11 بازدید

161113 明星势力榜 Weibo Update: Korea’s Weekly Star Power List

در چارت Korea’s Weekly Star Power ویبو :

#1 لی

#3 سهون

Print Friendly, PDF & Email


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *