170 بازدید

EP 26 (شکست) BREAK

سلام به دوستای گلم من اومدم با قسمت 26 داستانمون

خب توجه کنید قسمت بعدی رمزداره رمز فقط به کسایی که لطف کردن وقت گذاشتن و کامنت خودشون رو برا هر قسمت از داستان برا ما ارسال کردن داده میشه بهونه هم قبول نمیکنم من درس دارم..من مدرسه دارم..خیلی سخته اینجوریه اونجوریه اینا قبول نیست کامنت گذاشتن 1 دقیقه هم وقتتونو نمیگیره من خیلی رو داستانام حساسم چون براشون وقت میزارم پس انتطار دارم شما هم نظرتونو بگین پس اگه دیدین براتون رمز ارسال نشد ناراحت نشین چون این قانونه منه اگرم کسی میخواد رمز براش فرستاده بشه قسمت 25 کامنت بزاره تا براش رمز بفرستم

برای گرفتن رمز یا از طریق وایبر یا جیمیل یا ایمیل خودتونو برام بزارید..لطف کنید فقط تو این پست درخواست بدید چون پست دیگه ای باشه رمز نمیفرستم

دوستان عزیز قسمت 27 مثبت 19 هستش خواهش میکنم رعایت کنید اگر میبینید اذیت میشید لطف کنید این قسمت رو نخونید

بفرمایید ادامه

47893780693353114763 EP 25 (شکست) BREAK

 

برگشتم خونه و رو تخت خوابيدم سرم بدجور درد ميكرد سهون رو تخت نشست و موهامو نوازش كرد:خوبي؟
رومو ازش برگردوندم
سهون پشتم خوابيد و بغلم كرد:لوهان
-ميشنوم
سهون:ازم ناراحت نباش عشقم معذرت ميخوام
-من ازت ناراحت نيستم سهون…سرم درد ميكنه ميخوام بخوابم
سهون:ولي من امروز رو نرفتم كه همش باهم باشيم نه اينكه تو بخوابي
-اشتباه كردي بايد ميرفتي
سهون:تو برام مهمي لوهان من اصلا هم اشتباه نكردم
-سهون ببخشيد كه اينقدر اذيتت ميكنم
سهون موهامو كنار زد و گردنمو بوسيد:اينجوري نگو
چيزي نگفتم
سهون:ميخواي همش پشتتو بهم بكني؟ من ميخوام صورت خوشگلتو ببينم
خودمو به خواب زدم
سهون كمرمو گرفت و منو سمت خودش چرخوند
-ياااا خوابمااا
سهون محكم بغلم كرد:باهام قهر نكن چون واقعا ديوونه ميشم
دستمو رو كمرش گذاشتم و آروم بغلش كردم
سهون سه بار لبامو بوسيد:خب مياي بريم بيرون؟
-من امروز كلاس فوتبال دارم
سهون:خب برو كلاس برگشتي ميريم بيرون شام ميخوريم خوبه؟
لبخند كمرنگي زدم:باشه
سهون دوباره لبامو بوسيد…..

لباسامو پوشيدم كولمو انداختم پشتم:من دارم ميرم
سهون:صبر كن منم باهات بيام
-خودم ميرم
سهون:نه منم بايد بيام
-من بچه نيستم دخترم نيستم تمومش كننننن
سهون:اگه اون پسره بازم پيداش شه و اذيتت كنه چي!! اونوقت من ديوونه ميشم
-اون جرات نداره بهم نزديك بشه در ضمن منم نميشناسه
سهون: صبر كن لوهااان
درو محكم كوبيدم و رفتم بيرون خيلي اعصابم داغون بود رفتم و يه خورده فوتبال بازي كردم و يه خورده خالي شدم واقعا نميدونستم هدفم از اين زندگي مسخره چيه بايد با سهون ازدواج ميكردم يا نه….
خيلي خسته بودم رفتم تو پارك و نشستم تو فكر بودم كه بازم صداي آشنا و مسخره اي به گوشم خورد سرمو بلند كردم و همون پسر كه اسمش بكهيون بود رو ديدم كه با كماله پررويي سمتم ميومد
بكي به صورتم نگاه كرد:سلام خوشگل چرا تو همه جا هستي؟
پوزخند زدم:ميزني در ميري؟خجالت نميكشي؟
بكي كنارم رو نيمكت نشست و سيگارشو روشن كرد:اسمم بكهيونه
-برا باره دوم به من چه!!
بكي:چقدر بداخلاقي
انگشتامو لاي موهام كردم:هوووووف…تو هم اگه جاي من بودي يكي الكي ميزد به پات در ميرفت بداخلاق ميشدي
بكي:مگه دردت گرفت؟آخيييي جوجو كلي معذرت
برو بابا
بكي:دوس پسرت كجاس؟
-به تو ربطي نداره
بكي خنديد:خيلي دوست دارم ببينمش
بلند شدم:تو واقعا به چه جراتي داري با من حرف ميزني!!!!
بكي:خب حرف زدن مگه چه اشكالي داره؟
-برو گورتو گم كن تا عصبيم نكردي
بكي سوت زد و خنديد
-تو كار و زندگي نداري؟صبح تا شب اينجا ولي؟
بكي پوزخند زد
دستامو تو جيبم گذاشتم و ازش دور شدم
بكي داد زد:ببينننن به دوست پسرت بگو جراتشو داره يه بار ديگه بياد اينجا
چيزي نگفتم
بكي:هوووووي با تواماااا
سريع از اونجا دور شدم و به خونه رسيدم
سهون درو باز كرد آروم بغلش كردم:سهوون
سهون:چي شده عزيزم
-هيچي…فقط…خيلي خسته ام
سهون دستشو زير پاهام گذاشت و رو دو دست بلندم كرد…
سرمو رو سينه اش گذاشتم:سهوون
سهون موهاي خيسمو بوسيد:جونم
-همينجوري بمون ميخوام بخوابم
سهون خنديد:نميخواي لباساتو عوض كني؟
-نه فقط ميخوام بخوابم
سهون:باشه عزيزم بخواب راحت بخواب
سهون رو تخت خوابيد منم تو بغلش چشمامو بستم…آغوشش گرم بود…خيلي خوب بود خيلي…….

دو روز گذشت يكم روحيه ام عوض شده بود كلاس فوتبال ميرفتم و كلي فوتبال بازي ميكردم وقتي برميگشتم سهون هم ميومد كلا روزاي خوبي بود…خوشبختانه سهون ديگه حرفي درباره ي ازدواجمون نزد….
شب شده بود رو به روي هم رو تخت به صورته هم زل زده بوديم
سهون:خيلي خوشگلي
لبخند زدم از اينكه اجازه نميدادم سهون بهم دست بزنه عذاب وجدان داشتم
انگشتامو لاي موهاي پرپشتش كردم:سهون من…من خيلي فكر كردم
سهون:راجع به چي
همونطور كه موهاشو نوازش ميكردم جواب دادم:خودمون
سهون كنجكاو شد:خب
-نميدونم چه جوري بگم…من…تصميمو گرفتم
سهون:چه تصميمي؟
-اينكه حاضرم باهات ازدواج كنم
سهون خشكش زد:چي!
خنديدم:باهات ازدواج ميكنم
سهون بلند شد و رو تخت نشست:باورم نميشه
سرمو پايين انداختم:من دوستت دارم و خيلي به حرفات فكر كردم
سهون بغلم كرد و بلند خنديد:باورم نميشه باورم نميشه
زمزمه كردم:باورت بشه سهونم….
سهون:خب…فردا خوبه؟
-هوووم؟؟!!
سهون:فردا ازدواج كنيم؟
-آره خوبه…ههه
سهون:دوستت دارمممم
لبخند زدم…از طرفي خوشحال بودم كه قراره باهاش ازدواج كنم از طرفي هم ميترسيدم چون بايد باهاش ميخوابيدم….اما كاش فقط خوابيدن بود من زندگيمو به خاطره سهون باختم….

صبح با سهون به يه كليسا رفتيم و ازدواج كرديم مسخره ترين كاري بود كه تو زندگيم كردم وقتي كشيش داشت ازمون سوال ميپرسيد دوست داشتم از خجالت بميرم….
بلاخره ازدواج كرديم و جسم و روح و اسم و همه چيم ماله سهون شد…خوشحال بودم اما نميدونستم آينده ام قراره چي بشه…
شاد و خندون از كليسا اومديم بيرون
سهون بغلم كرد و خنديد:تو ماله منيييي
خنديدم:بلاخره به ارزوت رسيدي سهون
سهون:آره رسيدم هنوزم باورم نميشه بيا بريم جشن بگيريم شام مفصل هم ميخوريم تو بهترين رستوران كره
-سهون با كت و شلوار ميخواي بريم رستوران؟؟؟؟؟
سهون:مگه چه ايرادي داره؟
-سهون مسخرمون ميكنن
سهون محكم بغلم كرد: امروز هر كاري تو بگي من ميكنم
-چون دوست داري بريم رستوران ميريم
سهون سرشو تكون داد:باشه باشه عشقم
از قيافه اش مشخص بود زيادي خوشحال بود باورم نميشد باهاش ازدواج كردم خيلي خوشحال بودم…
توي خيابون سهون همش مواظبم بود كسي بهم نخوره خيلي برام خنده دار بود سهون تند تند بهم ميگفت كه تو ماله مني و كسي حق نداره بهت نكاه كنه يا بهت دست بزنه…
بلاخره رفتيم تو يه رستورانه خيلي بزرگ و شيك
سهون يه تيكه از غذا رو با چنگالش تو دهنم گذاشت:خوشمزه اس؟
خنديدم و غذامو قورت دادم:آره
سهون:چي دوست داري بخوري؟؟ هر چي ميخواي بهم بگو سفارش بدم
-همينا خوبن نميخواد الكي غذا بگيري
سهون:امروز بايد شاد باشيم و جشن بگيريم عشقم هرچي بخواي ميكنم همين يه روزه خيالت راحت
لبخند زدم :تو فقط پيشم باش سهون من هيچي نميخوام
سهون دستامو گرفت:ا.الان واقعا احساس خوشبختي ميكنم…از اينكه دستات لبات چشمات همش ماله خودمه خوشحالم…خيلي خوشحالم
ياد شب افتادم كه قرار بود باهاش بخوابم و يه جوري شدم….
سهون:چي شد عزيزم؟؟ چرا يهو قيافت به هم ريخت؟؟ من كاري كردم؟؟
-نه سهون…يهو رفتم تو فكر يه چيزي ههه…خيلي مهم نيست
سهون:مريض كه نيستي؟؟ هااا؟!
خنديدم و صورتشو نوازش كردم:نه عاليم
سهون:صورتت چرا قرمز شده؟؟
ياد افكارم افتادم و خنديدم:ا.الان درست ميشه هه
سهون:غذاتو بخور عشقم…هر چي بخواي برات ميخرم
سهون يه چيزي مسخره اس
سهون با نگراني نگام كرد
-ما هنوز حلقه نداريم ايني هم كه دستمونه فقط برا خر كردنه كشيش بود
سهون:اين كه نگراني نداره عشقم شامتو بخور ميريم حلقه ميخريم چطوره؟؟
بازم سرخ شدم:خوبه
سهون:قيمتشم مهم نيست تو هر كدومو كه دوست داري بردار
-مرسي كه به فكرمي سهون
سهون:از اين به بعد همه ي فكر و ذكرم تويي همسره زيبام
دستامو رو صورتم گذاشتم و خنديدم:ديوونههه خخخخ
سهون هيچ حرفي راجع به شب نميزد واقعا هر دومون خجالت ميكشيديم ولي اين كاري بود كه بايد ميكرديم
شامه مفصل خورديم و يه خورده هم شراب خورديم و از رستوران بيرون اومديم و رفتيم تو ماشين
سهون به صورتم زل زده بود
-سهون چي تو صورته من هست همش بهم زل ميزني؟جلوتو نگاه كن الان تصادف ميكنيم
سهون بغل خيابون پارك كرد
-چرا وايسادي؟؟ مستي! ميخواي بريم خونه؟
سهون:ميخوام نگات كنم
-ياااا…ديونه خخخ
سهون كراواتشو شل كرد:گرمه
سرمو رو بازوش گذاشتم:سهووون…
سهون:جونه دلم
-خوابم مياد
سهون: چرا؟!
خنديدم:چرا نداره شبه خوابم مياد
سهون موهامو بوسيد:چرا…امشب؟
-مگه امشب چه فرقي با شباي ديگه داره؟
سهون آب دهنشو قورت داد:فرقي نداره…فقط امشب
سرمو بلند كردم:امشب چي؟
سهون:اهم…امشب واقعا بهم خوش گذشت…
لبمو گاز گرفتم:اوهوم…خيلي خوش گذشت خيلييي
سهون:خب بريم حلقه هامونو بخريم بعدم بريم خونه كه تو هم زود بخوابي!
-باشه سهون
تو دلم به اينهمه سادگي سهون ميخنديدم اون از خجالتش نميتونست حرفشو بزنه..
با هم رفتيم حلقه خريديم سعي كردم تا جايي كه امكانش بود حلقه هامونو ساده انتخاب كنم
فروشنده به من و سهون نگاه عجيبي كرد:خب برا عروس حلقه برنميدارين؟اينا جفتنا
سهون:عروسي وجود نداره
فروشنده تعجب كرد:متوجه نشدم
سهون دستشو رو شونه ام گذاشت:ما با هم ازدواج كرديم…
فروشنده با دهنه باز بهمون نگاه ميكرد سهون خنديد و كارت كشيد از مغازه بيرون اومديم
-ياااا چرا بهش گفتي؟؟من خجالت كشيدم
سهون:چرا بايد قايم كنم؟ از اين كارا خوشم نمياد
-ديوونه
سهون:اوه …لوهان بيا بريم يه چند دست لباس بخريم
سهون برام نزديك به ٣٠ تا تي شرت و شلوار و كلاه و خيلي چيزاي ديگه خريد….
تو راه برگشت بوديم يه جوري بودم دوست نداشتم برسيم خودمو به خواب زدم كه سهون فكر كنه خسته ام
سهون دستشو رو پام گذاشت:خوابيدي؟
جواب ندادم
سهون: لوهاان
چشمامو باز كردم:سهون چي شده؟رسيديم؟
سهون خنديد:نه هنوز مونده بخواب
چشمامو ماليدم:خيلي خسته ام
سهون بهم نزديك شد و موهامو بوسيد:بخواب بيدارت ميكنم
لبخند زدم:باشه سهوني…
دوباره خوابيدم قلبم تند ميزد…بعد از چند دقيقه سهون صدام زد:لوهان رسيديم
نميخواستم بيدار شم
سهون دره خونه رو باز كرد و منو رو دو دست بلند كرد و برد تو خونه و رو تخت خوابوند…چشمامو آروم باز كردم همه جا تاريك بود چشمم خورد به سهون كه داشت لباساشو عوض ميكرد دلم يه جوري شد چشمامو بستم و سعي كردم هيچ حركتي نكنم سهون نزديكم اومد و دره گوشم اسممو صدا كرد:لوهاان
چشمامو باز كردم:سهون چقدر تاريكه!!
سهون گونه ام رو بوسيد:نترس برقو خاموش كردم اذيت نشي
دستشو محكم گرفتم:سهون حالم بده
سهون دستاشو دو طرفم گذاشت:چي شده عشقم؟ چيزي ميخوري بيارم؟
-نه نميخورم
سهون:لباساتو دربيارم؟لباس راحتياتو بپوشي
-نه…نه خودم عوضشون ميكنم
سهون لبخند زد:باشه من ميرم مسواك بزنم
سهون رفت دستشويي سريع بلند شدم و برقو روشن كردم لباسام نبودن همه جارو دنبالشون گشتم نبودن ميخواستم گريه كنم سريع برقو خاموش كردم و خوابيدم رو تخت
سهون رو تخت خوابيد:چرا لباساتو عوض نكردي؟
-ااام…نتونستم يعني حوصلم نگرفت خخخ…
سهون چراغ خوابو روشن كرد:اينجوري بهتره
لبمو گاز گرفتم واقعا نميدونستم بايد چيكار كنم………

Print Friendly, PDF & Email


277 Responses

 1. عرررررررررررررررررررررر من رمزا رو میخوام چقدر قشنگه سه رو زه دارم دیوونه میشه اخیش بلاخره لو راضی شد
  رمزها رو به این جیمیلم بفرست:zahrajooon2001@gmail.com

 2. سلام راستش من قبلا اخبار اکسو رو از یه سایت دیگه دنبال میکردم ولی اون سایت فیلتر شد و با سایت شما تازه آشنا شدم
  از این فیک و فبک for sex or for love خیلی خوشم امد نظری قبلا نذاشتم ولی واقعا میخوام اینو دنبال کنم. میشه لطفا رمزو بفرستین؟ ممنون میشم
  Fly2tiptop@gmail.com

 3. Salaam in Avalin feaki hast ke mikhoonam .ta injash ke be nazaram Ali boode vali man ye joori misham har bar ke sehun be luhan nazdik Moshe .nemidoonam chera .
  Ina hanooz vasam Adi nashode .Vali in ali/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gife
  Fighting!!!

 4. سلام من سه چهار روزه که این فیکو شروع کردم به خوندن اگه میشه رمزو برام بفرستید قول میدم که از این به بعد تو فیکای جدید نظر بزارماینم شمارمه 09333549229
  خخخخخخخخخخوووووووووااااااااااههههههههههههههششششششششششششششششششششش.

 5. وایییی اجی…الان واقعا مشتاقم بدونم بقیشش چیه…
  اگه میشه زودتر رمزو برام بفرستی به جیمیلم
  اجی فقط اگه میشه زود….وووویییی من طاقت ندارم…

 6. سلام من تازه دارم این فیک رو میخونم واقعا خوشم اومده منتظر رمزش هستم به شماره ام یا ایمیلم رمزو بفرستین فرقی نداره فقط من نمیتونم صب کنممممم
  09387973738

 7. سلام من تازه دارم این فیک رو میخونم واقعا خوشم اومده منتظر رمزش هستم به شماره ام یا ایمیلم رمزو بفرستین فرقی نداره فقط من نمیتونم صب کنممممم
  09387973738

 8. واااااااااااااای سهون چرا اینجوریه …. آدم یکم میترسه ازش …. خیلی لوهانو دوست داره …. یعنی بیش از حد دوستش داره ….. لباساشو چیکار کرد ….. لوهاااااااااان

  مررررررررسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 9. سلام من یه بار نظر گذاشتم نیومده انگار . من تازه شروع کردم داستانت رو خوندن از دیروز خیلی عالیه ممنون ^^ میتونم رمز رو داشته باشم ؟ از این قسمت به بعد نظر میدم smile

 10. سلام من از ديروز شروع كردم خوندن داستانت تا رسيدم به اين قسمت عالي بود خيلي خيلي دوسش دارم با اينكه خيلي گروه أكسو رو دوست نداشتم ولي الان علاقه مند شدم ^^
  براي رمز بايد ختما قسمت هاي قبل رو نظر بذارم ؟
  اين شمارمه براي رمز 09191402745

 11. سلام سمیرا جون.ممنون واقعا عالی بود.خیلی خوشم اومد.قوه ی تخیلتو برم.
  اگه میسشه لطفا رمز رو برام بفرست.
  اینم ایمیلم:ayda.happy81@yahoo.com
  ممنون./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif

 12. ها ها ها ها ها
  بالاخره لولو تسلیم سهون میشهsmile))))))))
  اصلا هم منحرف نیستم
  اصلا هم دلم نمیخواد بهم رمزارو بدیsmile)))))
  ولی جدی لطف کن واسم بفرست یا ب ایمیل یا ب:09213909638

 13. سيلللللام ……………… من خاننده ی جدید فیکتم
  میشه رمزارو برام میل کنی پلیزززززززززز
  فیکت خیلی خوبه برا عید بودجه بندیش کردم بخونمش
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif

 14. من هروقت داستو میخونم دوس دارم گریه کنم همش فک میکنم سهون لوهانو ول میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اجی رمزو بفرس به ایمیلمممم میخوام ببینم بعدش چی میشههههه

 15. میشه به منم رمز بدی؟از دیشب تا حالا همینجوری پش سره هم دارم میخونم.خیلی خوبه.برا چن قسمتم نظر گذاشتم ولی نیستن نمی دونم چرا.اگه میشه به این شماره بفرست 09356936543

 16. گیلیلیلیلیلیلیلییییییییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

  خااااااااااااااکککککککککککککککککک بر سرتتتت لوهان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif
  ینیاااا…
  تو غلط کردی عروسی کردی بی شعور!
  خب درسته که من گفتم برو باهاش ازدواج کن ولی تو که نباید گوش بدی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif

  ایییشششششششششششس این کای کو؟؟؟
  چرا باباییم نمیاددددددددد من دق مرگ شدم خب…
  خداروشگر که هیچ کدوم از نظرای منو هم جواب نمیدی خیلی ممنونم واقعا

  مرسی

 17. سميرا لوهان پرررررررررررررررر
  سميرا خو رمزا رو برام بفرست اجی برات نظر فرستادم تو قسمتی که گفتی میخوای یه گروه تو وایبر بسازی
  گفتی فرستادم اما نیومد اینجا هم مینویسیم 09374556599 مرسی منتظرم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif

 18. راستی گلم می شه رمزوبرام بفرستی؟اما خودمونیما اگرشغلت نویسندگی بود صددرصد یکی از بهترینومشهورترین نویسنده های ایران می شدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!فنتم ناجورررررررررررررر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 19. پس لوهان خان بالاخره از خر شیطون پیاده شدن گیلیلیلیییییییییییییییییییییییییییییی عروسییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (41).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (19).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 20. واااااااي سميرا جون داستانت عاليه باورت نميشه از ديروز تازه شرو كردم به خوندن ي كله خوندما بعد چون ي كله داشتم ميخوندم نظر ندادم يني الان بايد بر گردم نظر بدم تا رمزارو بم بدييييي ؟؟؟ اگ واقعا اينطوري ميخواي من ب خدا راضيم برم كامنت بذارم چون من واقعا عاشقه داستانتم طوري ك يه روزه تا اينجا رو خوندم يني درس مرس هيچي ميگم اگ واقعا لازمه برم كامنت بذارم فقط تو بم رمزارو بده من هر كار ميكنم اگرم خواستي رمزارو بم بدي به ايميلم بده لطف ميكني مرسيييييييييييي خودتم مثله داستانت عشقي

 21. عاليىىىىىىىىىىى بوددددددد رمزا رو مىشه ب منم بدى تا قسمت50ببخشيداااااا اينستا ندارى اونجا بگيرم ازت چون ايميل خىلى سخته برام :*******ولى خداوکيلى عاليههههههههههههه

 22. خببببببببببب بسمالله رحمان رحیم.نازنین یوسفی هستم 16ساله از مشهد خخخخخخخخخخخخخخخخخ
  خعلیییییییی قشنگ بود سمیرا جووووم
  ن ممنوننننننننننن خسته هم نباشی باباته زحمتایی ک میکشی و مام فقط میایم میخونیم و لذت میبیریم من ک هر کدومو بخونم قولللللللل ک نظرم بدم ک زحمتات جبران شه.برم بخونم دیگهههه ^____^
  اونای قبلیم تا ی جایی نظر دادم چون نت نداشتم دگ نخوندمم از این جا ببعد هر کدومو بخونم نظرم رو شاخههه ممنونم بازم بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس

 23. این بکی کی قراره بیاد خوووو اصن چ جوری عاشقش میشه؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  وای مزدوج شدن لی لی لی لی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بدبخت جواهر فروشه کپ کرررررد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif
  اوه اوه قسمت رمزیییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  سمیرا جون رمزو رد کن بیاد خخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  حالا میرم تو پسته جدیدم ک گذاشتی میگم اگر اینو ندیدی اونجا ببینی بفرستی برام هققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  ممنون^^

 24. ااااا ازدواج کردن….خخخ آون قسمت حلقش عاااالی بود smile)))…ینی من کشته مرده ی این جوجو گفتن بکی ام…خیلی خوبه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  مرسی منم رمز موخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 25. هیچوقت فکر نمیکردم اخرین نفر شم
  ولی خب من از اخر اولم..خیلیه ها /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif
  مرسی عزیزم مثل همیشه عالی و زیباااااااااااااااااااااااااا
  این لولو نباید عروسی میکرد…بله
  خخخخخخخخخخخخخخخخ
  ممنون عشقم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 26. من آخر ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  گیلیلی لی بالاخره اسفناج کردن ! من الان درس نیس زیاد بزن و برقص راه بندازم ولی خعلی خوشحالمممم ! بعدم ک امشب سهونی لوبیا رو میخوره! امشب شام سهون لوبیا پلو میخوره! به به ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  استغفرلله صلوات شمار دیجیتالی من کوووووش ؟ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  مرسی اونی عالی بود ولی ب نظرم شایستی این بکی و سهون ی سر و سری دارن با هم ! چ بدونم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (16).gif
  آبجی آفجی آبی منم رمز منم رمز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 27. لی لی مبارکه … به پایه هم پیر شن … مراسمشون عالی بود..اجی مرسی منم رمز می خوام لطفا…مثل همیشه نامبر وان بود بوس بوس

 28. اجی من اول اطلاعیه رو دیدم….ینی الان باید برم توی همه قسمتا کامنت بزارم؟؟؟
  اجی جووون….من که جیک جیک میکنم برات…..برا منم بفرست دیگه بووووس

 29. واااااااااااای….. ببین به چه روزی افتادم .. باید به عنوان نفر ۱۴۲ م نظر بدم …. آجی بخدا خیلی درس داشتم یه هفته س نیومدم اینترنت… آجی رمزو به منم میدی؟؟؟؟ خواهش /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif توروخدا مررررررسی09147145626

 30. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yadam raft begam man morde harekate luhan yani to on moqiat shalvaresho ta mikone/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif yani samira man be to chi begam kkkkkkkkkkkkkkkkkkk vay khoda cheqad khandidam aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bod aji aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bod to k hamishe ali vase ma sabet shodei samira torokhoda qesmate bado zod bezar mikham bekhonam /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

 31. g class=’wpml_ico’ alt=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif’ src=’/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif’ />/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif

  vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk samira yani khoda khafat nakone dokhtar mordam az khande in luhan che roi dare namosan velkon nist ajaba fkr kon sehun az ro raft luhan vel nemikard bavaram nemishe in oni bod k man tahvile jame dadam kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yani asheqe on harekate luhanam dastesho gozash goshe labesh sehuno tahrik kone man monfajer shodam eyne in dokhtaraye kharab yani chi in harekata vaaaaaaaaaaaaaaaaay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk man tahrik shodam jaye sehun lamasab harekatesh karsaz bod elliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bia mano jam kon bia mane lanatiro b khodam biar aslan in fic nist fil sopere az daste in karaye luhan man alan hangam darkam konid badaz modati fic khondam chet kardam onam in modelish sehun tond tar man to roye in lamasab mondam hooooooooooooooooooooooooooooooof

  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif

 32. سلام سمیرا جون ببخشید که اصلا نتونستم کامنت بزارم امشب یه تکیه رو میزارم بقیه رو هم فردا. به بزرگی خودت منو ببخش.
  راستش داستانت خیلی باحاله من اولین باره داستان بکهان میخونم. خیلی خوشم اومد. من میترسم این سهون لوهان بیچاره رو تنها بزاره لوهان هم بره پیش بکهیون. حداقل بکهیون شخصیتش خوب بود اجازه میدادم بره ولی چون لات هست خوشم نمیاد.
  اینا حالا ازدواج کردن و بکهیون هم یواش یواش داره میاد دیگه…منتظرم میرم کامنت قسمت بعدی رو بزارم

 33. تو دلم به اینهمه سادگی سهون میخندیدم اون از خجالتش نمیتونست حرفشو بزنه.
  ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه سهونم خجالت میکشههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wow.gif؟تنها چیزی که به سهون نمیاد خجالت کشیدنه …
  من بکیییییییییییییی میخوام نقش بکیو پررنگ تر کن پیلیز /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 34. با سلام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif
  به قول شاعركه دروصف حال سهون ميگه:ایول ایوله یارم گفته بله
  ایول ایوله یارم گفته بله
  بعدشم ميگه:شب خوبه کوتاه باشه
  ایول
  ستاره و ماه باشه
  ایول
  واسه دیدن و بوسیدن یار
  هزارو یک راه باشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

 35. یوهوووووووو بالاخره تموم شد.همه انتظارا به پایان رسییییید لی لی لی لی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif
  بکی سهونو میشناسه?????سهون خیلی مشکوکه ها.خلافکاره????/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (27).gif
  آجی ادامههههه منم رمزززززز.شمارمو داری دیگه.حالا اگه دیدم رمز نیومد بهت اس میدم.مرسیییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 36. چه عالی ک عروسی کردن ولی امیدوارم سهون لولو رو مجبورنکنه به زور باش باشه.نمیدونم چرامن به سهون مشکوکم.
  خیلی قشنگ بود مرسی سمیراجون

 37. اصلا نمیتونم سهونو خجالتی تصور کنم..لوهان کارت ساختس خخخخ.بکهیون تو این داسی واسه خودش یه پا لاته هااا خیلی دوست دارن از شخصیتش سر در بیارم..اخ جووون قسمت رمزی کککک…اجی رمزوبرام میل کن بی زحمت
  mahsan.mz369@yahoo.com
  مرسییی عزیزم بووووووووووس

 38. من بعضی وقتا نمیتونستم کامنت بزارم نمیدونم چزا ولی تاجایی ک تونستم گذاشتم حالا اگ اسمم اشناست ب منم رمز لطفا ^_^
  09390588230
  مرسس عالی بود :***/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif

 39. سلام اجی سميرا عین بقیه قسمت ها عالی بود اجی این سهون خیلی مشکوک لوبیا منا میخواد اذیت بکنه حس بدی دارم لوبیا تو هم سر عقل بیا خخخخخ اجی شماره من 09139085911 ممنون میشم بفرستی برام تو لاین و وایبر و واتس هستم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (47).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 40. سهونم که پرو پرو گفا به فروشندهه…
  یه سوال سهون چی از بکهیون میدونه که دوست نداره بکهیون لوهان رو ببینه؟!
  مرسی خیلی قشنگ بود راستی یه جا هم اشاره کن شغل سهون چیه من تو شغلش بسی گیر کردم
  رمز رو به منم بده اینم شمارم:09384877402

  • خخخخخخخخخخخ
   خب اگه یادت باشه بکی با ماشین میزنه به پای لوهان یه بارم که زد ناکارش کرد خخخخخ
   شغلش زیاد مهم نی خخخخخ
   اوکی فرستام

 41. vaaaaaaaaaaaaaaaaay ramz manam mikham ge betar az mn khanande dari to ????? zir kol ghesmatay last wish _yor eyes_ love game va in com gozashtamsmile)))) betar az mn bud bego leheshhhhhhhhhhhhhhhhhhh konam!!!!!!

 42. وای اخ جونم بلاخره رمزی فکر بد نکن
  اجی جونم مثل همیشه عالی بود منم رمززززززززززززز میخوامممممممممم ببینم
  چه بلای سر لوهانم میاد
  مرسییییی
  اینم شمارم09191980093/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif

 43. وای بالاخره ازدواج کردن.
  بعد یه سوال الان لوهان با دو نفر ازدواج کرده و از سوهیون طلاق نگرفته؟
  ببخشید اما من یه ذره تو این چیزا خنگم.
  عالی بود اجی خسته نباشی

 44. سهون ی بیماریه خاصی داره ک اسمشو فراموش کردم کسی ک بچگی خیلی بدی داشته یا برای عزیزترین کسش اتفاق بدی میوفته ک خیلی شکاک وخشن و در مابلش نمیتونه ناراحتیه کساییو ک دوس داره رو ببینه .. اما اون شخصو خیلی اذییت میکنه .. بعد سهون خیلی مشکوکه نکنه تو کاره قاچاقه ؟ O.o معلومه ک با دختراهم رابطه داره .. کلا مشکومه مخصوصا وقتی رفته بودن اداره ی پلیس .. بکهیون شاید ی ربطی ب سهون داشته باشه ولی ب احتمال زیاد شخص خوبه ی داستانه ک تو ایندست اره ؟ اخه زیاد ازش میگی ک توذهن باشه .. پدرو مادره لوهان هم یا دیگه کلا قبولش نمیکنن یا خونشونو عوض میکنن ک لوهان پیداشون نکنه یا پدره میمیره و مادره میگه تو پدرتو کشتی یا … .

  ولی کلا اعصابم خورد میشه ک سهون نقش بده ی داستانه >_<

 45. خخخ ههههه به به …اجییییی جون منم رمز من همیشه نظر میذاشتم….شمارمم داری اجی جون خودت بهم اس کن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif مررررررسی داسی هم عاالی بود…خییلی قشنگ بود این قسمت /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 46. من که کلا نصف نظرام ارسال نمیشد…ولی بیشترشو نظر گذاشتم!!!
  ولی دختر خالم (سحر)تا وقتی نت داشت نظراشو مرتب میذاشت الان نتش تموم شده!
  هعییییی ابجی دست خودته اگه رمزو بدی ممنون میشم!!
  الان اگه شانس منه اینیکیم نمیرسه!
  به کل این سایتا با من مشکل دارن!
  بیخی هونهان باهم ازدواج کردن هوراااااااااااااا
  وای خیلی خوبه خیلیییییییی
  این بکی به شدتتتتت رو مخه!!بچه پررو
  وای خدا من میخوام ببینم چی قراره بشه غمگین شدنشم قشنگه حتما!

 47. من مرررررررررررررررررررررررررررررررگ ای جووووووووووووووووووووووووووووووون هونهانممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مزدوج شدننننننننننننننننننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بکیییییییییییییییییییییییییییییم لولومو اذیت نکنننننننننننننننننننننننننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  اجی جووووووووووووووووووونم عااااااااااااااااااااااالی بودمثل همیشههههههههه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes-smiley.gif
  به منم رمز میدی؟خخخ اجی اگه با ایمیل راحت نیسی به گوشیم اس کن به فاطی هم نده خودم بهش میدم فدااااااااااااااات/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif
  عاشقتمممممممممممممم مغسیییییییییییی بووووووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 48. واااییییی لوهانه من… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  سهونم چه زود خرذوق میشه!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  ای شوورتو جم کن عروس!!
  دوباره میخواد بلا ملا سره لوهانه من بیاره!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  و بلاخره ما یکم این بکیو دیدیم..
  لوهانمممم…. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اجییی خیلیی خوب بود.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  دوسش دارمممم… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  آجیی.. من شمارتو دارم بت اس ام اس میدم ازت میگیرم.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

 49. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  الان من دارم ذوق مرگ میشمممممممممممممممممم بالاخره چیزی که دوس داشتم اتفاق افتاد هونهان اونجا دارن جشن میگیرن منم اینجااااااااااااااااااااااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  درباره ی رفتار سهون نظری ندارم ینی بهتره چیزی نگم که ضایع شم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  لوهاننننننننننننننننننن کار تمومه پس مقاومت دیگه بسهههههههههههههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  بکی جان تکلیفه خودتو مشخص کن نقشت ای وسط چیه؟!!!!!!!!!!!! میگی یا بگم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  مغسی اجییییییییییییییییییییییییی یادت نره به منم رمز بدی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  fati.littlegirl@yahoo.com

 50. vay sehun sade man aslan bavaram nemishe smile asan chera in hame esrar be ezdevaj dasht na vaghana chera hamash fk mikonam baeki dastesh ba sehun to ye kasas na vaghan chera chera fk mikonam luhan az inke ba ye pesar onam az noe badbinesh booode pashimone????ajiii manam shomaramo bedam???

 51. هوووووووووووم….
  احساس میکنم سهون خیلی شخصیتش نا معقوله….
  اونی الان من واقعا با خوندن این قسمت انرژی مضاعف گرفتم..والا امروز شیش ساعت تو مدرسه با اعداد و ارقام و یه سری فرمولات مزخرففففف….کار داشتیم سیمای مغزم احتیاج به لحیم کاری داشت بعد الان احساس میکنم بشدت روحیه گرفتم…بشت منتظر قسمت بعدیم…البته ای کاش اینسری عقب نمونم..

 52. salavaaat beki vared mishavad kam kam khkhkh
  akh joooon baham ezd kardan man qorbonet beram sehun ke inqad asheqiiii…voooy cheqadam velkharjeee jooon
  luhan eshqamteflak tarsideee naziii…sehunam khejalatiii nanazz
  aji man k hamishe dar commenta hazerrammm ramz bede plzzz
  b telam bede 09372073928
  chon imail male khodam nis
  mrc ajiii aliii boood

 53. سلام سمیرا خانم. خوبی شما؟ من آوینم و تازه سایت باهالت رو کشفیدم البته از طریق بقیه فن کلاب ها . وایییییییی هیجان زده شدم … وای من چقدر هولم … نمیدونم باید چی بگم تا الان فقط داستان های تو رو خوندم . آقا سر این جریان چشام از کاسه زد بیرون و گفتم دیگه یهو بهت نظر بدم. داستانات مضمون متفاوت و جالبی دارن چون تو همه ی داستانا یه پسر عاشق یه دختر میشه . ولی مال تو کاملا متفاوته عشق دوتا مرد …. واقعا جالبه … وقط یه سوال چرا همش سهون بیچاره نمیتونه خودش رو کنترل کنه؟ دلم براش میسوزه هر کس نشناسدش فک میکنه عجب آدم بوقییییه(بوق رو طولانی نوشتم چون انحرافاتش زیاده) خیلی دوست دارم سمیراجونم به داستان نوشتنت ادامه بده و هممون رو خوشحال کن و راستی خیلییییی خوشحالم که تونستم بکشفمتون بای بای . ها راستی منم میتونم رمز قسمت جدید رو داشته باشم؟

 54. جیییییییییییغ رمزی:||||رمزی یعنی چی اصلا:|||||||||||
  عروسیییی نه دومادیییییی-_-خهخخخ
  اقا اگه سهون عوضی بشههههه چی …نه
  اگه نامردی کنه..مث خود لوهان که نامردی کرد:||||
  عر…اجی فایتینگ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 55. سلاااااااااام من تازه بااین سایت آشنا شدم تازه هم میخوام برم این داستانرو بخونم اگه میشه رمزو. واس منم بفرستی-_____-
  09385474621 /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif

 56. واااای اون شکلک بالا رو من نذاشتم من فقط اون سمت راستیه رو گذاشتم
  یعنی چیییییی دفعه ی پیشم همیجوری شده بود تو کامنتاهم گفتم ولی اون دفعه
  کلا یه شکلک دیگه بود الان یه شکلک اضافه گذاشته دفعه ی دیگه اگه الکی یه چیز واسه ی
  خودش بیاد اونوقت باید یه بلایی سر این آدمکه دربیارماااا
  شایدم وقتایی که با گوشیم کامنت میذارم اینجوری میشه…نمیدونم ..
  بازم مرسی به خاطر داستان قشنگت ( شکلک نمیذارم که یه چیز اشتباهی نیاد…)

 57. آخییییی بیچاره لوهان انقدر نگران بود که فکر نکنم اصلا بهش خوش گذشته باشه…..
  بالاخره سهون به خواستش رسید امیدوارم لوهانو اذیت نکنههههه….
  خیلی دوست دارم بدونم این بکهیون چه جور آدمیه…..نمیدونم چرا ولی با اینکه چیز
  زیادی هنوز ازش گفته نشده ولی من دلم براش میسوزه…یه جوریه…..
  خیلیییی خووووب بوووود
  منم رمز میخواااااااام
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif

 58. حالا دست دست .. جیغ هورا .. دست دست /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  بالاخره عروسی کردنننننن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif
  عه پس سهون ازیناس که همش واسه همسرش ولخرجی می کنه خخخخخخ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  اینکه همش به لولو میگه تو ماله منی مشکوکه .. من می دونم بعدا این غیرت بیش از اندازش کار دستمون می ده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  چرا لوهان انقد بکهیونو می بینه ؟؟ منم دارم به این نتیجه می رسم بکهیون و سهون همدیگرو میشناسن و سهون با یه قصدی اینو میفرسته سراغ لوهان /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  بالاخره قسمت رمزییییی .. بالاخره لولو رضایت داد خخخخخ … سمیرا جون واسه من رمزو به ایمیلم بفرست ممنون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 59. عروسیییییییییییی مبارکههههههه
  واااااااااییییییییییی یا خدا لولو خودتو نباز
  من همش حس میکنم بعد این اتفاق ینی +19 سهون ولش میکنه
  بکی سیگاریه؟؟؟؟؟؟ ایشششششش نوچ نوچ به قیافش نمیاد
  خخخخ ممنون آجی جونم
  رمزو واسه منم میفرستی؟؟؟؟؟؟؟؟

 60. دست دست عروسیه لوهان جون و سهونیه همه باهم شله شله قرش بدین لیلیلیلیلیلیلیلیلیلی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  آخـــــــــــی بالاخره هونی به آرزوش رسیــــــــــــــــــد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif لین لوهانم خیلی بدجنسه ها…ببین چه جوری تو خماری میذاره سهون رو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  عــــــــــــــــــالی بود مثل همیــــشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif
  راستی منم رمز میخواما/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif بی زحمت برام میل کن عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gifمرسی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 61. بلههههه عروسیشون مبارک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  والا من این وسط دلم واسه اون فروشنده میسوزه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif
  راستی اجی من میخواستم قیبل اینو بهت بگم ولی نشد حالا میگم البته میدونم این اصلا تاثیری نداره هااااا
  ولی اجی اینایی که میان میگن شما کپی میکنید یا میایم هکتون میکنیم ضایع است که از روی حسودیه تو اصلا خودتو ناراحت نکن ok?/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  راستی من هنوز درست نفهمیدیم راجب بکهیون تویه همه ی پوستر ها هست ولی خودش خیلی کمه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  ولی این سهون نزدیکه خر کیف شه هااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/11.gif

 62. واییییییییییییییییییییی ک من چقد منتظر این روز بودم ک بگی قسمت بعد رمزیه خخخخخخخ میدونم منحرفم
  باز لوهان میخواد امشبو ناز کنه؟
  سهون چ ذوقی کرد..الان ی سوال برام پیش امد..سهون الان زن گرفت یا شوهر کرد؟لوهان چطور/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  ردهرحال طبق معمول عالی بود..خسته نباشی عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 63. خخخخخخخخخخخخخخ..
  وای عالی بود.. مرسی
  ابجی نکنه سهون لباسای لولومو قایم کرده؟؟؟

  منتظره ادامشم.. واقعا حال کردم با این قسمت

 64. اوووووف خدا بدادش برسه… سهون وحشی میشود
  کلا داره زیادی بهش خوش میگذره…بمیرم واسه لولوم که باید…
  سهونو نمیفهمم اصلن..نمیدونم چرا.. عجیبه
  دقت کردی وقتی من دو روز نیستم تو زود تر میزاری ؟؟؟ امروز اومدم دیدم دوتا گذاشتی..ذوق مرگ شدماا
  عالی بوووووود.
  لوهااااااااااااااااااااااااااااااان :'(
  سهوووووووووووووووون -_-

 65. آخ جووووووووووووووووووووووون.. رمزییییی
  (منحرفم خودتی)
  خخخخ.. اهم اهم
  ابجی من ک همیشه نظر میدم رمز موخوام..
  میدی.. ممنون میشم ب این بفرستی 09305956306
  خوب من برم داستانو بخونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *