EP 20 (شکست) BREAK

سلام بچه ها خوبین؟اینم قسمت 20 داستانمون 

بچه ها دقت کنید آدرس بعدی ما در صورت فیلی شدن 

ohsehunfanss.in

یادتون باشه فقط یه 1 بهش اضافه میشه 

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

تند تند تو خیابون راه میرفتم و از عصبانیت دندونامو رو هم فشار میدادم…سریع یه ماشین گرفتم و خودمو رسوندم خونه ی سهون و دستمو رو زنگ گذاشتم…
سهون سراسیمه درو باز کرد دستم هنوز رو زنگ بود سهون دستمو گرفت و از زنگ جدا کرد:سوخت لوهان…
-س.سهون
سهون:چی شده
-بغلم کن…بهت احتیاج دارم
سهون دستاشو باز کرد خودمو تو بغلش جا دادم
سهون:بیا بریم تو خونه
با هم رفتیم داخل و رو مبل نشستم سهون انواع اقسام میوه و آبمیوه جلوم گذاشت:یکم بخور ببینم چی شده
-سهون بدبخت شدم
سهون:حرف بزن ببینم چی شدهههه
-بهم میگن باید ازدواج کنی اونم با کسی که اصلا دوسش ندارمممم
سهون:خب بهشون بگو که نمیتونی ازدواج کنی
-سهون به نظرت قبول کرده بودن الان من اینجا بودم؟
سهون خندید:وقتی عصبانی میشی خوشگل تر از همیشه ای
-برو بابااا
سهون:جدی میگم
یهویی یاد اون عکس ها افتادم و آب دهنمو قورت دادم
سهون لیوانارو جمع کرد و نشست پیشم و خودشو بهم چسبوند..یکم جا به جا شدم
سهون:چیهههه نمیخوام که بخورمت
-الان اصلا حوصله ندارم سهون…
سهون گونمو بوسید:عزیزم نگران نباش همه چی درست میشه
-هیچی درست نمیشه من ازدواج میکنم و تو هنوز میگی همه چی درست میشه اححححح
سهون:من درستش میکنم
-فقط بلدی حرف بزنی سهون
سهون: حرف بزنم انجامشم میدم
-خب بگو ببینم چیکار میخوای بکنی
سهون به چشمام زل زد آب دهنمو قورت دادم:چیههه
سهون:راهی نداره
-چییی!!!
سهون لباشو به گوشم نزدیک کرد:جز یکی
هیجان زده شدم و زمزمه کردم:چی!!
سهون:فراررررر
بهت زده به سهون نگاه کرد: خیلی مسخره اس
سهون ابروهاشو بالا انداخت:تنها راهه نجاتت فراره لوهان تو یه بارم اینکارو کردی
-اون با این فرق داره سهووون این فرار من باید همیشگی باشه میفهمیییی؟؟ فراره من مساوی با ندیدن پدر و مادرم
سهون:و ازدواج با اون دختر مساوی با ندیدنه من…کدومو انتخاب میکنی؟
احساس کردم قلبم یخ زد سهون راست میگفت اگر قرار بود با سویون ازدواج کنم اونوقت هیچوقت سهونو نمیدیدم و اون روز یعنی مرگ من….
سهون دستشو رو صورتم کشید:فکراتو بکن لوهان یا پدر و مادرت یا من…..
-و.ولی سهون اگه من فرار کنم تکلیف من و تو چی میشه؟!!
سهون خندید:من و تو با هم زندگی میکنیم
-آخه چه جوری؟
سهون: با هم ازدواج میکنیم چطوره؟!
دهنم از تعجب باز موند:چییییی!!!
سهون تقریبا منو رو مبل خوابونده بود و به صورتم نگاه میکرد:ازدواج میکنیم
-اهم…اولا که از روی من بلند شو زوووود
سهون خندید و از روم بلند شد
-دومااا حرفت خیلییی مسخره بود…
سهون:کجاش مسخره اس؟
-همه جاش ازدواج اونم دو تا پسر!!! خیلی طبیعیه هههههه
سهون:اگه منو دوست داری باید باهام ازدواج کنی لوهان و ماله من بشی
خندیدم:سهون بسهههه منو نخندوننننننن
سهون:من دارم جدی حرف میزنم
-آخه چه جوری میخوای من باهات ازدواج کنم؟؟؟ حالا فرض کن ازدواجم کردیم تو قراره چیکار کنی من قراره چیکار کنم!!! به ایناش فکر کردی؟؟؟
سهون لبخند زد: حالا تو قبولم کن به اونا هم میرسیم
-سهون شکه شدم شدید اصلا حالم خوب نیست
سهون دوباره گونه مو بوسید:چرا آخههه!!
-ولم کنننن
سهون:ببینمت…لباتو نبوسیدم امروز
-سهون من تو چه فکریم تو چی داری میگی
سهون لباشونزدیک کرد و من اون چیزی رو که نباید میگفتم رو گفتم….
-سهون برو عقب هنوز اون عکسای تو گوشیتو فراموش نکردمااااا
سهون چشماشو باز کرد و با اخم وحشتناکی بهم نگاه کرد فهمیدم اشتباه کردم دستام میلرزید
سهون به دستام خیره شد:چیه…چرا میلرزی؟
-اهم…نمیلرزم
سهون:چرا….دستات داره میلرزه
-من…خوبم…
سهون: میدونی فضولی چقدر میتونه بد باشه؟
-سهون باور کن من نمیخواستم….
سهون:ششش
لبمو گاز گرفتم
سهون:من یادمه بهت گفتم تو فایلای شخصی من نری درسته؟؟
-اونا عکسای من بووود
سهون داد زد:جوااااب سوالهههههه منو بدهههههههههههههههه
-سره من داد نزنننن منم بلدم داد بزنم حالا تو به سواله من جواب بدههه اون عکسارو چرا و کی از من انداختییییی!!!!
سهون:جوابشو بدم؟؟
-اره آرهههههه
سهون:چون تو منو به هوس میندازی
چشمام گرد شد: چییییی!!! من…تو رو…
سهون:آره تو منو تحریک میکنی منم که با تو کاری ندارم ازت عکس گرفتم اونارو نگاه میکنم و….
داد زدم:نگاه میکنی و چیییییییی!!!!!
سهون:هیچی فقط حسرت میخورم که چرا پیشم نیستی
گوشی رو برداشتم و پرت کردم رو مبل:برش دار و همشونو پاک کن زوووووووود
سهون:آخه چرا؟؟
-سهون باورم نمیشه…باورم نمیشه
سهون:چرا عادت داری قضیه ی خیلی کوچیک رو اینقدر بزرگ کنی؟
-سهون این کوچیکه؟؟؟ تو تنهایی تو این خونه هیچ معلوم هست چه غلطی میکنیییی؟؟
سهون:درباره ی من بد فکر نکن لوهان من کاری نمیکنم جز فکر کردن به تو…من دیوانه وار دوستت دارم و بهم حق بده که به س.ک.س باهات فکر کنم
آه کشیدم
سهون:تو هم فکر میکنی لوهان مطمعنم فکر میکنی
آره سهون راست میگفت من خیلی به این موضوع فکر میکردم…
سهون دستمو گرفت و منو رو پاش نشوند
سهون:لوهان
-مررررررض
سهون خندید:به خدا عاشقتم چرا اینقدر اذیتم میکنی؟
-فعلا که تو داری منو اذیت میکنی
سهون:معذرت میخوام همشونو پاک میکنم خوبه؟
دستامو رو صورتم گذاشتم:اصلا فکرشم نمیکردم سهون
سهون:ببخشید
سهون:بغلم کن عشقم خیلی سردمه
خندم گرفت و دستامو دوره گردنش انداختم و زمزمه کردم:سهون
سهون:هوووم
-میخوام فرار کنم و بیام پیشت وقت فکر کردنو اینا ندارم همین الان تصمیممو گرفتم
سهون:خوشحالم عزیزم
-کی میای منو با خودت ببری؟
سهون:هروقت که تو بگی این روزا سعی کن مخ مامان و باباتو بزنی اگه نتونستی هماهنگ میکنیم و من میام میبرمت فقط شناسنامتو بردار
سرمو تکون دادم:باشه…
سهون:بگو چشم
-از این کلمه بدم میاد
سهون بی مقدمه شروع کرد به بوسیدنه لبام منم اعتراضی نکردم سهون دستشو زیر پاهام گذاشت و رو دو دست بلندم کرد و منو تو اتاق خواب برد و رو تخت خوابوند همچنان مشغوله بوسیدنه هم بودیم سهون دستشو رو باسنم گذاشت و من چشمامو باز کردم:یا یا یااا چیکار میکنی؟؟
سهون نفس نفس میزد:ب.بخشید…
خندیدم:نگران نباش سهون خیلی زود…اهم
شروع کردم به سرفه کردن
سهون:قلبم تند میزنه
لباشو آروم بوسیدم:عزیزم من باید برم
سهون:لوهان…تنهام نزار
-اینجوری نگو سهون خیلی زود برا همیشه میام پیشت بهت قول میدم…….

سریع خودمو به خونه رسوندم واقعا دلم نمیخواست سهونو تنها بزارم بازم طبق معمول مامان و بابام وارد اتاقم شدن
-مامان اگه اومدین اون حرفای مسخره رو برام تکرار کنین باید بگم که فقط دارین وقتتونو تلف میکنین من ازدواج نمیکنمممم
بابا:تو ازدواج میکنیییییی حرفم نباشههههه پسره ی کله شقققق
اهمیتی ندادم چون تکلیفمو میدونستم خیلی راحت رو تختم خوابیدم………

صبح با زنگ سهون از خواب پریدم به زور گوشی رو برداشتم
-الوووو
سهون:خواب بودی؟
-اوهووم
سهون: خب فکراتو کردی؟
-درچه مورد؟
سهون:فرار و ازدواج با من
-سهون این دو تا کلمه باید یه ماه سره هر کدوم روش فکر کنم
سهون:اینجوری میشه دو ماه تو بچه دارم میشی تا اون موقع
خندیدم:یااااا…
سهون:زود فکراتو بکن من طاقت ندارم
-سهون
سهون:جونم
-میشه ازدواج نکنیم؟ ولی با هم زندگی کنیم
سهون:اینجوری که خیلی بده
-خب اینجوری یه جوریه
سهون:هر چی تو بگی عزیزم
لبخند زدم:ممنون سهون که درکم میکنی
سهون:من باید برم عزیزم کارم دیر شد دوستت دارم بای عشقم
خداحافظی کردم و دوباره رفتم زیره پتو نمیدونم چرا ولی از ازدواج با سهون وحشت داشتم چون اگه باهاش ازدواج میکردم باید خیلی کارا براش انجام میدادم یه نمونش س.ک.س که واقعا نمیتونستم بهش فکر کنم دوست داشتم امتحانش کنم ولی وقتی بهش فکر میکردم خندم میگرفت…
سه روز گذشت همچنان تحت فشار بودم ولی سهون بهم گفت که باهاشون همکاری کنم تا زمانی که بتونیم با هم فرار کنیم…اینقدر عشق کورم کرده بود که هیچی رو نمیدیدم حتی پدر و مادری که روزی براشون میمردم….
روز خاستگاری رسید دستام میلرزید و سرمم همش پایین بود
عمو:خب لوهان داماد عزیزم چه خبرا!
سرمو بالا بردم و لبخند زدم
عمو:لوهان خودت که میدونی سویون دختره لوسیه
به سویون نگاه کردم جوری بود انگار میخواست گریه کنه
عموم ادامه داد:تو الان قراره چیکار کنی؟
بابا: لوهان قراره فعلا پیشه خودم کار کنه و درسشم بخونه
عمو: خوبه خوبه…
-عمو فک نمیکنین ما برای ازدواج یکم زیادی….
عموم:نه لوهان بمونید که چی بشه؟؟ از الان زندگیتونو بسازین بهتره
سویون:بابا حداقل بزارین فکر کنیم
بابا:عروس گلم فکر کردنتون چیزی رو عوض نمیکنه شما در هر صورت باید با هم ازدواج کنین
چیزی نگفتم خیلی حالم بد بود فقط به امید فرارم زنده بودم…….

Print Friendly

129 Responses

 1. ابجی من الان یاد اول داستانت افتادم که لوهان از همه کاراش پشیمون بود…….
  نههههههههههههههههه
  نکنه سهون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  من طاقت ندارم……..
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 2. سهون مشکوکه خیلیم مشکوکه
  اوووف بیچاره لوهان
  بعد فرار سهون می خواد چی کار که باهاش
  دلم واس لولو نی سوزه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  مثه همیشه فیکت عالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/flirty4-smiley.gif

 3. انا لله و انا الیه راحعون…

  به جان خودم… یعنی … من, همین الان، رسما موفقت خود را با زندگی به شیوه ی اعراب دوره ی جاهلیت اعلام می دااااااااااااارمممممممممممممممم

  یاااااااااا یعنی چه؟؟؟؟

  ای جووووووووووووووووووووون سهون و لوهان فراررر

  عشقممممممممممممممممممممممم مرسی مرسیییییییییییی جیییییییییییغغغغغغغغغغغغ جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغ آخرش من میمیرمممممممممممممممممم با این فیکهههههههههههههههههههههههههههههههههه

  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (35).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/295119_qrrr1s5w5a2lfyba.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/279419_biggestgrin.gif

  مرسییییییییییییییییییییییییییی عزیز دلم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif

  ووویییییی کی میشه این دو تا با هم ازدواج کنن؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 4. ببخشیدا ولی لوهان چه اکله یعنی نمیدونه وقتی با یه پسره بتید جواب نیازاشم بده لابا با دخترم باید یه کاری بکنی پسر که دیگه همجنس خودته

 5. ینی لوهان داره دوماد میشه کککک..بااااو اینا بچن هنوز بیخیال…عجب خانواده آی داره ها.. عمو هم از خدا خواسته دخترشو رد کرد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  عزیزم سویون… خیلی بچس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif

 6. مرسییییییی اجی عالیییییی بود نمیدونم چرا موقعی سهونو لوهانباهم بودن یاد توای لایت افتادم خخخخخخ … اگه دیده باشیش میفهمی چی میگم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  اینقد ازین ازدواجای زوری بدم میااااااد که نگووو …خوبه دوتاشونم نمیخوان نه یکیشون هوووووف برادرن دیگه پدرو عمو کپ همن ایشششش
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif

 7. آدم هر چقد فکرشو می کنه نمی تونه بفهمه سهون دقیقا چه جور آدمیه و قراره چی کار کنه
  نچ نچ سهون می بینم که اون عکسا رو به یه منظور خییییلی خاص گرفته بودی .. لولو تو هم ؟؟ تو هم بش فک کردی ای شیطون خخخخخ
  خوشحالم که لوهان تصمیمشو گرفت و می خواد با سهون فرار کنه ولی از طرفیم یادم میاد که بعدا از این فرار پشیمون میشه
  بیچاره مامان بابای لولو از چیزی خبر ندارن هی عروس گلم عروس گلم می کنن خخخخخ
  مرسی سمیرا جون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 8. MerrC ali bod.sehunnne monharef.vali man kolan khaili mashkokam be sehun be nazaram doroq mige.be on aksa mashkok shodam asan.man az in be bad ba esm saXiu nazar mizaram chon didam bazam sara bod^_^merC

 9. اجی سر کنکور اینقد فکر نکردم که واسه شناخت شخصیت سهون دارم فکر میکنم… از داستانایه مرموز خوشم میاد… واقعا بکی چه نقشی میتونه داشته باشه….
  مرسی اجی جوووووون عالی بو

 10. Vaaaaay..Alan Dghighan ki khube?! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/20.gif
  nanebabash chi mihan akhe!!?/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif
  kharaye vahshi!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (26).gif
  in vasat sehunam gir dadehaa!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  mersii aji… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/31.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/31.gif
  aji,,, zudtar bezar ma namirim az daste in sehun!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif
  luhane maanaaaaaam bryne 2ghme vahshi gir karde!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  mersiiiiiiiiiii sami pishi junaam!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (54).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/31.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/30.gif

 11. یا یا یا یا واقعا جدی شد به خاستگاری هم رسیدن ؟؟؟؟ سهووون چقدر بدجنسه ایششششش…راستی اجی نقشه بکهیوون کی بیشتر میشه؟؟؟ مرسی عزیزم خیلی قشنگ بووود

 12. با اینکه من ب شدت از خونواده لوهان متنفرم اما ب نظرم سهون خطرناک تر هستش و صلاح لوهان اینه ک با خانوادش بمونه ولی از اونجایی ک صلاح مملکت خویش لوبیاها دانند و من عجییییییب طرف این سهونی مشکوکم خییلی با قضیه فرار کردن لوهانی حال کرده و موافقت خودم رو با رای بالا اعلام میکنم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/09.gif
  سهون سهون سهون سهون /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/16.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/04.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif
  عالیییییییبیییی بوووود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  اونننیییییی قسمت بعدیو زودی بذار تویوخدا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif
  مفسیییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (15).gif

 13. واااااااایی به این سهون مشکوکم خخخخخخخخفن
  نکنه یه بلایی سر لوهان بیاره !!!!!??????
  این بابا ایناشم که دلم میخواد بکشم
  مرررسی عزیزم

 14. خیلی از دست این خانواده ی لوهان حرصم میگیره.با اینکه میدونم در اخر به ضرر لوهانه ولی من میگم هرچی زودتر فرار کنن راحت شن!
  چقد خوب میشد اگه اخرش شاد تموم شه.عجیبه من پایان غمگین دوس دارم ولی برای هونهان فرق میکنه…
  ممنونم عزیزم عالی بود زودتر ادامشو بزار/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 15. استغفرالله دهنم داره باز میشه بابائه کم بود عمو هم اضافه شد ایششششششششش
  من واقعا نمیفهمم هدف سهون از اینکارا چیه؟اگه واقعا دوسش داره که هدفش معلومه اگه دوسش نداره پس چیه
  فکر کنم زر زدم :|
  اووووففففففف آجیییییی من خیلی فوضول شدم قسمت بعد و میخوام/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ممنووووون عالی بود مثل همیشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 16. سمیررررررررررااااااااا من عاشق این سهونم. خیلییییی جذااابه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif. همین که مشکوکه جذابه دوست داشتنشم جذابه خواهش خواهش از لوهان جداش نکن. خب اگه زوج بکهان هم داریم که یعنی جدا میشن. حالا نمیشه یه مدت بکهان داشته باشیم بعد دوباره هونهان؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (14).gif باشه؟؟؟ مرسی عشقم راستی سایت هم خوشگل شده هر چند من تم قبلی رو بیشتر دوست داشتم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif ولی تنوع هم خوبه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (66).gif

 17. سهون چقد مشکوکه بیچاره لوهان ازیه طرف میخام باسهون باشه ولی ازیه طرفم به سهون اعتماد ندارم./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  ممنون اجی عالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/27.gif

 18. هوویی من عاشقتم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (37).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/27.gif
  سهون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  لوهان ازدواج اجباری ..فرار…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (1).gif
  اعتراف میکنم شوهرمون یه خورده مشکوکه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (17).gif
  الان لولو عشق کورش کرده اینجوریه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/30.gif
  هوویی خسته نباشی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  تاقسمت بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (25).gif

 19. مرسی خیلی قشنگ بود..
  سهون یهو عوض نشه میترسم بعداز فرار سهون بخواد خیلی کارا بکنه..
  خخخ منحرف خودتی.. بعله..
  مررررررررررررررررسی عالی بود ادامشو زود بزار

 20. من نظر گذاشتم قبلا ایا رسیده!??
  اگه اصلا ارسال نکرده که بای بگم اجی دست مریضا!
  واقعا عالی بود
  چرا این سهون انقد مشکوکه اخه!?!
  هعیییییییی
  طفلک لوهان
  از این سویون خوشمان می اید:-)

 21. man ke migan in sehun vaghti luhan o bord pishe khodesh aval khodesh bash Hal mikone badam luhan e bad bakhto mide daste baghiye bash bashan…mese in faheshe ha midatesh daste baghiye…dide luhan khoshgele gofte entekhab khubiye…kolan sehun kheily moshkel jensi dare ehtemalan …fekr konam kare sehun tu fic Kolan ye chizi mese barde dari ya edareye xfaheshe khunast/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

 22. این بابا ی لوهان از اون دسته بابا هایی که من حالم ازشون بهم میخوره
  دلم میخواد بزنمشون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  خوبه ما از اینا تو خانده نداریم خخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/04.gif
  ولی این سهون شدیدا داره میره رو اعصابم نمیتونم کشفش کنم واین بیشتر عصبیم میکنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  ولی به هر حال به هم میرسیم سهون خان/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif

 23. اجی باید یک 10 قسمت جدا بزاری شهصیت سهون و واسه ما بازگو کنییییییییییییییییییییی
  یعنی چی…سهون از مشکوکم مشکوکتره…
  وای عالی بود عزیزممممممممممممممممممممممگخیلی قشنگ بود ممنون اجی
  زودی ادامههههههههههههههههههههههههههههه
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/30.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

 24. از خانوادشون متنفرمممممممممم…..نفرتتتتتتت دارم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/20.gif واای من دلم خوش نیس لوهان با سهون فرار کنه حس خوبی ندارم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23.gif لوهیییییی من /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/30.gif مررررررررررررررررررسی عشقم عالی نوشته بودی دلم میخاد زود به جای حساسش برسه دیگه اووف طاقتم تموم شد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/17.gif مرسی گلم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/27.gif

  • الان دقیقا اون اتفاقی که دوست دارم افتاده ها خخخخخخخ نمیدونید سهون خوبه یا خانواده لوهان kkkkkkkkkkkkk
   فدات آجی گلم قربونت

 25. woooooooooOoooooooow
  اونی جووووووونم عاااااااالی بود مغسییییییییییییی♥♥♥
  واییی دلم میخواد مامان و بابای لولو رو خفه کنم این دیگ خیلییییی نامردیههههه بمیرم برا عشقمممم…
  هونهانمممممممممم من بدرقم برای لوهان نگرانم نمیدونم چی میشهههه هیییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  بازم مغسی اجی جوونم عاشقتمممم زودی ادامه تا دق نکردممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 26. معلوم نیس این سهونه موذی و خوشمل چه نقشه ای براش کشیده/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif این خانواده لوهان رو اعصابن کی بشه من حالشونو جا بیارم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif بیچاره لوهانییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif مغسی اجی عالیییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 27. به خدا اینقدر که خانوادش لوهانو تحت فشار گذاشتن اس ام نذاشته….
  من هر چقدر فکر کردم نفهمیدم سهون میخواد با لوهان چ کار کنه؟
  میخواد ازش سواستفاده کنه بعد ولش کنه؟درسته آیا؟
  راستی شغل سهون چیه؟

 28. اووووففففف یعنی این خانواده ی لوهان -____- /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  امیدوارم بعد از فرار رفتار سهون یهو از این رو به اون رو نشه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  بیچاره لوهانیم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  مرسی سمیرا جون…خیلی عالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/32.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: