره…برو لباساتو عوض کن و بخواب ممنون بابت توپ میبرمش کلاس
سهون خندید و بغلم کرد:باشه هر چی تو بگی زندگی من
از رو پاش بلند شدم و رفتم اتاق خواب و رو تخت دراز کشیدم هنوزم نمیتونستم فراموشش کنم اما باید سعیمو میکردم…سهون بعد از یه ربع از حمام درومد و با حوله نشست رو تخت
سرمو برگردوندم:سهون…اومدی؟
سهون لبخند زد:میخواستم تورم با خودم ببرم اما دیدم خوابیدی
-من صبح رفته بودم سهون
سهون صداشو صاف کرد:اهم…میخوام کنارت بخوابم میزاری؟
تعجب کردم:با حوله؟
سهون:خب…آره
-پاشو لباساتو بپوش بعد بیا استراحت کن
سهون از پشت بغلم کرد و خودشو رو تخت کنارم جا داد
اعتراضی نکردم سهون بینیشو رو صورتم گذاشت و نفس عمیق کشید:وااای چه بوی خوبیییی
به توپم نگاه کردم که هنوز تو بغلم بود سعی کردم رو اون تمرکز کنم تا تحریک نشم
سهون لباشو رو گوشم گذاشت و زمزمه کرد:لوهااان
-هوووم
سهون:میخوامت
-حوصله ندارم
سهون لاله ی گوشمو آروم گاز گرفت
-نکنننن
سهون:بزار تی شرتتو درارم
اخم کردم:برا چی دراری؟؟ ولم کن سهون
سهون تی شرتمو بالا داد و دستشو رو بدنم کشید
-یااااا نکن….دوس ندارممممم
سهون لباشو رو نوک سینه ام گذاشت دستمو رو شونه هاش گذاشتم و هلش دادم:یااااا نمیخوااااام…الان دوست ندارممممممم
سهون:الان دوست نداری؟ من دوست دارم…لوهان من که معذرت خواهی کردم…به غلط کردن افتادم چرا هنوز از من بدت میاد؟
داشتم زیاده روی میکردم به هر حال اون هزاربار ازم عذرخواهی کرده بود بلند شدم و رو تخت نشستم
سهون:باشه…نمیخوام اذیتت کنم میرم رو کاناپه بخوابم
دستشو گرفتم:سهون
سهون برگشت:بله
-بشین لازم نیست بری من تو رو بخشیدم ولی فقط این یه بارو
سهون رو تخت نشست:میخوام بازم مثله قبلت باشی
سرمو تکون دادم:باشه……..

Print Friendly

209 Responses

 1. سلام سمیراجون.من تازه با فن سایت و داستانات آشنا شدم به نظرم نویسنده فوق العاده ای هستی.موندم چرا رمان نمینویسی خودم همشو میخرم خخخخخ.
  میشه رمز قسمت 27 به بعدو برام بفرستی دارم دیوونه میشم
  09379302364

 2. عالییی بود،شخصیا لوهان وسهون به نظرم نازن
  خخ منم مثله بقیه رمز میخوام داستانات عالین همه داستاناتو خوندم امیدوارم بازم بنویسی
  09016705569

 3. من الان دارم میمیرم خواهش میکنم قسمتای قبلو ک ندادی مال اینو بفرست
  تقسیر من چیه دیر کشفت کردم
  خواهش ، یکنم بفرست اینم شمارمه
  09339075708

 4. وای عالیههههههه…قبلا تعریفشو شنیده بودم اما هیچ وقت حوصله ام‌ نمیشد!!چون ۱۰۰تا قسمته!!!اما واقعا قشنگههه…اگه تمام رمزارو هم برام بفرستی ممنون میشم

 5. وای عالیههههههه…قبلا تعریفشو شنیده بودم اما هیچ وقت حوصله ام‌ نمیشد!!چون ۱۰۰تا قسمته!!!اما واقعا قشنگههه…اگه تمام رمزارو هم برام بفرستی ممنون میشم

 6. من فقط یه چیزی میگم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

  لوهان خاک تو سرت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

  خمین/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (33).gif

  مرسیییییییییییییی خیلی خوب بود گناه داره این سهون به خدا درست نیست که من شبانه روز بهش فحش بدم بدبخت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

  میسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif

 7. آخخخخخخخخخخخخخخخخخ سمیرا اونی ی بارم ی کار کن لوهان اینو بزنه من دلم خنک شه ببین من بچه ام گناه دالم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifخخخخخخخخخخخخخخخخخ جونگده منم ک تو همه داستانات هست دیگه کلا عاشقتم ممنوننننننننننن عالی مث همیشه./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif

 8. وااااای لوهان ما یه چی بگم حرفی ندارم امیدم به بکهیونه (عشقم ) اگه اونم کاری نتونست بکنخ اخرش دیگه لوهان خودکشی چیزی میکنه. سهون که هیچی دیگه اخرش ولش میکنه. امیدوارم به خوبی و خوشی تموم بشه راستی رمز داستام رو میخوام.
  [email protected] خواهشا بفرست سمیرا جون من نخونم دق میکنم.

 9. Avatar for Admin ♛ Samira[email protected]

  وای چه قدر سهون نازشو کشید تا ببخشتش البته سهونم کار بدی کرد نباید میزدتش.
  اجی رمزو میدی؟

 10. آخــــــــــی سهونی چقدر قشنگ منت کشی میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  لوهان عزیزم حتما خیلی عذاب میکشه..هم به خاطر خانوادش هم به خاطر اخلاقای عجیب سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  سمیرا جون بی زحمت برا منم رمز رو بفرست/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif
  مرسی عزیزم عالی بود مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 11. بی دلیل زدتش..نباید لولو ببخشدش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  ولی عشقم توپو دید از خود بی خود شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  وایییییییییییییییییییییییییییییی باز رمزییییییی من مرگ..از وایبر ازت مییگیرم اونی جونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  خسته نباشی عشقم ممنون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 12. چیییییییی .. لوهان آشتی کرد ؟؟؟!! من جای لوهان بودما تا چند روز هیچ کاری به کار سهون نداشتم .. این معذرت خواهی ها نمی تونه اون سیلی ها رو توجیه کنه .. آخه آدم کسی رو که انقد دوس داره اون جوری می زنه .. اونم اول ازدواج ..
  ولی به سهون میاد ناز بکشه ها خخخخخ .. مخصوصا ناز لوهانو ..
  عزییییزم توپ فوتبال .. عاشق کادوش شدم ..
  مرسی آجی خیلی قشنگ بود .. منم رمزززز .. به ایمیلم بفرست لطفا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 13. لوهاااااااااااااااان؟؟؟ به همین سادگی!!!!!!!!!!!!!با یه توپ فوتبال ساده؟؟؟؟
  واقعا متاسفم بزات…….یعنی دراین حد عشقش چشاتو کور کرده نچ نچ نچ
  ممنوتن خیلی قشنگ بود
  منم رمز میخوام برای منم بفرس لطفا …….ممنون

 14. سلام اجی به نظرم دلیل بدبختیه لوهان خودشه نه پسر من ….در ضنن اون سیلیاحقش بود تا لولو باشه سهونیمو اذیت نکنه مرسی اجی منم رمز میخوام بووووووس گنده از لپات

 15. سهون جان!!! برادر من!!! چرا عاقل کند کاری ک باز آرد غلط کردم؟!!!
  اون دستتو یه ذره کنترل میکردی ک اینجوری به زجه زدن نیوفتی خو!!!
  چقده این لوبیا دلش بزرگه!!! همه رو میبخشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  سهون یه بار دیگه دست رو این بچه بلند شه من میدونم و تو!!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif

 16. وای من تو همه قسمتا نظر میذارم بازم اخر از همه باید بهت اس بدم ک رمز میخوام چرااااااا واقعا تو یه قسمت بدون نظر مننننننننن یافتی باخبرم کن
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif

 17. اصلا مگه داریم همچین چیزى ؟ با یه توپ آشتى کرد ؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif لولو این جا چند سالس دقیقا ؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  یه حسى میگه سهون لوهانو فقط واسه نیازش میخواد آخه بلافاصله تا آشتى کردن میخواد ترتیبشو بده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif اگه سهون بخواد فقط ازش استفاده کنه و بعد یه مدت بزارتش کنار خودم میکشمش . کم موضوعى که نیست احساسات لوهانه . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif خلاصه من گفتم دیگه با خودتونه اگه بى پیشى شدین . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  خیلى عالى مینویسى ممنون از زحمتت واسه این داستان . خدایى خیلى داستان توپ و باحالیه آدم حسابى جذبش میشه . میشه به منم رمز بدى ؟ 09194454067 میدونم زحمت زیادى داره ولى لطفا زود بزار من دارم میمیرم از فوضولى تازه بکى هم نیومده ما یکم از نقشش سر در بیاریم . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif

 18. اشتی کرددددددددددددددددددددد
  با یه توپ…چرا لوهان اخه چرااااااااااااااااااا
  خذا به داد کتک برسههههههههههههه
  ممنون عزیزممممممممممممممممممممممم عالی بود عالیییییییییییییی
  یعنی نمیدونم چطور بگم عالیییییییییییییییییییییییییییی
  اجی رمز و یادت نره به منم بدی
  فداتتتتتتتتتتتتتتت…مرسی عشقمممممممممممممم

 19. سمیرا جان هنوز خیلی دیگه مونده تا شکست تموم شه آخه من میخوام وقتیکه تمومش کردی شروع کنم خوندن البته میدونم در حین نوشتنت اگه حمایت کنیم خیلی بهتره اما من با تموم شدش راحتترم در ضمن تو هر پارتم بعد از اینکه خوندم حتما کامنت میذارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif موفق باشی عزیزم

 20. الهی قربون این دوتابرم من… دعواکردنشونم ب آدمانمیخوره.. لولوهنوزعصبانیه….ایشالاقسمت بعدسهون جبران کنه صلوات…….راستی آجی رمزوواسه من یادت نره…شمارمم تاحالاصدباردادم بازم میدم09131468425/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif

 21. لووووهااااان نبخششششش میخووواداذىتتت کنه خوووو.اغاولى وقتى زددش ابوهتش منم گرفت چه برسه به لوهااان.اغااولى سهون مشکل عصبى اى چىزى داره ؟؟؟؟؟

 22. Luhannnn bemiram soratesh khoni shode boood/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  Sehun bazam luhano mizaneee?/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  Age 1 bar dg luhano bezane mn asaB misham dg gonah dare khob/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  Vali luhan karesh eshtebah nabod chon delesh tang shode bod/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  MerrC khaili qashang bod
  Man shomarato daram to viber behet pm midam merC^-^

 23. کار لوهان خیلی درست بود…خوشم اومد!لایک داری لولو….
  اینجوری دیگه سهون پررو نمیشه….
  اوخی!!!!!!دلش تنگ شده بود دیگه طاقت دوری نداشت زودی بخشیدش!!!!!!!چه قد متواضع!!!!!!!!
  وایییییییییی!منم عاشق توپ فوتبال گوگولیم!!!!!!!اصلا خیلی عشقن…….یکی توپ فوتبال یکیم کتونی خوشگل…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  آجی سمیرا!مثه همیشه پرفکتیییییییییی!!!یه دونه ای ……….به جون لولو!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  …..منم رمز موخوام….ایمیلم:[email protected]
  متچکر!

 24. salam aji joonam akhjoon ghesmate jadid hanooz nakhondamesh vali midonam ghashange rasti mishe ramzro vasam be gmailam befresti..man chon vase daneshgah miram shahrestan faghat akhare hafte ha hastam age didi faghat akhare hafte ha miyam narahat nashi ajii joonam man ashegh neveshte hatam khob dege beram ke shab biyam bekhonamesh…booooooos/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 25. اوووووووووو…..لولوی بیمزه لوس…..ولی یکم فقط یکم حق داشت….بنده خدا پیشی کچل کرد خودشو…..شمرم بود تاحالا بخشیده بود…./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif
  والا به خدا……..دیگه اینکه سمیرا جون خواهر گلم مثه همیشه محشر بودی که این دیگه گفتن نداره…و….همین دیگه…زود زود بزار حالمون خوب شه….بوووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif

 26. مرررررررررررررررررسی.. سمیرا جونم عالی بود مثل همیشه.. خیلی خوب بودش.. لولو کوشولو چه ذوقی کرد با توپش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بازم ممنونم عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 27. ایییییییی جوووووووووووونم لوهانمممممممممم همیشهههههه مهربون بوده و هستتتتتتت قربون قلبش برم که اینقد مهربونه و سهونمو بخشیددددددددددد بچه ام بدجوری عاشقهههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  واقعااا سهونم عاشقههههه؟؟؟من فکر میکنم یا بیش از اندازه عاشق یا بیش از اندازه زرنگههه نمیدونم حس خیلی خوبی ندارم اجی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  اجی جووووووونم الهیییییییییی قربونتتتتت برمممممم که اینقد منظم اپ میکنی ینی عاشقتمممممممم مغسییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  همیشه گل بودی و هستی واقعا ازت ممنونم بووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  داسی هم که اصلا نمیخواد بگمم بینظیرهههههههههههه DAE BAK♡♡♡من همیشهههه عاشق داسی هاتم حالا هرجور باشه چه غمگین چه شاد میدونم که عالی هستی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  اجی خوشملممممممممم بوووووووووووس مغسیییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 28. سلام آجی جونم…. چطوری؟؟…. عااااااااااالی بود …… مثل همیشه……. سهون اصن بهش نمیاد اهل ناز کشیدن باشه…. عین یخ سرده….. ولی خوشتیپ..‌‌ لوهانم که قیافش برای ناز کردن آفریده شده از بس نازه…… مررررررررررسی آجی منم رمز موخوام… تنکیو

 29. خخخخخخخخ آجی عکسمو حال کن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  سهووووووووووووووووووووووووووووون خیلی خوب آدم گول میزنیااا میخوایتم یه چیز دیگه بگم ولی حس کردم به لولو بی احترامی میشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  نوچ نوچ لوهان واقعا با یه توپ فوتبال؟؟؟؟؟؟؟؟؟نه به من بگو آخه چرا؟؟؟؟؟؟
  ممنون آجی سمیرا
  منم رمز میخوام به منم میدی آیا؟

 30. لوهان با یه توپ اشتی کردی؟؟واقعاکه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gifولی خوشم اومدلولوخیلی منطقیه قبول کردکه تقصیرجفتشون بوداین قضیه ها/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif
  من همچنان طرفدارهمسریه خودم هستم تا آخرشم طرفدارش میمونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  هوویی بووووووس بخلللللللللل خسته نباشی ببخشید دیگه امروزاصلاحس کامنت گذاشتن ندارم نیدونم چرا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif

 31. سهون چقدر راحت از دل لوهان در اورد لوهانم خیلی راحت قبول کرد……مرسی عالی بود……میشه به منم رمز بدی؟من یکی دوقسمت نظر نذاشتم چون مسافرت بودم نت نداشتم ولی برای قسمت قبلو با قسمتی که رمزی بود نظر گذاشتم……

 32. خب اینم از نظر من : بسم الله الرحمن الرحیم …. یعنی خاااااااااک بر سرت لوهان /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif با یه توپ خرررر شدییییی؟؟؟؟ چند سالته خاله جون؟؟؟؟؟ یعنی من اگه بودم هاااا قشنگ یه پنج شش روزی به سهون بی محلی میکردم تا دهنش سرویس شه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  ببخشید آجی من سرما خوردم شدید الان اصلا اعصاب ندارم میخوام سر لوهان و سهون خالی کنم. سهون هم دلش برا کارای خاک برسری تنگ شده بوده نه چشمای قشنگ لوهان /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif
  آجی منم رمز میخوام فعلا برم از خودم شکایت کنم بعد بیام یه مقدار دچار خوددرگیری شدم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sj.gif

  • آخه دوسش داره بچه هعییییییییییی
   عشق کور کرده بچمو
   خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ترکیدمممممم
   باشه میفرستم خخخخخ

 33. سلام سلام سلام من اومدمممممممممم. چطوری سمیرا جونم ؟ خوبی ؟ یدروز دوقسمت داستانت رو با هم خوندم ولی یه نظر گذاشتم …. ببخشید…. من واقعا باورم نمیشد سهون لوهان رو بزنه …. واقعا وقتی خوندمش هنگ کردم اونم دوبار . بیچاره صورت خوشگلش نابود شد خلی ذلم برای لوهان سوخید … ولی سهون خان باید میزدش یعنی چی واقعا ؟ چرا بدون اجازه رفته بود . قسمت بعدی هم که رمزیه و کلی باحال دوباره رمزه رو برام اس کن لطفا (09173192550) دستت هم مرسی … ایشالله قسمت های آینده زندگی این دو نوگل شکفته هم شیرین تر بشه… فعلا بای بای دوسییییییی گلم

 34. اخی لوهان گناه داره خب اوناخانوادشن.نمیشه ک کلاولشون کنه.لوهان چرا دیگه دانشگاه نمیره ؟حیف بود.شیومین چیشد؟؟سهون دیگه.حق نداره لوهانوبزنه-_-.یعنی چی که میگه عصبی میشم کنترلمو ازدست میدم؟لوهان باید این اخلاق سهون رو درست کنه
  منم رمززززز
  شمارم09377963788

 35. عالییییییییییییییییی بود اجی … اما خدای خیلی به سهون شک دارم … محل کارش خیلی عجیبه ..
  لولو لوسسسسسسسسسسسسسس چقد خوفی تو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif

  راستی تو چت روم به من رمز دادی ااما یادم رفت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  میشه بفرستی وبمممممم؟ مخسیو

 36. سلام
  من جای لوهان بودم دنیا رو هم بهم میدادن به این زودیا باهاش آشتی نمیکردم… لوهان جان یه خورده قوی باش دیگه … بعد توقع داری بهت نگن دختر باور کن دخترا از تو قوی ترن…
  مرسی خیلی خوب بود
  رمزو به میدی؟
  اینم شمارم09384877402
  راستی کی قسمتاییی که بکهیون وارد عمل میشه میاد؟

 37. oooomluhan looos nasho dg ahhhhe…sehun inhame eltemaset kard ishhh kho sehunam gona dareeee
  heeeq sehun ch dastesh sangine eshqam khkhkh zade luku ro nakar karde akheeeey
  davaa namake zendegie baba iiiim
  mrcc ajii aliii bood
  mishe ramzob manam bedi????????
  shomaram k dari ajii boOos:*****

 38. عاقا ینی من مطمعنم لوبیا ی ذره ام ته دلش ناراحت باشه با قسمت بعدی کلن همه چی حل میشه ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  اینقد ک زود این خودشو وا داد کم کم سهونم رگ خابش دستش میاد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  بعدم اینکه منظور سهون از پسره ی الدنگ چن چن بود دیگه؟! خخخخخخ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  لوهان: یکم لبم داغون بود و گرنه مث همیشه خشکل بودم ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif
  من دیوونه این تیکه شدم ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  بعدم ک سهون چرا گف ب غلط کردن افتادم ؟ من سهون سالاری میخاممم !/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  شعارمم بدم: سمی جون سمی جون سهون سالاری سمی جون ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  اونی جونی ادومه ادومه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 39. چقد عقشم مهربونه من بودم حالا حالاها نمیبخشیدمش قلفونش برممممممممممممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  ینی سهونم واقعا بخاطره عقش این کارارو میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  اجی بکی پس کو چرا نمیاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  باورم نمیشه قسمته 31 هست من میدوسمممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  عالییییییییییییییییییییییییییییی بود هر چند که از لوس بازی خوشم نمیاد ولی نمودونم چرا از این رفتاره لولوم خوشم میاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif
  مغسی اجیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بووووووووووووووووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 40. اخ نباید به این زودی اشتی میکرد…لوهانی یخرده مقاومت کن خو
  سهونم که نمیتونه از اینکاراش دل بکنه تا یه بلایی سره لولوم نیومده..ای خداااا
  قسمته رمزی ینی دیگه کشتش..خدا رحم کنه به من
  اجی دوباره جیمیلمو بدم؟؟ شمارمو واست میفرستم اونجا بهم بده
  [email protected]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: