EP 26 (شکست) BREAK

سلام به دوستای گلم من اومدم با قسمت 26 داستانمون 

خب توجه کنید قسمت بعدی رمزداره رمز فقط به کسایی که لطف کردن وقت گذاشتن و کامنت خودشون رو برا هر قسمت از داستان برا ما ارسال کردن داده میشه بهونه هم قبول نمیکنم من درس دارم..من مدرسه دارم..خیلی سخته اینجوریه اونجوریه اینا قبول نیست کامنت گذاشتن 1 دقیقه هم وقتتونو نمیگیره من خیلی رو داستانام حساسم چون براشون وقت میزارم پس انتطار دارم شما هم نظرتونو بگین پس اگه دیدین براتون رمز ارسال نشد ناراحت نشین چون این قانونه منه اگرم کسی میخواد رمز براش فرستاده بشه قسمت 25 کامنت بزاره تا براش رمز بفرستم 

برای گرفتن رمز یا از طریق وایبر یا جیمیل یا ایمیل خودتونو برام بزارید..لطف کنید فقط تو این پست درخواست بدید چون پست دیگه ای باشه رمز نمیفرستم

دوستان عزیز قسمت 27 مثبت 19 هستش خواهش میکنم رعایت کنید اگر میبینید اذیت میشید لطف کنید این قسمت رو نخونید 

بفرمایید ادامه

47893780693353114763 EP 25 (شکست) BREAK

 

برگشتم خونه و رو تخت خوابیدم سرم بدجور درد میکرد سهون رو تخت نشست و موهامو نوازش کرد:خوبی؟
رومو ازش برگردوندم
سهون پشتم خوابید و بغلم کرد:لوهان
-میشنوم
سهون:ازم ناراحت نباش عشقم معذرت میخوام
-من ازت ناراحت نیستم سهون…سرم درد میکنه میخوام بخوابم
سهون:ولی من امروز رو نرفتم که همش باهم باشیم نه اینکه تو بخوابی
-اشتباه کردی باید میرفتی
سهون:تو برام مهمی لوهان من اصلا هم اشتباه نکردم
-سهون ببخشید که اینقدر اذیتت میکنم
سهون موهامو کنار زد و گردنمو بوسید:اینجوری نگو
چیزی نگفتم
سهون:میخوای همش پشتتو بهم بکنی؟ من میخوام صورت خوشگلتو ببینم
خودمو به خواب زدم
سهون کمرمو گرفت و منو سمت خودش چرخوند
-یاااا خوابمااا
سهون محکم بغلم کرد:باهام قهر نکن چون واقعا دیوونه میشم
دستمو رو کمرش گذاشتم و آروم بغلش کردم
سهون سه بار لبامو بوسید:خب میای بریم بیرون؟
-من امروز کلاس فوتبال دارم
سهون:خب برو کلاس برگشتی میریم بیرون شام میخوریم خوبه؟
لبخند کمرنگی زدم:باشه
سهون دوباره لبامو بوسید…..

لباسامو پوشیدم کولمو انداختم پشتم:من دارم میرم
سهون:صبر کن منم باهات بیام
-خودم میرم
سهون:نه منم باید بیام
-من بچه نیستم دخترم نیستم تمومش کننننن
سهون:اگه اون پسره بازم پیداش شه و اذیتت کنه چی!! اونوقت من دیوونه میشم
-اون جرات نداره بهم نزدیک بشه در ضمن منم نمیشناسه
سهون: صبر کن لوهااان
درو محکم کوبیدم و رفتم بیرون خیلی اعصابم داغون بود رفتم و یه خورده فوتبال بازی کردم و یه خورده خالی شدم واقعا نمیدونستم هدفم از این زندگی مسخره چیه باید با سهون ازدواج میکردم یا نه….
خیلی خسته بودم رفتم تو پارک و نشستم تو فکر بودم که بازم صدای آشنا و مسخره ای به گوشم خورد سرمو بلند کردم و همون پسر که اسمش بکهیون بود رو دیدم که با کماله پررویی سمتم میومد
بکی به صورتم نگاه کرد:سلام خوشگل چرا تو همه جا هستی؟
پوزخند زدم:میزنی در میری؟خجالت نمیکشی؟
بکی کنارم رو نیمکت نشست و سیگارشو روشن کرد:اسمم بکهیونه
-برا باره دوم به من چه!!
بکی:چقدر بداخلاقی
انگشتامو لای موهام کردم:هوووووف…تو هم اگه جای من بودی یکی الکی میزد به پات در میرفت بداخلاق میشدی
بکی:مگه دردت گرفت؟آخیییی جوجو کلی معذرت
برو بابا
بکی:دوس پسرت کجاس؟
-به تو ربطی نداره
بکی خندید:خیلی دوست دارم ببینمش
بلند شدم:تو واقعا به چه جراتی داری با من حرف میزنی!!!!
بکی:خب حرف زدن مگه چه اشکالی داره؟
-برو گورتو گم کن تا عصبیم نکردی
بکی سوت زد و خندید
-تو کار و زندگی نداری؟صبح تا شب اینجا ولی؟
بکی پوزخند زد
دستامو تو جیبم گذاشتم و ازش دور شدم
بکی داد زد:ببینننن به دوست پسرت بگو جراتشو داره یه بار دیگه بیاد اینجا
چیزی نگفتم
بکی:هوووووی با تواماااا
سریع از اونجا دور شدم و به خونه رسیدم
سهون درو باز کرد آروم بغلش کردم:سهوون
سهون:چی شده عزیزم
-هیچی…فقط…خیلی خسته ام
سهون دستشو زیر پاهام گذاشت و رو دو دست بلندم کرد…
سرمو رو سینه اش گذاشتم:سهوون
سهون موهای خیسمو بوسید:جونم
-همینجوری بمون میخوام بخوابم
سهون خندید:نمیخوای لباساتو عوض کنی؟
-نه فقط میخوام بخوابم
سهون:باشه عزیزم بخواب راحت بخواب
سهون رو تخت خوابید منم تو بغلش چشمامو بستم…آغوشش گرم بود…خیلی خوب بود خیلی…….

دو روز گذشت یکم روحیه ام عوض شده بود کلاس فوتبال میرفتم و کلی فوتبال بازی میکردم وقتی برمیگشتم سهون هم میومد کلا روزای خوبی بود…خوشبختانه سهون دیگه حرفی درباره ی ازدواجمون نزد….
شب شده بود رو به روی هم رو تخت به صورته هم زل زده بودیم
سهون:خیلی خوشگلی
لبخند زدم از اینکه اجازه نمیدادم سهون بهم دست بزنه عذاب وجدان داشتم
انگشتامو لای موهای پرپشتش کردم:سهون من…من خیلی فکر کردم
سهون:راجع به چی
همونطور که موهاشو نوازش میکردم جواب دادم:خودمون
سهون کنجکاو شد:خب
-نمیدونم چه جوری بگم…من…تصمیمو گرفتم
سهون:چه تصمیمی؟
-اینکه حاضرم باهات ازدواج کنم
سهون خشکش زد:چی!
خندیدم:باهات ازدواج میکنم
سهون بلند شد و رو تخت نشست:باورم نمیشه
سرمو پایین انداختم:من دوستت دارم و خیلی به حرفات فکر کردم
سهون بغلم کرد و بلند خندید:باورم نمیشه باورم نمیشه
زمزمه کردم:باورت بشه سهونم….
سهون:خب…فردا خوبه؟
-هوووم؟؟!!
سهون:فردا ازدواج کنیم؟
-آره خوبه…ههه
سهون:دوستت دارمممم
لبخند زدم…از طرفی خوشحال بودم که قراره باهاش ازدواج کنم از طرفی هم میترسیدم چون باید باهاش میخوابیدم….اما کاش فقط خوابیدن بود من زندگیمو به خاطره سهون باختم….

صبح با سهون به یه کلیسا رفتیم و ازدواج کردیم مسخره ترین کاری بود که تو زندگیم کردم وقتی کشیش داشت ازمون سوال میپرسید دوست داشتم از خجالت بمیرم….
بلاخره ازدواج کردیم و جسم و روح و اسم و همه چیم ماله سهون شد…خوشحال بودم اما نمیدونستم آینده ام قراره چی بشه…
شاد و خندون از کلیسا اومدیم بیرون
سهون بغلم کرد و خندید:تو ماله منیییی
خندیدم:بلاخره به ارزوت رسیدی سهون
سهون:آره رسیدم هنوزم باورم نمیشه بیا بریم جشن بگیریم شام مفصل هم میخوریم تو بهترین رستوران کره
-سهون با کت و شلوار میخوای بریم رستوران؟؟؟؟؟
سهون:مگه چه ایرادی داره؟
-سهون مسخرمون میکنن
سهون محکم بغلم کرد: امروز هر کاری تو بگی من میکنم
-چون دوست داری بریم رستوران میریم
سهون سرشو تکون داد:باشه باشه عشقم
از قیافه اش مشخص بود زیادی خوشحال بود باورم نمیشد باهاش ازدواج کردم خیلی خوشحال بودم…
توی خیابون سهون همش مواظبم بود کسی بهم نخوره خیلی برام خنده دار بود سهون تند تند بهم میگفت که تو ماله منی و کسی حق نداره بهت نکاه کنه یا بهت دست بزنه…
بلاخره رفتیم تو یه رستورانه خیلی بزرگ و شیک
سهون یه تیکه از غذا رو با چنگالش تو دهنم گذاشت:خوشمزه اس؟
خندیدم و غذامو قورت دادم:آره
سهون:چی دوست داری بخوری؟؟ هر چی میخوای بهم بگو سفارش بدم
-همینا خوبن نمیخواد الکی غذا بگیری
سهون:امروز باید شاد باشیم و جشن بگیریم عشقم هرچی بخوای میکنم همین یه روزه خیالت راحت
لبخند زدم :تو فقط پیشم باش سهون من هیچی نمیخوام
سهون دستامو گرفت:ا.الان واقعا احساس خوشبختی میکنم…از اینکه دستات لبات چشمات همش ماله خودمه خوشحالم…خیلی خوشحالم
یاد شب افتادم که قرار بود باهاش بخوابم و یه جوری شدم….
سهون:چی شد عزیزم؟؟ چرا یهو قیافت به هم ریخت؟؟ من کاری کردم؟؟
-نه سهون…یهو رفتم تو فکر یه چیزی ههه…خیلی مهم نیست
سهون:مریض که نیستی؟؟ هااا؟!
خندیدم و صورتشو نوازش کردم:نه عالیم
سهون:صورتت چرا قرمز شده؟؟
یاد افکارم افتادم و خندیدم:ا.الان درست میشه هه
سهون:غذاتو بخور عشقم…هر چی بخوای برات میخرم
سهون یه چیزی مسخره اس
سهون با نگرانی نگام کرد
-ما هنوز حلقه نداریم اینی هم که دستمونه فقط برا خر کردنه کشیش بود
سهون:این که نگرانی نداره عشقم شامتو بخور میریم حلقه میخریم چطوره؟؟
بازم سرخ شدم:خوبه
سهون:قیمتشم مهم نیست تو هر کدومو که دوست داری بردار
-مرسی که به فکرمی سهون
سهون:از این به بعد همه ی فکر و ذکرم تویی همسره زیبام
دستامو رو صورتم گذاشتم و خندیدم:دیوونههه خخخخ
سهون هیچ حرفی راجع به شب نمیزد واقعا هر دومون خجالت میکشیدیم ولی این کاری بود که باید میکردیم
شامه مفصل خوردیم و یه خورده هم شراب خوردیم و از رستوران بیرون اومدیم و رفتیم تو ماشین
سهون به صورتم زل زده بود
-سهون چی تو صورته من هست همش بهم زل میزنی؟جلوتو نگاه کن الان تصادف میکنیم
سهون بغل خیابون پارک کرد
-چرا وایسادی؟؟ مستی! میخوای بریم خونه؟
سهون:میخوام نگات کنم
-یاااا…دیونه خخخ
سهون کراواتشو شل کرد:گرمه
سرمو رو بازوش گذاشتم:سهووون…
سهون:جونه دلم
-خوابم میاد
سهون: چرا؟!
خندیدم:چرا نداره شبه خوابم میاد
سهون موهامو بوسید:چرا…امشب؟
-مگه امشب چه فرقی با شبای دیگه داره؟
سهون آب دهنشو قورت داد:فرقی نداره…فقط امشب
سرمو بلند کردم:امشب چی؟
سهون:اهم…امشب واقعا بهم خوش گذشت…
لبمو گاز گرفتم:اوهوم…خیلی خوش گذشت خیلییی
سهون:خب بریم حلقه هامونو بخریم بعدم بریم خونه که تو هم زود بخوابی!
-باشه سهون
تو دلم به اینهمه سادگی سهون میخندیدم اون از خجالتش نمیتونست حرفشو بزنه..
با هم رفتیم حلقه خریدیم سعی کردم تا جایی که امکانش بود حلقه هامونو ساده انتخاب کنم
فروشنده به من و سهون نگاه عجیبی کرد:خب برا عروس حلقه برنمیدارین؟اینا جفتنا
سهون:عروسی وجود نداره
فروشنده تعجب کرد:متوجه نشدم
سهون دستشو رو شونه ام گذاشت:ما با هم ازدواج کردیم…
فروشنده با دهنه باز بهمون نگاه میکرد سهون خندید و کارت کشید از مغازه بیرون اومدیم
-یاااا چرا بهش گفتی؟؟من خجالت کشیدم
سهون:چرا باید قایم کنم؟ از این کارا خوشم نمیاد
-دیوونه
سهون:اوه …لوهان بیا بریم یه چند دست لباس بخریم
سهون برام نزدیک به ٣٠ تا تی شرت و شلوار و کلاه و خیلی چیزای دیگه خرید….
تو راه برگشت بودیم یه جوری بودم دوست نداشتم برسیم خودمو به خواب زدم که سهون فکر کنه خسته ام
سهون دستشو رو پام گذاشت:خوابیدی؟
جواب ندادم
سهون: لوهاان
چشمامو باز کردم:سهون چی شده؟رسیدیم؟
سهون خندید:نه هنوز مونده بخواب
چشمامو مالیدم:خیلی خسته ام
سهون بهم نزدیک شد و موهامو بوسید:بخواب بیدارت میکنم
لبخند زدم:باشه سهونی…
دوباره خوابیدم قلبم تند میزد…بعد از چند دقیقه سهون صدام زد:لوهان رسیدیم
نمیخواستم بیدار شم
سهون دره خونه رو باز کرد و منو رو دو دست بلند کرد و برد تو خونه و رو تخت خوابوند…چشمامو آروم باز کردم همه جا تاریک بود چشمم خورد به سهون که داشت لباساشو عوض میکرد دلم یه جوری شد چشمامو بستم و سعی کردم هیچ حرکتی نکنم سهون نزدیکم اومد و دره گوشم اسممو صدا کرد:لوهاان
چشمامو باز کردم:سهون چقدر تاریکه!!
سهون گونه ام رو بوسید:نترس برقو خاموش کردم اذیت نشی
دستشو محکم گرفتم:سهون حالم بده
سهون دستاشو دو طرفم گذاشت:چی شده عشقم؟ چیزی میخوری بیارم؟
-نه نمیخورم
سهون:لباساتو دربیارم؟لباس راحتیاتو بپوشی
-نه…نه خودم عوضشون میکنم
سهون لبخند زد:باشه من میرم مسواک بزنم
سهون رفت دستشویی سریع بلند شدم و برقو روشن کردم لباسام نبودن همه جارو دنبالشون گشتم نبودن میخواستم گریه کنم سریع برقو خاموش کردم و خوابیدم رو تخت
سهون رو تخت خوابید:چرا لباساتو عوض نکردی؟
-ااام…نتونستم یعنی حوصلم نگرفت خخخ…
سهون چراغ خوابو روشن کرد:اینجوری بهتره
لبمو گاز گرفتم واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم………

Print Friendly

271 Responses

 1. سلام راستش من قبلا اخبار اکسو رو از یه سایت دیگه دنبال میکردم ولی اون سایت فیلتر شد و با سایت شما تازه آشنا شدم
  از این فیک و فبک for sex or for love خیلی خوشم امد نظری قبلا نذاشتم ولی واقعا میخوام اینو دنبال کنم. میشه لطفا رمزو بفرستین؟ ممنون میشم
  [email protected]

 2. Salaam in Avalin feaki hast ke mikhoonam .ta injash ke be nazaram Ali boode vali man ye joori misham har bar ke sehun be luhan nazdik Moshe .nemidoonam chera .
  Ina hanooz vasam Adi nashode .Vali in ali/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gife
  Fighting!!!

 3. خخخخخخخخخخخخ.شب اول ازدواج….
  آجی من رمز موخوااااااااام.اینم [email protected] Com
  مرسی.

 4. سلام من سه چهار روزه که این فیکو شروع کردم به خوندن اگه میشه رمزو برام بفرستید قول میدم که از این به بعد تو فیکای جدید نظر بزارماینم شمارمه 09333549229
  خخخخخخخخخخوووووووووااااااااااههههههههههههههششششششششششششششششششششش.

 5. وایییی اجی…الان واقعا مشتاقم بدونم بقیشش چیه…
  اگه میشه زودتر رمزو برام بفرستی به جیمیلم
  اجی فقط اگه میشه زود….وووویییی من طاقت ندارم…

 6. سلام من تازه دارم این فیک رو میخونم واقعا خوشم اومده منتظر رمزش هستم به شماره ام یا ایمیلم رمزو بفرستین فرقی نداره فقط من نمیتونم صب کنممممم
  09387973738

 7. سلام من تازه دارم این فیک رو میخونم واقعا خوشم اومده منتظر رمزش هستم به شماره ام یا ایمیلم رمزو بفرستین فرقی نداره فقط من نمیتونم صب کنممممم
  09387973738

 8. اخ یادم رفت
  این ایمیلمه
  [email protected]
  [email protected]ییییی
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 9. واااااااااااااای سهون چرا اینجوریه …. آدم یکم میترسه ازش …. خیلی لوهانو دوست داره …. یعنی بیش از حد دوستش داره ….. لباساشو چیکار کرد ….. لوهاااااااااان

  مررررررررسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 10. سلام من یه بار نظر گذاشتم نیومده انگار . من تازه شروع کردم داستانت رو خوندن از دیروز خیلی عالیه ممنون ^^ میتونم رمز رو داشته باشم ؟ از این قسمت به بعد نظر میدم :)

 11. سلام من از دیروز شروع کردم خوندن داستانت تا رسیدم به این قسمت عالی بود خیلی خیلی دوسش دارم با اینکه خیلی گروه أکسو رو دوست نداشتم ولی الان علاقه مند شدم ^^
  برای رمز باید ختما قسمت های قبل رو نظر بذارم ؟
  این شمارمه برای رمز 09191402745

 12. سلام سمیرا جون.ممنون واقعا عالی بود.خیلی خوشم اومد.قوه ی تخیلتو برم.
  اگه میسشه لطفا رمز رو برام بفرست.
  اینم ایمیلم:[email protected]
  ممنون./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif

 13. سلام.میشه رمزو [email protected]

 14. ها ها ها ها ها
  بالاخره لولو تسلیم سهون میشه:)))))))))
  اصلا هم منحرف نیستم
  اصلا هم دلم نمیخواد بهم رمزارو بدی:))))))
  ولی جدی لطف کن واسم بفرست یا ب ایمیل یا ب:09213909638

 15. سیلللللام ……………… من خاننده ی جدید فیکتم
  میشه رمزارو برام میل کنی پلیزززززززززز
  فیکت خیلی خوبه برا عید بودجه بندیش کردم بخونمش
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif

 16. من هروقت داستو میخونم دوس دارم گریه کنم همش فک میکنم سهون لوهانو ول میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اجی رمزو بفرس به ایمیلمممم میخوام ببینم بعدش چی میشههههه

 17. به منم رمزو می دی [email protected]

 18. میشه به منم رمز بدی؟از دیشب تا حالا همینجوری پش سره هم دارم میخونم.خیلی خوبه.برا چن قسمتم نظر گذاشتم ولی نیستن نمی دونم چرا.اگه میشه به این شماره بفرست 09356936543

 19. گیلیلیلیلیلیلیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

  خااااااااااااااکککککککککککککککککک بر سرتتتت لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif
  ینیاااا…
  تو غلط کردی عروسی کردی بی شعور!
  خب درسته که من گفتم برو باهاش ازدواج کن ولی تو که نباید گوش بدی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif

  ایییشششششششششششس این کای کو؟؟؟
  چرا باباییم نمیاددددددددد من دق مرگ شدم خب…
  خداروشگر که هیچ کدوم از نظرای منو هم جواب نمیدی خیلی ممنونم واقعا

  مرسی

 20. سمیرا لوهان پرررررررررررررررر
  سمیرا خو رمزا رو برام بفرست اجی برات نظر فرستادم تو قسمتی که گفتی میخوای یه گروه تو وایبر بسازی
  گفتی فرستادم اما نیومد اینجا هم مینویسیم 09374556599 مرسی منتظرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif

 21. سمیراجونم رمزبرام نیومده.آدرس ایمیل بدم می فرستی برام؟لطفابفرست خب؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifآدرس ایمیل:[email protected]

 22. راستی گلم می شه رمزوبرام بفرستی؟اما خودمونیما اگرشغلت نویسندگی بود صددرصد یکی از بهترینومشهورترین نویسنده های ایران می شدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!فنتم ناجورررررررررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 23. پس لوهان خان بالاخره از خر شیطون پیاده شدن گیلیلیلیییییییییییییییییییییییییییییی عروسییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (41).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (19).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 24. اجی رمززززززززززز میخواااام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  من طاقت ندارما داستان یادم میره زودی برام بفرست
  این [email protected]
  اینم شمارم:09182209422
  منتظرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 25. وااااااای سمیرا جون داستانت عالیه باورت نمیشه از دیروز تازه شرو کردم به خوندن ی کله خوندما بعد چون ی کله داشتم میخوندم نظر ندادم ینی الان باید بر گردم نظر بدم تا رمزارو بم بدییییی ؟؟؟ اگ واقعا اینطوری میخوای من ب خدا راضیم برم کامنت بذارم چون من واقعا عاشقه داستانتم طوری ک یه روزه تا اینجا رو خوندم ینی درس مرس هیچی میگم اگ واقعا لازمه برم کامنت بذارم فقط تو بم رمزارو بده من هر کار میکنم اگرم خواستی رمزارو بم بدی به ایمیلم بده لطف میکنی مرسیییییییییییی خودتم مثله داستانت عشقی

 26. عالیىىىىىىىىىىى بوددددددد رمزا رو مىشه ب منم بدى تا قسمت50ببخشیداااااا اینستا ندارى اونجا بگیرم ازت چون ایمیل خىلى سخته برام :*******ولى خداوکیلى عالیههههههههههههه

 27. ^_^ merCc khaste nabashii fogholade bood ♡ mishe b manm ramze ghesmate bado bedi? ([email protected])

 28. خببببببببببب بسمالله رحمان رحیم.نازنین یوسفی هستم 16ساله از مشهد خخخخخخخخخخخخخخخخخ
  خعلیییییییی قشنگ بود سمیرا جووووم
  ن ممنوننننننننننن خسته هم نباشی باباته زحمتایی ک میکشی و مام فقط میایم میخونیم و لذت میبیریم من ک هر کدومو بخونم قولللللللل ک نظرم بدم ک زحمتات جبران شه.برم بخونم دیگهههه ^____^
  اونای قبلیم تا ی جایی نظر دادم چون نت نداشتم دگ نخوندمم از این جا ببعد هر کدومو بخونم نظرم رو شاخههه ممنونم بازم بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس

 29. این بکی کی قراره بیاد خوووو اصن چ جوری عاشقش میشه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  وای مزدوج شدن لی لی لی لی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بدبخت جواهر فروشه کپ کرررررد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  اوه اوه قسمت رمزیییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  سمیرا جون رمزو رد کن بیاد خخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  حالا میرم تو پسته جدیدم ک گذاشتی میگم اگر اینو ندیدی اونجا ببینی بفرستی برام هققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  ممنون^^

 30. ااااا ازدواج کردن….خخخ آون قسمت حلقش عاااالی بود :))))…ینی من کشته مرده ی این جوجو گفتن بکی ام…خیلی خوبه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  مرسی منم رمز موخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 31. هیچوقت فکر نمیکردم اخرین نفر شم
  ولی خب من از اخر اولم..خیلیه ها /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif
  مرسی عزیزم مثل همیشه عالی و زیباااااااااااااااااااااااااا
  این لولو نباید عروسی میکرد…بله
  خخخخخخخخخخخخخخخخ
  ممنون عشقم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 32. من آخر ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  گیلیلی لی بالاخره اسفناج کردن ! من الان درس نیس زیاد بزن و برقص راه بندازم ولی خعلی خوشحالمممم ! بعدم ک امشب سهونی لوبیا رو میخوره! امشب شام سهون لوبیا پلو میخوره! به به ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  استغفرلله صلوات شمار دیجیتالی من کوووووش ؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  مرسی اونی عالی بود ولی ب نظرم شایستی این بکی و سهون ی سر و سری دارن با هم ! چ بدونم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif
  آبجی آفجی آبی منم رمز منم رمز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 33. لی لی مبارکه … به پایه هم پیر شن … مراسمشون عالی بود..اجی مرسی منم رمز می خوام لطفا…مثل همیشه نامبر وان بود بوس بوس

 34. اجی من اول اطلاعیه رو دیدم….ینی الان باید برم توی همه قسمتا کامنت بزارم؟؟؟
  اجی جووون….من که جیک جیک میکنم برات…..برا منم بفرست دیگه بووووس

 35. واااااااااااای….. ببین به چه روزی افتادم .. باید به عنوان نفر ۱۴۲ م نظر بدم …. آجی بخدا خیلی درس داشتم یه هفته س نیومدم اینترنت… آجی رمزو به منم میدی؟؟؟؟ خواهش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif توروخدا مررررررسی09147145626

 36. Vvvvaayyyy aliiiii bod
  Khhhhhhh lulu shans biare sehun behesh gir nade
  Khhhhhhhh kheyl8 khobbod
  Aros [email protected] bebos/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gifbos bos
  Aji man chon inter nadaram age mitoni be goshim [email protected] bede
  09109488991/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

 37. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yadam raft begam man morde harekate luhan yani to on moqiat shalvaresho ta mikone/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif yani samira man be to chi begam kkkkkkkkkkkkkkkkkkk vay khoda cheqad khandidam aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bod aji aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bod to k hamishe ali vase ma sabet shodei samira torokhoda qesmate bado zod bezar mikham bekhonam /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

 38. g class=’wpml_ico’ alt=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif’ src=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif’ />/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif

  vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk samira yani khoda khafat nakone dokhtar mordam az khande in luhan che roi dare namosan velkon nist ajaba fkr kon sehun az ro raft luhan vel nemikard bavaram nemishe in oni bod k man tahvile jame dadam kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yani asheqe on harekate luhanam dastesho gozash goshe labesh sehuno tahrik kone man monfajer shodam eyne in dokhtaraye kharab yani chi in harekata vaaaaaaaaaaaaaaaaay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk man tahrik shodam jaye sehun lamasab harekatesh karsaz bod elliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bia mano jam kon bia mane lanatiro b khodam biar aslan in fic nist fil sopere az daste in karaye luhan man alan hangam darkam konid badaz modati fic khondam chet kardam onam in modelish sehun tond tar man to roye in lamasab mondam hooooooooooooooooooooooooooooooof

  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif

 39. سلام سمیرا جون ببخشید که اصلا نتونستم کامنت بزارم امشب یه تکیه رو میزارم بقیه رو هم فردا. به بزرگی خودت منو ببخش.
  راستش داستانت خیلی باحاله من اولین باره داستان بکهان میخونم. خیلی خوشم اومد. من میترسم این سهون لوهان بیچاره رو تنها بزاره لوهان هم بره پیش بکهیون. حداقل بکهیون شخصیتش خوب بود اجازه میدادم بره ولی چون لات هست خوشم نمیاد.
  اینا حالا ازدواج کردن و بکهیون هم یواش یواش داره میاد دیگه…منتظرم میرم کامنت قسمت بعدی رو بزارم

 40. تو دلم به اینهمه سادگی سهون میخندیدم اون از خجالتش نمیتونست حرفشو بزنه.
  ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه سهونم خجالت میکشههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif؟تنها چیزی که به سهون نمیاد خجالت کشیدنه …
  من بکیییییییییییییی میخوام نقش بکیو پررنگ تر کن پیلیز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 41. با سلام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  به قول شاعرکه دروصف حال سهون میگه:ایول ایوله یارم گفته بله
  ایول ایوله یارم گفته بله
  بعدشم میگه:شب خوبه کوتاه باشه
  ایول
  ستاره و ماه باشه
  ایول
  واسه دیدن و بوسیدن یار
  هزارو یک راه باشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

 42. یوهوووووووو بالاخره تموم شد.همه انتظارا به پایان رسییییید لی لی لی لی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif
  بکی سهونو میشناسه?????سهون خیلی مشکوکه ها.خلافکاره????/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  آجی ادامههههه منم رمزززززز.شمارمو داری دیگه.حالا اگه دیدم رمز نیومد بهت اس میدم.مرسیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 43. چه عالی ک عروسی کردن ولی امیدوارم سهون لولو رو مجبورنکنه به زور باش باشه.نمیدونم چرامن به سهون مشکوکم.
  خیلی قشنگ بود مرسی سمیراجون

 44. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  بازم نمی تونم الون بخونم………..مدرسه!فییییییین
  رمز؟؟؟؟؟؟؟آخ جون!منم موخوام
  ایمیلم:[email protected]

 45. اصلا نمیتونم سهونو خجالتی تصور کنم..لوهان کارت ساختس خخخخ.بکهیون تو این داسی واسه خودش یه پا لاته هااا خیلی دوست دارن از شخصیتش سر در بیارم..اخ جووون قسمت رمزی کککک…اجی رمزوبرام میل کن بی زحمت
  [email protected]
  مرسییی عزیزم بووووووووووس

 46. من بعضی وقتا نمیتونستم کامنت بزارم نمیدونم چزا ولی تاجایی ک تونستم گذاشتم حالا اگ اسمم اشناست ب منم رمز لطفا ^_^
  09390588230
  مرسس عالی بود :***/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif

 47. سلام اجی سمیرا عین بقیه قسمت ها عالی بود اجی این سهون خیلی مشکوک لوبیا منا میخواد اذیت بکنه حس بدی دارم لوبیا تو هم سر عقل بیا خخخخخ اجی شماره من 09139085911 ممنون میشم بفرستی برام تو لاین و وایبر و واتس هستم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 48. سهونم که پرو پرو گفا به فروشندهه…
  یه سوال سهون چی از بکهیون میدونه که دوست نداره بکهیون لوهان رو ببینه؟!
  مرسی خیلی قشنگ بود راستی یه جا هم اشاره کن شغل سهون چیه من تو شغلش بسی گیر کردم
  رمز رو به منم بده اینم شمارم:09384877402

  • خخخخخخخخخخخ
   خب اگه یادت باشه بکی با ماشین میزنه به پای لوهان یه بارم که زد ناکارش کرد خخخخخ
   شغلش زیاد مهم نی خخخخخ
   اوکی فرستام

 49. vaaaaaaaaaaaaaaaaay ramz manam mikham ge betar az mn khanande dari to ????? zir kol ghesmatay last wish _yor eyes_ love game va in com gozashtam:))))) betar az mn bud bego leheshhhhhhhhhhhhhhhhhhh konam!!!!!!

 50. وای اخ جونم بلاخره رمزی فکر بد نکن
  اجی جونم مثل همیشه عالی بود منم رمززززززززززززز میخوامممممممممم ببینم
  چه بلای سر لوهانم میاد
  مرسییییی
  اینم شمارم09191980093/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif

 51. Avatar for Admin ♛ Samira[email protected]

  وای بالاخره ازدواج کردن.
  بعد یه سوال الان لوهان با دو نفر ازدواج کرده و از سوهیون طلاق نگرفته؟
  ببخشید اما من یه ذره تو این چیزا خنگم.
  عالی بود اجی خسته نباشی

 52. سهون ی بیماریه خاصی داره ک اسمشو فراموش کردم کسی ک بچگی خیلی بدی داشته یا برای عزیزترین کسش اتفاق بدی میوفته ک خیلی شکاک وخشن و در مابلش نمیتونه ناراحتیه کساییو ک دوس داره رو ببینه .. اما اون شخصو خیلی اذییت میکنه .. بعد سهون خیلی مشکوکه نکنه تو کاره قاچاقه ؟ O.o معلومه ک با دختراهم رابطه داره .. کلا مشکومه مخصوصا وقتی رفته بودن اداره ی پلیس .. بکهیون شاید ی ربطی ب سهون داشته باشه ولی ب احتمال زیاد شخص خوبه ی داستانه ک تو ایندست اره ؟ اخه زیاد ازش میگی ک توذهن باشه .. پدرو مادره لوهان هم یا دیگه کلا قبولش نمیکنن یا خونشونو عوض میکنن ک لوهان پیداشون نکنه یا پدره میمیره و مادره میگه تو پدرتو کشتی یا … .

  ولی کلا اعصابم خورد میشه ک سهون نقش بده ی داستانه >_<

 53. خخخ ههههه به به …اجییییی جون منم رمز من همیشه نظر میذاشتم….شمارمم داری اجی جون خودت بهم اس کن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif مررررررسی داسی هم عاالی بود…خییلی قشنگ بود این قسمت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 54. من که کلا نصف نظرام ارسال نمیشد…ولی بیشترشو نظر گذاشتم!!!
  ولی دختر خالم (سحر)تا وقتی نت داشت نظراشو مرتب میذاشت الان نتش تموم شده!
  هعییییی ابجی دست خودته اگه رمزو بدی ممنون میشم!!
  الان اگه شانس منه اینیکیم نمیرسه!
  به کل این سایتا با من مشکل دارن!
  بیخی هونهان باهم ازدواج کردن هوراااااااااااااا
  وای خیلی خوبه خیلیییییییی
  این بکی به شدتتتتت رو مخه!!بچه پررو
  وای خدا من میخوام ببینم چی قراره بشه غمگین شدنشم قشنگه حتما!

 55. من مرررررررررررررررررررررررررررررررگ ای جووووووووووووووووووووووووووووووون هونهانممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مزدوج شدننننننننننننننننننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بکیییییییییییییییییییییییییییییم لولومو اذیت نکنننننننننننننننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  اجی جووووووووووووووووووونم عااااااااااااااااااااااالی بودمثل همیشههههههههه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif
  به منم رمز میدی؟خخخ اجی اگه با ایمیل راحت نیسی به گوشیم اس کن به فاطی هم نده خودم بهش میدم فدااااااااااااااات/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif
  عاشقتمممممممممممممم مغسیییییییییییی بووووووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 56. واااییییی لوهانه من… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  سهونم چه زود خرذوق میشه!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  ای شوورتو جم کن عروس!!
  دوباره میخواد بلا ملا سره لوهانه من بیاره!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  و بلاخره ما یکم این بکیو دیدیم..
  لوهانمممم…. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اجییی خیلیی خوب بود.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  دوسش دارمممم… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  آجیی.. من شمارتو دارم بت اس ام اس میدم ازت میگیرم.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 57. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  الان من دارم ذوق مرگ میشمممممممممممممممممم بالاخره چیزی که دوس داشتم اتفاق افتاد هونهان اونجا دارن جشن میگیرن منم اینجااااااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  درباره ی رفتار سهون نظری ندارم ینی بهتره چیزی نگم که ضایع شم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  لوهاننننننننننننننننننن کار تمومه پس مقاومت دیگه بسهههههههههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  بکی جان تکلیفه خودتو مشخص کن نقشت ای وسط چیه؟!!!!!!!!!!!! میگی یا بگم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  مغسی اجییییییییییییییییییییییییی یادت نره به منم رمز بدی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  [email protected]

 58. vay sehun sade man aslan bavaram nemishe :) asan chera in hame esrar be ezdevaj dasht na vaghana chera hamash fk mikonam baeki dastesh ba sehun to ye kasas na vaghan chera chera fk mikonam luhan az inke ba ye pesar onam az noe badbinesh booode pashimone????ajiii manam shomaramo bedam???

 59. هوووووووووووم….
  احساس میکنم سهون خیلی شخصیتش نا معقوله….
  اونی الان من واقعا با خوندن این قسمت انرژی مضاعف گرفتم..والا امروز شیش ساعت تو مدرسه با اعداد و ارقام و یه سری فرمولات مزخرففففف….کار داشتیم سیمای مغزم احتیاج به لحیم کاری داشت بعد الان احساس میکنم بشدت روحیه گرفتم…بشت منتظر قسمت بعدیم…البته ای کاش اینسری عقب نمونم..

 60. salavaaat beki vared mishavad kam kam khkhkh
  akh joooon baham ezd kardan man qorbonet beram sehun ke inqad asheqiiii…voooy cheqadam velkharjeee jooon
  luhan eshqamteflak tarsideee naziii…sehunam khejalatiii nanazz
  aji man k hamishe dar commenta hazerrammm ramz bede plzzz
  b telam bede 09372073928
  chon imail male khodam nis
  mrc ajiii aliii boood

 61. سلام سمیرا خانم. خوبی شما؟ من آوینم و تازه سایت باهالت رو کشفیدم البته از طریق بقیه فن کلاب ها . وایییییییی هیجان زده شدم … وای من چقدر هولم … نمیدونم باید چی بگم تا الان فقط داستان های تو رو خوندم . آقا سر این جریان چشام از کاسه زد بیرون و گفتم دیگه یهو بهت نظر بدم. داستانات مضمون متفاوت و جالبی دارن چون تو همه ی داستانا یه پسر عاشق یه دختر میشه . ولی مال تو کاملا متفاوته عشق دوتا مرد …. واقعا جالبه … وقط یه سوال چرا همش سهون بیچاره نمیتونه خودش رو کنترل کنه؟ دلم براش میسوزه هر کس نشناسدش فک میکنه عجب آدم بوقییییه(بوق رو طولانی نوشتم چون انحرافاتش زیاده) خیلی دوست دارم سمیراجونم به داستان نوشتنت ادامه بده و هممون رو خوشحال کن و راستی خیلییییی خوشحالم که تونستم بکشفمتون بای بای . ها راستی منم میتونم رمز قسمت جدید رو داشته باشم؟

 62. جیییییییییییغ رمزی:||||رمزی یعنی چی اصلا:|||||||||||
  عروسیییی نه دومادیییییی-_-خهخخخ
  اقا اگه سهون عوضی بشههههه چی …نه
  اگه نامردی کنه..مث خود لوهان که نامردی کرد:||||
  عر…اجی فایتینگ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 63. سلاااااااااام من تازه بااین سایت آشنا شدم تازه هم میخوام برم این داستانرو بخونم اگه میشه رمزو. واس منم بفرستی-_____-
  09385474621 /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif

 64. واااای اون شکلک بالا رو من نذاشتم من فقط اون سمت راستیه رو گذاشتم
  یعنی چیییییی دفعه ی پیشم همیجوری شده بود تو کامنتاهم گفتم ولی اون دفعه
  کلا یه شکلک دیگه بود الان یه شکلک اضافه گذاشته دفعه ی دیگه اگه الکی یه چیز واسه ی
  خودش بیاد اونوقت باید یه بلایی سر این آدمکه دربیارماااا
  شایدم وقتایی که با گوشیم کامنت میذارم اینجوری میشه…نمیدونم ..
  بازم مرسی به خاطر داستان قشنگت ( شکلک نمیذارم که یه چیز اشتباهی نیاد…)

 65. آخییییی بیچاره لوهان انقدر نگران بود که فکر نکنم اصلا بهش خوش گذشته باشه…..
  بالاخره سهون به خواستش رسید امیدوارم لوهانو اذیت نکنههههه….
  خیلی دوست دارم بدونم این بکهیون چه جور آدمیه…..نمیدونم چرا ولی با اینکه چیز
  زیادی هنوز ازش گفته نشده ولی من دلم براش میسوزه…یه جوریه…..
  خیلیییی خووووب بوووود
  منم رمز میخواااااااام
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif

 66. حالا دست دست .. جیغ هورا .. دست دست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بالاخره عروسی کردنننننن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  عه پس سهون ازیناس که همش واسه همسرش ولخرجی می کنه خخخخخخ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  اینکه همش به لولو میگه تو ماله منی مشکوکه .. من می دونم بعدا این غیرت بیش از اندازش کار دستمون می ده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  چرا لوهان انقد بکهیونو می بینه ؟؟ منم دارم به این نتیجه می رسم بکهیون و سهون همدیگرو میشناسن و سهون با یه قصدی اینو میفرسته سراغ لوهان /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  بالاخره قسمت رمزییییی .. بالاخره لولو رضایت داد خخخخخ … سمیرا جون واسه من رمزو به ایمیلم بفرست ممنون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 67. عروسیییییییییییی مبارکههههههه
  واااااااااییییییییییی یا خدا لولو خودتو نباز
  من همش حس میکنم بعد این اتفاق ینی +19 سهون ولش میکنه
  بکی سیگاریه؟؟؟؟؟؟ ایشششششش نوچ نوچ به قیافش نمیاد
  خخخخ ممنون آجی جونم
  رمزو واسه منم میفرستی؟؟؟؟؟؟؟؟

 68. دست دست عروسیه لوهان جون و سهونیه همه باهم شله شله قرش بدین لیلیلیلیلیلیلیلیلیلی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  آخـــــــــــی بالاخره هونی به آرزوش رسیــــــــــــــــــد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif لین لوهانم خیلی بدجنسه ها…ببین چه جوری تو خماری میذاره سهون رو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  عــــــــــــــــــالی بود مثل همیــــشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  راستی منم رمز میخواما/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif بی زحمت برام میل کن عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifمرسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 69. بلههههه عروسیشون مبارک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  والا من این وسط دلم واسه اون فروشنده میسوزه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  راستی اجی من میخواستم قیبل اینو بهت بگم ولی نشد حالا میگم البته میدونم این اصلا تاثیری نداره هااااا
  ولی اجی اینایی که میان میگن شما کپی میکنید یا میایم هکتون میکنیم ضایع است که از روی حسودیه تو اصلا خودتو ناراحت نکن ok?/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  راستی من هنوز درست نفهمیدیم راجب بکهیون تویه همه ی پوستر ها هست ولی خودش خیلی کمه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  ولی این سهون نزدیکه خر کیف شه هااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif

 70. واییییییییییییییییییییی ک من چقد منتظر این روز بودم ک بگی قسمت بعد رمزیه خخخخخخخ میدونم منحرفم
  باز لوهان میخواد امشبو ناز کنه؟
  سهون چ ذوقی کرد..الان ی سوال برام پیش امد..سهون الان زن گرفت یا شوهر کرد؟لوهان چطور/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  ردهرحال طبق معمول عالی بود..خسته نباشی عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 71. خخخخخخخخخخخخخخ..
  وای عالی بود.. مرسی
  ابجی نکنه سهون لباسای لولومو قایم کرده؟؟؟

  منتظره ادامشم.. واقعا حال کردم با این قسمت

 72. اوووووف خدا بدادش برسه… سهون وحشی میشود
  کلا داره زیادی بهش خوش میگذره…بمیرم واسه لولوم که باید…
  سهونو نمیفهمم اصلن..نمیدونم چرا.. عجیبه
  دقت کردی وقتی من دو روز نیستم تو زود تر میزاری ؟؟؟ امروز اومدم دیدم دوتا گذاشتی..ذوق مرگ شدماا
  عالی بوووووود.
  لوهااااااااااااااااااااااااااااااان :'(
  سهوووووووووووووووون -_-

 73. آخ جووووووووووووووووووووووون.. رمزییییی
  (منحرفم خودتی)
  خخخخ.. اهم اهم
  ابجی من ک همیشه نظر میدم رمز موخوام..
  میدی.. ممنون میشم ب این بفرستی 09305956306
  خوب من برم داستانو بخونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: