EP 25 (شکست) BREAK

سلام بچه ها اینم قسمت 25 امیدوارم خوشتون بیاد

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

سهون رو کاناپه خواب بود و منم سرم رو سینه اش بود و داشتم فیلم نگاه میکردم از شب بدم میومد چون قرار بود زود صبح شه و سهون بره
سهون تکونی خورد و بیدار شد: لوهان
سرمو بالا بردم:هوووم
سهون:هنوز تموم نشده؟
-چی؟
سهون:فیلم
-تو که همش خواب بودی
سهون:آره هه…خوابم میومد یه خورده خسته ام
-منظورت اینه که میخوای بری بخوابی آره؟
سهون:هه…نه عزیزم…چیزی میخوری برات بیارم؟
-نه…یعنی آره میخوام…
سهون خمیازه کشید و رفت سر یخچال
-سهووون
سهون:جوووون
-تو واقعا تنبل و بی حوصله ای
سهون یه خورده میوه رو میز گذاشت و محکم بغلم کرد:اوووم دوس دارم تا ابد بغلت کنم
خندیدم:سهون فردارو نرو سره کار بمون پیشم من حوصله ام سر میره
سهون:عشقم پس فردا تعطیله میریم خوش میگذرونیم
گونه شو بوسیدم:سهون من فردا میرم فوتبال
سهون: فوتبال دوست ندارم بازی کنی
-یاااااا
سهون:میترسم صدمه ببینی
-چیزیم نمیشه خخخخخخ
سهون:ولی من میترسم
-سهون تو هم که مثل بابا و مامانم باهام مثله بچه ها رفتار میکنی
سهون:من فقط برات نگرانم
-نمیخوام باشی
سهون: اون پسره ی عوضی وقتی زد به پات اون موقع نتونستی از خودت دفاع کنی
-اون تو ماشین بود چه طوری میتونستم بگیرمش
سهون:در هر صورت من نگرانم
-نگران نباش سهونم
سهون خندید و بغلم کرد:خب بریم بخوابیم ….

بعد از چند دقیقه لبای سهون رو لبام بود…با لذت تمام میبوسیدمش سهون لباشو برداشت و نفس نفس زنان گفت:لوهاان
چشمامو باز کردم
سهون:من دوست دارم باهات باشم
خندیدم:خب باش
سهون:یعنی میزاری؟
-معلومه که نمیزارم خخخخ
سهون:لوهان…بیا با هم ازدواج کنیم
خندیدم و لبمو گاز گرفتم:فقط به خاطره اون کار؟؟
سهون:نه…میخوام مال خودم بشی
-من ماله توام
سهون:نه…نیستی
از حرفاش خوشم میومد پاهامو از هم باز کردم سهون خودشو وسط پاهام جا کرد و گردنمو بوسید
-سهون بسه بلند شو از روم
سهون سریع از روم بلند شد:باشه عزیزم
-خیلی دیوونه ای
سهون:معذرت میخوام
-فراموشش کن…هه…بیا بخوابیم
سهون:میرم بیرون یه سیگار بکشم بیام
-سهوووون سیگار میکشی؟؟
سهون:آره…
-من از سیگار متنفرممم
سهون:اینقدر بیرون میمونم تا بوش بره
-سهون….وایسا دیوونه…یااااااا
سهون رفت بیرون نمیدونستم چیکار کنم رفتم بیرون و دسته سهونو گرفتم سهون برگشت و نگام کرد:برا چی اومدی بیرون؟
-ازم ناراحت نباش
سهون:ازت ناراحت نیستم عزیزم برو بخواب
-نه سهون اصلا یه جوری شدم
سهون دومین سیگارشم روشن کرد
-سهون
سهون:هوووم
-میشه سیگار نکشی؟
سهون خندید و سیگارشو خاموش کرد:باشه عزیزم بریم بخوابیم؟
-آره فقط…ازم ناراحت نباش من…خب سخته میدونی….
سهون:عزیزم من از اون بابت ناراحت نیستم فقط میخوام که باهام ازدواج کنی
سرمو پایین انداختم
سهون:باهام ازدواج میکنی؟
آه کشیدم:مسخره اس
سهون:رابطه ی الانمون مسخره تره معنی نداره تو بمونی خونه من برم سره کار…خب اینجوری میموندی خونه خودت هراز گاهی هم به من سر میزدی
-سهون خواهش میکنم بهم فرصت بده
سهون: چقدر فرصت میخوای؟
-نمیدونم باید روش فکر کنم…
سهون:منتظرم…من میرم بخوابم…..

رو تخت خودمو تو بغلش جا دادم و نفس راحت کشیدم
سهون:شب به خیر عزیزم
-شب به خیر…
سهون خوابید و من دوباره رفتم تو فکر نمیدونستم این کارو بکنم یا نه…من سهونو با تمومه وجودم دوست داشتم به خاطره اون خانوادمو ترک کرده بودم پس ازدواج باهاش چیزه بزرگ و عجیبی برام نبود…میدونستم اگه جواب رد بهش بدم اونم منو پس میزنه اونوقت مجبور بودم بدونه اون زندگی کنم…نه…این امکان نداره…من به خاطرش هرکاری میکنم…تصمیممو گرفتم و تو دلم بهش جواب مثبت دادم…..

صبح چشمامو باز کردم و بهت زده به سهون که پیشم خواب بود نگاه کردم
-سهون…سهوووون
سهون:هووووم
-سهون خواب موندی؟؟؟
سهون خندید:نه امروز نرفتم به خاطره تو
-به خاطره من؟؟دیوونه شدی؟؟
سهون:خودت گفتی نرو منم نرفتم
-هوووووف دیوونه
سهون دستاشو باز کرد:بیا اینجا گرم شی
رفتم تو بغلش و خندیدم:خوشحالم نرفتی
سهون موهامو بوسید:عاشقتم
-سهووون
سهون:جونم
-امروز کلاس فوتبال دارم
سهون:ساعت چند؟
-ساعت ٢
سهون:با هم میریم
-نه تو استراحت کن خودم میرم
سهون:هوووووف باشه عزیزم
-سهون چقدر خوبه وقتی خونه ای و با هم بیدار میشیم
سهون خندید و به شونه ام نگاه کرد
حواسم نبود بلیزم تا شونم پایین اومده سهون خم شد و شونه ی لختمو بوسید از جام پریدم…
سهون بلند خندید:چقدر حساسی
پیرهنمو صاف کردم:اهم…من…میرم صبحونه بخورم….
سهون:برو منم الان میام
سریع رفتم تو دستشویی و نفس راحت کشیدم قلبم هنوز تند میزد نمیدونستم چیکار کنم میترسیدم کنترلمو از دست بدم…
قیافمو درست کردم و رفتم سر میز نشستم سهون بهم زل زده بود حس بدی داشتم بدونه اینکه سرمو بلند کنم گفتم:از زل زدن بهم خسته نمیشی آقای اوه؟؟!
سهون خندید:نه آقای لو شما میخواستی اینقدر زیبا نباشی
سعی کردم نخندم:نگام نکن
سهون:چی میشه مگه؟
خندیدم:حس بد بهم دست میده
سهون از جاش بلند شد و کناره من نشست
-همونجا صبحونتو میخوردی
سهون:لوهان
-هووم
سهوم:باهام ازدواج میکنی؟
-هووووف…سهون بسه دیگه همش داری به این موضوع گیر میدی
سهون:عزیزم باهام ازدواج کن قول میدم زندگیمون بهتر شه
-من نمیتونم با یه مرد ازدواج کنم سهوووون
سهون:چرا؟؟ پس چرا اومدی پیشه من؟
-من اومدم پیشت چون دوستت دارم ولی نمیخوام این دوست داشتن به ازدواج ختم بشه میفهمی؟؟
سهون دستاشو رو سرش گذاشت:من اصلا نمیفهمم این زندگی چه معنیی میده
-من و تو دو تا پسر مجردیم که فقط با هم زندگی میکنیم اگه اینجور بود همه مردا باید همدیگه رو میگرفتن
سهون:من تو رو یه جور دیگه دوست دارم لوهان بفهمممم
-میدونم ولی بهم حق بده من نمیتونم باهات ازدواج کنم که خواسته های تو رو براورده کنممممم
سهون تعجب کرد:چی!!!
رومو برگردوندم:هیچی
سهون:یه بار دیگه تکرارش کن
-میخوام تنها باشم سهون
سهون:ببینم تو واقعا فکر کردی من به خاطره س.ک.س با تو میخوام باهات ازدواج کنم؟؟هااا!!!!
-نمیدونم شاید
سهون خیلی ناگهانی بلند شد و درو قفل کرد
تعجب کردم:چی کار میکنی؟
سهون سمتم اومد:بلند شو
-چرا؟؟؟سهون دیوونه شدی؟؟؟
سهون دستمو گرفت و بلندم کرد
-یااااااا دستمو ول کنننننن دیوونه شدییییی؟؟؟
سهون: راه بیفتتتتت
سهون منو به زور تو اتاقش برد و دره اتاقم قفل کرد
-چته دیووونههههههه
سهون هلم داد رو تخت و شروع کرد به دراوردنه لباسام
داد زدم:ولم کنننننننن….یاااااااااا….چیکار میکنی سهووووون
سهون دستامو گرفت و به صورته وحشتزده ام زل زد
-ولم کن سهون
سهون نفس نفس میزد: میبینی من بدونه ازدواج با تو هم میتونم کارمو بکنم
داد زدم:دستامو ول کننننننننن
سهون دستامو ول کرد و رفت جلوی پنجره
قلبم اینقدر تند میزد که بهم اجازه نمیداد بلند شم در حد مرگ ترسیده بودم….
سهون برگشت و بهم نگاه کرد:نترس کاریت ندارم فقط میخواستم بهت ثابت کنم که داری اشتباه میکنی و من هیچوقت به خاطره هوس خودم نمیخوام باهات ازدواج کنم
سهون دستشو طرفم دراز کرد:دستتو بده به من
-ب.برو بیرون میخوام تنها باشم
سهون رو تخت نشست و موهامو نوازش کرد
-به من دست نزنننننن برو بیروووون
سهون:فکراتو همین الان بکن و بهم جواب بده
داد زدم:من باهات ازدواج نمیکنمممممم
سهون:پس برگرد خونت
چشمام از تعجب گرد شد:چییی؟!!
سهون:موندنت اینجا هم منو ناراحت میکنه هم خانوادتو…برگرد خونت درستم بخون منم میام هر روز بهت سر میزنم و میبرمت بیرون چطوره؟
اشک تو چشمام جمع شد
سهون:لوهان گریه نکن من فقط به خاطره خودت که حوصله ات اینجا سر میره میگم
-دوست داری برم نه؟
سهون:نه عشقم…من هیچوقت نخواستم تو از پیشم بری!
-وقتی اینجوری حرف میزنی منظورت همینه…
سهون دستامو گرفت:لوهان آروم باش
-دستمو ول کن…نمیخوام چیزی بشنوم
سهون:ببین لوهان خونه موندنه تو مسخره اس تو فقط آخره شبا منو میبینی منم که خوابم
-سهون مثلا ازدواج کنیم این حالت عوض میشه؟؟
سهون:عوض نمیشه بهتر میشه…خب چه جوری بگم من انگیزه پیدا میکنم که حداقل یکی دوساعت در روز بیام پیشت
-به خاطره س.ک.س آره؟
سهون:نه لوهان چرا اینقدر منحرفانه فکر میکنی؟
-سهون بسه…حرفتو زدی
سهون: لوهان خودتم میدونی چقدر دوستت دارم
سریع بلند شدم و کولمو برداشتم و وسایلمو توش گذاشتم
سهون:چیکار داری میکنی دیوونه؟؟؟
-دارم میرم خونمون
سهون آه کشید:لوهااان
-چیه!!! خودت گفتی چیه نکنه نظرت عوض شد!!!!!
سهون بلند شد:ناراحت نشو عزیزم لازم نیست جایی بری من معذرت میخوام
کولمو پشتم انداختم:این درارو باز کن زود
سهون:لوهان عشقم من منظورم این نبود
-سهون درو باز کننننن
سهون:باهام ازدواج کن مگه چی میشه؟
دستمو رو سرم گذاشتم:فقطططط درو باز کنننننن
سهون:میخوای کجا بری؟؟
-اونش دیگه به خودم مربوطههه
سهون درارو باز کرد سریع کفشامو پوشیدمو از در بیرون رفتم….
سهون دنبالم دویید و دستمو گرفت برگشتم و با اخم نگاش کردم:دستمو ول کن
سهون:لوهان من معذرت میخوام کجا داری میری؟؟؟
-برم بهتره حداقل تنهایی بهتر میتونی زندگی کنی…
سهون از پشت بغلم کرد:لوهان نرو…تنهام نزار من عصبانی بودم یه زری زدم ببخشید
-سهون من حتی بمونمم باهات ازدواج نمیکنم اینو تو گوشت فرو کن
سهون:باشه باشه ازدواج نکن فقط برگرد خواهش میکنم…فک نمیکردم جدی بگیریش
نمیدونستم چیکار کنم اگه میزاشتم میرفتم کسی رو نداشتم پدر و مادرمم منو زندانی میکردن پس مجبور بودم بمونم…
سهون دستمو گرفت:بیا بریم…….

Print Friendly

148 Responses

 1. سلام تروخدا رمز قسمت بعدی رو بدین

  ایمیل:[email protected]/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ice.gif

 2. لوهان تو که توی دلت بهش جواب بله میده خب به خودشم بگو دیگه ….. سهون چرا یهویی قاطی میکنه …. این کجا کار میکنه که انقدر راحت تونست نره سره کار ….. نمیدونم ولی این حرفلوهان یه جوری بود : مجبور بودم بمونم ….. خب میتونست نره خونه خودشون …. میتونست بره یه جای دیگه …. دختر که نیست که نتونه خیلی از کارا رو انجام بده …. البته یکمم بهش حق میدم انقدر بابا و مامانش همه چیزو در اختیارش گذاشتن که بچه نمیتونه تنهایی کاری رو انجام بده ……. مررررررررسی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 3. سلااام ادمین^_^
  واقن دستت درد نکنه واسه این داستانا،خییلییی خوبه^_^میشه رمزو ب من ایمیل کنی؟
  تازه ادرس سایت پیدا کردم^_^
  کنجکاوم هستم بدونم ک ادامش چی میشه
  خیلی ممنون
  ازین به بعد هم کامنت میذارم،خیالت راحته راحت.^_^/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 4. اونییی دیدی چه قد تا الان نظر دادم
  خوب بود
  میشه بهم رمز بدی خواهش میکنم
  اگه بهم رمز بدی قول میدم همین طوری بهت کامنت بدم
  قول میدم اونی ون
  خواهش میکنم اونی بهم رمز بدههش میکنم بهم زود رمز بده
  طول هفته درس زیاد دارم
  بعدشم اونی یه کارایدی گه هم داریم باور کن
  لطفا اونیییییی

 5. چه شخصییییییییییییییت مسخره ای داره این لوهان

  به خدا فقط من میتونم باش سر کنم چون منم مثه اونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  خب/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif

  میگم این سهون چشه پس؟؟؟

  ایششششششششششششششش اصلا معلوم نیست تو این فیک هرکی یه چیزیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gif

  هوووووووووووووفففففففففففففففففففففففففففففف حوصله منم سر رفت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif لوهااااااااااااااااااااان مثه آدم قبلو میکنی با سهون ازدواج کنی روشنه؟؟؟؟؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/312.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif

  من برم پارت بعدی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif

 6. لوهانم خو دوروز قهر کنه بره پیش شیو ای کسی این سهون آدم شه اصن…نه نه نره اون طوری سهون بدتر دیگه نمیزاره هیچ جا بره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gifمنم عین لولو به خوددرگیری مبتلا شدم خخخ

 7. aji vaghean ta alan har fic k neveshti ba on yeki motefavet bude
  va in dastanet kolan kheili take o b nazaram kheeeeili jalebe
  man vaghean dg nemidunam key vaght konam 2bare beshinam in hame bekhunam /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ghol midam ta onja k betunam nazar bezaram chon tanha kariye k azam bar miad
  va in k midunam khodai che ghad fic hat barat moheme
  dar kol khaste nabashi
  o mer33330000

 8. سلاااااام
  من تازه با سایتون آشنا شدم…خیلی خوشم اومده از داستاناش
  من ادرس ایمیلمو دادم…تا قسمت40 رمز داستان رو بهم بده
  از قسمت 40 به بعد برای پست داستان ها کامنت میذارم و نظرمو میگم
  ممنون از سایت خوبت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif
  موفق باشی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 9. واییییییییییییییییییی لوی بیچارههههههههههههههههههههههههههه لوبیاییییییییییییییییییییییییی هققققققققققققققققققققققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 10. بابا لوهان جان پاشو برو پیش زنت عزیزم…نمیخوام مثل مادر و پدرت نصیحتت کنم ولی حداقل آون سویون بیچاره خیلی بهتر از سهون…وااااای آین سهونم گیر داده هاااا ول کن نیست…آقا آخر داستان غمگینه؟ با سویون میمونه زندگی میکنه؟ پیش سویون باشه بهتر امنیتش هم بالاتره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (41).gif
  می سی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif

 11. اااا وااا از اولش جنگ و دعوا اخرش پس چی میشه
  فک نکنم لولو بتونه تحمل کنه اونم مرده حتما زن بودن براش غیر قابل تحمله
  اجی خواهشاا اخرش بد بد نشههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif

 12. واااااااااااااااااااااا سهون چجور ادمیه لوهان رو اذیت میکنه. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  سیگارم میکشه نچ نچ نچ نچ…….من دلم واسه لوهان میسوزه…چرا فرار کرد اخه این بچه…میموندی زندگیت رو ادامه میدادی ولی بدون دختره…فرار میکرد ولی بدون سهون…

 13. سهون چه گیری به ازدواج داده.اخی لولو گناه داره تو خونه حوصلته چدرسشو ول کرد؟حیف بودد.سهون یهو چش شد لولو گناه داره.

 14. ای بباابا سهوون چ گیری داده به ازدوااج/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  خو لوهان تو کووتا بیا قبوول کن..شبش که راضی شده بوود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  عاااااااالی بوود آجی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 15. نونا بار دهمه دارم امتحان میکنم..نظرم هی نمیاد..اححح…گیر میده هی…خب….عالی بود..قسمت بعدی رم خوندم برم نظر بزارم!

 16. عاقا من اصن نمیتونم بفهمم سهون خوبه یا بد. ….شیکار کنم عصابم خورد شد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  عاااااااااقااااااااااا لولوم همش تنهااااست خووووو گناه دارهههههه
  اهم اهم برا اینکه لولو تنها نباشه.بچم ی پیشنهاد دارم بگو چی!
  مننننن…. وقتیییبی….سهون نییییس. ..میرم پیش لولووووووووووووووووووو هییییی ایجوری تنهایم نییییس برم؟؟؟؟ اجییییییییییییییییییی اجییییییییییییییییییی اجییییی بررررم قوووول میدم قوووول میدم اذیتش نکنم بررررررررررررم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif

 17. دلیله اصراره بیش از حده سهونو واسه ازدواج نمیفهمم…
  من کلا هیچ وقت از کارای سهون هیچی نمیفهمم…
  لوهان رفت تو لونه ی شیر
  سمیرااااا یادم میمونه که چقد داری اذیتش میکنیا با این سهونه منحرفت -_-
  قربونت خیلی توپ بود واقعا :)))))))

 18. الان دیگه آموختم کامنت بزارم مثه آدم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  خب..1..4..3…8..6 اهممم..
  اااااااااااییییییییییییییییییششششش چینجااااااا….لولو تا چه حدددد لوس بازی اخهههه؟هااااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gifبچه خود درگیری گرفتییییی ها….دولش بهش جواب مثبت میده بعد میگه نه امکان نداره/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  شیطونه میگه برم ببندمش ب تخت عاقد بیارم به زور عقدشون کنم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gifوالاااااااا…25قسمته مارو تو خماری یه بوق گذاشته این لولو خر/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (32).gif
  سهونم ک کلا تو هررررر فیکی و در هرررر حالتی کنترلشو از دست میده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  خو راسم میگههههه البتههه…تا کی باید فقط ببوسه لولو رو؟؟اه…سمیرا اجی تونستی مثه اخرین ارزو تو فیک عکسایی ک مربوط ب داسی بشه هم بزار…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif
  میگما اجی..رمرو بهم ندی…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif
  وای اجی اینو ببین حااان من….عجببببب هونهانیهههههه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

  //upload7.ir/imgs/2014-10/83278607498758371463.gif

 19. وای وای خشم سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  لوهان ب سلامتی شده دوس دختر سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  ولی من ی چیزیو نفهمیدم..لوهان میگه گی نی ولی با سهون تحریک میشه..چرااااا؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  ولشششششششش کن..صبر میکنم تا اخر داستان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (9).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  خسته نباشی عزیزم..عالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif

 20. Khob luhan vaghti inghadr tahrik mishe ,,,vaghti inghadr delesh mikhad khob be baleh bege ham maro shad kone ham Sehun ro /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif

  In sehun vaghti vaghean mitoone karesho kone dg chera injury ezdevaj mikhad khob,,ino heyyy zendani mikone zanesh she dg chi mishe /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/doden-smiley.gif

 21. من هر قسمت میگم الانم میگم این سهون واقعا مشکوک میزنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  لوهانم که اصلا تکلیفش با خودش مشخص نیست ولی خوبه که جلو سهون کوتاه نیومد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
  الان اصلا نمیتونم حدس بزنم قراره چی بشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  مرسی اجی خیلی داستانتو میدوستم…راستی بابت اون قضیه هم ناراحت نشو میبینن سایتت موفقه طرفدار زیاد داره از حرص یه چیزی میپرونن

 22. yani sehun luhano dos dareee??????? k migevase …. nemikhamet???
  vaaay lulu dele adamo atush mizane ba in mazlomiatesh okhey
  lulu kho gof j mosbat midam pa yeho chi shod pashimon shod????????
  aqaaaa bekii key mia paaa??? shakhsiatesh bahaleeeee
  luhan jan khodet vel kon baba KHONEE
  MRC AJIII ALIII BOOOD

 23. یعنی وقتی شکست رو میذاری کلی ذوق میکنم فقط به خاطر سهون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif چون اولین باره که از سهون بیشتر از لوهان خوشم میاد خخخخخ اول خواستم مراتب تشکر خودم رو نسبت بهت اعلام کنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif
  خب نکته دوم اینکه آقا این سهون بدبختم راست میگه دیگه بدون ازدواج هم میتونه کارشو بکنه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif لوهان هم که…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif یکم سرم درد میکنه حال حدس زدن و فک کردن به اتفاقات بعدی رو ندارم شرمنده منتظر قسمت بعد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif

 24. اقا من جا لوهان دارم دیوونه این سهون میشم چقد این بشر جنتلمنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/6543a6e2a35774bc91e39188b028d1f5.gif
  لوهانم که معلوم نیس چشه تا بله رو بگه دق میده ادمو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  مرسییییی اجی عالی بود

 25. وااااا سهون نمیتونه دلیلشو ی جور یگه ب لوهان بفهمونهههههه؟؟؟؟؟؟/ایییشششش/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/shut.gifمیگم ببخشید من کم نظر میذارم همیشه ک نظر میذارم ارور میده میگه کلمه ی عبورو اشتباه میزنم درحالیکه درسته دیگه دیوونه میشم از بس ی نظرو میذارم تا بیاد بالاخره
  فک کنم کامپیوتر ویروسی شده سعی میکنم با موبایل بیام ک بتونم مثه ادم نظر بذارم

  • سهون آخه اصلا منظورش اون نیس که خخخخخ
   عیبی نداره آجی جونم
   اگه اورو میده از اول باید رفرش کنی سایتو
   نه آجی اینترم نزن چون با اینتر قاط میزنه

 26. سهون خیلی بدجور گیر داده به قضیه ی ازدواج .. مشکوک می زنه .. ینی عاشقشمممممممم .. شخصیتش حرف نداره ..
  واااا لوهان شب گفتی بله رو میدی من ذوق مرگ شدم .. یهو صب نظرت برگشت ای بابااا ..
  فک کردم سهون داره جدی به لوهان میگه برو .. خداروشکر آخرش خودش اومد منت کشی ..
  خییییلی هیجانی شده داستان /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif بی صبرانه منتظر قسمت بعدم .. مرسی آجی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 27. جذبههههههههههههههههههههههههههههههه…
  بعلههه..مرررررد باید جذبه داشته باشه.. اصلا جیگرم حال اومد…
  سهون داشت باورم میشد ک میخوای…. اوووفففففففففففف اصلا قلبم تند تند میزد…
  مررررررررررررررررسی سمی جونم واقعا گل کاشتی…
  عالیههههههههههههههه.. ادامه

 28. اونیییییییییییییییی منم دلم یکی مثل سهونو میخواد دل منو مبخوای آب کنی؟؟؟؟؟؟
  لوهان دیگه اره شورشو در میاره خیلی لوس بارش اوردن سهون حق داره ولش کنه
  ممنون اونی

 29. احساسه من نسبت به سهون.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif
  احساسه من نسبت به لوهان.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/loosing-it-smiley.gif
  احساسه من نسبت به کله ماجرا.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  آجییییییییییییییییییییییییییییییییییی ای لوهان خود درگیرو جم کن!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  ای سهونم بدجور گیره!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  اوووووووووووووووووووففففففففف… اون موقع از دسته این لوهان حرص میخوردم الانم از دسته این سهون!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23519_frustratedf.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  چه گیری کردیم بابا!! خو بگو باشه دیگه!! تو که دلت میخواد!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif
  مرسییییییییییییییییییی آجیی جونکم… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 30. این سهون خیلی مشکوکه ها…
  واسه چی گیر داده به ازدواج اخههههههههههههه
  اخی لولو گناه داره
  چقدر بده ادم اینجور مواقع بی کس باشه
  ههههههههههههههههههههههههق
  ممنون عزیزم مثل همیشه عالی و قشنگ بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

 31. با این کارای لوهان آخرش میمونه رو دستمون……..
  چقد خودت لوس می کنی آخه………
  بله رو بده دل همه رو شاد کن دیگه……..
  یه لحظه دلم واقعا برای سهون سوخت….اوخی!
  آجی سمیرا دستت طلا!!!!وقتی پست داسیتو دیدم کلی ذوق مرگ شدم…../wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 32. واااااااااااااااااااای هونهانمممممممممم از دستتتتتت رفتتتتتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  لوهانمممممممممممم که کلا ناز میکنهههههههه سهونممممممممم که جوگیرهههههههه با این اوصاف خدا اخر عاقبت مارو بخیر کنههههه خخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  اج جووووووووونم حرررفففففففففف نداشتتتتتتتتتتتتت مغسییییییییییییییییییی بووووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (16).gif
  اجی بیا بخلمممممممممممممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

 33. هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااا سهون دست بکار میشود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (6).gif
  لوهانم حالا که بهت اجازه دادم بزار کارو تموم کنه دیگه فکر کردن نمیخاد که تا کی منتظر بمونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/picts01p _14_.gif
  سهون تو هم دیگه حواست به کارات باشه هااااااااااااااااااااااااااا یه وقت فک نکنی لوهان بی کس و کاره پس من اینجا چیکارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif(ازین شکلکه خیلییییییییییییییییییییی خوشم میاد گفتم بدون مناسبت بزارمش خخخخخخخ)
  مغسی اجیییییییییییییی هم عالی بود هم زود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 34. واااااااااااااااااای خدا…2روزه دارم داستانتو میخونم…قوه ی تخیلت منو مرررررررررررررررررررررررگ….
  فیکت باهاله …منو خواهرزادم باهم میخونیمش ….. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (10).gif /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/76519_n7.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 35. این جذبه ی سهون تهش منو نابود میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif
  این لوهانم که…یعنی قشنگ خوددرگیری داره ها…شب میگه تو دلم جواب مثبت دادم صبح دعوا راه میندازه که نمیخوام ازدواج کنم…خوب کلک کارو بکن تموم بشه بره پی کارش دیگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  بکهیونم کی دوباره میاد؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/drool-smiley.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  مرسی عزیزم عالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 36. واااای چقد جذاب بود!!!! خیلی قشنگ بود آجی واقعا مرسی که زود زود میذاری این خیلی خوبه بعضی از نویسنده ها اونقد دیر میذارن آدم موضوع داستان یادش میره مررررسی

 37. خخخخخ اولا ک سه هون ترسناک میشود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/screaming.gif
  دوما ک سه هون سه هون سه هون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif
  سوما ک احححح لوبیا لوس نشو دیگه. گیج شدن نداره ک اول آخرش ک این اتفاق میفته حالا زودتر اتفاق بیفته چی میشه روح سهون ذلیل نمرده هم شاد میشه ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (51).gif
  بعدن ی چیزی هم بگم اگه صلوات شمار دیجیتالیم دم دس بود ی دوتا میزدم تو سر سهون بابا اینقد ب این لوهان رو نده کمر بندتو درار دوتا سهون سالاری نشون بده دیهههه ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  من الان رو مود خبیث تشریف دارم مو هاهاهاها ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif
  راستی آجی نظر دو سه قسمت قبلم جمع کردم قسمت قبلی دادم ببخشید دیگه خانوم گلی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  عزیزم اونچه ک زیاده حرفه اصلن خودتو ناراحت نکن و همین جولی ادومه بده ما همه میدوستیمت و هواتو داریم ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif
  راستی اینم سهونه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/999.gif
  اینم لوبیاس /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  اینم من /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  اینم شومایی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  اینم باز منم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: