EP 13 (شکست) BREAK

سلام برو بچ من آمدم با قسمت 13 فقط یه نکته چون اکثریت لولوی لوس دوست ندارین من گریه هارو حذف کردم ولی بعضی جاها لازمه که لولو گریه کنه که حس به شما منتقل بشه بفرمایید ادامه

نکته ی مهم:دوستانه عزیز به یه دلایلی کپی فیک های آخرین آرزو، شکست،عشق بازی و چشم های تو حتی با ذکره منبع هم ممنوعه لطفا این قضیه رو جدی بگیرید اگر وبلاگ اینستا سایت یا فیس بوکی رو ببینم که یکی از این چهار فیک رو گذاشته باهاش برخورد جدی میشه ممنون از توجهتون

 امشب کارم زاره سهون بابام منو میکشه
سهون:آخه مگه چی به مامانت گفتی؟
-بهم گیر میده انگار من زندانیشونم…میگه باهات نباشم از خونه بیرون نرم…خسته شدم سهون
سهون:ببینم تو دعوا کردی؟
-نه…فقط گفتم من پسرم و میخوام هر جایی که دوست دارم برم
سهون:خب
-میدونی سهون خانواده ی ما زیادی سخت گیرن اصلا غیر قابل تحملن…الان به خاطره این جمله بابام لهم میکنه
سهون پیشونیمو بوسید:نمیزارم کسی بهت دست بزنه
خندیدم:جک میگی؟ اون بابای منه
سهون:هر کی میخواد باشه نمیزارم بهت دست بزنه
دستمو رو پیشونیش گذاشتم: تب که نداری
سهون: من نمیخوام ناراحت باشی
دستامو دوره گردنش انداختم و بغلش کردم:سهون برام مهم نیست چقدر قراره امشب تنبیه بشم مهم اینه که کله روزو قراره پیشت باشم…
سهون لبخند زد: اگه تو تنبیه بشی من میمیرم
-گفتم که معم نیس تازه تنبیه بدنی موردی نیس من اصلا اونو نمیگم تنبیهایی که خیلی برام سختن
سهون:خب اونارو بیخیال الان چیکار کنیم؟
خندیدم:نمیدونم
سهون دوباره به صورتم زل زد: تو واقعا خوشگلی…مخصوصا وقتی که رو تخت میخوابی و نگام میکنی
سریع بلند شدم و نشستم:اهم…بریم بیرون؟
سهون خندید و آروم گونمو بوسید
شکه شدم دستمو رو صورتم گذاشتم
سهون:ناراحت شدی؟
سرمو پایین انداختم:شکه شدم
سهون زمزمه کرد:دوستت دارم
لبخند زدم و به لباش خیره شدم سهون لباشو به لبام نزدیک کرد…آروم چشمامو بستم و برخورد لباشو حس کردم…..
مشغوله بوسیدنه هم بودیم که گوشیم زنگ زد
لبامو با کلی خجالت از رو لباش برداشتم و سرمو پایین انداختم
سهون نفس عمیق کشید:گوشیتو جواب نمیدی؟
هول شدم و گوشیمو برداشتم و آروم گفتم:الو
بابام پشته خط بود از ترس زبونم بند اومده بود
-الو بابا
بابا:لوهان کجایی؟
-خ.خونه دوستم
بابا:سریع بیا خونه
-بابا آخه….
بابام فریاد زد:وقتی میگم سریع بیا خونه بگو چشممممممممممم
آروم گفتم:باشه بابا الان خودمو میرسونم…
گوشی رو قطع کردم و به سهون که با نگرانی نگام میکرد خیره شدم
سهون:بابات چی میگفت؟
آه کشیدم:خیلی عصبانی بود سهون
سهون: چیکار کنیم لوهان؟
لبخند کمرنگی زدم:هیچی فقط باید سریع برم خونه
سهون:باشه باشه حاضر شو خودم میرسونمت
لباسامو یکم مرتب کردم کولمو انداختم پشتم:من آماده ام
سهون سوییشرتشو پوشید و با هم سوار ماشین شدیم
کله راه تو فکر بودم واقعا از اینکه قرار بود دعواهای خونه رو تحمل کنم میترسیدم
سهون: عشقم میخوای بیام خودم بهشون توضیح بدم
-نه سهون فقط منو زود برسون خونه باید تکلیفمو با اینا مشخص کنم
سهون ده دقیقه ای منو رسوند دم خونمون
-ببخش اذیتت کردم
 سهون:من…میترسم اذیتت کنن
خندیدم:سهون حالت خوبه؟ خخخخ اون بابامه خب حقم داره یه جورایی…هووووف نمیدونم چی بگم
سهون موهامو بوسید:دوستت دارم عشقم
-منم دوستت دارم فعلا

از ماشین پیاده شدم زنگ زدم بابام با قیافه ی اخمویی نگام میکرد
زمزمه کردم:سلام بابا
بابا:بیا تو
آروم درو بستم و به بابام نگاه کردم
بابا:بشین
رو مبل نشستم و به پاهام خیره شدم…
بابام:خب توضیح بده
-چیو بابا
بابا:اول اینکه به چه جراتی به مادرت کسی که اینقدر دوستت داره بی احترامی کردی؟
-بابا من به مامان چیزی نگفتم….فقط بهش گفتم من پسرم و دوست دارم همش بیرون باشم با دوستام بگردم باشگاه برم….این کجاش بی احترامیه؟؟؟
بابا:ببینم مگه تو درس و دانشگاه نداری که کله روزو بیرون ول میچرخییی؟؟هاااا؟؟
-بابا همه نمره های من بالای ١٨ اس
بابا:لوهان خودت خوب میدونی که تو فامیلمون نه پسره لات داشتیم نه پسره درس نخون….همه به همه جا میرسن همین پسر عموت جونگده داره دکتراشو میگیره تو هنوز دازی تو خیابونا با دوستایی که معلوم نیس کین میگردیییییی
-بابا اجازه بدین منم حرف بزنممم….جونگده ٢۴ سالشه و هنوز دکتر نشده که اونو تو سره من میزنین…در ضمن اون افسرده اس چون همش تو خونه میشینه و درس میخونههه بابا من نمیخوام همه زندگیم درس خوندن باشه نمیخوام خونه نشین باشیم من پسرم بابا دختر نیستم میخوام برای خودم بگردم بچرخم با دوستام برم بیرون هیچ کاره خلافی هم انجام نمیدم اصلا نگران نباشین نه سیگار میکشم نه مش.رو.ب میخورم نه هیچ کاره دیگههههه…..بابا خواهش میکنم باهام مثله بچه رفتار نکنید من…دیگه بزرگ شدم و خودم تصمیم میگیرم باید چیکار کنم…
بابا: چقدرم خوب بلبل زبونی میکنی چشمم روشن…تو هنوز ١٩ سالته و هر چی من بگم باید همونکارو بکنیییی…در ضمن چرا فکر میکنی که ما تو رو دختر میبینیم!!
برا اینکه قیافم خوشگله
بابا:خودتم میدونی که فقط داری چرت و پرت میگی
بابا من…
بابا:خب این به کنار این ماشینی که ازش پیاده شدی برا کی بووود؟
تعجب کردم:دوستم منو رسوند اینجا اینم لابد اشتباهه….
سیلی محکمی از پدرم خوردم و افتادم رو مبل دستمو رو صورتم گذاشتم و به زمین خیره شدم
بابام در حالی که نفس نفس میزد گفت: اون دوستت کیهههه که تو رو از همه کارت انداختههههه؟؟؟
خیلی عصبانی بودم نفس عمیق کشیدم:بابا نمره های من همش عالین اونم دوسته صمیمیه منههههه ایرادش کجاس؟؟ بهم بگین
بابا:ایرادش؟؟ میخوای بهت بگم؟؟ ایرادش اینه که تو از صبح میری پیشش و معلوم نیست دقیقا چه غلطی میکنی و شب ساعت ١٠ شب میای خونهههه
آه کشیدم:بابا اصلا اگه بگم از این خونه خوشم نکیاد راحت میشینننن؟؟؟
مامان:یاااا پسره ی بی ادب این چه طرز حرف زدنهههه
-مامان همین که گفتم من…
بابام سمتم اومد و شروع کرد به کتک زدنم
مامانم در حالی که جیغ میزد:ولشششششش کننننننننننننننن…..کشتیششششش
بعد از کلی تنبیه از طرف بابام تو اتاقم پرت شدم
بابا:حق نداری پاتو از در بیرون بزاری فهمیدییییییی؟؟ باید آدمت کنم پسره ی احمقققق
بابام اینو گفت و دره اتاقمو محکم به هم زد…
آروم گوشیم برداشتم و بهش نگاه کردم که داشت زنگ میخورد برش داشتم و زمزمه کردم:سهون
سهون:لوهان…لوهان چی شد؟؟
به زور خندیدم:خوبم نگران نباش
سهون:بابات چی گفت؟
-تنبیه شدم سهون…حالا حالاها تو اتاقم زندانیم شاید…فعلا نتونیم همو ببینیم
سهون:چ.چیییی!!!!
بغض کردم: دلم برات تنگ…میشه….
سهون:چی داری میگی دیوونه!!!
سهون بابام گفته نباید…از خونه برم بیرون…دقیقا از این تنبیهش میترسیدم
سهون:من اگه یه روز نبینمت دیوونه میشم لوهان
-فعلا فقط تحمل کن تا بتونم بابامو راضی کنم
سهون:چرا صدات میلرزه؟ هااا؟؟
-خوبم هه…
سهون:کتکت زدن؟
چیزی نگفتم
سهون:آره؟؟
 نه زده باشنم مهم نیست الان فقط تنها چیزی که برام مهمه تویی
سهون:عشقم خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن باشه؟؟ من قول میدم ٢۴ ساعته پایینه پنجره نگات کنم چطوره؟
خندم گرفت:سهون این دیوونه بازیارو کنار بزار
سهون:نمیتونم من بهت عادت کردم
زمزمه کردم:منم همینطور
سهون:دوستت دارم…خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن خیلی زود دوباره همدیگرو میبینیم
-باشه هر جور شده بابامو راضی میکنم که اجازه بده از اتاقم بیام بیرون
سهون:باشه عشقم
ازش خداحافظی کردم و مشت محکمی رو تخت زدم خیلی داغون بودم…
یکم گذشت رو تختم دراز کشیده بودم که مادرم وارد اتاق شد رومو ازش برگردوندم
ماما:پاشو غذاتو بخور
-نمیخورم
ماما: هر جور که دوست داری میزارمش اینجا
-مامان شما نمیتونین تا ابد منو اینجا زندانی کنین
ماما:تا آدم نشی تنبیت ادامه داره
-مامان من تصمیممو گرفتم…میخوام ازتون جدا شم..میخوام مستقل زندگی کنم…گوش میدی مامان؟
ماما:با کدوم پول؟؟ مگه کار میکنی؟
-یه کاریش میکنم…نمیخوام هنوز از بابا پول تو جیبی بگیرم…میخوام رو پای خودم وایسم
ماما: فک کردی الکیه؟؟ فک کردی دنیای بیرونم مثله من و باباتن که لوست کنن و بهت بگن عزیزم بیا اینم پول؟؟؟ من و بابات از بچگی نزاشتیم یه لحظه احساس کمبود کنی انقدر لوس بارت آوردیم که…
-مامان…من بابت همه کارایی که کردین ممنونم…ولی من یه پسرم دلم نمیخواد تو ١٩ سالگیم شما خرجمو بدین…
ماما:ببینم تا حالا مگه اعتراضی از طرف من یا بابات شنیدی؟؟؟هاااا؟؟ مگه یه بارم که شده بابات بهت گفته لوهان برو بیرون کار کننننننن؟؟؟
سرمو پایین انداختم:مامان من….نمیخوام مثله دخترا زندانی باشم….میخوام با سهون باشم………..

Print Friendly

99 Responses

 1. اصلا پدر و مادرای اینجوری رو درک نمیکنم.خیلی بده رو بچه ات دست بلند کنی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif
  هرچند حرفشون درست بود و صد در صد صلاح لوهانو میخواستن
  اما کتک /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (22).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif

 2. واقعاچطوردلشون میاد این آهو خوشگلو تنبیه کنن؟؟؟؟
  چطور دلمون میاد تو اتاق زندانی کنن؟؟؟؟؟؟؟؟
  حالا سهون چ کار کنه؟؟؟؟
  نمیتونه دوری لوهانو تحمل کنه خو

 3. وات د فاز
  پسر ۱۹ساله رو کتک زدن …. چرا اینقد سخت می گیرن
  کلا برعکس سهون
  چه مامانی داره آه…
  بیچاره لولو
  ۱۹سالشه باید تو اتاقش زندانی شه
  حالا میفهمم چرا لولو اینقدر درس می خونه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/13.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (24).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 4. تنبیه بدنی؟؟؟؟ اونم کی یه پسره خرس گنده؟؟؟ این چه وضعشه اخه؟!
  حالم بهم میخوره از این پدر مادرا ک هی هرچی میشه به دوستات گیر میدن و هی میگن درس بخون. بیچاره لوووو

 5. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (15).gif
  یک, لوهان پسره
  دو, مثلا توی کره زندگی میکنن

  پس این مامان باباش چشونه؟؟؟ اییشششششششش دلم میخواد بگیرم جفتشونو اینقدر بزنمممممم…/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (12).gif
  بیخود کرد با لوهان دعوا کرد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (2).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

  اوخیییی سهونی نذار هیچکی به لولو دست بزنه…
  هرچند یکی باید نذاره خود تو بهش دست بزنی… بی شخصیت!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  خدا میدونه کی میخوای لوهانو ول کنی!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (31).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (32).gif
  خاک تو سرت! اصلا خودم میرم میفرستمش با کای!!!/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak2 (10).gif

  اهههههههممم بریم قسمت بعد/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/zardak (44).gif

 6. داداش من ١٢سالشه تنبیه بدنی نمیشه اونوقت لوهان١٩سالشه تنبیه بدنی میشه؟!!!…اخخخخخخ…میخوام بابای لوهانو بکشمممم…واسمم مهم نیس ک پدرشوهرمه…

  ممنون سمی جونم

 7. داداش من ١٢سالشه تنبیه بدنی نمیشه اونوقت لوهان١٩سالشه تنبیه بدنی میشه؟!!!…اخخخخخخ…میخوام بابای لوهانو بکشمممم…واسمم مهم نیس ک پدرشوهرمه…

  ممنون سمی جونم

 8. اینقد بدم میاد ازین مامان باباهایی ک بچه های فامیلو میزنن تو سر آدم…بیچاره لولو/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  اصن تقصیر همین مامان باباشه دیگه بچرو فراری دادن ک به اون سهون گودزیلا پناه برده دیگه/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 9. لوهان که حرف بدی نزد چرا تنبیه ش کردن ..خب راست میگه ادم باید کنار درس خوندن یه کم تفریح داشته باشه ..
  مرسی عالی بود خسته نباشی

 10. یعنی تو بامن یکاری کردی این داستانو که میخونم دستام از ترس میلرزه!!!
  به خدا هی نگرانم سهون یه غلطی کنه نمیتونم تحمل کنم بعد لز اینهمه عاشقتم عاشقتم گفتنا خیانت کنه!!!
  فقط جون من هرغلطی میکنه نره با دخترا!!من دق میکنم
  عالییییی بود مخصوصا اینکه الان انقد عاشق همن!!!
  مامان لوهان خیلی رو نروه اون هی در گوش باباش خوند که باعث شد لوهان کتک بخوره!!زنیکه روانی!!
  من اعصابم خورده لوهان منو زدننننننن
  ابجی قسمت بعد زودتررررررر

 11. بابا شم یکم حق داره ولی نباید اینقد خشن برخورد کنند باهاش که مگه چی کرده بچرو بیشتر از خودشون فراری میدن/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  ممنون اجی خیلی خوب بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

 12. هق هق آجی الان که این قسمتو خوندم یاد تیزر افتادم .. لولو با خودش می گفت کاش حرف پدر مادرمو گوش می کردم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ولی بازم .. اخه چراااااااا باباهه این جوری زدش ؟؟ تو 19 سالگی !! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  سهوووون زود باش بیا لولو رو نجات بده /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  سمیرا جون به نظر من گریه هاشو حذف نکن , به شخصیتش میاد .. حالا دیگه هر جور خودت می دونی .. مرسییییی عزیزم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

  • آره دیگه حالا بخونید ببینید چی میشه که لولو میگه کاش به حرف پدر . مادرم گوش میدادم
   خیلی ها هستن میزنن
   باشه عزیزم

 13. Khub shod zadesh,,, pesareye sar khod ….kheily khodesho vase sehun lus mikard hagheshe bud :) taze Alan narahate motmaenam ye chizi darmorede sehun mored dare ke badan ke lulu fahmid taze mire az babash tashakor Ham mikone……./wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif

 14. من دیشب ساعته سه و چهل دیقه تا پارته 13 خوندم..دیگه افتادم امروز تا بیدار شدم اومدم کامنتارو گذاشتم..واسه همشونم گذاشتم..
  این اخریه جی من تحمل اذیت شدناشو ندارماااا ..دسته باباش بشکنه که لولومو کتک میزنه…
  من با گریه هاش مشکلی ندارم دلم کباب میشه ولی داستانو احساسی میکنه حذفش نکن..
  خیلی حال داد تند تند میرفتم پارته بعدی ولی این دیگه اخریش بود دپرس شدم..یه بارم بخاطره من زود بذار بعدیووو پلییییییز
  بازم مرسیییییی عاشقتم عالی مینویسی

 15. اینجا چه خوشگل شده سمیرا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  من هنوزم به سهون حس خوبی ندارم.. دلم میخواد لوهان تو اتاقش زندانی بمونه اصلا /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif ولی خوب دلمم براش میسوزه /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif ممنون عزیز دلم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 16. هو مرد تیکه به چه جراتی دست رو پسر من بلند میکنی درسته اون زنیکه بزرگش کرده ولی من مادر واقعیشم یالغوز اگه یه بغر دیکه رو پسرم دست بلند کنی پسرموازت میگیرم خیانتکاره بیشعور بزار پسرم به حال خودش باشه…مرسی اجی میشه بگی اسم شوهرم چیه؟ اعصابمو خورد کرد همیشه کارش همینه..مرسی اجی عاشقتم بوس بای

 17. به به عجب شجاعتی داره این لولو
  این مامان باباشم عجب گیرین
  هییی حتما اخرش سهون ضد حال میزنه و لولو رو ول میکنه نه؟ اخه قسمت اول که لوهان داشت خاطراتشو میگفت اینطور نشون میداد
  مرسیییی اجی عالیییی بود

 18. Heeeeeghghgh….ey khodaaaaaaaa….akhe chera bayad ye pesare19 sale ro.bezanan?/?!elahi bemirammmmm….aji june ma zud zud ep haro b bzar…har lahze momkene netam ghat beshe….man ham k bedun ib dasi mimirammmmm…..buuuueeee mrc

 19. مادرو پدرش کلا داغونن..نه واقعا دلشون میاااد لولو رو بزنن..این سهونم کلا تعادل نداره اعتباری بهش نیست..مرسی عزیزم قشنگ بوووود

 20. هیییییی چه مامانو بابایی…فک کردم فقط خودم اینجوریم
  قربون مامانو بابا خودم….اما تو جواب حاضزی بدتره لوهانم خخخخخ
  مرسی اجی خیلییی خوب بود
  هاااااا راستیییییی من حواسم نیس هم جا حساس کاتش کردی؟؟؟حالا بیام برات؟ها؟/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 21. Be nazaram pedar o madaresh khaili gir midan akhe kodom pedaro madari mian bache 19 salashono bezanaan badbakht luhann /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifsehuuuunn azizam cheqad mehrabooneee/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif merC azizam khaili qashang bod vali yekam bishtar beezar:)

 22. واییییییییییییی عالیییییی بوووووود اجی مغسییییییییی:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  الهیییییی برا لولوم بمیرممممممممم اخه من بچه اس ک میزنینششششششششش هق هققق هونهانمممممممممممممممممممم:'(:'(:'(:'(
  اجی بینظیر بود زودی ادامه رو بذار تا نمردم مغسیی بوووس:-*:-*:-*:-* *______*

 23. آخییییییییی لولو چرا اینقدر گیر بیخود میده باباش
  الان سهوووووووون چیکار کنه??? ?
  آخرشم مجبور میشن باهم فرار کنن
  مرررررررررسی آجی جون

 24. eeey dade bidaaad baba luhan nemitoni jolo zaboneto begiri ke kotak nakhoriii heeeq heeeeq
  man asan nemidonam chra b ebraze alaqe sehuno harf zadanesh be hame chish mashkokam mashkooook:D
  mrccc ajiii aliiii boood:**********

 25. لوهانه من دیگه زد به سیم آخر.. دیگه بچم مرد از بس عاشق شده!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  سهونی.. خوشم اومدا ازت.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  این مامان بابای لوهان بدجور رو اعصابنا!! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  آخه آدم به پسره 19 ساله گیر میده!! -___________-
  مرسییی آجی سمی پیشی جونم… خیلییییی خوب بود… /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  مرسییییییییییییییییییییییییییییییی عروسکم.. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 26. باباشه که باباشه….. غلط کرده رو آهو کوچولومون دست بلند کرده. دخترا بریم فکشو بیاریم پایین؟؟؟ بریم؟؟؟(اححح شکلک عصبانیم که نداریم) سمیرا جونم میشه یه کار کنی تو داستان که باباهه از شنیدن خبر گی بودن لوهان یه سکته ناقص بزنه کل سمت راست بدنش فلج شه؟؟باشه؟؟؟(الان اینجا چشمامو مثل گربه چکمه پوش توی شرک تصور کن)/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

 27. اخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بیچاره لوهاننننننننن هققققققققق:”(
  خب چرا اینطوری میکنن؟حق دارن نگرانش باشن ولی این کاراشون غلطه و نشونه ی خودخواهی خودشونه:(:(
  دلم سوخخخخخختتتتتتتتت یعنی چی میشهههههههههه؟!
  واییی سمیراجونم کلی خوشحال شدم گذاشتیش!لطفا زود بقیشو بزارممنووووووووووون/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 28. آخه پسر 19 ساله رو تنبیهه بدنی میکنننننننن اونم لوهانو /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  لوهان راست میگه باهاش مثل دخترا رفتار میکنن حتی سهون
  خیلی قشنگ بود مرسی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 29. ینی چی؟؟؟!!!!…اونا ب چ حقی رو ی لولو دست بلند میکنن؟؟!!…مگه الکیه…مثلا لولو نوزده سالشه هااااا…
  ایشاالله ک سهون حقشونو کف دستشون بزاره….
  ممنون…قشنگ بود

 30. عجب والدین بد جنسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  مگه یه بچه 19 ساله مثه یه بچه 6 سالهاس که با یه گوش پیچوندن و 10 دقیقه گریه زودی پشیمون بشه؟؟؟؟؟؟؟؟
  باباهه حق نداشت بزنتش!مگه چی کار کرده بود لولوی بیچاره؟؟؟؟؟؟؟معتاد نشده بود که اون جوری بیچاره رو زد…….
  اصلا عادلانه نیست!!!!!
  خوشم اومد از اون حرف سهون که گفت هرکی میخواد باشه نمیذارم بهت دست بزنه……..یعنی الان توانایی این که بره جلوی بابی لوهان واسه رو داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟مطمئنا بعد از رویاروییشون لوهان بی سهون میشه!!!!!!!!!!باباهه اعصاب نداره…..
  عالی مثل همیشه……خسته نباشی!
  قسمت بعدیییییییییییییییییی!پلیز!

 31. OMG!
  عررررر لوهاااااانیم=”((((
  چه مامان و بابا خشنی=\چه جوری دلشون اوند لولومو بزنن /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  عر هق عر هق مرسی اجی /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gifخیلی خوب بود!
  اجی زودتر بذار….خــــــــــواهش=”)

 32. تنبیه بدنی؟؟؟ اونم یه پسر 19 ساله؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! -____________-
  واقعا که…همین کارارو کردن که لوهان تا سهون بهش محبت کرد انقدر عاشقش شد دیگه…تازه فکر میکنن که خیلی خوب رفتار کردن که لوهان الان لوس شده…اه اه اه -_-
  سهون عزیزم/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif چقدر تو دوستن داشتنی هستی/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  مرسی سمیرا جونی..مثل همیشه عالی عالی بود/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 33. وااااااااا مگه هرکی گریه کنه لوسه…بعضی ها هم حرفایی میزنن یه ایرادایی میگیرن
  که ادم شاخ در میاره…من نمیدونم وقتی کسی کتک بخوره میخنده یا گریه میکنه
  ممنوننننننننننننن عزیزم مثل همیشه عالی بود…اه خیلی دردناک کسی حرفتو نفهمه..چه پدر و مادر گیری هم داره
  اخی سهون عاشق …
  داستانت خیلییییییییییییییییییییییییییییی قشنگههههههههههههههههههههههههههههه..
  عالی هم مینویسی لطفا دیگه چیزی حذف نکن….
  زودی هم ادامرو بزار
  ممنون اجی جونم
  /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 34. /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif ینی چی ؟ ن واقعا ینی چی ؟! مگه لوهان بچس تنبیه یدنیش میکنن ؟ پسر 19 ساله رم کتک میزنن آخه ؟! بچم بمب ترکید تو شخصیتش ! ترور شخصیتی شد انتحاری شد خو ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  لوبیام لوبیا پخته نفخ زا شدددد /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  اصلن از کار باباهه خوشم نیومد ! ×-[ چن افسرده ؟!؟! خخخخخ /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  سهونی ی کالی بوکون پلیز ! هونهااااااااااان ! /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  اونی جونم دمت داغ ! فرا منشوری بود این قسمت ! مفسی گلم /wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:zardak (61): 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
:zardak (6): 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
:zardak (61): 
:zardak (60): 
:zardak (35): 
:zardak (31): 
:zardak (29): 
:zardak (25): 
:zardak (24): 
:zardak (22): 
:zardak (2): 
:zardak (17): 
:zardak (16): 
:zardak (15): 
:zardak (10): 
:zardak (1): 
:128181: 
:tansmiley: 
:00330000: 
:300: 
:295119_q: 
:309: 
:312: 
:jhsdhugF: 
:6543a6e2: 
:70000000: 
:8a3fa35a: 
:begging: 
:dreamyeyesf: 
:ejn5d7q2vqf4peufz6o: 
:hamwheelsmilf: 
:jhsdhuf6: 
:jhsdhuf9: 
:zardak2 (8): 
:zardak2 (7): 
:zardak2 (6): 
:zardak2 (4): 
:zardak2 (35): 
:zardak2 (33): 
:zardak2 (25): 
:zardak2 (22): 
:zardak2 (2): 
:zardak2 (18): 
:hanghead: 
:zardak2 (11): 
:zardak2 (10): 
:zardak (67): 
:zardak (14): 
:zardak (12): 
:weirdsmiley1: 
:w427: 
:tesmiley: 
:sick: 
:panachau: 
:jhsdhuhD: 
:jhsdhuh3: 
:jhsdhuh0: 
:jhsdhufN: 
:jhsdhufF: 
:jhsdhugP: