LuHan weibo update

آپدیت ویبو لوهان
امروز جمعه س😐😳
چنگ شنگ تایم استراحت داره و من دارم برای«کیپ رانینگ»(بگو مرگ بر کیپ رانینگ😑)میرم
شنیدم که باید یه چیزی خیرات کنم چون ویبوم به ۳۰ملیون فالور رسیده،آره؟!هاها

مترجم: Seryana

Continue reading

LuHan reposted Crest’s weibo post

لوهان پست Crest و تو ویبو ریپست کرده :
هیچ نظری ندارم، وقتی شروع شد که احساس کردم مثل همه لبخند کمی دارم، لطفا به حرکت زیاد خندیدن با من بپیوندید، با نیروی لبخند بگذر، بزار لبخند سراسر چین رو روشن کنه.

مترجم:هانیه