184 بازدید

EP 18 (شکست) BREAK

سلام بچه ها صبحتون به خیر..خب ببینم در چه حالین؟میدونم سخته ولی باید کنار بیایم با این موضوع ..ازتون میخوام خودتونو ناراحت نکنید گرچه خودم دیروز تو ماشین خیلی گریه کردم خدارو شکر تصادف نکردم چون واقعا جلومو نمیدیدم.. شک بزرگی بود برا همه اکسوتیکا ولی ازتون میخوام قوی باشین..امروز خیلی از فنکلاب های هونهانی و لوهانی بسته شدن مهم نیست من برام فرقی نمیکنه لوهان تو اکسو باشه یا نباشه من دوسش دارم و همیشه اخباراشو دنبال میکنم و براتون میزارم نگرانه هیچی نباشین فقط یه نکته ی مهم میمونه لطفا نظرتونو بهم بگین چون برام مهمه اونم اینه همونطور که میدونید کاپل های فیک شکست هونهان و بکهانه..سواله من اینه من این فیک رو ادامه بدم؟یانه؟هنوزم دوست دارید بخونیدش؟ لطفا نظراتونو بهم بگین چون من غیر از این فیک دو تا دیگه فیک از هونهان دارم نمیدونم چیکار کنم دلمم نمیاد نزارم چون هر سه موضوعات جالبی دارن …میترسم دیگه نخونیدش پس منتظرم

اینم قسمت بعدی فیکمونه امیدوارم بخونینش

04532843082849229499 EP 17 (شکست) BREAK

-بابا حداقل بزارين با شيومين حرف بزنم خواهش ميكنم
بابا:شيومين كيه؟
-دوسته دانشگاهيمه
بابا:هنوز تو همون دانشگاه درس ميخونه
-آره بابا هنوز اونجاس
بابا:باشه با هم ميريم اونجا
-بابا…اينو خيلي جدي دارم بهتون ميگم اگه قرار باشه همش اينجوري منو كنترل كنيد من يا خودكشي ميكنم يا يه جوري از اينجا ميرم
بابا:ساكتتتتتت
-بابا من بچه نيستم كه منو كنترل ميكنيد! من ديگه با اون پسر كاري ندارم اون يه بچه بازي بود تموم شد و رفت
بابا: باشه ميري دانشگاه و زود برميگردي اگه دير كني فرار كني غلط اضافي بكني مطمعن باش ديگه نميزارم جايي بري تا زمانه ازدواجت فهميديييي؟؟
سرمو تكون دادم:آره آره فهميدم…

اين بهترين فرصت بود تا باهاش حرف بزنم و ازش خبر بگيرم سريع لباس پوشيدم و رفتم بيرون اينقدر هل بودم نزديك بود با يه ماشين تصادف كنم
راننده هوار زد:ياااااا مگه كوري بچه سوسووول
رفتم كه ازش عذر خواهي بكنم ولي بهت زده شدم راننده همون پسري بود كه سهون راهي بيمارستان كرده بود
پسر عينك آفتابيشو برداشت و در حالي كه آدامس ميجوييد يه نگاه به صورتم كرد: صب كن ببينمت…تو هموني كه خيلي وقت پيش دوس پسرت زد ناكارم كرد
پوزخند زدم:خب كه چي!!
پسر خنديد:اسمم بكهيونه
-به من چه!!
بكي:ببين به اون دوس پسرت بگو دارم براش فقط مواظب باشه نبينمش
دستمو رو شيشه ي ماشينش گذاشتم:هيچ گوهي نميتوني بخوري
بكي:خواهيم ديد
-هووووف راتو بكش برو كوچه بوگند گرفت
بكي دره ماشينشو باز كرد و بيرون اومد:چي زر زدي!!
-بشين تو ماشينت راتو برو الاففففف
بكي خنديد:فسقلي برو خداتو شكر كن شلوارتو نكشيدم پايين
با كوله ام محكم زدم تو صورتش:گمشو تا دوباره رفيقم نيومده سراغت
بكي پوزخند زد:خوشحال ميشم ببينمش
داد زدم:گمشووووووووووووو
بكي سوار ماشينش شد و محكم با ماشينش زد به پام…رو زمين افتادم احساس كردم پام شكسته ناله ي بلندي كردم و داد زدم:آشغااااال جرات داري وايسااااا
بكي آدامسشو تركوند:با من درنيوفت خوشگل حالا برو به كارت برس هههههه
بكي ازم دور شد بلند شدم دنبالش برم ولي پام به شدت ضربه ديده بود مجبور شدم سره جام وايسم واقعا در حدي از اون پسر نفرت داشتم كه دوست داشتم پرواز كنم و بهش برسم….
لنگون لنگون خودمو به يه ماشين رسوندم و سوارش شدم
راننده:كجا برم؟
-ب.برين دانشگاه
آدرسو به راننده دادم و از درد پام ناله اي كردم
راننده:حالت خوبه؟؟
-خوبم
راننده:به نظر ميرسه خوب نيستي رنگت پريده
-نه…خوبم فقط ميشه سريع تر منو برسونيد؟
راننده:باشه حتما
به دانشگاه رسيدم و از دور شيومين رو ديدم كه داشت ميومد سمتم
همديگرو بغل كرديم
شيو:لوهااااان كجايي تووو!! چرا تلفنتو جواب نميدي؟؟چرا به اين روز افتادي؟؟؟
اشك تو چشمام جمع شد:حالم اصلا خوب نيست شيو
شيو:چي شده؟؟ چرا اينجوري شدي؟!
-وقت ندارم بعدا همه رو برا تعريف ميكنم…فقط با گوشيت شماره سهونو بگير ببينم برميداره!
شيو:گذاشته رفته؟
-برات تعريف ميكنم تو بگير شماره رو
شيو شماره رو گرفت فقط دلم ميخواست سهون برداره اونوقت هر چي دلم ميخواست بارش ميكردم…
شيو:بيا بيا برداشت
گوشي رو گرفتم
سهون:الو…الو
با صداي لرزون گفتم:خيليييي آشغالي سهون
سهون:لوهاااان…لوهاااان تويييي؟؟
-باورم نميشه اگه مرده بودي بيشتر خوشحال ميشدم
سهون:عزيزم الان كجايي؟؟ ميدوني چقدر به گوشيت زنگ زدم؟؟؟؟
-خفه شووووو كه حالم ازت به هم ميخورههه
سهون:نه قطع نكن عشقم…فقط بگو كجايي؟؟ ميام حرف ميزنيم…
-سهون…اگه برنميداشتي شايد با خودم ميگفتم مردي عيبي نداره ولي جواب دادي يعني اينكه تو تمامه اين مدت بهم دروغ گفتي باورم نميشه…وقتمو سره توي آشغال هدر دادم
سهون:بگو كجايي لوهان ميام حرف ميزنيم…
-خفه شو كه حالمو به هم ميزني
سهون:عشقم آروم باش…فقط بگو كجايي؟؟
-اين اون دوست داشتني بود كه هميشه بهم ميگفتي؟؟ آره!!
سهون:گوشي رو بده به دوستت
گوشي رو به شيومين دادم
شيو:الو…ما تو دانشگاهيم فعلا
اخم كردم:برا چي بهش گفتي؟؟؟
شيو:لوهان داري چيكار ميكني؟ ول كن اين پسررو
-بيخيالش شدم فقط يه سوال ازش دارم اونم وقتي بياد ازش بپرسم برا هميشه فراموشش ميكنم…
بعد ازيه ربع ماشينشو ديدم
شيو:من ميرم راحت باشيد
پام بدجور درد ميكرد سهون بدو بدو اومد سمتم و كنارم نشست:سلام لوهاان
آه كشيدم:برا چي اومدي؟؟
سهون:بايد با هم…حرف بزنيم
-من حرفي ندارم جز اينكه واقعا آدمه پستي هستي
سهون:لوهان من…من تو اينهمه مدت حالم خوب نبود باور كن
-باشه باور كردم…دليلت عالي بود…ببخش بايد برم
سهون دستمو گرفت:كجا بري؟؟
-دستمو ول كننننن
سهون به صورتم خيره شد:حالت خوبه؟
-به تو ربطي نداره سهون حتي فكرشم نميكردم بري و پشت سرتم نگاه نكنيييي…مگه من بازيچه ي توام؟؟؟
سهون:لوهان همشو بهت ميگم…يه دقه بيا تو ماشين احساس ميكنم حالت خوب نيست…
اومدم بلند شم ولي پام درد گرفت ناله اي كردم و دوباره نشستم سهون دستشو رو پام گذاشت:لوهاان پات چي شدههه؟؟
-برات مهمه؟؟
سهون:هست لوهان باور كن هست بيا بريم تو ماشين
بازم گولشو خوردم و رفتم تو ماشينش سهون منو به خونه اش برد
-برا چي منو اينجا آوردي؟؟؟
سهون:اول بايد پاتو ببينم
-فكر كردي اين اجازه رو ميدم؟؟
سهون:تصادف كردي؟؟
-سهون ميخوام برم خونه
سهون:نميزارم
-برام فيلم بازي نكن تو اين چند هفته مخ كيا رو زدي؟؟
سهون:من فقط تو رو دوست دارم
-منو؟؟ ها ها ها چه جالب
سهون دستشو لاي موهام كرد:دلم برات تنگ شده بود…
به چشماش خيره شدم چقدر دوست داشتم بهش بگم دله منم درحد مرگ برات تنگ شده بود
سهون:عشقم…اول بيا بريم خونه پاتو ببينم بعد همه چيو بهت ميگم اگه غير منطقي بود تو براي هميشه تركم كن باشه؟
دره ماشينو باز كردم سهون سريع پياده شد و رو به روم وايساد:بيا بغلم اينطوري نميتوني بياي
-خودم بلدمممم
سهون:پات درد ميكنه بيا بغلم
به دستاي باز سهون نگاه كردم واقعا دلم ميخواست بغلش كنم دستمو آروم دوره گردنش انداختم سهون رو دو دست منو بلند كرد كنترلمو از دست دادم و شروع كردم به گريه كردن
سهون:گريه نكن من همه چيو توضيح ميدم
با گريه گفتم:ا.ازت متنفرم سهون…ازت متنفرمممم
سهون سريع منو برد تو خونه اش چقدر دلم برا خونه اش تنگ شده بود آه عميقي كشيدم….
سهون منو رو تخت گذاشت و دوييد و دو تا آبميوه برام آورد:اينارو بخور يكم حالت بهتر شه بعد من شروع ميكنم حرف زدن
-نميخورم
سهون:لوهان خواهش ميكنم لج نكن
آبميوه رو برداشتم و يه كم ازش خوردم
سهون به پام نگاه كرد:با كي تصادف كردي؟
-با يكي كه فكرشم نميكردم باهاش تصادف كنم
سهون:كي؟؟
-با همون پسره كه اون روز زديش يادت مياد؟؟
سهون اخم كرد:شماره پلاكشو نفهميدي چي بود؟؟؟
-چيه! بازم ميخواي بري بزنيش؟؟
سهون:هزاربار بهت گفتم تنهايي بدونه من جايي نرو
-منم هزارباررر بهت گفتم من دختر نيستممممم
سهون:تو خوشگلي همين كافيه كه اذيتت كنن
-سهون بسههههه
سهون دستشو سمت دكمه ي شلوارم برد شكه شدم:يااااا داري چيكار ميكنيييي!!!!
سهون:درش بيار ببينم پات چي شده
-لازم نيست ميرم دكتر
سهون دكمه ي شلوارمو باز كرد و زيپمو پايين كشيد
-ياااااااا گفتم كه حالم خوبهههههه ولم كننننن
سهون:لوهان خودت باعث ميشي كه همه مثله دخترا باهات رفتار كنن…
ديگه چيزي نگفتم سهون شلوارمو كامل دراورد و از ديدن پاهاي سفيدم بهت زده شد جوري كه يادش رفته بود قراره چيكار كنه….
-سهوون
سهون به خودش اومد:جونم
-چرا ماتت برده!!
سهون دستاشو رو پاهام كشيد و آب دهنشو قورت داد:پاهات خيلي سفيدن
سرخ شدم:سهون تو فقط ميخواستي پامو ببيني اونم به خاطره تصادفم
سهون خنديد:آها آره…
پاهامو برگردوندم و وحشتزده شدم پام كاملا كبود شده بود سهون دستشو روش كشيد و من ناله ام رفت هوا
سهون:درد ميكنه؟؟؟
-آره خيلي
سهون:خب بپوش بريم دكتر…من اون پسرو خدا نكنه پيداش كنم
-سهون من و شما الان با هم هيچ رابطه اي نداريماااا
سهون:باشه باشه الان توضيح ميدم بهت عشقم فقط اينجوري حرف نزن
شلوارمو ازرو تخت برداشتم و جلوي چشم هاي بهت زده ي سهون پوشيدمش
-خب ميشنوم
سهون:من هزاربار به گوشيت زنگ زدم لوهان
-خب اون مهم نيست من ميخوام اينو بدونم كه تو ميدونستي خونمون كجاس برا چي يه بار نيومدي بهم سر بزنييييي؟؟؟ من دوستت بودم…ميدوني چقدر لب پنجره به اون خيابون لعنتي نگاه كردم؟؟ خيلي بي رحمي سهون تو اين بلارو سره من آوردي اونوقت خودت تنهام گذاشتي
سهون:اينجوري حرف نزن تو كه نميدوني چه بلاهايي سره من اومده! مامان و بابام اومده بودن كره تا منو با خودشون ببرن…خيلي باهاشون جنگيدم خيلي فقط هم به خاطره تو…ماشينمم گرفته بودن لوهان كلا روزاي سختي داشتم…تازه ديروز رفتن و تنها شدم بازم به گوشيت زنگ زدم برنداشتي…اين فكرارو بريز دور من عاشقتم…
از شدت عصبانيت مشت محكمي به صورتش زدم سهون خنديد
-نخنننننننندددددد
سهون دستاشو باز كرد:بيا اينجا…بيا
كولمو انداختم پشتم و به زور و بدبختي بلند شدم:ببخشيد اگه به خاطرم اذيت شدي ديگه نميزارم منو ببيني
سهون دره اتاقو بست:لوهان خواهش ميكنم اينجوري نباشش…من نميتونم بدونه تو زندگي كنم
-برو كنار سهون…پام خيلي درد ميكنه بايد برم خونه
سهون:لوهان باور كن بهت دروغ نگفتم عشقم…باور كنننن…
-سهون اصلا قضيه اين نيست من و تو بايد اين رابطه ي مسخرمونو تموم كنيم باباي من شديدا منو كنترل ميكنه الانم بفهمه اومدم پيشه تو دخلمو مياره ميفهمي؟؟
سهون:نه…من دوستت دارم…هر جور شده از اونجا ميارمت بيرون
دستمو رو سرم گذاشتم:سهون برو كنار
سهون شونه هامو گرفت و بغلم كرد…بوي عطرش دوباره داشت ديوونم ميكرد سرمو به سينه اش چسبوندم..سهون محكم تر از قبل بغلم كرد و زمزمه كرد:تو هم منو دوست داري ميدونم…پس بيا از هم فرار نكنيم
بينيمو بالا كشيدم: چاره اي ندارم سهون…بزار…برم…
سهون دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و بهم خيره شد…برقي رو تو چشماي خمارش ميديدم كه بيشتر عاشقم ميكرد….آره…بازم گولشو خوردم گوله چشماش…به ديوار تكيه داده بودم و سهون آروم لبامو ميبوسيد و من اشك ميريختم…
سهون لباشو از رو لبام برداشت و رو چشم هام گذاشت و چشم هاي خيسمو بوسيد:انگار دلت خيلي پر بوده عشقم
به صورت جذابش نگاه كردم و خنديدم: سهون تو گريه ميكني منم گريم ميگيره
سهون بازم بغلم كرد:دلم خيلي برات تنگ شده بود
پام از درد خم شد و رو زمين افتادم سهون وحشتزده بهم نگاه كرد:لوهااان
-حالم خوبه…فقط پام يه خورده درد گرفت…
سهون دندوناشو رو هم فشار داد:من اون عوضي رو ميكشمممممممم
با نگراني به ساعتم نگاه كردم:ب.بايد برم
سهون:كجا بري؟؟؟
-بايد برم…بابام…سهون دستمو ول كن
سهون لبامو بوسيد با دستم هلش دادم ولي سهون ولم نميكرد دوباره هلش دادم سهون لباشو برداشت:چيهههه
-ولم كن…ديرم شده…بايد برممم
سهون:باشه باشه هنوز ساعت چهاره ميريم دكتر پاتو ببينه بعدم ميبرمت خونه…
با دهنه نيمه باز بهش نگاه كردم سهون لبخند زد و از رو زمين بلندم كرد و سريع منو بيرون برد و تو ماشين گذاشت…
سهون:عشقم…اين گوشيه منه پيشت باشه يواشكي باهم حرف بزنيم
زمزمه كردم:نميخوامش
سهون:چرا؟!
-بابام ميفهمه و برام بد ميشه
سهون: نگران نباش يه جاي خوب قايمش كن كسي نميفهمه
سرمو به شيشه چسبوندم و آه كشيدم واقعا نميدونستم قراره چي بشه……..

Print Friendly, PDF & Email


134 Responses

 1. بازم سلام دوقسمت قبلىم عالى بودواقن اىن همروچجورى بخونم چه مخى دارى اىن. همه نوشتى واقن اگه رودرسم انقدپافشارى کرده بودم الان توسنه17سالگى دکتراداشتم والا

 2. چرا نمیتونم حرفهای سهونو باور کنم ….. حس میکنم یه اتفاق دیگه افتاده ….. لوهانم که همیشه گول میخوره …. بکی اینجا چقدر خشنه ….. مررررررررسی عزیزم ….. قشنگ بود /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 3. يني بكي عااااليهههه بوهاهاها كلا با بكي حال ميكنم. خيلي باحاله
  وااااي باز اين لوهان شفت شد. اي چه حالي ميداد باهاش بهم ميزد( من خودم عاشق هونهانم ولي تو اين داستان نه) اما الان الانا فك نكنم همچين كاري بكنه.

 4. وااااااااااااااااا

  یا خدا پس این چه نقشیه این بکی داره؟؟؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif

  اوخی… لوهان گناه داره سهوووووووونننن
  اصلا انگیزه ی سهون چی بود که از اون اول اومد سراغ لوهان؟؟؟
  سه تا حالت هست/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (49).gif
  یکی اینکه از یکی دستور بگیره که با توجه به روند داستان این رده
  دو اینکه سهون واعقا عاشق لوهان بوده باشه که اینم کلللللللللللللا ولش کن
  سوم اینه که سهون فقط میخواسته از لوهان چون خوشمل بوده استفاده کنه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اوخیییی… الهییییییییی لوهاننننننن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif

 5. اوووووووو چه زود گذشت . انگار همین دیروز بود سال پیش این موقعه داشتیم شوتایم و میدیدیم و دقیقا امروز که حمعه ست یه قسمت دیگش اومده بود . دلم برا 12 تایی بودنشون تنگ میشه ولی خب چه کنیم الان رفتنشوم برامون دیگه عادی شده چون چند ماهی می گذره ولی خداییی من هنوزم نتونستم قبول کنم الان اکسو فقط 10 تا عضو داره . ولی امیدوارم هر جا هستن همشون خوشحال باشن . ها راستی چند ساعت میش هم داشتم اکسو لان تی وی رو میدیدم و دقیقا یه تیکه از اهنگ first snow رو داشتن می خوندن که می گفت زمانو نگه دار و اگه من بتونم برگردم به سال قبل … دقیقا شده حال و روزه ما ….. کلا اهنگ های مینی البوم معجزه دسامبر انگار داشتن بهمون از اول اینو خبر می دادن و حسشو بهمدن منتقل می کردن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  اوه هوه ببخشید چقدر خرف زدم
  اجی کارت توپ بود مثل همیشه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  حرفای سه هون هم باز بو دارن …… من فراررررررر

 6. من هنوز تو کفمممممممممممممممممممممممممممممممممم مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییی اونییییییییییییییییییییییییییییی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gifلوهان به فنا رفتتتتتت/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (19).gif

 7. بکهیونه ذلیل مرده زدی لولومو ناقص کردی ک/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/dard.gif
  وای این سه هون یه چیزیش میشه هاااااا من میدونم داره لولو رو گول میزنه هققققققققققق/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  ممنون^^

 8. هی خدا سهون دروغگوووووووووووووووووووووووووووووووووو میدونم داره دروغ میگههههههههههههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخ/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (60).gif

 9. اجی ادامه بده حتما میخونیم ادم نباید خودشو ببازه البته شما همیشه محکم بودی و این قابل تحسینه. منتظر داستانات هستما!!!

 10. من فکر میکنم سهون اصلا لوهانو دوست نداره و فقط بخاطر یب چیزی که نمیتونم حدس بزنم باهاشه شاید انتقام یا …./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif

  عالیییییییییی… مخسیوووو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (11).gif

 11. سهون خیلی عجیب رفتار میکنه… اصلا نمی تونم باور کنم که سهون یه روزی بخواد به لو هان خیانت کنه شایدم لو به سهون خیانت کنه کسی چه میدونه ولی هرچی هس امیدوارم سهونو لو از هم جدا نشن…مرسی اجی لطفا ادامش بده اونقدر از این خبر شکه شدم که خوابم نمیبره…مرسی مثل همیشه عالی بود

 12. آجی جونم ببخشید دیر خوندم و دیر نظریدم ولی واقعا داغون شدم داغون ! اثن حس نظر دادنم نمیومد .دیگه نمیدونم ب کی بگم لوبیا! لوبیاااااا !
  عزیزم لدفن ادامه بده فیکتو . من منتظرم !

 13. اونییییی….فیک عالی بووووووووووود….
  اونی درسته لولو آنجل رفته ولی هونهان هنوز تو قلب ماها زندست و تا ابد میمونه….حداقل برای اینکه این چیز مهم رو هیچوقت فراموش نکنیم بازم فیک های قشنگ هونهانیت رو بزار….
  اونی هونهان ایز ریل فور اور…و تا وقتی هم که ما نویسنده ها ازشون مینویسیم این صدق میکنه!
  سارانگهه اونی…فایتینگ!:*

 14. آجی ببخشید دیر دارم نظر میدم ..این چند روز سر قضیه ی رفتن لوهان واقعا داغون بودم .. به نظر من حتما فیکاتو ادامه بده .. هونهان همیشه توی قلب ما هست واین فیکا و فن آرتا تنها چیزاییه که می تونیم باش هونهانو زنده نگه داریم .. به نظر من این روزا بیشتر از قبل به هونهان احتیاج داریم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اصن باورم نمیشه .. ینی همه ی حرفای سهون دروغه ؟؟ من تازه داشتم بش اعتماد می کردم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  اصن نمیشه حدس زد جریان چیه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/23.gif مرسیییی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 15. samira jun b khatere etefaghate akhir midunam k kheyli daghuni hame daghunan . ama ma nabayad b hamin rahati hunhano faramush konim ! to b dastanet edame bede . hameye harfaye sehun dorughe ! kamelan malume dare ba lulu bazi mikone . mamnun unii junam .

 16. مرسی ازاین قسمت جدیدو گزاشتی ببخشید که نتوستم واسه چند قسمت قبل نظر بزارم الانم به خاطر اتفاقی که افتاده از داغونم داغونترم .
  بنظر من بهتره یه مدت داستان نوشتن رو ول کنی تا ما از این شک در بیام ادم هر قسمتی که لوهان هست میخونه گریش میگیره
  من ازاین فیکت خیلی خوشم اومد عجب خانواده ای داره.عجب سهونیه

 17. مرسی ازاین قسمت جدیدو گزاشتی ببخشید که نتوستم واسه چند قسمت قبل نظر بزارم الانم به خاطر اتفاقی که افتاده از داغونم داغونترم .
  بنظر من بهتره یه مدت داستان نوشتن رو ول کنی تا ما از این شک در بیام ادم هر قسمتی که لوهان هست میخونه گریش میگیره

 18. آجیی ببخشید دیر خوندم.. اصلا حالم روبه راه نمیشه..
  حرفای سهونو اصن نمی تونم باور کنم.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  100% دروغ میگه… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  این لوییه من خره.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  بکی این وسط چی میگه!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/07.gif
  مرسییی آججییی.. عالیی بود… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/31.gif

 19. این سهون مشکوک ترین موجودیه که تو تمام عمرم دیدم
  ولی دلم به حال لوهان خیلی میشوزه داره گول میخوره معلومه
  ولی به نظر من که فیکتو ادامه بده خیلی قشنگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/01.gif

 20. سلام اجی عین همیشه عالی اجی شماره من 09139085911 اگه رمز دار شد برام بفرست اجی جونم دست درد نکنه نعععع جون من ادامه بده داستان را لوهان درسته رفته اما مطمئن باشه برا خودش آلبوم میده و خیلی موفق میشه این اس ام خیلی ….. برانکه حواس فن ها را پرت کنه شمارش معکوس گزاشته/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifاجی ادامه بده نزاری منا تو خماریا

 21. هوويي فدات بشم پليزادامه بده من ميخونم حمايتم ميكنم بچه هام كه هستن حمايت ميكنن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  هونهانممممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif
  مرسي خسته نباشي هوويي جونم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 22. بااینکه با خوندنش پکیدم ولی حتما ادامش بده.ما نباید هونهانو از ذهنای بقیه پاک کنیم.لوهان توی اکسو نیست ولی توی قلب و فکر ما که هست.هونهانی دیگه نیست ولی ما باید همچنان از هونهان بنویسیم.هیچوقت هیچوقت نباید این زوج رو به فراموشی بسپریم.
  میدونم حرفامو خودتم میدونستی ولی خب گفتم که برای خودتم شاید یه دلگرمی باشه!داستانت خیلی قشنگه حتما ادامش بده منتظربقیش هستم . وقتی همدیگه رو بغل میکردن واقعا دردناک بود…

 23. سهون خییییللللیییی مشکوکهههههه…..غیر قابل اعتماده…
  خیلی قشنگ بوووود مرسی
  به نظر من که ادامشو بذار اگه داستانای دیگه ای که نوشتی هم هونهانه اونارم بذار
  چون لوهان چه تو اکسو باشه چه نباشه من خیلی دوسش دارم طرفدار واقعی اونه که در همه حال هر اتفاقی که بیافته بازم یه طرفدا خوب باشه و حمایتشون کنه من نمیتونم کسایی رو که نزدیکه 3 ساله هر روز با دیدنشون انرژی میگیرمو به همین راحتی فراموش کنم ……..

 24. عزیزم لطفا داستاناتو ادامه بده هزار سالم که بگذره هونهان کاپله مورد علاقه من میمونه تازه اینطوری تحملش راحت تره مرسی عزیزم فقط یه سوال کاپله اصلی این فیک هونهانه یا بکهان؟؟؟

 25. بازم مثله همیشه عالییییییییییییییییییی………….. مشتاقانه منتظره ادامه این فیک و فیک های بعدی هونهانیممممممممممم……….. حتما ادامه بده اجی…….. مغسییییییییییییییی و فایتینگگگگگگگگگگگگگگگگگگ….. بووووووووووووس/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 26. من اصلا سهونو باور ندارم خیلی دروغ میگه این لوهانم که ساده باور میکنه ایششششششششش
  آجی عالی بود ادامش بده اگه ادامه ندی من خودمو میکشماااا/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  خیلی ممنووووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 27. واااااااااااااای خوندمش.. هقققققققققق انقدر توش لوهان گف میرم یاد جمعه افتادم.. گذاشت رف.. هیهیییییی
  مررررررررررررررررسی عالی بود ادامشم زووووووووووووود بزار

 28. اجیییییی ما نباید هونهانو فراموش کنیم ازت خواهش میکنم….خواهش میکنم ادامه بده این خواهش من ازت بود!
  درسته که لوهان رفته ولی ما که نباید اونو فراموش کنیم که!!
  خیلی ممنون میشم که به خواهشم توجه کنی…

  داستانتم مث همیشه عالی!

 29. خدایی نکرده سره لوهانم بلایی نیومده که فیکو ادامه ندی..
  من این فیکو دوس دارم.
  فقط تورو خدا لولو رو اذیت نکن.پلییییز

 30. اجی ادامش بده…لوهان از گروه رفته از پیش ماها نرفته…هونهان هم
  من سر هونهان نابود شدم..شاید دیگه پیش هم نباشن ولی تا ابد شماره 1 هستن و
  همیشه تو قلب هونهانیا میمونن…من که عمرا بیخیالشون شم
  ترخدا تو هم فیک های هونهانیتو ادامه بده اجی…خیلی فیک های هونهانت قشنگن
  ممنون اجی این قسمت هم عالی بود
  این سهون خیای مشکوکه من دارم دیوونه میشم
  ههههههههههههههههق
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/30.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/32.gif

 31. هقققققققققق اجی دلت هقق میاد دیگه هقققققققققق داستانه هق هونهانی هققققققققققققققققققققق نزاری..
  هقققققققققق اجی چرا…این جوری بدتر خودمون داریم هونهانو از بین میبریم..
  هق اجی بزار هق کلی داستانه هونهانی بنویس.. دلم براشون تنگ میشه…
  من الان برم بخونم..
  راسی اجی این روزا خیلی بد بود لطفااااااا داستانارو آخرشو شاد تموم کن.. دلت میاد هققققققققققققققققققققق..
  تو واقعیت بهم نرسیدن.. تو داستان بهم برسن.. یکم دلمون خوش باشه.. ممنونم smile
  اینم یه بووووووووووووووووس هونهانی برا اجی سمیرا جونم…
  (یکیم منو بووس هونهانی کنه منم میخوام.. مخصوصا لوهانی.. عشقمه)

 32. Ajiiii to ro khoda bezareshhhhhh…man hanuz luhan narafte delam dare barash par par mizane injuri tanha rahiye ke hes mikonam hanuz luhan hast.
  oon
  3 ta fic Ham bezar,,, man ke kheily montazeram bekhunameshun…rasti be hunhan couple Ham dast nazan,,, man yeki ke ta akharesh faght BA hunhanam…Ham fic bezar Ham couple hunhan bashe please

 33. عااااالی بود..بابا از بکی بیچاره بعیده انقدر بدجنس باشه خخ….فکر کنم نقش بکی داره اغاز میشه….عااااالی بود..داستانتم حتمااااا ادامه بده من همیشه داستانتو میخونم و نظر میذارم و ازش حمایت میکنم ./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

  • اجی جووووووونم این قسمت عالی بوووود حرف نداشت مغسییییی ♥
   اجی جوووووونم ازت خواهششششششش میکنم همین این فیکو کامل بذار هم بقیه که هونهان داره..درسته لوهان رفته درسته دیگه هونهان باهم نیستن ولی هیچ چیز برای من فرقی نمیکنه من تا اخر عمر تنها کاپلی که عاشقشمممممم هونهانههههههه درسته داغون شدم با این خبر و این اوضاع خیلی بده اما هونهان همیشه تو قلب ما میمونه من تا اخرش باهات هستم همه ی داسی هاتو میخونم و نظر میذارم واقعا این روزا تنها چیزی که میتونه خنده به لبم بیاره و خوشحالم کنه فیکای هونهانیه تو هس پس خواهش میکنم ازت که بذارشون اینا حرفای منه از صمیم قلب گفتم بهرحال بارم خودت میدونی عزیزم ♥
   عاشقتم اونی جوووونم بووووس تا قسمت بعد شدیدا منتظرمممم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

 34. من هیچکدوم از حرفای سهونو باور نمیکنم……ممنون بابت این قسمت عالی بود…..
  درسته که لوهان رفته ولی اون فقط از گروه رفته از یاد ما نرفته که بخوایم برای همیشه فراموشش کنیم برای من اکسو همیشه12نفرست……لطفا داستانتم ادامه بده من مشتاقانه همه ی داستاناتو دنبال میکنم……

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *