224 بازدید

EP 28 (شکست) BREAK

سلام بچه ها خوبین؟اینم قسمت 28 داسیمون فقط یه نکته قسمت بعد رمزداره رمزش همون قبلیه اس فقط اینو بگم که تا چند قسمت ما همینجوری رمزی داریم ایندفعه همون قبلیه دفعه ی بعد رمز عوض میشه پس کامنت هاتونو برام بزارید ^____^

طراح پوستر:فاییزه

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

ادامهههههه

صبح چشمامو باز كردم نور خورشيد اتاق رو روشن كرده بود…كله بدنم درد ميكرد به زور چرخيدم سمت سهون و لبخند زدم…سهون خواب بود موهاي نرم و قهوه ايشو از رو پيشونيش كنار زدم…اون واقعا جذاب بود حتي اخم كردنش…
آروم چشماشو بوسيدم سهون چشماشو باز كرد و مثله ابله ها به من خيره شد
سرخ شدم:سلام سهون صبح به خير
سهون چيزي نگفت
-اوووم چيزي شده؟
سهون:چشمامو كه باز كردم يه لحظه فكر كردم فرشته اي به صورتم زل زدي با خودم گفتم اين فرشته تو خونه ي من چيكار ميكنه
خنديدم:يااااااا خخخخ
سهون دستمو كشيد و محكم بغلم كرد و بوسيد:واي لوهان خوشحالم پيشميييي خوشحالم ماله مني
زمزمه كردم:منم خوشحالم سهون خيلي خوشحالم
سهون دستشو رو باسنم گذاشت از خدا خواسته چشمك خفني بهش زدم
سهون خنديد:اهم…پاشو بريم صبحونه بخوريم
-سهووووون
سهون:جونم
-خيلي مسخره اي
سهون:چرا عزيزم؟
لبمو گاز گرفتم:هيچي بيا بريم صبحونه
رفتم سمت آشپزخونه
سهون بدو بدو سمتم اومد و بلندم كرد
-يااااااااا چيكار ميكني؟؟؟
سهون بغلم كرد و منو برد اتاق خواب و رو تخت انداخت
دستمو رو سينم گذاشتم و با چشم هاي گرد نگاش كردم:سهون ديوونه شدي؟
سهون لباسامو دراورد و منو رو شكم رو تخت خوابوند تو دلم جشن به پا بود يه كوچولو برگشتم و به سهون كه داشت لباساشو درمياورد خيره شدم و پاهامو مثل بچه ها تكون دادم
سهون خودشو انداخت روم:تو آخر منو ميكشي با اين خوشگليت…تقصيره خودته كه اينقدر خوشگلي
خنديدم:سهون اوله صبح اين چه كاريه آخه!!!!سهون:گفتم كه تقصيره خودته
از ذوقم بالشته سهونو بغل كردم سهون پشتم خوابيد و………….

اين دومين س.ك.سمون بود دومين باري كه در خد مرگ لذت ميبردم…
سهون دكمه هاي لباسشو بست:لوهان لباساتو نميپوشي؟
لخت رو تخت خوابيده بودم درد داشتم ولي مهم نبود
سهون:لوهان با توام
رو تختي رو كشيدم روم:ميپوشم الان
سهون:پايين منتظرتم
سهون رفت بيرون و در رو بست به زور بلند شدم و لباسامو تنم كردم همه جاي بدنم درد ميكرد موهامو يكم مرتب كردم و رفتم پيش سهون
سهون:چي ميخوري عزيزم؟
-اوووم نميدونم
سهون:هرچي ميخواي بگو برات درست كنم
-مگه بلدي؟
سهون:سفارش ميدم خخخخ
-خسته نباشي خخخخخ
سهون برام نيمرو درست كرد و جلوم گذاشت:بخور عشقم بايد تقويت شي
خنديدم:يااااا خخخخ خودتم تقويت شو جون بگيري خيلي تحرك داشتي
سهون بلند خنديد و به لباسم نگاه كرد:اين چيه پوشيدي؟
به خودم نگاه كردم:مگه چيه
سهون:برو تو آينه نگاه كن خودتو
-وا سهون مگه كورم
سهون:بيا با هم بريم
بهت زده شدم سهون دستمو گرفت منو جلو آينه برد
تو آينه به خودم نگاه كردم پيرهن نسبتا گشادي تنم بود كه تا باسنم بود و آستيناش هم زيادي بلند بود و پاهامم لخت بود
سهون:خب
دستامو جلو دهنم گذاشتم و تو آينه به سهون خيره شدم:خب چي!!
سهون:برام توضيح بده
گيج شده بودم نميدونستم ايراد چيه كه سهون اينقدر جدي بهم خيره شده بود چشمم خورد به پاهام و لبمو گاز گرفتم:سهون پاهامو ميگي؟ من نميفهمم چي شده! خب اگه پاهامه كه خيلي مسخره اس من پسرم و اينجا هم خونه اس كسي نميبينه…كلا مسخره اس سهون
سهون:اين لباسي كه پوشيدي لباس كاره منه
دستمو جلو دهنم گذاشتم و خنديدم
سهون:الان چي خنده داره؟
خندم محو شد
سهون:اين كه لباسه منو پوشيدي و چروكش كردي اونم بي اجازه!
سرمو پايين انداختم:سهون معذرت ميخوام…فكر نميكردم لباس كارت باشه ببخشيد
سهون چيزي نگفت و رفت سره ميز نشست سريع رفتم تو اتاق خواب و دكمه هاي پيرهنه سهون رو باز كردم و پرتش كردم رو تخت
سهون درو باز كرد و وارد شد بهش اهميت ندادم كمدو باز كردم و تي شرتمو برداشتم با يه شلوارك و خواستم برم بيرون كه سهون دستمو گرفت:كجا؟!
-ميرم لباس عوض كنم
سهون:همينجا عوضش كن
-نميخوام
سهون:اينجا يه اتاق خواب بيشتر نداره
آه كشيدم:برو بيرون تا عوض كنم
سهون خنديد:تو همسره مني از ديشب دو دفعه لخت ديدمت حالا از من خجالت ميكشي؟
پوزخند زدم:نه خجالت نميكشم…
سهون:لوهان
دلم نميومد جوابشو بدم
سهون:لوهااان
-هووم
سهون:ازم ناراحتي؟
-چرا دروغ بگم آره هستم واقعا انتظار نداشتم به خاطره يه پيرهن اينجوري باهام رفتار كني
سهون محكم بغلم كرد و موهامو بوسيد:عزيزم ناراحت نشو من واقعا منظوري نداشتم
-باشه عيبي ندارم الان پيرهنتو ميشورم و اتوش ميكنم…
سهون:لباساتو بپوش سرما ميخوري
تي شرتمو پوشيدم و شلواركمم تنم كردم سهون همچنان به من زل زده بود
پيرهنشو از رو تخت برداشتم:ميرم بشورمش اجازه هست؟
سهون خنديد و دستشو رو صورتم گذاشت:عشقم چقدر زيبا شدي
آه كشيدم
سهون:لوهان…
به چشماش خيره شدم:بله
سهون كمدشو باز كرد و چندتا بليز و لباس زير از توش دراورد و گذاشت رو دستم بهت زده به لباساي كثيف نگاه كردم:اينا چيه!!!
سهون:تو كه ميخواي لباسمو بشوري خب اينارم بشور و اتو بزن
چندبار پلك زدم و از روي ناباوري خندم گرفت:چييييي؟؟؟؟؟!!!!!
سهون:بشورشون
لباسارو انداختم رو زمين:مگه من زنتم؟؟؟
سهون:زنم نيستي ولي همسرمي
-به من ربطي نداره لباساتو خودت بايد بشوري نه منننننن
سهون:ببينم تو كه نميخواي بشوريش
-يااااااااااااا
سهون:منظورم ماشين لباس شويي بود اشتباه گفتم تو
چشمام گرد شد:هاااا
سهون خنديد و لبامو بوسيد:بدشون من خودم ميندازمشون ماشين تو برو عزيزم
سهون خواست بره كه صداش زدم:سهون
سهون برگشت:جونم
-لباسارو بده من…خودم ميبرمشون
سريع لباسارو گرفتم و بردمشون بيرون از كارم خيلي بدم اومد حتي فرصت ندادم سهون حرفشو بزنه خيلي تند رفتار كردم
لباسا كه خشك شد همشونو اتو زدم تا شايد از دلش دربياد سهون وارد اتاق شد و از پشت بغلم كرد:خسته نباشي عزيزم
-سهون اين آخرين باره كه اينكارو كردما
سهون گردنمو بوسيد:باشه عزيزم همشو خودم ميشورم و اتو ميكنم
خنديدم:آفرين پسره خوب….خب اينم لباسات
سهون:خب امروزو تعطيلم هر جا بگي ميبرمت
-اوووم…نميدونم…
سهون:كجا دوست داري بريم؟شهربازي سينما پارك باغ وحش كنار دريا
-سهون بريم باغ وحش؟
سهون تعجب كرد:باغ وحش؟؟
-آره من تا حالا اونجارو نديدم
سهون:مگه ميشه؟
-بابام منو اونجا نميبرد ميگفت مريض ميشي
سهون:خودم ميبرمت عشقم
بغلش كردم:دوستت دارم
سهون لبخند زد:منم دوستت دارم حالا پاشو حاضر شو
با خوشحالي يه دوش گرفتم و لباسامو پوشيدم سهون با دهنه باز نگام ميكرد
تعجب كردم:سهون چيزي شده؟
سهون:تو خيلي خوشگلي
سرخ شدم:ممنون
سهون بهم نزديك شد عقب عقب رفتم و چسبيدم به ديوار سهون دستاشو دو طرفم رو ديوار گذاشت و به چشمام خيره شد:واااي چه چشماي قشنگي
نميدونستم كجارو نگاه كنم:سهون دير نشه!
سهون بينيشو به صورتم چسبوند و نفس عميقي كشيد:واووو چه بوي خوبي ميدي
بدنم مور مور شد…زمزمه كردم:درشون بيارم؟
سهون:چيارو
لبخند بزرگي زدم و چشمامو بستم:لباسامو
سهون:كه چي بشه!
-كه هر كار كه دوست داري باهام بكني
سهون محكم لبامو بوسيد:يااا چشماتو باز كن چقدر سريع ميري تو حس
چشمامو باز كردم:هااا
سهون خنديد و دره گوشم زمزمه كرد:شب حسابتو ميرسم
لبمو گاز گرفتم:تا شب چه جوري صبر كنم؟
سهون صداشو صاف كرد:اهم…خب خب ديگه بسه بريم؟
-يااااااا
سهون:يااا نداره!! بدو كفشاتو بپوش بدو
با بي ميلي كفشامو پوشيدم و رفتم جلو در اصلا تو حال خودم نبودم نميدونم چم شده بود ولي دوست داشتم همش رو تخت باشم….
سهون ماشينو روشن كرد و حركت كرد
-سهون
سهون:جونم
-گوشيتو ميدي!
سهون:چرا؟!
-به مامانم زنگ بزنم ببينم بابام حالش چطوره
سهون:با گوشي نميشه پيدامون ميكنن
-سهووووون
سهون:همين كه گفتم
-من بايد باهاش حرف بزنم
سهون:تلفن عمومي گير آورديم اونوقت
سرمو تكون دادم:باشه
سهون:مگه قرار نبود فراموششون كني
-خب فقط ميخوام يه خبر ازشون بگيرم نميخوام كه ببينمشون
سهون:همين خبرگرفتنات برامون دردسر ميشه
چيزي نگفتم
سهون دستشو رو پام گذاشت:خب اول كجا بريم!
-اوووم…نميدونم هر جا كه خودت دوست داشته باشي منم ميام
سهون:بريم سينما!
-فيلم چي؟
سهون:نميدونم ميريم اونجا هر كدومو خواستي ميريم ميبينيم
-باشه سهوني…ياااا دستتو بردارر
سهون خنديد:از دست تو
-آخه نميدونم چم شده اين روزا قيافتم كه ميبينم تحريك ميشم
سهون:اي بابا چرا آخه؟!
-چرا نداره تو نميشي؟
سهون پيچيد تو يه خيابون
-سهون با توام
سهون:من نه مثله تو ولي گاهي وقتا كه معصومانه بهم زل ميزني يا وقتي بدنتو ميبينم واقعا نميتونم خودمو كنترل كنم
-راستي دوس داري موهام چه رنگي باشه؟
سهون:از اين يه خورده روشن تر چون چشمات يه كوچولو روشنه يعني آفتاب كه به چشمات ميخوره كاملا مشخصه كه چشمات تيره نيست به نظرم موهاتم يه كم روشن تر باشه عالي ميشي گرچه الان زيبايي
خنديدم:مرسيييي
سهون ماشينو پارك كرد:خب پياده شو
خوشحال و خندون از ماشين پياده شديم و با هم سمت سينما رفتيم……

Print Friendly, PDF & Email


168 Responses

 1. عالی من تازه به خوندن کردم ولی اونجایی که رمز دار و نتونستم بخونم لطفا رمز هارو به این شماره برام بفرست ممنون میشم 09908393640

 2. اخی عزیزم تاحالا باغ وحش نرفته
  ببرش سهونی بچه رو یکم فکرش ازاد شه همش درگیر سهون نباشه.ککککککککک
  مرسی ابجی
  منم رمممممممممممممممممممممز
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 3. وا چرا سهون سره یه لباس اینجوری کرد؟من رمز، هفته پیش گفتم آجی، چون هنوز دستم نرسیده بود نیومدم ادامشو بخونم ولی دیگه نتونستم تحمل کنم اومدم ولی رمز ندارم،اینم شماره09354432489

 4. وسلام اونی.من رمزو نگرفتم .نتونستم تحمل کنم اومدم.ادامه.این قسمتم عالی بود.من که عاشق این فیکم.لطفا رمزو به منم بده./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gifمن بازم میرم ادامه./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 5. من که نتونستم این سهون رو درک کنم تا الان والا معلوم نیست عصبی میشه بعد معذرت خواهی میکنه. اصلا چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif

 6. سهونم الکی شلوغش کردا چرا اونجوری با بچم حرف زد
  اخ اخ خاک تو سر مرد زلیلش کنن چ زودم کوتاه اومد هم شست هم اتو زد
  پسره منه دیگه فرشتس
  آره میدونم ،خودمم نمیدونم با خودم چند چندم
  خخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gif

 7. سهون پررو…یه لباستو پوشیدا نخورد لباستو ک/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  لو هم ک ن به شب قبلش ک میگف الان صب میشه خجالت میکشم ن به این صب اول صبیو…لولو از دست رفت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif

 8. اه په سهون چرا اینجوریه ؟!از خداتم باشه لباساتو ب پوشه
  تا میام یکم ازش خوشم بیاد دوباره یکاری میکنه بهش شک کنم
  من مطمئنم یجای کار میلنگه ببین چقدر دار م میگم

 9. من از حالته منگلی و عقب ماندگی بیرون آمدم
  خیلی این لوهان رو داره بخدا نه ب اون لست ویشو لاو گیم ک اونقدر دردش میآمد ن ی این داسی ک روزی دو باااااارم چیزی نمیگه ک اون سهونه پررو کم آورده جلوش ایولللللللللللللل ایولللللللللللللل داش لویی رو ایول 😛
  ممنون عالی بود خسته نباشی قشنگم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif

 10. سلام سمیرا جون ببخشید یه چند روزی لپ تاپم خراب شد نتونستم بیام واقعا معذرت می خوام. خب حالا نظرم اینه که شغل سهون خیلی کنجکاوم کرد این پسره الان چیکارس واقعا میخوام بدونم. چه اشکالی داره حالا لباس کارشو پوشیده عصبانی شد…میرم بقیه قسمت ها نظر بدم.

 11. کلا تخت خواب نقش مفیدی رو تو داستان ایفا میکنه خخخ…این سهون من بهش مشکوکم برا یه لباس کار چکارا کرد…آین یه خبراییشههههه رو نمیکنه…مرسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 12. سر یک پیرهن سهون…
  عجببببببببببببببب…از حالا شروع شد..
  این سهون یک چیزی هست
  خودم کشف کردم نمیگم اما…
  ممنون اجی جونم عالی بود دست درد نکنه عشقممممممممممممم
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 13. salam golam ghable har harfi mikhastam begam taze emrooz your eyes ro tamoom kardam va on 2 taye ghablam khondam mahshar booooood koli gerye kardam ..dege nemdonam chi begam mekham in shoro konam ama ramze hich ghesmati ro nadaram metoni baram be gmailam befresti akhe man lino…nadaramo miram shahrestan va in tanha rahe ertebatiye mane

 14. سلام من تازه با داستانت اشنا شدم واقعا قشنگه اما من داستانتو با گوشی میخونم برا همین نمیتونم برات نظر بذارم اگه میشه رمز قسمتارو برام بفرست اگه بازم قسمت رمزی داری لطفا برام بفرست ممنون اینم شمارم 09014628569

 15. سهووون چرااا اینقد خشن شدیی عشقممم..خو لباستم پوشید مگه چیهه
  لولوم وایت شستش ا خییی
  وااای سهووون چه جذابهه عشقممم خدااا
  وووی لوهااان چه خوشش اومده ن ب اول که میگف نه اوو نه ب حالاا خخخخ
  مرسییی اجییی عالیی بود

 16. اجی من مررررررررررررررررگ من یه نظر خوشمل و بلند دادم اما مثل اینکه نیومده همون روز که رمز دادی خوندم و نظر دادم اما نیستشششششش ببخشیددددددددد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifخوب شد چک کردمااا
  اجی جوووووونم بینظیرررررر بود مثل همیشهههههه بوووووووس مغسیییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  بابت رمز هم خیلیییییییییی مغسیییی عاشقتممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  هونهانمممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 17. لوهان چیزی به اسم شرم داره؟
  بلده هه جی اش کنه؟ خخخخخخخ
  سهون نقش بلزی نمیکنه بچه از همون اول نشون میده چخ جونوریه خخخخخخ ولی لوهان…ن.چ نوچ نوچ ماشاالله/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif

 18. سلام سمیرا بهم زمان بده بدونم دقیقا چه روزای قسمت جدید میذاری … وایییی فک نمیکردم لوهان هم آره ولی نگو که لوهان “بله” دیگه کارش ار آره گذشته .ای خدا این لوهان ما که با نگاه کردن به قیافه سهون تحریک میشه رو به راست هدایت کن … نه نه نظرم عوض شد اونوقت داستان بیمزه میشه همینطوری عالیه

 19. ای بابا…من که هرچی کامنت بزارم بازم یا تایید نمیشه یا…..یا شایدم اصلابه دستتون نمیرسه….وایییییی ینی دوباره از اول….؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gifبابا سمیرا جون رمزو بهم بده دیگه…..09366781764/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif

 20. سلام من خواننده ى جديدم و عاشق اين داستان شدم . ميشه رمز قسمت قبل رو برام بفرستى ؟ قول ميدم از اين به بعد نظر بدم . 09194454067
  راستى چرا سهون اين قد مرموزه ؟ من ازش ميترسم .

 21. سمیرا جان…خواهر گلم…این نظر کوفتی بنده رو نمیخوای یه جوابی، تاییدی، چیزی بکنی؟؟؟؟
  پوکیدم از بس هی چک کردم باو…اگه نمیدی لااقل بگو نمیدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 22. سمیرا دیگه شک ندارم چیز خورش کردین…اینجوری پیش بره که از لوهان هیچی نمیمونه…الان داغه نمیفهمه داره چه بلایی سرش میاد..
  خدا بهش رحم کنه..
  من همچنان سهون را درنمی یابم..
  مرسی اجی فوق العاده بود…

 23. وا این سهون چرا اینجوریه؟به خاطر لباس عصبانی میشی؟حالا خوبه شغلشم به ما نمیگه…
  لوهان که ماشالله جو گیر در حد چی بگم…
  مرسی خیلی قشنگ بود

 24. لوهان فك نميكردم انقد بى جنبه باشه :‏|‏
سهون يه جوريه حس خوبى بهش ندارم دلم ميخواد خفش كنم
  هعييى آجى مرسى بووووس
  من به خودمم حس خوبى ندارم درواقعيت اصن لوس نيستم خيلى تخسم نميدونم چرا تو كامنت انقد لوس ميشم اگه حالت بد شد ببخش ديگه
  راستى من عاشق داستانتم‏3‏>‏

 25. wow aslan man hangan engari in sehun ye chi be khorde lulu mide in lulu am amade darbiyaram chiro lebasamo asan aliiiiii vali on harkate sehun sare lebasasho harfesh darmorede ta…hrik shakhsiyatesho neshon dad vay bi sabrane montazere gh badam asanam monhref nistama

 26. خخخخخخ لوهانمون از دست رفت…بچم اب ندیده بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shakingh.gif
  دیدین دیدین گفتم سهون یه چیزیش هست…داره کم کم اخلاقایه خاصش دستمون میاد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  اجی مرسی که زود زود اپ میکنی بووووووووووس

 27. نظر قبلیه من اومده ایا ..
  ابجی چرا نظر طولانی میزارم این طوی قاط میزنه ایشششششششششششششششششششش…
  با کله برم تو دیواراااااااااا

 28. سلام . اين داستان معرکست . واقعا معتادش شدم حتى نميتونم صبر کنم دو روز بگذره بعد بيام سربزنم ببينم آپ شده يا نه . هر نيم ساعت سر ميزنم . من از ديروز شروع کردم خوندنش و عاشقش شدم . دروغ چرا ديروز حوصلش رو نداشتم نظر بزارم اما قول ميدم از اين به بعد نظر بدم . ميشه لطفا رمز قسمت قبل رو بهم اس بزنى . 09194454067
  در ضمن چرا بکى مثل پيام بازگانى يه دفعه مياد و ميره ؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif يکم حضورشو پر رنگ کن بچه عقده اى نشه . /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif چرا همش احساس ميکنم سهون عوضى ميشه و ولش ميکنه ؟ اميدوارم اين طور نشه لولو گناه داره .

 29. عالی عالی عالییییییی…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  راستی احی من تا هفته دیگه نه میتونم بیام نت ب پی ام بدم کلا گوشیم خاموشsad
  ولی وقتی اومدم باز برا همه قسمتایی ک نخوندن کامنت میزارم..رمزام بعدا میگیرم ازت….تا هفته دیگه بووووی…ههههههههققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 30. فازی هنرمندم… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  وایییی این لوهان چه خله.. چقد دیوانه هست.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loudlaff.gif
  این سهونم هیی جدی میشه.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  ووااااااااااااااااای مرسییی سمی.. خیلیی باحال بود.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  دستت درد نکنه عزیزممم… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بووووووووووووووووس بوووووووووووس… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

 31. ای لوهان بووووووووووووووووووق…بیتلبییییت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  اهم اهم قربونش برررررررررررررم دلم براش ی ذره شده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif
  اجییییییییییی منم رمززززززززززززز/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  برا قسمت قبلی هر چی تلاش کردم کامنتم نرفت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 32. خخخخخ وای آجیییی انقدر سر اون تیکه که گفت من قیافتم میبینم تحریک میشم خندیدم که نگو /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loudlaff.gif فک کنم سهون اون موقع قیافش این شکلی شده بود : :/
  سهون واقعا باید خدا رو شکر کنه که لوهان پسره اگه دختر بود همین اول کاری حامله میشد اونم ۸قلوووووو /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif من آجی نظرم عوض شد تا حالا فک میکردم سهون یه غلطی میکنه که لوهان ازش جدا میشه الان فک میکنم سهون بدبخته که از دست لوهان سر به بیابون میذاره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif همینجوری پیش بره فک کنم از کمر به پایین فلج بشه… آخه مگه اون بیچاره چقد جون داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif این لوهانم احیانا احساس درد سستی خستگی و اینا نمیکنه ؟؟؟؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif وای عالی بود آجی همینطور ادامه بده تو میتونی من میدونم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif

 33. واااااااای اول صبح؟؟لوهان بدجوری منحرف شده ها.اخی دلم برای مامان بابای لوهان میسوزه.اصلا لولو چرادانشگاه و ول کرد؟؟؟؟؟جیف بود.

 34. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

  vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay samira in luhan marekas kheyli khole

  che sariam mire to hes terekidam onja k goft dar biaram amadas bache faqat bezarish dar miare havakone kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  sehun o luhan kheyli khengan cheqad qashang ham digaro tahvil migiran vase ham noshabe baz mikonan eyne taze aroz domada bia taqviat sho luhan
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk na to taharok dashti sehun vaaaaaaaaaaaay eyne bab esfanjio patrikan in 2ta merccccccccccccccc sami

 35. نچ نچ لوهان دیگه از کنترل خارج شده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  بیچاره سر اون قضیه ی لباس سهون دلم براش سوخت .. این سهونم معلوم نیس چه مدلیه اولش عصبانی می شه بعد می گه ناراحت نشو منظوری نداشتم .. من تو کار این بشر موندم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  ای جانممممم لولو چه زود میره تو حس خخخخخ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  مرسی سمیرا جون عالی مثله همیشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 36. واي من عاشقه لوهانم چقدبچه باحاليه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifواي من مرگ اون تيكه كه گفت خيلي تحرك داشتي ام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif هوويي خسته نباشي /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gifمن برم خونمون ميام بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif

  • ابجی گل گفتی واقعا من داغونه اون تیک شدم../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gifتحررررررررررررررررررررررررک/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
   واقعا من توهر داستانی میخوندم لولو میگفت درد داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gifکلا یجوذری میپیچوند /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
   الان میگه دوس دارم همش رو تخت باشمممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
   نکنه سهون بهش چیزی داده تحریک کننده ای چیزی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
   سمی خیلی عالی بود مرسی ادامه بدههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif
   راسی ابجی الی میشه چند راه موفقیت در اول شدن رو بهم گوشزد کنی../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif
   خیلی سیع میکنم ولی اول نمیشم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ice.gif
   یه چنده را بیاموز بمنه فلک زده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif
   خخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gifمن بروم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gifدر اوفق محووووووووووو شمممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

  • ابجی گل گفتی واقعا من داغونه اون تیک شدم../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gifتحررررررررررررررررررررررررک/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
   واقعا من توهر داستانی میخوندم لولو میگفت درد داره /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gifکلا یجوذری میپیچوند /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
   الان میگه دوس دارم همش رو تخت باشمممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
   نکنه سهون بهش چیزی داده تحریک کننده ای چیزی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
   سمی خیلی عالی بود مرسی ادامه بدههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif
   راسی ابجی الی میشه چند راه موفقیت در اول شدن رو بهم گوشزد کنی../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif
   خیلی سیع میکنم ولی اول نمیشم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ice.gif
   یه چنده را بیاموز بمنه فلک زده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif
   خخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gifمن بروم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (63).gifدر اوفق محووووووووووو شمممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *